2 Timóteo 3

1Exe harenae hotyaxematya: Miyanitiye xowakehena ite hoka wenati howitihare tyaohena. 2Halitinae ite haxaokakoawi taita ahekohena, kahare ite xiyehaliti aohenaha, aokowiharetyoahenaha, ahinityaliye, iholitatere, maisa xoare kakoa ihalaharetere hare. Hanexenae, hanityonae maxaiminiriterenae, maisa ite aiminisahitaha Enore koamaniya nawenatyaka. 3Maisa ite haiyanae awaiyetyahitaha, xalijinihareha ite. Iraeharetyaite haiyaharenai, maisaite waiyore kaxaikoawitaha hoka xalijinihareha. Xoalini hare waiyexenai nahalakoahare ite tyaonaha. 4Mátawatyaha ite haliti. Mawatyalisakahare ite tyaonaha. Aokowiharetyoaha ite, awaiyetyaha ite kehalahaliti hoka maisa Enore awaiyetyahitaha. 5Motya ite Enore koamaniya ene tyaonahitaha, xakore hoka maisa Enore niyatere aokareha haomanaha. Hatyohare halitinai nonita hakikisoa. 6Haiyanae hatyoharekonitare hatyakonae isoa hoka ohiro maotikone tyaoniterenae jiyahaotyahitaha. Maisa irihaloloaha, iniyalahare nomasehaloha hoka tyotya xoalini hare awaiyititerenai xema tyaonahitaha. 7Waiyolotaha xakore aokowitaha hoka maisaiya xoana hekota waiyolo ahitaha iraiti waiyexe kakoa. 8Toahiya Janes, Jambres xoaha Moisés kakoa kahalakoahareha. Hatyonae akereta exe halitinai Iraiti Waiyexe nahalakoahare tyaonahitaha. Maisa iriharexe, maisa Iraiti Waiyexe tyakekoreha. 9Xakore hoka maisa ite wahita hoka tyotya halitinae waiyaha emawaiyoreharenaeha, Janes, Jambres xoaha kawaiyakehenere akereta. 10Xakore hoka hiso atyo noxaotyakiri, noxahekoli, notyakekoni, nomehexaikohalini, noxawaiyiri, noxaiyateretyoani xema hisaonita. 11Iniyalahare nokaxomokakitere, kirakoane notyaonitere harenae hasema. Tyotya waiyekehalakita homana wenakalati Antioquia, Icônio, Listra nali kalore iniyalahare nokaxomokakihenere! Howitihare kaiserehare. Xakore hoka Xekohaseti iyeheta natyo hatyoharenae nonitata. 12Tyotya waiyexe maniya tyaona aokowiterenae, haxawalita Jesus Cristo kakoa tyaona aokowiterenae ite iniyalahare kaxomokaha. 13Hoka xalijiniharexenae, maoseratyaliyenae harenae ite ekakoita masakare iniyalahare tyomehenaha. Maoseratyahaite, exahe kamaoseratyakaha xoaha ite. 14Hiso hoka heko hisaona iraiti waiyexe hasemehenere, hityakekohenere xema. Waiyekehalakita homana Iraiti Waiyexe kakoa aotyakihenerenae hiso. 15Hiyoimene xowakita Iraiti Waiyexe nanekoare hiyaita, hoka hawaiyoreta ekakoa. Hatyoharenae atyo airihalinikijita, waiyexe maniya awenatyakihitita, tyakekoti Jesus Cristo hiyeta. 16Hiyaiya, tyotya Iraiti Waiyexe nanekoare atyo Enore nalitare. Ihiyeta xaotyakisati aliterexe kaotyakita, xaotyakisati ehaikoare kaxakaisakita, iniyalahare kaomakitere kaxaototatyakihitita, exahe wenati waiyexe maniya kaxaotyakisakita. 17Exe harenae hiyeta atyo Enore wakanehare memere tyaota mene hoka tyotya xoalini hare waiyexe taita tyoma maheta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\