Hebreus 10

1Judeunae Xaotyakiraho atyo maisa enokoa xoalini hare waiyexe tyaonitere akereta kaisere xini. Hatyoharenae atyo waiyexe kaotyakene taita aimenekoita. Hiyaiya, terehokoakiti nihatyaka fetatyahiterehareta fetatyahita. Hoka aliyakereya xaotyakiyaho hatyohare fetatyahitere hiyeta Enore nali xane aokowiterenae waiye maniya mohetehena? 2Enore koamaniya tyaoniterenae nómane iniyalahareya hatyoharenae emaisahitita hoka maisaiya otyare háomaneha iniyalahare. Hatyo najikinita maisaiya xoare maheta aisaha kirakahare hoka fetahenahititaha. 3Maisa iniyalahare enómaneha emaisahetere, exahe hoka heko otyahitaha iniyalahare háomaneha hoka hatyo hiyeta aisaha kirakahare hoka fetatyahitaha terehokoakiti nihatyaka. 4Hiyaiya, bowi, kabala harenae timalaxaiya maisa xoana hekota xala hare nómane iniyalahare emaisahitita. 5Hiyeta hoka Cristo kaotyakehenere halitinae koni xowaka nexa Enore hiye: Maisa atyo kirakahare timalaxa fetatyaka haokare hoka hisoma noháre nomani. 6Kirakahare xaisaka, fetatyaka, ekeratyakahare harenae hoka maisa hawaiyetyare iniyalahare kaxemaisatyakeheta maheta. 7Hiyeta hoka nomi: “Ali natyo, Xekohaseti. Notyoa notyoma haokitere akere maheta, notahi kaxairatyakehenere xaotyakisatyati nanekoa akereta maheta”. 8Hetati nexa: “Kirakahare xaisaka fetatyaka, keratyaka harenae maisa haokare iniyalahare kaxemaisatyakeheta maheta”. Nikare irae xaotyakisatyaho aokitere akereta xakore kafetatyakita xoalini hare hoka. 9Hatyaoseta nehitiya: “Ali natyo, Enore, notyoa notyoma haokitere akereta maheta”. Nikare Enore miyatya toahiyere kirakaharenae fetatyaka hoka Cristo ewenekoareha moka kafetatyaka maheta. 10Enore aokitere akereta Jesus Cristo tyoma hoka hatyo hiyeta waiyexe maniya wikaxomokakita iniyalahare nonitata. Hakirore wainihenere kafetyakehenere tyotya halitinae ana hiyeta. 11Tyotya sacerdote judeu hahatene tyomita Enore ana, fetaita kirakahare xaisaka ferakiti nihatyaka. Hatyohareta fetaita tyotyaki ferakene, xakore hoka maisa xala hare nómane iniyalahare emaisahetere. 12Hoka Jesus Cristo atyo hakirore fetatyoawi. Hatyo matyotenehare niyahare. Hoka hatyo najikinita xane tyoka Enore fihini maniya. 13Nali atyahita hahalakoaharenae xomokaka hakiji katyahe. 14Nikare hakirore fetatyoawi hoka ekoamaniya tyaoniterenae waiye maniya taita tyaona maheta matyotenehare. 15Isekohaliti Waiyexe tehitiya hatyo hare tahi aotyakijita wiso. Exakere hotohare nexa: 16“Haxowaka ite niraihitiya ekakoaha tyaonaha maheta hatyo xema”, nexa Xekohaseti. “Noxaotyakiri ite namoka emahiyaseha hiye, exahe ekaiyeheha ako hoka exairatyakahare akereta namoka”, nexa. 17Hatyaoseta nehitiya: “Hatyohekota ite maisa notehitita iniyalahare enómaneha, exahekolaha harenae”. 18Nikare atyo ite iniyalahare kaxemaisatyakehetehena hoka maisaiya xoare maheta xoalini hare kafetatyakihitita. 19Nohinaeharenae, Jesus wainihenere hiyeta ite wikaokehena rotita Enore anere kaiserehare ako. 20Imiti taose sololoitere hiyeta atyo wikaoka Enore ana. Hatyo atyo aimenekoita Cristo háre. Hatyo atyo waitare wenati matyotenehare maniya moheta wiso. 21Kalorexe Sacerdote kakoare atyo wiso, kaxaiko Enore hana maheta. 22Hatyo hiyeta maika wiyane wikaoka Enore haliya. Aliterexe heko wityakekone, exahe wiyahekolanae iyomere iniyalahare nonitata, exahe wiháre itihakahare one iyomaxere kakoa hoka. 23Maika heko kaisere wityakeko hoka maisa wahalakijita wityakekone. Hiyaiya, Enore isa aokowitereharenae ite isa womana, maisa atyo maoseratyaliye xini. 24Nika wakahinaetyakakoa hoka wiyawaiyetyakakoane kekoare, exahe xoalini hare waiyexe wománe hoka. 25Awa atyo wahalakisa wiyahohisakoatyoane haiyanae tyaonitere akereta. Maika wakahinaetyakakoa, waihalahalinisakakoa kaisere. Xiyaiya, kalikini okoi Xekohaseti haikoahenaosehetehena. 26Hiyaiya, hekoiya iniyalahare wisoma waokowita Iraiti Waiyexe xema wisaohenere najikinita hoka maisaiya xoare hare kafetatyaka hoka iniyalahare wománe emaisahitita. 27Wimairehena taitaiya kaheneharexe kaotyakehenere. Hiyaiya, Enore nahalakoahare tyaoniterenae ite irikati watere konite kaxawatyaka hoka kamawenekoaretyakaha. 28Xala xamaniya maisa tyakekore Moisés xaotyakiraho hoka hinama, hanamaiya irae etahi hoka kaxaisaka. Maisaiya xalahare airakoaneharetitene. 29Hoka xoana ite tyaohena Enore Ityani maxaiminirehenerenae, exahe timalati kakoa tihehenahitene hoka wenati waitare Enore isehenere maxaiminirehenerenae? Xoare ite tyaohena Enore Nisekohare awaiyetene hoka maxaiminiriterenae ana? Iniyalahare ite kaxomokaka, maisa ite waiye xini. 30Hiyaiya, koxaka Enore exakere iraehenere kakoa wawaiyoreta: “Nakatolikoaretyoaite. Tyomahitere akeretaite namokahene”, nexa Xekohaseti. Exahe hoka nehitiya: “Exahe ite nokaxaikoniharenae iniyalahare tyomehenaha hoka hatyo nahalakoa iniyalahare namokahene”, nexa Enore. 31Kaxiyani, Enore makamanehare eharehena hoka kahenehare kaiserehareya. 32Xotyaxematya toahiya tyaohenere. Xasema waiyexe iraiti hoka Xekohaseti koamaniya waiye xisaona hoka xahalakoaharenae maisa waiye mokita xiso. Xakore hoka heko xikinatere xisaona ekoamaniya. 33Xikairawaiyaka, xikairaheharetyaka harenae halitinae haotita xakore hoka heko xikinatere xisaona ekoamaniya. Haiyaharenae tehitiya iniyalahare mokahitaha, iniyalahare mokahitere xiso akereta hoka hatyo iniyalahare kaxomokakiterenae hinaehare atyo xisaonita. 34Haiyaharenae berexo ako tyaoniterenae hoka xakahinaetita, xairakoaneharetyahitene hoka. Xahalakoaharenae iyaharetyahitaha xiso, xakore hoka maisa atyo xamaikoharexe. Enokoa nali kahare waiyexe xixiyehare matyotenehare tahi waiyekehalakita xomana hoka hatyo hiyeta maisa xamaikoharexe. 35Hiyeta hoka awa xityakekone xahalakisa. Hekoiya xityakeko hoka kalore xoalini hare waiyexe kaxekaka xomana. 36Maika ximamaxaharenehare xisaona hoka Enore aokitere akereta xisoma hoka hatyo najikinitaite isa aokowiterehare isa xomana. 37Hiyaiya, exakere Iraiti Waiyexe nanekoa nexa: Okoihetehena, initehena kaiserehare hoka tyoheta aokowitere tyohetehena. Tyohetaite. Maisa ite wahita hoka haikoahetehena. 38Haliti waiyexe atyo ite tyaota mene hatyakekone hiyeta, hoka xala xamani atyo ite matyakekoneheta hoka maisa ite nihalahareta ekakoa. 39Hoka wiso atyo maisa hatyakekone halakijiterehare hotyalinae hoka iniyalahare kaxomokakiterehare hotyali xini. Wiso atyo tyakekohatiye hotyali. Hatyo hiyeta ite waiyexe maniya wisekohare kaxomokaka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\