Hebreus 2

1Hatyo hiyeta maika waiye wasemaxematya Iraiti Waiyexe wasemiterenae, waiya aliya hoka ekakoita wahalakisene. 2Hiyaiya, anjonae Iraiti Waiyexe xakaitere nika aliterexe. Hoka matyakekohenerenae maxaiminirehenerenae iniyalahare kaxomokaka ematyakekoneha nahalakoa. 3Nikareya maisa wityakekota waiyexe maniya halitinae xomomokakeheta tahi hoka aliyakereya iniyalahare wimaxomokakehena? Hetati Xekohaseti Jesus ta waiyexe maniya halitinae xomomokakeheta tahi xakai. Hatyo najikinita iniraene semaseharenae xakaihitiyene wihiye. 4Hatyo xowakita tehitiya Enore kahinaetyahene hoka iyateliti hotikisa waiyexe. Maomakahare waiyexe hoka kahare tyoma iniraeneha katyakekotyaka maheta. Enore isa tehitiya enomanaha Isekohaliti Waiyexe niyatere haxaokala ximita. 5Hiyaiya Enore ite tyomehitiya waikohe hoka maisaiya atyo anjonae xekohaseti tyaonita. Hatyo waikohe waitare kaomakehenere tahi akiti exe wiraeta. 6Hiyaiya, exakere Iraiti Waiyexe nanekoa hatya irae: Xoare atyo haliti, Enore, hoka hahekotita etahi? Xoanere hoka maisa xakore xoare waiyakahare xini hoka himawaiyehareta ekakoa? 7Anjonae kátyahakohareta hamokene xakore hoka maisa waha xini nikare tyaona maheta. Haeroretene xekohaseti tyaona, exahe hoka waiye kaxaiminisaka maheta. 8Haiyatelikisene hoka tyotya xoalini hare kaxaiko maheta. Nikare tyotya xoalini hare ekatyahakohare Enore moka hoka haliti kinatere tyaona tyotya xoalini hare xekohaseha maheta. Xakore hoka waiyekehalakita womana: kalikini atyo maisa tyotya xoalini hare xekohasehare haliti tyaonare. 9Hoka wiyaiya atyo Jesus, wasema atyo etahi. Halitinae koni tyaona Enore nawaiyexehare hiyeta waini tyotya halitinae ana maheta. Hatyo xowaka anjonae katyahakohareta tyaona, xakore hoka maisa atyo waha xini nikare tyaonare. Waini, hatyaoseta kaseheta hoka wiyaiyene, wasemene xoaha: Kaxaeroretyaka, waiye kaxaiminisaka wainihenere hiyeta. 10Enore hiyeta tyotya xoalini hare kaotyaka, enomanere tyaonaha maheta. Kasani tyotya ityani tyaohenerenae waiye tyaonaha maheta ehaliya. Hiyeta hoka Enore awaiyolinikisa Jesus, iniyalahare kaxomokakehenere hiyeta. Hiyaiya, Jesus atyo waiye maniya axomokanikihenahitene. 11Jesus tiheheta halitinae iniyalahare enómaneha nonitata. Hoka Jesus, hatyo tihehetehenerenae xoaha atyo Enore ityaninae makere. Hatyo hiyeta Jesus ihalahare ekakoaha, maisa haiharexe haximarenenae aokahiterene hiyeta. 12Hoka exakere nexa: Enore, noxakai ite hitahi noximalininae hiye. Hikoamaniya tyaonitereharenae ite haxawalita tyaohenaha hoka noxera xerati ehaotyahitaha nihalahalini hikakoa hiyeta. 13Nexa tehitiya: Notyakekone ite. Nehitiya: Alihena natyo xoimanae Enore isehenere nómaninae kakoa. 14Xoimanae aowitere atyo halitinae makere hoka hatyo hiyeta Jesus tehitiya haliti tyaona, halitinae akereta. Nikare tyaona, waini hoka hakamane hiyeta halitinae fahare Tihanare mawenekoaretya maheta. 15Exahe tehitiya hoka emaisatya maheta emairaneha halitinae nonitata. Hiyaiya, hakamane kakoa mairahitaha ferakiti nihatyaka. 16Maisa atyo anjonae kahinaetya maheta xini tyoa. Abraão jikolaharenae atyo kahinaetya maheta. 17Hiyeta hoka Jesus haximarenenae akereta terota tyaona hoka sacerdote kalorexe tyaona maheta. Exahe waiyexehare hoka Enore hatene waiyexe tyoma maheta. Nikare tyoma halitinae nómane iniyalahare kaxemaiyaretyakeheta maheta. 18Tyaonitere halitinae koni xowaka kahasakaharetyaka hoka howitihare wenati tyaona enomana. Hiyeta atyo kalikini kahasakaharetyakiterenae kinatere kahinaetita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\