Filemom 1

1Natyo Paulo, berexo ako notyanita Jesus Cristo hiyeta, hoka wihinaehare Timóteo kakoa naxairatya homana, Filemom. Hiso atyo wihinaehare, wikahinaetyase hateniti hiye. 2Exahe wihinaehare tyakekoterenae hohisakoiterenae hihanako anere, wihinaehalo Áfia anere, Arquipo wikahinaetyasehare hateniti hiye anere tehitiya hoka. 3Kasani waiye ximehexaikohare xisaona Wexe Enore hiyeta, Xekohaseti Jesus Cristo hiyeta waokita. 4Nohinaehare Filemom, niraexahena hoka notyaxematya minita hiso, nihalahareta Nenorexi kakoa hihiyeta. 5Nasema hawaiyetitere tyotya Enore koamaniya tyaohenerenae, hityakekone Xekohaseti Jesus Cristo harenae hoka hatyo hiyeta nihalahareta. 6Enore hiye niraexatita, kasani tyakekoti haxawalita mokitere wiso awaiyolinikisa wiso hoka tyotya xoalini hare waiyexe kaxekakitere womana Jesus Cristo wityakekotere hiyeta, masakare waiyekehalaka womana naokita. 7Nohinaehare, hiyawaiyera aihalahalinikijita, aiyatelikijita xoaha natyo. Hiyaiya, tyotya Enore kaxaikoneharenae hoka haihalahalinikijita. 8Notyaonitere hihinaehare Cristo koamaniya hiyeta nirae hihiye hoka naokitereharenae hisoma. 9Jesus Cristo niraene kakoare natyo Paulo. Nóhiyehena, iniraene hiyeta kalini berexo notyaonita. Xakore hoka nawaiyetitere hiso hiyeta nirae hihiye hoka naxita taita hiso, maisa nawakaita xini hiso, naokitere hisoma maheta. 10Naxa hiso hoka waiye hamoka maheta Onésimo. Cristo ityakekone hiyeta atyo nityani. Berexo ako notyaonita hoka Cristo koamaniya namokene hoka nityani akereta tyaona. 11Toahiya ene atyo maisa xoare tyomare homana hoka kalikini atyo ehekore tyaona nomani, exahe homana tehitiya hoka. 12Naxikahetehenene homana hoka kalore ite notyaxematene. 13Kasani alita nohaliye tyaona hoka berexo ako notyaonitere nase Iraiti Waiyexe hiye kahinaetya natyo hiwenekoare naowita. 14Xakore hoka maisaiya naiyateretyoita hiyahita hakahinaetya natyo maheta. Maika hahekotya, haokaiya atyo hoka ali kahinaetya natyo. 15Alitere atyo Onésimo waha terehokoane haware tyaona honita hoka hatyo najikinita kalikini atyo haikoahitita homana tyaona mene maheta hihaliya. 16Haikoahetehena homana xakore hoka maisa atyo wakahareheta xini. Hiyaiya, wakahare xahehare atyo, wihinaehare atyo Cristo koamaniya tyaohenere hiyeta. Noxiyakawali atyo. Exahe tehitiya hoka hixiyakawala. Maisa atyo halititere xini, wihinaehare kaiserehare atyo Xekohaseti hiyeta. 17Hihinaehare kaiserehare atyo haokita natyo hoka hamokitere natyo akereta hamoka Onésimo, kaokehetehena homana hoka. 18Exahe kakotaneta hiso hoka maika nokotani hamokene. 19Kalikini nokahe kakoita naxairatya exe: natyo, Paulo ite nabakatya hiso. Xakore hoka hiso tehitiya hikakotaneta natyo, iraiti waiyexe noxakai hihiye hoka waiyexe maniya hisaohenere hiyeta. 20Nohinaehare, haihalahalinikisa natyo Xekohaseti hiyeta, hoka maika naokitere akereta hisoma nomani Cristo hiyeta. 21Naxairaita homana. Naokitereharite hisoma, xoana xamani ite hoka naowitere xahexe hisoma. Hatyohare waiyekehalakita nomani. 22Maika memere hatyako hamoka nahiti. Xoana xamani hoka xiraexala Enore ekoaxatya hoka halakisa natyo hoka haki notyoa nowaiyihitiya xiso nali. 23Epafras haxawalita tyaonitere nokakoi berexo ako Jesus Cristo hiyeta haxakaisakeheta aoka xihiye. 24Nohinaeharenae Marcos, Aristarco, Demas, Lucas harenae tehitiya haxakaisakehenahitaha aokaha xihiye. 25Maika Xekohaseti Jesus Cristo waiye moka xiso. Eko xoaha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\