Apocalipse 2

1— Exakere haxairahena tyakekohatiyenai hotyali Éfeso nali tyaoniterenae kaxaikotyasehare ana: Exe iraiti atyo etake 7-se xorese tokitere hakahe fihi maniya hoka 7-kase ouro nomakere xaokanatyakalatinae nenekesene tonitere niraene. 2Waiyekehalakita nomani xisomiterenae. Kalore xahaka nomani, hoka maisa ximaxahareta xihatene kakoa. Maisa iniyalahare nomaseharenae xawaiyetita. Xahasakaharetita Jesus niraine kakoare aokowitereharenae, xakore hoka maoseratyaliyenai atyo. Nikare xamokahitene xawaiyore ekakoaha maheta. 3Heko xisaona noximi ximaxamaikoharenehareta, iniyalahare xakore xikaxomokaka nohiyeti hoka. Maisa ximaxahareta hekoti. 4Xakore hoka inira maisa xawaiyeta nomani. Maisa atyo xawaiyetyare natyo hetatiye akereta. 5Xotyaxemahena xawenane hetatiye. Xahalakihena iniyalahare xawenane hoka hetati xisomiterehare xisomehitiya. Maisaiya hoka notyoa hoka xiyaokanatyakala kase enawenane aoseta niyeheta. 6Hoka exe akiti waiye nohiye: maisa xawaiyetyare nicolaíta yerenai tyomitereharenae. Hatyoharenae maisa waiyeta tehitiya nomani. 7Hiyeta hoka xikatanakoakore atyo xasema maheta hoka xasemehena Enore Nisekohare iraehenere tyakekohatiye hotyalinai hiye. Jiyahao akahenerenae ana ite nisa atyali menanehaliti natyaliya kekoaretere Enore hananehare konitare hiyeta hoka kanakaira. 8— Exakere haxairahena tyakekohatiyenai hotyali Esmirna nali tyaoniterenae kaxaikotyasehare ana: Exe iraiti atyo etake Hetatiye, Miyanitiye tyaonitere niraene, waini hoka kasehetehenere niraene. 9Ximakawatiharene waiyekahalakita nomani. Ximaoloxaharene, ximaxiyeharene waiyekahalakita nomani. Xakore atyo hoka Enore nali atyo xikaoloxere kalore. Waiyekahalakita nomani tehitiya judeu aokowiterenae xakore hoka maisa atyo judeunai xini. Iniyalahare irae ahitaha xiyaokaka. Ahalakoahaliti anere hotyalinae atyo. 10Awa atyo ximairehena ximakawatiharehenere kakoa. Xasemehena, Tihanare tyaite haiyaharenae xinekonitare berexo ako mohena hasakaharetyaha maheta xiso. Maika 10-ki ferakene ximakawatihare. Maika heko xikinatere xisaona nokoamaniye xikamane kijiya hoka nisa xomana menanehaliti seriti hoko. 11Hiyeta hoka xikatanakoakore xasema maheta hoka xasemahena Enore Nisekohare iraehenere tyakekohatiye hotyalinai hiye. Jiyahao akahenerenae ite maisa wainita hinamaki. 12— Exakere haxairahena tyakekohatiyenai hotyali Pérgamo nali tyaoniterenae kaxaikotyasehare ana: Exe iraiti atyo etake kesekase hinama maniya kawetyakere kakoare niraene. 13Xisaonitere nali waiyekehalakita nomani. Hatyo nali Ahalakoahaliti nawenakala. Xakore hoka xisaonita terota noximi maniya. Xityakekota natyo, maisa xahalakisare xawenane nokoamaniyi. Exahe nowakanihare waiyexe Antipas kaxaisaka Ahalakoahaliti nawenakala nali xakore hoka maisa xahalakisare natyo. 14Xakore hoka inira maisa xawaiyexe nomani. Haiyaharenai xinekonitare Balaão xaotyakiraho tyaonita. Balaão aotyakisa Balaque Israel hotyalinae iniyalahare maniya awenatikisa maheta. “Hiraihena ekakoaha hoka tyoa kanakairaha enore metalahare nakaira, exahe hoka tyaonaha ohironae hiye”, nexa ihiye. 15Nikare tehitiya haiyaharenai xinekonitarenai nicolaítanae xaotyakiraho xema tyaonahitaha. Hatyohare maisa waiyeta nomani. 16Xahalakihena nikare xawenane! Maisaiya hoka haxeroriya notyoheta hoka noxalijinihareya hatyo iniyalahare nomaseharenai kakoa exe kesekase nokanasakota hikoitere kakoa. 17Hiyeta hoka xikatanakoakore xasema maheta hoka xasemehena Enore Nisekohare iraehenere tyakekohatiye hotyalinai hiye. Jiyahao akahenerenae ana ite nisa nakairati mawaiyakahare maná aokahitere. Nisa tehitiyaite sehali iyomere exaliti waitare kakoare. Exaliti waikate taita atyoite waiyore haexare kakoa — nexa. 18— Exakere haxairahena tyakekohatiyenai hotyali Tiatira nali tyaoniterenae kaxaikotyasehare ana: Exe iraiti atyo Enore Ityani niraene. Exose atyo werokita, irikati akereta. Ikiji tehitiya werokita, bronze owere irikati hiye xafiratyakere akereta. 19Kalikini xisomitere waiyekehalakita nomani. Xawaiyexehare, xityakekone, xihatene, heko ximamaxaharenehareneta xisaonitere nokoamaniyi harenae waiyekehalakita nomani. Hetati xisomitere xahexe kalikini xisomitere waiyekehalakita nomani. 20Xakore hoka inira maisa xawaiyexe nomani. Maisa xaxikahalohitita Jezabel xinekonita. Enore niraene xakaisasero aokowi xakore hoka nowakaniharenae iniyalahare maniya awenatikisa. Aotyakisahene hoka ohiro hiye tyaonahitaha, exahe enore metalahare ana nakairati efetatyakahare kanakairahitaha. 21Waha natyaha iniyalahare háomaneha halakisaha maheta. Xakore hoka maisa enanae hiye hawénane halakisa aokowita. 22Hatyo hiyetaite nahokakatene hoka kamakoa ehokotyoa haenalanae kakoa hoka makawatiharehaite kalore. Hoka kalikini ite nikare notyoma, maisa halakisahitaha nikare hawenaneha iniyalahare hatyo ohiro kakoa hoka. 23Naisaite ityaninai. Hatyaosetaite tyakekohatiye hotyalinae ana ite waiyekehalakehena: Natyo atyo etake halitinai xahekola kakoa, exahe iyakawatyahitere kakoa waiyoretere. Nabakatya ite xiso hatya xakini xisomehenere akereta. 24—Xakore hoka haiyaharenai nali Tiatira yerenai atyo maisa hatyo iniyalahare xaotyakiyaho xema tyaonahitaha. Hoka hatyonai atyo maisa waiyorahitaha Ahalakoahaliti xahekolanae metaharexe aokahitere kakoa. Hatyo nikare tyaoniterenae hiye niraehena: maisa xoare hatyo xahexe naohitita xihiye. 25Nikarira xisaona heko nokaokiniheta kijiya. 26Jiyahao akahenerenae, heko naokitere akereta tyomehenerenae imiyane kijiya ite kalorexe namoka, halitinae xekohase tyaonaha maheta. 27Hoka kinatere ite tyaonaha exahitaha. Kamatihera kase wotoka hoka wamokotya wehokitere tinihaliti waikohe nomakere akereta ite kinatere tyaonaha halitinai xahita. Baba Enore kalorexe mohenere natyo akereta ite kalorexe namokahene. 28Nisa ite xorese ferakoahenere kaotyakitere enomanaha. 29Hiyeta hoka xikatanakoakore xasema maheta hoka xasemehena Enore Nisekohare iraehenere tyakekohatiye hotyalinai hiye — nexa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\