1 Coríntios 14

1Hari. Avaabononi vanadano bana mahija hoariha-ra avanakaidivavini. Vakava'inofinofi bana ida Deus aagahai danoki hahavi. Avakava'inofinofivini arafiava bana ida varani namitha'iariki Deus a'onira kanamonivini hi'ikia avakavaranini. 2Ija'ari athii ogavahariki-ra dionivini vani vara bini'ara ada Deus. Ni-ija'ari-ra vara ni'aki. Ija'aria vakamithavini kaba'i, ni-avigaki ida athii nahina nini. Ija'ari athii ogavahariki-ra dionivini, Ma'onahai Jahakia biakodiavini mani ida moni ka'oa hini vahoariha avigariki-ra vara vani'avini hija. 3Ija'ari hoariha bikaabokaki ida varani namitha'iariki Deua bikanamonivini hi'ikia kavaranini. Oniania va'ora vara ni'aki adani ija'ari vahoariha, kaaraja kaimoni ida Cristo-ra vakajari'daravini, avijavaja kaimoni jaboni ida Cristo-ra vavakaijokavini, ija'ari vaabono vakanajahamisikhamara kaimoni jaboni kidivarania. 4Hari. Ija'aria bidionihi ida athii ogavahariki; abononi kakodiavini hiki ida Cristo-ra kajari'daravini avijavani. Ija'aria binamonihi ida Deus athi; Jesus Cristo kaija'ari hahavi vajoroniki-ra va'ora kakodiahi, Cristo-ra vakajari'daravini avijavahi jaboni. 5Onofiki ida a'onivani hahavi athii ogavahariki-ra avidionivini-ra avakaabokavini. Onofivini arafiaki ida Deus aagahai danoki hoariha-ra avavahojavini, avakaabokaja kaimoni ida varani namitha'iariki Deus a'onira kanamonivini hi'ikia avakavaranini. Jahani arafiaki ida ija'ari varani namitha'iariki Deua bikanamonivini hi'ikia kavaranini. Jahani kaba'i ida ija'ari athii ogavahariki-ra dionivini, Deus athi vahoariha avigariki-ra namonivinia biaradaki ida. Avahararania hojaki ida ija'ari athii ogavahariki athii ogavahaki-ra arakakosivini-ra kaabokaki, jahaki ida athii nahina hinia va'ora nava'isohivini Jesus Cristo kaija'ari vajoroniki vakadimoni va'ora kakodiara kaimoni. 6Oigamina, avakadiania ohoja'ianana kamahini athii ogavahariki-ra odionihi; ni-a'onira oakodiaki avajari'darini avijavania. Ovikhahi ida varani Deus hora kanamonivini hi'iki, bona a'onira oakodiahi. Ovikhahi ida ogahai avarigariki; bona avarigavinia a'onira oakodiahi. Onamonihi ida Deus athi, bona a'onira oakodiahi. Ovikhahi ida ojomo'ihi athini bona a'onira oakodiahi jaboni. Athii ogavahariki-ra odionihi; ni-a'onira oakodiaki. 7Okavarajomiki bana ida ija'ari athini nahina ithoki fori hini. Hokirihi ida afo'afo, nahina hoariha hiki ija'aria bina'ithoki. Ija'aria binasohirihi ida ithohi; ni-vahoariha avakogaki ada moro hana kihina bikana'itho'iki. 8Hari. Sorara bina'ithovini hiki ida kidi'ithohi ipohina-ra va'ora baranahavini hini vaabono avakava'ijoara kaimoni. Sorara binasohirihi ida ithohi, ni-ipohina avigaki ida va'ora baranahavini. 9Onivani fori hija ida athii ogavahariki-ra avidionivini. Avidionihi ida athii vahoariha avigariki, ija'aria vakamithahi; ni-avigaki nahina hini ida avakadivarani. Avisoniki ida avakadivarani bana. 10Arabo hahavi kaija'arinia vidioniki ida vaathi ipohiki afohanana. Arabo kaija'arinia biogaki ida kidiarabo kaija'arini athini, biogaki ida hoariha kavarani nahina hini. 11Hari. Mitha oni'ahi ida arabo hoariha kaija'arini athinia varavarani, ni-oogaki ida nahina hini hora vara ni'avini hiki. Okava'ibodivaraniki ida arabo hoariha kaija'arini hini. Hora kava'ibodivaraniki jaboni arabo hoariha kaija'arini ohina. 12Hari. Nimania ida ogahai danoki ija'ari athii ogavahariki-ra dionivini. Avakava'inofinofiki ida Deus aagahai danoki Ma'onahai Jahakia bikavagahinai'iki. Avanofivini arafiava bana ida Deus aagahai danoki Jesus Cristo kaija'ari hahavi-ra va'ora kakodiaki, avijavaja kaimoni ida Cristo-ra vavakaijokavini. 13Vara oni'aki ida ija'ari athii ogavahariki-ra dionivini-ra kaabokaki. Deu-ra kanikharia bana mahija athii ogavahariki idioni'iki athii ogavahaki-ra iarakakosivini-ra ikaabokavini, mitha vakhanikia avigaja kaimoni ida athii nahina nini. 14Athii ogavahariki-ra odionivini oadani, oma'onahana Deu-ra vara ni'ahi. Kodiva'ibodivarania ni-biogaki ida nahina odioniki. 15Nahina koda ida onamonahaja? Jahaki ida athii ogavahariki-ra odionivini, Deu-ra vara ni'aja kaimoni ida oma'onahana. Jahaki ida jaboni oathi oogaki-ra odionivini, oogaja kaimoni ida nahina kodiva'ibodivarani Deu-ra vara oni'avini hiki. Jahaki ida athii ogavaharikia oahiana, Deu-ra khai ni'aja kaimoni ida oma'onahana. Jahaki jaboni ida oathi oogakia oahiana, oakava'ibodivaranira kaimoni ada kodimoro kaathi nahina khanina. 16Vahoariha vajoroniki avakadiania Deu-ra khai ini'avini athii ogavaharikia, ija'ari mitha nikia ni-biogaki ida kadavarani nahina nini. Ni-bigathaniki ida iathini: —Hai oamani! Nimania ida Deua binofiki — ni-nikia kavaraniki. 17Jahani kaba'i ida iathini Deu-ra khai ini'avini, ni-iakodiaki ida hoariha Cristo-ra vakaijokavinia. 18Hari. Deu-ra khai oni'avini hiki ida athii ogavahariki-ra okaabokavini arafiani. Odionivini vahoariha vidionivini-ra aradaki. 19Hari. Cristo kaija'ari vajoroniki vakadiania ohojana, ni-onofiki ida athii ogavahariki-ra odionivini. Onofiki ida athii avigaki-ra odionivini. Odioniki ida varani pa'itxi ka'oa athii avigakia va'ora oka'ojomo'ira kaimoni, bona avigahi nahina nini. Odionihi ida varani oadaki athii avigarikia, ni-va'ora oka'ojomo'iki. 20Oigamina, hari'a isai pa'itxi kava'ibodivarani fori hiva bana ida avakadiva'ibodivarani. Isai tanani ni-hojai jaharikia kahojaiki. Va'oaniaroa fori vihi'a bana. Hari. Hari'a isai kava'ibodivarani avijava'iariki fori vihi bana. Ija'ari karaho kava'ibodivarani vani fori vihi bana. 21Deus athi kapapirania hoja'bo'da'iki hida Deus kava'isohihi: “Va'ora okaronaki bana adani ija'ari athii ogavahariki-ra vidioniki kodija'ari vakadiania, vara va'ora oni'ara kaimoni. Arabo hoariha kaija'arini vaathia vara va'ora oni'avini kaba'i, ni-oathi-ra mitha vani'aki adani kodija'ari.” Niha ada Deus. Okavarajomiki ida Israel kaija'ari vakadiania namitha'bo'da'iki, ija'ari athii ogavahariki-ra dionivini hidakaba'i. 22Deu-ra avigariki vakadimoni ida athii ogavahariki-ra mitha vani'avini, avigaja kaimoni ida Deus aagahai danoki ka'oa hini. Deus kaija'aria avigajora'iki ida ka'oa hini. Deu-ra vanofiki vakadimoni ida varani namitha'iariki Deus va'ora kanamonivini hi'ikia vakavaranina. Mitha vani'avini, avigaja kaimoni ida Deus aagahai danoki ka'oa hini. Ni-varani namitha'iarikia Deus va'ora nanokiahiki adani nofina vihiriki, avigaja kaimoni ida Deus aagahai danoki ka'oa hini. 23Hari. Jesus Cristo kaija'ari hahavi vajoronina kamahini avikhajakosiki vahabini bana adani Deu-ra avigariki, Cristo-ra avigaja'diniki vihiki. Vakamithahi ida athii ogavahariki-ra avidionivini afohahavi, avakabajadini-ra vakahiki bana adani. 24Hari. Okhajakosiki vahabini bana ida Cristo-ra ogariki, Cristo-ra ogaja'diniki avakadiania. Okhajakosihi; bikamithamahahi ida varani Deus a'onira kanamonivini hi'ikia avakavaranini; biogahi Deus athi hini. Okhajakosihi; kidibadani ahojaki varani hini-ra kamithahi. Varani ka'oa hini-ra ogavini mani ida kidihojai asohirikia abononi ka'da'digariavini hija. 25Bikamithaki ida kidiva'ibodivarani ahojaki avananamithavini, oniani ida Deus a'onira nava'isohivini-ra ogavini hija. Kajo'atharari'ini bini'aha: —Deus, ira okanamasiviki i. Ivani idanoka'oaki i. Iogahahaviki ida kodihojai — Deu-ra ni'avini. A'onira ni'avini jaboni: —Ka'oa hiki ida Deus avakadiania hojana — niki bana ida ija'ari. 26Oigamina, a'onira onava'isohivini hiki bana ida Deu-ra avakanamasivijahakivini niha ninini jahani. Avajoronini vani ahiaja ida hoariha Deus kamoroa, hoariha vajoroniki-ra va'ora ka'ojomo'iki, hoariha bivava'isohihiki ida Deua bianigahivini hi'iki, hoariha bidioniki ida athii ogavahariki, hoariha bivava'isohihiki ida athii nahina nini bikahivini. Avakadivarani afohanana va'ora kakodiaki adani Jesus Cristo kaija'ari vajoroniki Cristo-ra vavakaijokavini avijavania. 27Ija'aria vanofiki ida athii ogavahariki-ra vidionivini, arajomaki ida ija'ari vi'bamiki ija'ari avahoarabakosiki ka'oa. Ija'ari hoariha bivava'isohihiki ida athii ogavahariki nahina nini. 28Avajoronini kania hojarihi ida ija'ari athii ogavahariki nahina nini-ra vava'isohihivini-ra kaabokaki, jakaho viso niva ida athii ogavahariki-ra dioniki. Jahaki ida ija'ari abononi vara ni'avini, Deu-ra vara ni'avini jaboni va'ini bodinia. 29Hari. Va'ora vava'aha bana adani Deus vara nina-ra vakamitha'iki a'onira vanava'isohivini varani namitha'iariki afonana. Jahaki ida ija'ari vi'bamiki ija'ari avahoarabakosiki vakamitha'iki-ra vara vavani'avini. Vara vavani'avini naothinia vahoariha vajoronikia vakava'ibodivaraniva ida moni vakamitha'iki Deus kania khani kharini. 30Hari. Ija'ari vara nini oadani hoariha maakarinia vithikia bikamithahi ida Deus vara nina va'ini bodinia. Jahaki ida ija'ari hoariha miro'a vara niki viso nini, hoariha maina binanamithaja kaimoni ida Deua bini'avini hi'iki. 31Jahaki ida a'onivani hahavi Deus athi-ra vara avavani'avini. Ija'ari hoarahanana bivava'isohihiki ida moni Deua binava'isohivini hi'iki, oniani ida avaka'ojomo'ihahavivini hija. Avaabononi avakakakodiakhamaki a'oni, Deus kania avaabononi avakanakaramisikhamavini. 32Ija'ari Deus aagahai danoki-ra vahojakia bikaabokaki ida Deus monina kavaranini, bikaabokaki jaboni ida viso nini. Ma'onahai Jahakia ni-biavadadamiki ida ija'ari. 33Avajoronini kamahini Deua ni-binofiki ida ija'ari kavarani arafiaki kasokosokokhamaki. Binofiki ida ava'i jahajahani aajahamisina vahoariha vakadiania. Nini vani Deua binofija ida kidija'ari hahavi vajoronina kamahini. 34Cristo kaija'ari vajoronina vani viso vakhanina jahara adani gamo. Ni-ava'ahaki ida vara vakhanina. Akadija'ari vakadiva'isohihi jirikia biva'aharihi jaboni ida gamo makhira-ra vaka'da'divini. 35Gamoa vanofihi ida nahina-ra avigavini, jahaki ida vakadimakhira-ra va'ora vanana'dohivini vagorana bodinia. Kaipahivahaki ida gamo vavaravaraki Cristo kaija'ari vajoroniki vahararana. 36Deus kavarani ni-kama'daki avakadiania. Ni-a'onivani ka'oa avakamitha'iki ida Deus kavarani. Vaibavi hoariha kaija'arinia vakamitha'iki jaboni ida. Ni-asohihahaviki ida avakadihojai avajoronini kania. 37Ija'ari abononi kava'ibodivaranivini hiki Deus athi namoniva abono hini, bivahojaki ida Deus aagahai danoki. Oniania jahaki jaboni ida bikava'ibodivaranivini Deus kahonari hida a'onira okajirihivini hija. 38Ija'aria bikajonihi hida oathi, vakajoni bana ida ija'ari. 39Hari. Oigamina, vakava'inofinofi bana ida Deus athi-ra avanamonivini-ra avakaabokavini. Hari'a va'ora vanadaba bana adani ija'ari athii ogavahariki-ra vidionivini. 40Avajoronini kamahini avava'ini jahajahani asohimisija kaimoni vahoariha vakadiania kasokosokokhamarini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\