1 Coríntios 15

1Hari. Oigamina, onofiki ida Cristo monina jahaki a'onira onava'ihokivini. A'onira onanamithavini hi'iki ida moni jahaki avakapoari'iki. Moni jahakia bianasohimisi'iki ida Cristo-ra avavakaijokavini. 2Moni jahaki-ra avakajari'daravini mani ida Deus a'onira akava'ijoavini hija bana. Avakava'ipahinirihi ida moni jahaki a'onira onava'isohivini hi'iki; Deus a'onira akava'ijoahi. Avakava'ipahinihi; ni-nahina kaimoni Cristo-ra avavakaijokaki. 3A'onira onava'isohivini hi'iki ida moni jahaki okamitha'iki. Deua binofi'oamanija ida monina aogajahakivini. Nimania bana hida moni Deus athi kapapirania hojaki: Abini'iki ada Cristo bina'biraja kaimoni ida akadihojai asohiriki. 4Ka'damaha'iki ada. Mahi ahoarabakosiki radahani naothinia Deua bianahoki'iki ada. Onivani fori hija ida namitha'iki Cristo kania, Deus athi kapapirani jirikia bivava'isohihiki. 5Abono-ra nanokia'aha Pedro kania naothinia athi avaadahaoniva abono 12 vihiki vaipohina vakadiania abono-ra nanokia'aha. 6Naothinia abono-ra nanokia'aha kidipohi vahoariha 500 vihiki vakadiania vanokihahavi'aha. Asia vahokiki adani vaipohiki nokina vihi'iki. Vahoarahanana vani vaabini'ara adani ija'ari. 7Naothinia Jesus abono-ra nanokia'aha Tiago kania. Naothinia athi avaadahaoniva abono hahavi vakadiania abono-ra nanokia'aha. 8Va'oaniaro hahavia vanokivini naothinia homaina onoki'aha. Kodiania abono-ra nanokia'aha. Isai 'banani kamasikoni hiriki vani o'bana'iki fori ohi'ia. Onokharavini vani jorakia kodiania abono-ra nanokia'ara ada. 9Cristo athi avaadahaoniva abono hahavi hora avaradamiki. Deus kaija'ari-ra va'ora onajaharihari'avini mani ida Cristo athi avaadahaoniva abonoa hora vanaonivini-ra najaharija. 10Deus hora kajoamoravini mani ida nahina hora niha'ia hidakaba'i. Ni-hora kajoamora'imariniki. Hora kajoamorajahakivini mani ida kidibadania oabono onadanovini hija. Kodibadani ipohinia biaradaki ida Cristo athi avaadahaoniva abono vahoariha vakadibadani Deus kaimoni. Ni-hovani oa bada oni'aki. Deus kodiania hojana mani ida hora nikia kanabadanija. 11Hari. Avakamitha'iki ida Cristo monina jahakia okavaranina. Avakamitha'iki jaboni ida moni jahaki Cristo athi avaadahaoniva abono vahoariha vakadivarani. Kodivarani vakadivarani fori hiki Cristo monina jahakia akavaraniki hari. Onivani fori hija ida jaboni Cristo monina avakajari'dariki. 12Hari. Akadivarani hiki ida Cristo abini'ina naothinia ahoki'ina. Avakadiania vahojaki adani ija'ari vahoarahanana, vakadivarani hiki ida ija'ari abinini naothinia ni-nihanikia ahokijanarini, ni-kidimahi aja'dini vakahiki. Ni-asohipa'itxiki ida vakadivarani. 13Ka'oa hija vaha ida vakadivarani; ni-Deua bianahoki'iki vaha ada Cristo. 14Cristo abini'ina naothinia Deua bianahokirara vaha; ni-hojaki vaha ida moni jahakia akavaranina. Ni-hojaki vaha ida avavakaijokavini. 15Deus Cristo-ra anahokirara vaha; Deus varani hina-ra vara avani'a'badaramanihi vaha. Akadivarani hiki ida Cristo-ra anahoki'avini. Ka'oa hija vaha ida ija'ari abini'iki ahokijanarini; ni-Deua bianahokiki vaha ada Cristo. 16Ija'ari abini'iki ahokirija vaha; ni-Deua bianahokiki vaha ada Cristo. 17Cristo-ra anahokirara vaha ada Deus; ni-avakajari'daki vaha ida moni ka'oa hiriki. Ni-nahina kaimoni hiki vaha ida Cristo-ra avavakaijokavini, asia avakadihojai asohiriki hojahi vaha avakadiania. 18Cristo ahokirara vaha; ni-va'ora akava'ijoa'iki vaha adani vakaijokana vihiki vaabini'iki Ibavi Jaharika'oakia avikharara kaimoni. 19Anokhaki hida Cristo haria akava'ijoavini ariabinirina oadani. Anokhaki jaboni ida haria akava'ijoavini ariabini'ina naothinia. Cristo haria akava'ijoavini-ra kaabokarija vaha ariabini'ina naothinia; ija'ari khaii niriki fori arihimanihi vaha. Arafiaja vaha ida akadikhaiiniri arihokina oadani hidiaja. 20Hari. Ka'oa hiki ida moni Deus Cristo-ra anahokivini. Bianahokivini mani hida Deus vaabini'iki-ra va'ora anahokivini-ra aogajahakivini hija. 21Makhira hoarana binakama'da'iki ida ija'ari hahavi hoarahananani abinini. Onivani fori hija ida makhira hoariha binakama'davini ija'ari abinini naothinia ahoki'ini. 22Adão kaija'ari vanamitharonisiagaki vihina mani ida ija'ari hahavi vahoarahanana-ra va'ora naabinija. Onivani fori hija ida ija'ari ahoki'ini abinini naothinia. Cristo kaija'ari vihina mani ida kidija'ari hahavi-ra va'ora anahokija. 23Deua bikava'ibodivaranijora'iki ida ija'ari avahokina hana hina miro'a, hana vihina avahokironisiagaki. Cristo miro'a Deua bianahoki'iki. Cristo joina kamahini kidija'ari maina adani Deus va'ora anahokira bana. 24Hari. Oniaroa, khaki bana ida mahi anokhomini kamahini. Cristoa binihimaka'oaki bana ida Jahari, kidibadani abono vanokiariki vihiki vadanona, hiva'oani ija'ari araboa vahojaki vava'i-ra vanahonariahihiki, ija'ari-ra vavaka'da'diki, ija'ari-ra vakaabokaki. Vadanona binihimaka'oavini naothinia Cristo Deu-ra ni'aki bana: —Bi'i, kadania oarakhaki bana hida nahina hahavi, ija'ari hahavi vihiki-ra va'ora ovaka'da'divini, ivaka'da'dija kaimoni. 25Deus va'ora avadadamiki bana adani Cristo-ra vanofiriki hahavi, vakaabokajanaria kaimoni ida athi vakajonivini. Va'ora obaiki fori vihiki adani Cristo 'dama kanabo'ania. Ni-nahina-ra vakaabokajanaki. Va'ora avadadamiravini oadani, Deua binofiki ida Cristo va'ora vaka'da'divini. Deus va'ora avadadamihahavivini naothinia asia ka'da'di hihaha'oadahaki ada Cristo Deus kania. 26Cristo-ra nofiriki hoarana hojaroniki, Abinia oniki ada. Deua binihimaka'oaki bana ada aforonisiaga. 27Hojaki hida athii Deus athi kapapirania: “Deua biobaiki bana ida nahina hahavi Cristo 'dama kanabo'ania, hahavi-ra avadadamivini ada Cristo.” Deua bini'avini kaba'i ida “nahina hahavi”, Deus ni-hojaki Cristo 'dama kanabo'ania. Aogaki ida Deus hahavi-ra obaivini Cristo 'dama kanabo'ania Cristoa bivaka'da'dija kaimoni. 28Hari. Deus Cristo-ra no'avini hiki ida hahavi hojaki bivaka'da'dija kaimoni. Naothinia Cristo, Deus kaisai hina bini'aki bana ada Deus: “Bi'i, ivani hora ino'avini hi'ia ida hahavi hojaki ovaka'da'dija kaimoni. Onofiki ida hora ivaka'da'divini.” Niki bana ada. Oniaroa, Deus oavani va'ora vaka'da'dira adani ija'ari hahavi, nahina hahavi hiki afoha'oadaha. 29Hari. Vakhaniki adani vahoarahanana avakadiania: —Ija'ari abini'ini naothinia ni-ahokijanaki — vakhaniki adani. Ka'oa hija vaha ida vakadivarani; ni-nahina kaimoni vikanaki vaha ija'ari vaabini'iki vakadimoni vihina. Niha va'ora vani'a'aki koda adani vaabini'iki-ra va'ora vakajoamoravini? 30Hari. Haria vara ovani'aki bana ho jaboni. Ija'ari abinini naothinia ahokijanarija vaha; nahina mani ida mahi oadani vahoariha haria vanaabinikamarivini-ra ava'ahavini hija? 31Oigamina, khai a'onira oni'avini hiki ida akadika'da'di Jesus Cristo kania avarajahamisini, oniani ida a'onira onava'isohivini hija, mahi hahavi oabinikamarina afobakhia. 32Opohimajakamarina ija'ari jomahi hiihiha khama abononi kanadanodanokhamavini fori ohina. Nimania hida kodimahi Éfeso sidajia ohojana. Asohija vaha hida varani ija'ari abini'ini ahokijanarini; ni-nahina kaimoni vahoariha hora vanaabinikamarivini-ra ova'ahaki vaha. Vakhaniha adani Deu-ra vanofiriki afobakhia: “Ipohijanarihi hida akadimahi hidiaja. A'baina arafiava, kavi-ra a'avivini arafiava, bada ani'avini arafiava ida hojai akava'inofinofikârahoki.” — Vakhani'imariniha. 33Hari'a bana vahoariha a'onira vakorijanahava. Va'ora avavaipohihaki adani ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki, avakadihojai jahaki-ra vanihimaki bana adani. 34Vakava'ibodivaranihanana bana ida avakadihojai mahija hojai asohiriki-ra avakava'ipahinika'oavini. Avahararania vahojaki adani Deu-ra avigariki. Onofiki hida kodikaabanahi avava'ini-ra anaipahihivini. 35Hari. Vahoariha vana'dohi'iki: —Nihaniki vania Deua bianahokija ida ija'ari abini'iki? Niha ninimania ida ija'ari ahoki'iki asafini, imani, abononi nokiani? 36Ija'ari va'ihariki fori hiki kana'dohi hida. Hari. Okavarajomiki bana ida ija'ari ahoki'ini abononi ba'ba'da rakhajahaki mova'iki fori hini. Araboa ba'ba'da rakhajahavahaki ihimi'iki, abinini fori hi'iki ida. Abinirini oadani, ni-movaki ida ba'ba'da rakhajahavahaki araboa. Ba'ba'da abini'iki mova'iki ida. 37Arakhaiki ida ba'ba'da ka'oa, trigo 'ba'dani, rakhajahi 'ba'dani hoariha arakhaiki. Ni-arakhaiki ida avani avijava'iki. 38Deua bikahinanikaki ida rakhajahi 'ba'dani avania. Bikava'ibodivaranijora'iki ida avani niha ninini binofiki. Trigo avani fori kihiriki ida jaro'oa kaavani. Barasia kaahoni fori hirihi ida ba'ba'da hoariha ahoni. Deua binahoarihananaki ida ba'ba'da avani hoariha afohanana. Rakhajahavahaki 'ba'dani, avani, ahoni, avaafani hiki, ija'ari abononi niha nini hahavi fori hiki ida. 39Ni-hoarani hiki ida nahina hokiki imani. Hoarihaki ida ija'ari imani. Hoarihaki ida igitha imani. Hoarihaki ida igitha raboki imani. Hoarihaki ida abaisana imana. 40Nama hojaki ida ija'ari, safini, masiko, boviri hiki. Araboa hojaki ida ija'ari, nahina hoariha hiki. Nahina nama hojaki nokiani jahani fori hirihi ida nahina araboa hojaki nokiani jahani. 41Safini nokiana jahani fori hirihi ida masiko nokiana jahani. Hoarihaki ida boviri nokiana jahani. Ni-boviri hoariha nokiana fori hiriha ada boviri hoariha. Ipohiki ida boviri nokiana jahani. Ipohiki jaboni ida ija'ari nokiani afohanana nama. 42Nimania bana ida ija'ari abini'iki aba'oni Deua bianahokivini kamahini. Ija'ari aba'oni ka'damahani ba'ba'da rakhajahavahaki fori hiki ida. Ihimiki bana ida. Deus ija'ari aba'oni-ra anahokivini kamahini, ni-ihimijanaki bana ida ija'ari abini'iki asafini, imani hiki. 43Aba'oi ka'damahani, ni-nokiani jahaki. Deua bianahokivini kamahini, jahani arafiaki bana ida nokiani. Aba'oi ka'damahahi, ni-danoki. Deua bianahokivini kamahini, danoki ida ija'ari ahokiki abononi. 44Hojaki ida imai ija'ari araboa vaibavikia vavahojaki. Hojaki jaboni ida imai hoariha ija'ari nama vaibavikia vavahojaki. Ija'ari abini'ini kamahini bivahojaki ida imai ija'ari araboa ibavikia bivahojaki. Ija'ari ahokini kamahini bivahojaki ida imai ija'ari nama ibavikia bivahojaki. 45Hojaki hida athi Deus athi kapapirania: “Deus makhira miro'a-ra namonahavini kari, binamonaha'iki ada Adão ija'ari hi'ina hoki'ina.” Adão naothi aja'dini ada Jesus. Jesus Ma'onahai hina bianahokiki ida hahavi abini'iki. 46Ija'ari araboja hojakia bivahoja'imidiaki ida imai araboa amonaha'iki. Abini'ini ahoki'ini naothinia ija'ari nama hojaki imani maina amonahaki ida. 47Namia Deua binamonaha'iki ada makhira ovari miro'a. Kama'da'iki ida kidimahi araboja. Adão naothi aja'dini vani ada nama ibavina kha'ara. 48Ija'ari araboa vaibaviki vaimana fori hiki ida makhira ovari miro'a amonaha'iki imana. Nami vania amonahaja ida. Harivani Cristo kaija'ari arihina nama arihojana kamahini, ovari nama khaki imana fori hiki bana ida arimana. 49Asia makhira ovari miro'a namia amonahaki fori arihiki hari. Makhira nama khaki fori arihiki bana hari. 50Oigamina, a'onira onava'isohivini hiki bana hida kodivarani nahina nini. Avahojavini oadani hida arimana, ariamana hiki, ni-akaabokaki ida Deus haria kaibavijahahivini hiki-ra agathanivini nama, ija'ari hahavi-ra vaka'da'divini ibavinia. Ariabinina vani ihimija bana hida aasafi, arimana hiki. Ni-arimana araboa kama'da'ikia bikaabokaki ida nahina ihimiki-ra gathanivini nama. 51Mitha vani'a bana hida varani ija'ari avigariki. Ni-ariabinihahaviki bana. Hoaranija ithoroniki bana ida trombeta. Jorakia agathanihahaviki bana ida aasafi, arimana ja'dini. Nokhoi rabi ni'ani vani fori hija ida jorakia. Ithoki bana ida trombeta, avahokiki bana adani ija'ari vaabini'iki, ni-vakaabokaki ida vaabini'ianana afojana. Harivani asia araboa arihokina agathaniki bana ida aasafi, arimana ja'dini aabosi'ini. 53Hari. Ahoarihaki bana ida nahina abinini-ra kaabokaki, bikaabokajanaria kaimoni ida abinijanarini. Ahoarihaki bana ida nahina ihimini-ra kaabokaki, bikaabokajanaria kaimoni ida ihimijanarini. 54Namithani kamahini akadiania, aja'diki bana ida aasafi arimana hiki abinijanaria kaimoni. Aabosiki bana ida arimana makari 'bo'da ihimiki fori hini, makari ja'dini ihimiriki fori hikia. Namithaki bana jaboni hida athi Deus athi kapapirania hojaki: “Ihimiki ada Abinia oniki, ni-nahina-ra kaabokajanaki. 55Abinia ioniki, ihimika'oa'iki ida idanoni. Ni-ikaabokajanaki ida ija'ari-ra inapohimajavini.” 56Ija'ari hojai asohirikia vakahojaina mani ida Abinia oniki va'ora napohimajavini va'ora kaabokavini hija. Ija'aria vakaabokariki ida Deus kava'isohihi jiriki-ra vanaabahahavivini afoha'oadaha, oniani ida hojai asohiriki danoni va'ora kaabokavini hija. 57Khai ani'ava ada Deus. Akadika'da'di Jesus Cristo haria kajoamoravini mani ida nahina hahavi Jaharia bivaka'da'diki-ra akananabo'ajavini-ra akaabokavini hija. 58Hari. Oniaroa, oigamina, kaaraki fori vihi'a. Hari'a noranoraki fori vihi. Hari'a Cristo-ra vakava'ipahini bana. Bada vani'ahaha'oadaha bana ida badani Deus a'onira honariavini hi'iki. Badani binofikia avakabadanihi; bada avakhani'imarinini-ra avarigahi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\