1 Coríntios 3

1Oigamina, ni-okaaboka'iki ida vara a'onira oni'avini ija'ari Ma'onahai Jahaki va'ora bananiki-ra vara oni'avini fori hikia. Ija'ari Deus athi-ra vanaabariki-ra vara oni'avini vani fori hija ida a'onira vara oni'avini. Ni-avijava'iaki ida Cristo-ra avavakaijokavini, oniani ida isai fori a'onira nihaja. 2A'onira ono'baihavini fori kihiki ida joho kaa'bani. Ojomo'ihi kavaranihi kama'dani ka'oa fori kihiki ida joho kaa'bani. Isai fori avihini mani ida 'bai ka'oa havahani-ra avakaaboka'iaravini hija. Ni-avanaaba'iaki kaho ida ojomo'ihi kavaranihi avakamitha'iki, oniani ida ojomo'ihi kavaranihi hoariha-ra avarigavini-ra avakaaboka'iaravini hija. 3Avakadihojai hiki ida Deus athi-ra vanaabariki vakadihojai. Ija'ari avakakabajahinofiki avakadiania vahojana oadani, avananokiaki ida asia Deus athi-ra vanaabariki vakadihojaia avakahojaini. Ija'ari abononi kanahoarihakhamavini hiki abononi kakariakakhamaravini, avananokiaki ida asia Deus athi-ra vanaabariki vakadihojaia avakahojaini. Va'oaniaro fori avihiki a'oni. 4Vakhaniha adani ija'ari avakadiania vahojaki: —Hovani Paulo ipohina ho. Nihi ida hoariha: —Iniani. Paulo ipohina ohirihi. Hovani Apolo ipohina ho. Avakhanini oadani, ija'ari Deus athi-ra vanaabariki vakadihojaia avakahojaiki a'oni. 5Nahina hiriha ada Apolo. Nahina ohirihi jaboni. Deus kabadani abono hari. A'onira akanamonivini hi'iki ida Cristo varani hina, avavakaijokara kaimoni. Harivani afohanana bada ani'aki ida badani Deus haria honariavini hiki. 6Cristo monina ija'aria bivava'isohihivini vani ba'ba'da rakhajahaki fori hija ida. Cristo varani hina ija'aria bika'ojomo'ivini vani rakhajahi-ra kapahapahaki fori hija ida. Homiro'a a'onira onanamithabiininivini hiki ida Cristo monina. Naothinia Apolo a'onira ka'ojomo'ivini hiki ida Cristo monina avanaabaja kaimoni. Deus vani ada vakaijokana vihiki-ra va'ora ana'ba'dira, binakaraja jaboni ida vajari'darina. 7Nahina hiriha ada rakhajahi abono. Nahina hiriha jaboni ada kapahahihahi abono. Deua binamoaki ida rakhajahi 'ba'dani, avijavaja kaimoni. 8Ni-rakhajahi abono kabadani kapahahihahi abono kabadani-ra aradaki. Deus vania binaabosihananaja bana ida kidibadani abono vakadibadani. Karahohi ida vakadibadani, karahohi jaboni ida vakadibadani abosini. Pa'itxihi ida vakadibadani; pa'itxihi jaboni ida vakadibadani abosini. 9Siroi Deua binamonahaki fori avihiki a'oni. Apolo khama bada akhanijabanaki hari Deus kania. Hari. A'onira okavarajomivini ida gora Deua binamonahaki fori avihini jaboni. 10Deus hora no'avini hi'iki ida kidi'ogahai danoki, okaabokaja kaimoni ida kidibadania okabadanina. Deus hora anigahijahakivini hiki ida kidibadani. Hovani onakama'daja ida kidibadani ija'ari Cristo-ra avigariki vakadiania. Va'ora onanamithabiininivini hi'iki ida Cristo monina. Gora amonahani kama'dani fori hiki ida kodibadani. Hari hihi ida kodibadani, vahoariha maina bada vani'aki ida. Va'ora vaka'ojomo'ivini hiki ida Cristo athi-ra vanaabavini. Nimania ida badani Deus a'onira honariavini hiki afohanana. Gora amonahani a'diahini fori hiki ida avakadibadani. Vanajaha bana ida avakadibadani Cristo kaija'ari vakadiania. 11Deus vania binaibavira ada Jesus Cristo gora dadani kaimoni hina. Ovani oa ada ja'di karaho naibavivahani sohiki fori hira, kaaraja kaimoni ida gora. Ovani oa biakava'ijoaja ida ija'ari. Ovari ka'oa binakaraki ida ija'ari Deu-ra vakaijokavini. Ni-hojaki ada hoariha Jesus Cristo fori hiki. 12Hari. Ija'ari Cristo monina-ra vanamonivini vani fori hija ida Deus gorana-ra vanamonahavini. Cristo kaija'ari vahoariha Deus kabadania vakabadanijahakiki. Vakadibadani nahina kaidivaki ouro, prata, ja'di jahaki fori hiki ida. A'bo'daki ida. Cristo kaija'ari vahoariha vani adani Deus kabadani-ra bada vani'ajahakirara. Vakadibadani nahina kaidivariki, hogoi, avaafani, ava 'dakhariki fori hiki ida. Ni-a'bo'daki. 13Cristo ija'ari kahojai-ra naabosivini kamahini binanokiaki bana ida kidija'ari vakadibadani, vakadihojai hahavi jahaki jahariki. Binaibaviki fori hiki bana ida vakadibadani afohanana siho kabodinia, binanokiaja kaimoni ida sihoa binihimavini binihimaravini. Nimania ida hojai jahaki jahariki hiki-ra nanokiavini kamahini. 14Ija'ari vahoariha-ra va'ora kakodiabakhiahi vakarara kaimoni Cristo kania; a'bo'dahi ida kidibadani. Ni-siho fori kihikia binihimaki bana. Aanihi ida kidibadani; bigathanihi ida kidibadani jahaki abosini. 15Hari. Siho fori kihikia binihimaki bana ida hoariha kabadani a'bo'dariki. Ni-bigathaniki bana ida kidibadani abosini. Ihimini kaba'i ida ija'ari kabadani, Cristoa biakava'ijoaki bana ida kidija'ari hiki. Ija'ari siho kakhororoki kania radahani khaonanini fori hiki ida ija'ari aihotani bana. 16Hari. Oogaki ida Deus gorana fori avihini-ra avarigavini. Deus Ma'onahana Jahaki ibaviki avava'ini bodinia. 17Ija'aria binihimaki ida Deus gorana. Deus vania binihimaja bana ida hi'ida ija'ari jaboni. Deus kani ka'oa ida gorana. Gorana fori avihi'oamanija afohanana. 18Hari'a ija'ari abononi korijanahava. Hari'a ija'ari abononi kava'ibodivaraniva: —Arafiaki ida ogahai araboa kama'daki-ra ovahojavini — ni-nikia kava'ibodivaranini jahaki ida ija'ari. Jakaho ija'ari Deu-ra avigariki ira vani'ava ija'ari ogahariki ihinia. Jahaki ida ogahai araboja kama'daki-ra ikava'ipahinivini, ivahojaja kaimoni ida oogahai ka'oa Deua bikavagahinaiki. 19Deu-ra vanofirikia vavahojaki ida ogahai araboja kama'daki. Deua bikava'ibodivaraniki ida vakadi'ogahai ija'ari va'ini bajadihadihaki aagahai hini. Hojaki hida athii Deus athi kapapirania: “Deua biva'ahaki ida vakadi'ogahai va'ora anagithiki fori vihina.” 20Hojaki jaboni hida athii hoariha: “Deua biogaki ida avigahaki vakadiva'ibodivarani. Ni-nahina kaimoni jahani Deua bikahiki ida vakadi'ogahai.” Nihi ida athii. 21Ni-asohiki ida kodipohi avihinia avaabononi avavaboraborahavini, Apolo ipohina avihinia avaabononi avavaborahavini jaboni. Akadiani avihirihi. Avakadibadani abono hari, oniani ida avakadiani haria nihaja. Cristo kaija'ari avihini mani ida Deus hahavi hojakia a'onira no'avini hi'ia. 22A'onira kakodiaki kaimoni ida hahavi Deus a'onira no'avini hi'iki. Avakadiani adani Apolo, Pedro vihiki, hovani jaboni a'onira aakodiaki kaimoni. Deus a'onira no'avini hi'iki ida hahavi araboa hojaki. Avahokini oadani Deus a'onira akadava'a'iki a'oni, avaabinini naothinia asia a'onira akadava'aki ada jaboni. Hidakaba'i, mahi hahavi khaki a'onira akadava'aki bana ada. Avakadiani ida hihida hahavi hojaki. 23Cristo kani a'oni. Deus kani ada Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\