1 Coríntios 6

1Hari. Cristo kaija'ari igamina hoariha-ra anaathidanoararivini kamahini asohipa'itxirihi ida vakadi'aathidanoarari-ra avavikhavini ija'ari nasohiva abono Deu-ra avigariki vakadiania, vanasohija kaimoni. Va'ora vava'aha bana adani Deus kaija'ari vahoariha avahararania vahojaki vakadi'aathidanoarari-ra vanasohivini, hana hini asohini asohirini-ra vakahivini. 2Avarigaki ida Deus kaija'ari Deus kamonahi hahavi-ra vanasohihahavivini bana, nahina asohini asohirini-ra vakahivini. Khaki bana ida mahi hahavi-ra avanasohivini kamahini. Hidakaba'i avakaabokaria koda ida nahina pa'itxi-ra avanasohivini? 3Avarigaki ida ija'ari vanokiariki nama vahojaki-ra va'ora anasohivini bana. Akaabokahi ida va'ora anasohivini; akaabokavini arafiahi ida nahina akadiania araboa namithaki-ra anasohivini. 4Ija'ari vaabono avakanaathidanoararikhamaki vahojaha avakadiania; hari'a bana Deus kaija'ari vihiriki-ra va'ora vakanikharia avakadi'aathidanoarari-ra vanasohivini, va'ora avanaariakavini. Va'ora akava'ibodivaranivini hiki ida haria nasohivini arajomarini. 5Onofiki hida kodina'dohi avava'ini-ra anaipahihivini. Hojaria koda ida ija'ari ogahaki avakadiania, bikaabokaja kaimoni ida aathidanoarari-ra nasohivini, hana hini asohini asohirini-ra kahiki kaimoni? 6Hojaki ida. Asohipa'itxirihi ida Cristo kaija'ari igamina-ra osavini ija'ari nasohiva abono vakadibadani kagorania, Deu-ra avigarikia binasohija kaimoni ida vakadivarani. 7Jahapa'itxirihi ida Cristo kaija'ari vaabono avakakariakakhamaravini, igamina-ra osavini ija'ari nasohiva abono vakadiania. Nikia avakahojainia haria avananokiahivini hiki ida Deus athi-ra avanaabavini-ra avaragarivini arafiani. Jaharini kaba'i ida Cristo kaija'ari badani asohirikia kabadanini igamina kania, jaharini arafiaki ida va'ora avakanikhariavini adani Deus kaija'ari vihiriki avakadi'aathidanoarari-ra vanasohivini. Jaharini kaba'i ida Cristo kaija'ari igamina kanahina-ra bo'diavini, jaharini arafiaki ida va'ora avakanikhariavini adani Deus kaija'ari vihiriki avakadi'aathidanoarari-ra vanasohivini. Cristo kaija'aria vanasohivini vakaabokarihi; jakana isika kaba'i hoja'ava. 8A'onivani badani asohirikia avaabononi avakanabadanihakhamaki a'oni. A'onivani avakadinahina-ra avakabo'diakhamaki a'oni jaboni, Cristo kaija'ari avihini kaba'i. 9Avarigajahakiki ida Deus ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki-ra va'ora va'aharavini ija'ari-ra vavaka'da'divini kidiania. Hari'a hojai asohiriki-ra makhaniriki vavaniha bana. Deus ija'ari hahavi-ra vaka'da'divini kamahini ni-kidiania vahojaki adani ija'ari hojai bivajaharikia vakahojaiki. Makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamaki ni-hojaki Deus kania. Ija'ari deus amovana-ra kanamasiviki ni-hojaki jaboni Deus kania. 10Ija'ari kabo'dinofiki ni-hojaki Deus kania. Ija'ari nahina hahavi-ra nofivini arafiaki kidimoni hini ni-hojaki jaboni Deus kania. Ija'ari kahanobakhiaki ni-hojaki Deus kania. Ija'ari varani jaharikia hoariha-ra kanavaranihaki ni-hojaki jaboni Deus kania. Ija'ari hoariha kanahina-ra saariki, Deus ija'ari-ra vaka'da'divini kamahini ni-hojaki Deus kania. 11Cristo-ra avarigaravini kari onivani fori hija ida avahoarahanana avakadihojai. Naothinia akadika'da'di Jesus Cristo, Ma'onahai Jahaki khama a'onira visoko'iki. Vaani'iki ida hojai asohiriki avakadiania, a'onira avanahoariharibani'iki adani, Deus kaija'ari avihika'oaja kaimoni. Deus avajahaka'oani-ra kahiki a'oni, a'onira kapoariki ada. Nimania ida akadika'da'di Jesus Cristo, Ma'onahai Jahaki khama vakadibadani avakadiania. 12Hari. Nihahi vahabini ida ija'ari: —Bada oni'aki ida hahavi onofiki — nihi ida ija'ari athini. Kaba'i, ni-asohiki ida badani hahavi bada ini'aki kaimoni. Hahavi onofiki-ra bada oni'avini-ra okahivini kaba'i, ni-bada oni'aki bana ida badani hora anagithiki fori hiki. 13Nihaki vahabini ida ija'ari: —Kahojaki ida ija'ari kaijoni kidi'bai bikidafi'iki ibavini kaimoni. Hojaki ida 'bai ija'ari kaijonia o'oiki kaimoni — nihi ida ija'ari athini. Deus ija'ari-ra no'avini kihiki ida kaijoi, 'bai hiki. 'Bai arafiaki kaimoni kihirihi ida ija'ari kaijoni. Khaki bana ida mahi Deus ija'ari kaijoni, 'bai hiki-ra nihimavini kamahini. Deua binamonaha'iki ida ija'ari abononi, bikahinanikabakhiaki ida. Deus kani ida ija'ari abononi niha nini hahavi, oniani ida bivava'isohihivini hija: Makhira, kadagamo hiriki khama avaabononi avakavi'omakhamahi, niki kaimoni hirihi ida avaabononi. Niki ida Deus athi. 14Hari. Deua bianahoki'iki ada akadika'da'di. Deus danona ariabono niha nini hahavi-ra anahokiki jaboni bana. 15Avarigaria koda ida avaabononi afohanana Cristo abono hoarani niha nina hahavi avihinanani. Ni-jahapa'itxiki ida Cristo kaija'ari hoarana Cristo niha nina hina kaba'i, gamo makhira-ra odoraoniki-ra vi'omavini. Ni-nikia okabadanipa'itxiki bana. 16Avarigaria koda ida makhira gamo nikia kahojaiki-ra vi'omavini, makhira gamo khama vaabono hoarani fori hiki. Deus athi kapapirani hari nava'isohijahakiki hari: “Makhira, gamo khama avakara'ina mani ida ija'ari abononi hoarani va'ora nihaja. Ija'ari abononi hoarani hi'iki ida vaabono.” Niki ida athi jiriki. 17Akadika'da'di Jesus kania ija'ari abononi gahinai nihavini vani kidiania akaramisiki ida ija'ari. Ma'onahai hoarani fori hiki kaimoni ida ija'ari ma'onahani Cristo kania. 18Makhira, hari'a bana kadagamo hiriki khama avaabononi vakavi'omakhama. Badani niki kania avakara'o'a jorakia bana. Nikia kabadaniha ada makhira, ovani oa niha nina-ra najahariha. Badani asohiriki hoariha ni-binajahariki ida makhira niha nina. 19Avarigaria koda ida avaabononi afohanana Ma'onahai Jahaki gorana fori hini. Ibaviki ada avava'ini bodinia. Deua bikarona'iki ada avakadiania. Ni-avakadiani ida avaabononi, Deus kani ida niha avakhanini hahavi. 20Cristo a'onira kapavakari'iki a'oni kidimoni avihini. Abini'ina vani a'onira naabosi'ara ada. Vava'aha bana ida avaabononi niha nini hahavi mahija hoariha-ra avakakodiavini, avakajoamoravini, oniani ida Deus jahana-ra avananokiavini hija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\