1 Coríntios 7

1Hari. Ogathani'iki ida avakadina'dohi avaathini kapapirania hojaki. Hora avanana'dohivini hiki ida makhira kagamorina hojana jahani jaharini. Ha'a, jahaki ida makhira kagamorina hojana. 2Namithabakhiaki ida hojai asohiriki makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamavini, oniani ida makhira kagamohananani-ra najahaja. Jahaki jaboni ida gamo kamakhirahananani. 3Makhira, kadagamoa binofihi ida ivi'omavini, ivi'oma bana. Makhira kani hirihi ida abono. Kidigamo kani ida. Gamo, kadamakhira binofihi ida ivi'omavini, ivi'oma bana. Gamo kani hirihi ida abononi. Kidimakhira kani ida. 5Hari'a avaabononi vaakaathirikhama bana. Hari. Va'ora onava'isohiki bana adani makhira, kidigamo khama. Avaabononi avakanava'isohikhamaki vahabini a'oni: —Jahaki ida ariabono akavi'omakhamaravini mahi ipohirikia mahija Deu-ra vara ani'avini afojahaki — avakhaniki vahabini a'oni. Ni-makhaniki ida avaabononi avakavi'omakhamaravini avahojani. Hari. Radahahi ida mahi ipohiriki avaabononi vakavi'omakhama'iana bana. Avakaabokarihi vahabini ida mahi ipohiki avaabononi avakavi'omakhamaravini, oniani ida Jahari vahabini a'onira kaborovini hija bana. Avava'ini-ra kaboroki vahabini bana ada Satanás, makhira hoariha kania gamo okhani, gamo hoariha kania makhira okhana. 6Hari. Ni-Deus hora honariavini onajiriki bana hida hihida va'isohihi. Hora va'ahavini kodiva'isohihia a'onira vara oni'avini. 7Hovani ni-oagamona ohojaki. Okava'ibodivaraniki ida hofori avihini avahojani afohanana jahani. Kaba'i, ni-niki ija'ari hahavia vakaabokaki. Deus va'ora no'ahananaki adani kidija'ari hahavi danona. Va'ora no'aki adani vahoariha danona, vakaabokaja kaimoni ida avakararina vahojana afoha'oadaha. Va'ora no'aki adani kidija'ari vahoariha danona vakaabokaja kaimoni ida avakarana. 8Hari. Imakhinava, ima'inavi, kaariha, vara a'onira oni'a'imidiaki bana ho. A'onira onava'isohiki ho bana avakagamorini, avakamakhirarini avahojahaha'oadahani jahani, hofori avihini. 9Avanofivini arafiaki ida avakadimaisa-ra avavi'omavini, avakaabokajanariki ida avakadiva'inofinofi-ra avanadabavini, oniani ida avakagamoni avakamakhirani-ra najahaja. Ni-makhaniki ida avakagamoni avakamakhirani. Makhaniki ida makhira gamo-ra vi'omavini-ra kava'inofinofi'imarinivini-ra kava'ibodivaraniha'oadahavini. 10Hari. A'onivani avakagamo'iki, avakamakhira'iki, a'onimaina vara a'onira oni'aki bana ho jaboni. Kodiva'isohihi hirihi ida varani vara a'onira oni'avini hiki bana. Deus kahonari mani ida kodivarani hija. Gamo, Deus a'onira honariavini hiki ida avakadimakhira-ra avanahojaharavini afohanana. 11Gamo kidimakhira-ra nahojahavini-ra nofihi; kamakhirarini hojani Deua bihonariahi. Kamakhirarini hojani-ra nofirihi; kidimakhira kania joini Deua bihonariahi vaabono avakakariakakhamara kaimoni. Deus va'ora honariaki adani makhira vakadigamo-ra vakava'ipahiniravini, ni-va'ora vahonariaki ai vihina. 12Hari. Hovani a'onira oni'ahahaviki a'oni. Deus kahonari hirihi ida kodiva'isohihi. Vara oni'aki bana ada makhira Cristo kaija'ari hiki, kidigamo Cristo kaija'ari hiriki: Kadagamoa binofihi ida ihojani kidiania; hari'a inahojaha bana. 13Vara oni'aki bana ida gamo Cristo kaija'ari hiki, kidimakhira Cristo kaija'ari hiriki: Kadamakhira binofihi ida ihojani kidiania; hari'a inahojaha bana. 14Makhira Cristo-ra nofiriki, kidigamo Cristo-ra nofiki, ija'ari hoarani fori vihina mani ida Deus kaija'ari fori nihana hija. Deua bikapoariki ada makhira. Gamo Deu-ra nofiriki, kidimakhira Cristo-ra nofiki, ija'ari hoarani fori vihina mani ida Deus kaija'ari fori nihani hija. Deua bikapoariki ida gamo. Vakhanina vahojarara vaha; ni-Deus vakadisai bikapoariki vaha. Deus kani adani vakadisai. Vakadisai fori vihiriha adani Deu-ra vanofiriki vakadisai. Ni-Deus va'ora kapoariki adani nofina vihiriki vakadisai. 15Gamo, Cristo kaija'ari i. Kadamakhira Cristo kaija'ari hirikia binofiki ida ihojajanarini kidiania, ba inahojaha. Makhira, Cristo kaija'ari i. Kadagamo Cristo kaija'ari hirikia binofiki ida ihojajanarini kidiania, ba inahojaha. Nini vani namithaja ida Cristo kaija'ari vakadiania; ni-nahina va'ora avadadamiki adani arigamina vahojana Deu-ra vanofiriki vakadiania. Deua binofiki ida makhira kidigamo khama vaabono avakavajahamisikhamavini. 16Gamo, Cristo kaija'ari i. Ikaabokaki vahabini ida kadamakhira-ra iakodiavini, Cristo kania abono-ra gahinai nihara kaimoni akava'ijoana hira kaimoni. Makhira, Cristo kaija'ari i. Ikaabokaki vahabini ida kadagamo-ra iakodiavini, Cristo kania abononi gahinai nihaja kaimoni akava'ijoani hira kaimoni. 17Hari. Vara a'onira oni'ahahaviki bana a'oni. Nimania hida kodiva'isohihi Jesus kaija'ari avajoronioniki-ra va'ora oka'ojomo'ivini athini. Avakadimahi niha ninini-ra avavahojavini Deus a'onira kaboa'ivini kari vani asia vavahoja bana ida avakadimahi nini. Siikosida karajomihia avakarajomihi, avakarajomirihi, ija'ari kapavakarivahaki, kapavakarivahariki avihihi, nimania ida avakadimahi, asia vavahoja bana. Ni-makhaniki avavahojavini. Cristoa binaibavijaha'iki ida avakadimahi niha ninini-ra avavahojavini. 18Cristo kaija'ari hina-ra kapoarivini viahania makhira bivahojahi ida siikosida karajomihi asafia, hari'a bikaijo'ava ida rajomi-ra anivini, nokiajanaria kaimoni. Makhira hoariha Cristo kaija'ari hina-ra kapoarivini viahania bivahojarihi ida siikosida karajomihi asafia, hari'a siikosida karajomihia karajomiva. 19Ni-Deua bikava'ibodiki ida siikosida karajomihi makhira bivahojavini bivahojaravini. Deua binofi'oamanija ida athi vanaabavini afojahaki. 20Jakaho Cristo kaija'ari hahavi vakadimahi-ra vavahojava Deus va'ora kaboa'ivini kari, vakarajomina vakarajomirina vahojava kaho. 21Hari. Deus a'onira kaboa'ivini kari ka'da'di kahonai abono kapavakarivahaki avihimanija? Hari'a avakava'isokoni bana ida nikia avakahojaini. Ka'da'di vahabini a'onira va'ahaki bana a'oni avaraihotani, vakapoari bana ida athi mahija gathaki fori avihijanaravini. 22Hari. Ka'da'di kani hina kaba'i ada honai abono kapavakarihaki, Cristoa bikaboa'ivini kamahini kidija'ari hira kaimoni, oniania ka'da'di kahonai abono kapavakarivahaki fori nihajanarina hija. Cristo kani ada. Hari. Nimanira ada jaboni makhira hoariha gathariki. Cristoa bikaboa'ivini kamahini kidija'ari hira kaimoni, oniani ida Cristo kahonai abono kapavakarivahaki nihana hija. Cristo kani ada. 23Cristo amana ahovari'ini a'onira kapavakari'iki a'oni. Cristo kani a'oni. Hari'a avaabononi vava'aha bana ija'ari kahonai abono kapavakarivahaki avihi'ianani. 24Oigamina, Deus kania avarajahamisini vani vavahoja bana ida avakadimahi. Deus a'onira kaboa'ibiininivini vani vavahoja bana ida avakadimahi avakapavakarivahani avakapavakarivaharini. 25Hari. Avaathini kapapirania hora avanana'dohi'iki a'oni makhira kagamoriki, gamo kamakhirariki hiki kavaranihia. Ni-Jesus hora nanamithavini hiki ida honari a'onira onava'isohivini hiki kaimoni. Kaba'i, a'onira onava'isohiki bana ho kodiva'ibodivarania. Deus hora va'adi'iki ho. Kidibadani abono ohi'iki ho, oniani ida kodiva'ibodivarani-ra avavakaijokavini-ra najahaja bana. 26Namithaki bana ida mahi jahariki ija'ari hahavi vakadiania. Oniaroa, okava'ibodivaraniki ada makhira kagamoki kagamoriki. Jahaki ada makhira kagamoki kidigamo-ra vahojahaha'oadahavini. Hari'a binahojahava bana. Jahaki ada makhira kagamoriki kagamorina hojahaha'oadahana. Hari'a gamo-ra nako'diva bana. 28Ni-makhaniki ida imakhinava kagamona. Ni-makhaniki ida ima'inavi kamakhirani. Va'ora onofiki adani imakhinava, ima'inavi vihiki-ra ova'adivini, oniani ida a'onira onava'isohivini hija mahi jahariki khani viahania. Makhira kagamoriki kamahi jahariki bana. Makhira kagamoki kamahi jaharini arafiaki bana. Mahi jaharini oadani makhira bikava'ibodivaranibakhiaki ida kidigamo, kidisai vihiki-ra va'ora akadava'avini. 29Kodivarani hiki ida mahi anokhomini amaakarini. Jorakia kama'daki bana ida mahi jahariki ija'ari hahavi vakadiania, oniani ida a'onira onava'isohivini hija bana: Ni-nahina binadabaki ada makhira kagamoriki Cristo kabadania kabadanina. Makhira kagamoki jaboni Cristo kabadania kabadaniki ada. Jahaki ida Cristo kabadani dabarini-ra va'aharavini. 30Jahaki ida ija'ari asaraki abarariariaki, ija'ari va'ini mokara niriki fori hini, va'ini mokara ninia binadabaria kaimoni ida Cristo kabadania kabadanini. Jahaki ida ija'ari khaii niki haha nini, ija'ari khaii niriki fori hini, kidikhaiinia binadabaria kaimoni ida Cristo kabadania kabadanini. Jahaki ida ija'ari kidinahina-ra kapavakariki, ija'ari kanahinariki fori hini, kidinahina binadabaria kaimoni ida Cristo kabadania kabadanini. 31Jahaki ida ija'ari nahina hahavi araboa hojakia abononi bada vani'avini, ija'ari va'ini soko iniriki fori hini, kidibadania binadabaria kaimoni ida Cristo kabadania kabadanini. Jorakia radahaki ida ija'ari vakadimahi niha ninini hidakaba'i araboa vavahojaki. 32Onofiki ida avava'ini soko inirini avahojani. Oigamina, makhira kagamorikia bikava'ibodivaraniki ida Deus kabadania kabadanina, Deus va'i-ra khai ni'avini-ra nofivini. 33Makhira kagamoki vani ada nahina araboa hojaki-ra kava'ibodivaranira. Binofiki ida kidigamo-ra kaijahitavini. Kidigamo-ra khai ni'avini mani ida nahina bivajahaki-ra bada ni'avini hija, 34oniani ida va'i akanara'banahanakhamani hija. Hari. Gamo kaariha hiki, ima'inavia jaboni bikava'ibodivaraniki ida Deus kabadania kabadanini. Binofiki ida kidimahi hahavi, kidibadani, kidivarani hikia Deu-ra no'avini. Deus kaimoni ka'oa ida abononi ma'onahani hiki. Gamo kamakhiraki vani ida nahina araboa hojaki-ra kava'ibodivaranija. Gora bodinia badani-ra kava'ibodivaranija. Kidimakhira-ra khai ni'avini mani ida nahina bivajahaki-ra bada ni'avini hija. 35A'onira oakodiavini kaimoni ida kodivarania a'onira onava'isohivini hija. Ni-onofiki ida a'onira onadabaki fori ohina. Kodivarani hirihi ida avarakarani-ra okaabanivini. A'onira onava'isohiki bana ho: Bada vani'a bana ida badani asohiki, badani Deua binofikia avakabadanini. Avaabononi vavani'ahi bana Deus kania mahija kidibadania avakabadanijahakivini. 36Vara va'ora oni'aki bana adani vakamaisaki afohanana. Makhira kidimaisa khama vaabono vakanava'isohikhamavini hiki ida avaakarana-ra vanofijanaravini. Naothinia maisa abono-ra kava'ibodivarani'ianaki: —Ni-asohiki ida kodimaisa-ra okaijahitaravini, ovahojaravini jaboni. Onofivini arafiaki ida kodimaisa-ra ovi'omavini. Ni-okaabokajanaki ida okava'inofinofivini oakadaivini — niha ada maisa, oniani ida kagamona najahani hija. Ni-makhanirihi ida avakarana. 37Maisa hoariha bikava'ibodivaraniki ida kagamona asohimisijanarini. Ni-nahina biavadadamiki ada maisa kagamona kagamorina. Ni-arafiaki ida kidimaisa-ra vi'omavini-ra nofivini. Bikaabokaki ida binofivini biakadaivini. Ovari ka'oa bikava'ibodivaraniki ida kagamona-ra nofijanaravini, oniani ida kagamorina najahani hija. 38Jahaki ida makhira kagamona. Jahani arafiaki ida makhira kagamorina hojana. 39Vara va'ora oni'aki bana adani gamo. Deus kava'isohihia biva'ahariki ida gamo makhira hoariha-ra kanamakhirahavini, kidimakhira ka'oa hokina oadani. Kidimakhira abini'ina naothinia, akaja'dihini-ra nofihi; kamakhira'ianahi. Asohiki ida Cristo kaija'ari-ra kanamakhirahavini. Ni-asohiki ida makhira Cristo-ra nofiriki-ra kanamakhirahavini. 40Khaii niki ida gamo kamakhira'ianarini hojani. Nimania ida okava'ibodivaraniki. Oabono okava'ibodivaranivini hiki jaboni ida Ma'onahai Jahaki ova'i-ra nahonariahihivini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\