2 Tessalonicenses 2

1Vara a'onira oni'avini hiki bana ida akadika'da'di joina kamahini. Joiki ada Jesus Cristo, aajoronisiki bana hari kidiania arihojaja kaimoni. 2Avakamitha'iki ida varani asohiriki vahabini. Vakhanihaki adani ija'ari: —Ada joi'aha Jesus. A'onira vakorijanahaki adani ija'ari. Vakajari'da bana ida vakadivarani. Jesus joina-ra avakava'ibodivaranivini, hari'a a'onira ka'barava hida ija'ari vakadivarani, hari'a avakava'isokoni. Ni-joiriha kaho ada Jesus. Ni-aogaki ida ija'ari hana hini Jesus joi'ina-ra kahivini korijanahia. Deus athi namoniva abono kavarani hirihi ida. Nirihi ida ariathi papira anajiri'iki. Akadivarani avavanihamania koda ida? Akadivarani hirihi ida. 3Vakajari'da bana ida vakadikorijanahi. Vara avani'aki bana ida namithaki kaimoni Jesus joina kamahini viahania. Vajoroniki bana adani ija'ari Deu-ra vanofipa'itxiriki. Deu-ra vakaathirimaniha hahavi binofikia. Oniaroa jaboni abono-ra nanokiaki bana ada makhira jaharika'oaki. 'Bo'dakari Deus abono-ra ni'aha: —Okaronaki bana ada makhira jaharika'oaki Ibavi Jaharika'oakia okhara kaimoni — niha ada Deus. 4Kaikahiki bana ada makhira jaharika'oaki. Ni-va'ora va'ahaki adani ija'ari vakadideu-ra vakanamasivivini afojana. Ovari, Deus hina-ra nofivini mani ida bana Deus ka'oa hina-ra vakanamasivivini-ra va'aharavini hija. Biakabaiki ida deus hahavi ija'aria vakanamasiviki. Ovari ija'ari hahavi-ra va'ora ni'aki bana ada: —Hovani ohoarana Deus ho — va'ora ni'aha ada makhira jaharika'oaki, Deus hirina kaba'i. Okhajakosiki bana ada makhira judeus kaija'ari Deu-ra khai vani'avini kagorania Jerusaléa hojaki. Okhajakosiha, vithi'aha, va'ora korijanahaki bana adani vajoroniki: —Hovani Deus ho. Ni-hojaki ada Deus hoariha — korijanahia va'ora ni'aki bana adani. 5Hari. Tessalônica sidajia ohojana kari makhira jaharika'oaki varani hina a'onira vara oni'a'iki ho. Avakava'ihokiria ida kodivarani? 6Hojaki ida nahina makhira jaharika'oaki kabadani-ra nadaba'iki. Hojani oadani ni-abono-ra nanokiaki kaho ada makhira. Avarigaki ida nahina hini kidibadani nadabani hiki. Deua bikanamahiki ida mahi makhira jaharika'oaki nokiana kamahini. 7Nokiarini kaba'i ida kidibadani jaharika'oani arafiaki, kama'da'iki ida. Kidibadani nadabani hiki akara'oni kamahini vani abono-ra nanokiara bana ada makhira jaharika'oaki. Kidibadani nadabani hiki akara'oni naothinia ni-ahojajanaki ida Jahari kabadani. 8Makhira jaharika'oaki Jahari kabadania kabadanina oadani, joiki bana ada akadika'da'di Jesus. Jesua biakarafovini vani binaabini'ara bana ada makhira. Vaga'oamanija bana ida Jesus joina, oniani ida makhira jaharika'oaki kabadani-ra nihimavini hija bana. 9Hari. Vara a'onira oni'a'ianavini hiki ida makhira jaharika'oaki kabadani abinina viahania. Ovari abono-ra nanokiavini kamahini bivahojaki ida Jahari danona. Bada bini'aki bana ida badani danoki ipohiki ija'ari-ra va'ora korijanahavini kaimoni. Ija'aria vakava'ibodivarani'ihi ida danona. Deus kabadani danoki vavanihavini mani ida makhira jaharika'oaki va'ora korijanahavini hija bana. 10Bada bini'aki ida badani jaharika'oaki hahavi, va'ora korijanahara kaimoni adani ija'ari Deu-ra vanofiriki. Ibavi Jaharika'oakia va'ora arakhaki Deus athi-ra vakapoariravini. Vakajoniki ida Deus athi, ni-va'ora akava'ijoavini vanofi'iki, oniani ida Deus kani-ra varagarivini hija bana. 11Oniaroa, Deua bikaronaki bana ida nahina va'ora korijanahaki okhani vakadiania. Athi ka'oa hiriki-ra vanofivini mani ida korijanahi-ra vakajari'daravini hija bana. 12Oniaroa Deus va'ora karonaki bana adani athi ka'oa-ra vanofiriki imai 'banani ibavinia avikhana, hiva'oani korijanahi-ra vavajahaki, hojai jaharika'oaki-ra khai vani'aki va'oani jaboni. 13Arigamina, akadika'da'di a'onira nakaidivaki a'oni. Deu-ra khai ani'abakhiavini hiki a'onira nagathogatho'avini. Deus ija'ari-ra namonahavini viahania a'onira nagathogatho'iki a'onira akava'ijoara kaimoni. Binofiki ida vajaforia Ma'onahai Jahaki avakadimahi-ra najahavini, Deus jahana fori hija kaimoni ida avakadihojai jahani jaboni. Deus athi-ra avakajari'daravini mani ida a'onira akava'ijoavini hija. 14Deua binofi'iki ida Jesus monina jahaki a'onira ananamithavini hi'iki. Binofi'iki jaboni ida akadika'da'di Jesus Cristo jahana, vagana, danona hiki nokia'iki akadiania. 15Vanofihaha'oadaha bana hida Deua binofiki avakadiania. Ka'oa hiki ida akadi'ojomo'ihi athini a'onira ananamitha'bo'davini hi'iki. Ka'oa hiki jaboni ida a'onira aka'ojomo'ivini kapapirani vada avani'abakhia'iki. Vakava'ihokiha'oadaha hida ariathi a'onira aka'ojomo'ivini hi'iki mahija avanaabavini. 16Akadika'da'di Jesus Cristo, Deus akadiabi'i khama haria vanakaidivaki hari. Ava'i rogo inini kaba'i mahi hahavi Deus haria kajoamoraki hari, kaaraja kaimoni ida avakaijokavini. Haria kakodiavini hiki jaboni ida Jesus joina-ra anokhahaha'oadahavini. 17Deu-ra akanikhariabakhiavini: —Deus, va'ora kakodia bana adani kadaija'ari Tessalônica sidajia vahojaki mahija vava'i jahajahavini. Va'ora kakodia mahija varani jahaki-ra vara vavani'avini, badani jahaki-ra bada vani'ara kaimoni jaboni afoha'oadaha. — Nimania ida Deu-ra akanikhariabakhiavini athini avakadimoni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\