Atos 22

1—Kodija'ari, oigamina avihiki a'oni. Mitha vani'a bana hida kodivarani mahija kodibadani-ra avarigavini. Ni-bada oni'aki ida avani'a'iki, ni-va'ora ovikhajakosi'iki adani akadija'ari vihiriki Deu-ra khai ani'avini kagorani bodinia — va'ora ni'aha ada Paulo. 2Kidiarabo kaija'arini athinia vara nina vakamitha'aha, viso vakhanijahaki'aha. Paulo va'ora vara ni'a'ianaha: 3—Judeus kaija'ari ho. Cilícia kaarabonia hojaki ida Tarso sidaji ova'banaki. Hihida sidaji Jerusaléa oavijavaki ho. Hora ka'ojomo'i'iki Gamaliel. Hora ka'ojomo'ijahakivini hiki ida Moisés kohana kava'isohihi jiriki, akadija'ari avikhananavaki vakadihojai hiki. Deu-ra avanofijahakivini vani fori ohija onofijahakivini jaboni. 4Mahi 'bo'dakari va'ora onajaharihari'iki adani Jesus Cristo kaija'ari. Makhira, gamo vihiki-ra va'ora ogathi'iki ho, va'ora ovahonariahi'iki adani vagatha'ina, cadeia kabodinia avi'oira kaimoni. Vahoariha-ra va'ora ovahonariahi'iki ho vaabinira kaimoni jaboni. 5Sasidotxi vakadika'da'di, akadija'ari vanava'isohiva abono vihikia avigaki ida a'onira okorijanaharavini. Avanofihi; va'oaniaro maina a'onira vanava'isohivini hiki hida oathi. Hora vano'avini hi'iki ida vaathi kapapirani Damasco sidajia oavikhaki kaimoni, akadija'ari hora vaakodiaja kaimoni. Vakadipapira jiriki ogathani'ihi, Damasco sidajia ookha'ihi, va'ora ogathira kaimoni adani Jesus Cristo kaija'ari, va'ora odabohavini va'ora onofi'aha, va'ora ovikhara kaimoni hida sidajia dafi vihira kaimoni. 6Hari. Damascoa aokhahi. Safini sohirarina vani sidaji-ra anamaakari'ihi, nama kha'ihi ida safini vagana fori hiki oi'oaria vagajoraki'ihi. 7Oadarihi, okamitha'ihi ida hora vara ni'aki athii: “Saulo, Saulo, nahina mani ida hora inajahariharivini hija?” 8Onana'dohiha: “Ka'da'di, hana ihini mani i?” “Hovani mani Jesus ooniki ho, hora inajahariharibakhia'iki ho.” Hora ni'aha. 9Hora vavaipohihakia vanoki'ihi ida vagaki, vaofini'aha. Ni-vakamitha'iki ida hora vara ni'a'iki athii. 10Onana'dohi'ianaha: “Kodika'da'di, nahina ida inofija kodiania?” Hora ni'a'aha: “Gaamanani'a, Damasco sidajia okha'a. Ikaikahini vani hoariha ira honariavini hiki ida bana badani Deua binofiki bada ini'aki kaimoni.” Hora ni'aha. 11Ogaamananihi, onokho-ra anamara'ihi ida vagani karaho, hora kanamaodoroha'ihi. Hari. Oipohina osa'a-ra vaagathiha, hora avakakavanama'aha, Damasco sidajia hora avavikha'aha. 12Sidajia hojaha ada Ananias oniki. Deu-ra nofijahakiki ada Ananias. Deus kava'isohihi jiriki-ra naababakhiaki ada. Akadija'ari Damasco sidajia vahojakia vavajahaki ada Ananias, kidibadani jahani vani vakahiha. 13Hari. Kodiania kha'aha, oi'oaria hojaha, hora ni'aha: “Oigamina Saulo, inokhoni vaga'ianava.” Jorakia vaga'ihi ida onokho, vada oni'a'aha ada Ananias. 14Hora ni'a'aha: “Mahi 'bo'dakari Deus ira nagathogatho'iki i. Ovani ada akadija'ari avikhananavakia khai vani'abakhia'ara. Ira nagathogatho'iki ada, iogaja kaimoni ida bada ini'avini binofiki. Ira nagathogathovini hiki inokira kaimoni ada Deus kahonai abono jahaka'oaki, Cristo oniki, ikamithaja kaimoni jaboni ida athi vara ira ni'avini hiki. 15Deua binofiki ida ija'ari hahavi-ra va'ora inanamitha'avini inoki'iki, ikamitha'iki hikia. 16Hari'a viahanokhajana. Gaamanani'a, Deu-ra kanikharia mahija ira vaka'da'divini, kadahojai asohiriki-ra na'birara kaimoni, oniani ida ira okanavini hija bana, kidipohi ihija kaimoni.” Hora ni'aha ada Ananias. 17Hari. Oniaroa, Jerusaléa ojoi'ianahi. Deu-ra khai ani'avini kagorani bodinia Deu-ra vara oni'avini kaba'i vadami fori hikia onoki'aha ada kodika'da'di. 18Hora ni'a'aha: “Jorakia bana ajihi'a Jerusaléa. Jerusalém sidaji kaija'arinia vakajari'daki bana ida omonina-ra vara ivani'avini.” Hora ni'aha ada Jesus. 19Ogathani'ihi ida athi: “Kodika'da'di, hiva'oani hora avigajahakiki, avigaki ida akadija'ari Deu-ra vara ani'avini kagorania ookhaoni'ina va'ora oagathionivini adani ira vakajari'dariki cadeia avi'oina va'ora ovahonariahi'iki adani, dafi vihina va'ora ovahonariahi'iki adani jaboni. 20Ija'aria vanaabini'aha ada imonini-ra vara vani'aki kohana, Estêvão oniki. Vahararana vania ohojaja, ovajaha'iki ida vakadibadani, vakadimakari oakadava'a'avini.” Oni'ihi vadami fori hikia. 21Kodika'da'di hora ni'a'ianaha: “Ajihi'a bana mahija napaja iokhavini. Ira okaronaki bana i judeus kaija'ari vihiriki vakadiania.” Hora ni'aha ada Jesus. 22Hari. Paulo athi-ra mitha vani'ajahakiha adani judeus kaija'ari. Paulo judeus kaija'ari vihiriki vakadiania Deua bikaronavini bikahi'iki, ni-mitha vani'ajanaki. Kama'da'ianahi ida vakadihamahi. Vabodi'baraha'ianaha: —Anaabiniva, anaabiniva, hokina jahajanariha ada. 23Vabodi'bara'aha, nama vana'dara'dara'ihi ida vakadimakari, vaihamahi'ina. Vaani'ihi ida khomakhomani, nama avisonasahana'ihi. 24Hari. Sorara vakadika'da'di va'ora honariaha adani sorara vahoariha: —Avisajakosi o makhira agorana. Vida mahija a'onira nanamithavini niha nina judeus kaija'ari-ra va'ora naihamahivini — vakadika'da'di va'ora ni'aha adani sorara. 25Avavikhajakosiha, Paulo sa'a, 'dama kihiki-ra vakodaboha'aha vidavini viahania. Vidabohavini kaba'i Pauloa binana'dohiha ada Roma sidaji kaka'da'dini kasorarani. Ovari va'ora honariafiahaki adani 100 vihiki vaipohina. —Roma sidaji kaija'arini-ra avidafiamaniki koda a'oni? Roma sidaji kaija'arini ho. Avakadija'ari nava'isohiva abonoa ni-aviga'iaki ida kodibadani jahani jaharini. Avigaravini kaba'i ni-jahaki ida oimana 'banani-ra vavahonariahivini. Nimania ida Roma sidaji kaija'arini kidai hini jaharini — niha ada Paulo. 26Sorara bikamithahi ida Paulo kavarani, kidika'da'di kania okhami'aha, bini'a'aha: —Hari'a kaho bana vida o makhira. Roma sidaji kaija'arini o. 27Oniaroa, okhamiha ada sorara vakadika'da'di Paulo-ra nana'dohiha'avini: —Hora nanamitha'a bana, ivani Roma sidaji kaija'arini mani i? —Ha'a, ka'oa hi'oamanija ida ini'aki — niha ada Paulo. 28Sorara vakadika'da'dia bini'aha: —Hovani Roma sidaji kaija'arini ho, Roma sidajia o'banarina kaba'i. Onaabosi'iki ida jiniro ipohikia, oniani ida Roma sidaji kaija'arini hora niha'ia — niha ada sorara vakadika'da'di. Pauloa bini'aha: —Hovani, ni-onaabosiki. Hovani Tarso sidajia o'banaki ho, kaba'i Roma sidaji kaija'arini ohi'ina. Kodiabi'i Roma sidaji kaija'arini hina mani ida Roma sidaji kaija'arini hora nihaja — niha ada Paulo. 29Oniaroa, avikhaonaniha adani Paulo kabadani-ra vanana'dohivini-ra vanofiki. Ni-Paulo-ra vida'iki. Paulo Roma sidaji kaija'arini hina-ra kahivinia binaofini'aha ada sorara vakadika'da'di. Paulo dabohana-ra vahonariahivini mani ida naofinina hija. 30Sorara vakadika'da'dia binofiki biogajahakivini ida judeus kaija'ari Paulo-ra avanaathidanoararivini hiki. Afokajoma vani sorara-ra honariaha: —Vakokhari'a o Paulo. Va'ora bana vanava'isohiha adani judeus kaija'ari vanasohiva abono vavaka'da'diva, sasidotxi vavaka'da'diva khama vajoronina, Paulo kavarani-ra vanasohira kaimoni — niha ada sorara vakadika'da'di. Vajoronina naothinia biavikhami'aha ada Paulo, vaviaha bihonaria'aha ada Paulo gaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\