Efésios 2

1Hari. Oniaroa, mahi 'bo'dakari Cristo-ra avarigaravini kari hojai asohirikia avakahojaibakhia'iki a'oni. Ni-avanaabaki ida Deus a'onira honariavini hiki, oniani ida avama'onahani-ra naabinija. Hokini kaba'i ida ija'ari, aba'oki fori hiki ida ma'onahani. Nimania ida ija'ari. Ni-bikaabokaki ida Deus athi-ra naabavini. 2Oniaro kari jahari'oamanija ida avakadihojai. Ija'ari Deu-ra nofipa'itxiriki vakadihojai jaharini vani fori hija ida avakadihojai jaharini jaboni. Avanaaba'iki jaboni ida Jahari athi. Ovari va'ora vaka'da'diki adani kidija'ari vajahariki vanokiariki nama jararinia vahojaki. Ovari vava'i binahonariahihiki adani ija'ari Deus athi-ra vanaabariki araboja. 3Cristo-ra aogaravini kari va'oaniaro fori arihi'oamani'ia. Bada ani'abakhia'iki ida akadimahi 'bo'da bikava'inofinofiki. Nahina hahavi avajahaki, jaharini kaba'i, bada ani'aki. Nahina akava'ibodivaraniki, jaharini kaba'i, bada ani'aki jaboni. Ija'ari hahavi vakadiva'inofinofi jaharini fori hiki jaboni ida akadiva'inofinofi jaharini mahi 'bo'dakari. Deua bikaihamahiki ida hojai asohiriki, oniani ida jaharikia ija'ari hahavi-ra arakhavini hija bana. Oniaro kari akadimoni jaboni ida Ibavi Jaharika'oakia aokhana. 4Hari. Deus hojana hiki ida ija'ari-ra va'adivini-ra nofivini, ija'ari-ra nakaidivaha'oadahavini jaboni. 5Deus athi-ra anaabaravini mani ida ama'onahana-ra naabinija. Ama'onahana aba'oki fori hini oadani Deus haria va'adihi, bianahoki'ihi ida ama'onahana. Binakama'da'iki ida akadimahi ja'dini Cristo kania aakaramisi'ina. Deus vani haria kajoamora'ia. Ni-avaabononi avarakava'ijoavini-ra avakaabokaki. Deus vani a'onira akava'ijoaja. 6Deus Cristo-ra anahoki'avini vani haria anahoki'ara ada jaboni Jesus Cristo kania. Kidiania aakaramisina mani ida ka'da'di haria niha'ia nama Cristo kania. 7Nimania ida Deus kabadani jahaki akadiania, ija'ari hahavi vanamitha'iarikia avigaja kaimoni ida Deus ija'ari-ra kajoamorajahakivini. Ija'aria bikava'ibodivaranihi ida Jesus Cristo haria nakaidivavini niha ninini, biogamanihi ida karahoni Deus ija'ari-ra kajoamoravini jaboni. 8Deua binofiki ida a'onira va'adivini, oniani ida a'onira akava'ijoavini hija. Deu-ra avavakaijoka'avini mani ida a'onira akava'ijoavini hija. Ni-avakadibadani jahaki abosini hirihi hida a'onira akava'ijoavini. Deus oavani a'onira akava'ijoa'ia. 9Avakadibadani jahaki abosini hirihi ida a'onira akava'ijoavini Deus ibavia avarikhaja kaimoni. Ni-asohiki ida ija'ari abononi vaboraborahavini kavaranihia abononi akava'ijoavini. 10Deus vania binamonaha'ia ida akadimahi ja'dini, Cristo kania aakaramisija kaimoni, arihokina oadani bada ani'aja kaimoni ida badani jahaki. Deua binaibavijahajora'iki ida badani jahaki hahavi akadimoni afohanana bada ani'aki kaimoni. 11A'onivani judeus kaija'ari avihiriki, vara a'onira oni'aki bana ho. Judeus kaija'ari a'onira vanaonivini ija'ari siikosida vakarajomiriki. Deus kaija'ari avihirini-ra vakahibakhiaki adani. Va'oaniaro vaabono vani'avini: —Harivani aogaki ada Deus, kidija'ari arihiki hari. Avahojaki ida siikosida karajomihi aasafi namania — vakhaniki adani. A'onivani judeus kaija'ari avihiriki, vakava'ihoki bana ida Cristo-ra avarigaravini kari avahojani niha ninini. 12Mahi 'bo'dakari ni-avarigaki ada Cristo. Ni-Deus va'ora nagathogathoki adani judeus kaija'ari vihiriki, kidija'ari vihira kaimoni, oniani ida arabo hoariha kaija'arini fori a'onira nihaja. Mahi 'bo'dakari Deus va'ora nava'isohi'iki adani judeus kaija'ari kidiva'iponahi a'bo'dakia, va'ora nava'iponi'bo'davini hi'iki jaboni ida va'ora kajoamorabakhiavini. A'onivani judeus kaija'ari avihiriki, avakadimoni hirihi hida Deus kava'iponahi a'bo'daki. Ni-nahina Deus a'onira nava'iponi'bo'darihi. Ni-avanokhaki ida nahina jahaki Deus a'onira no'avini kaimoni avahokini oadani, avaabinini naothinia jaboni. Ni-avarigaki ada Deus hojana hojarina. Nimania ida avakadimahi Cristo-ra avarigaravini kari. 13'Bo'dakari Deus napaja nina avahoja'iki fori avihiki a'oni. Hari maha. Cristo kania avarakaramisi'iki a'oni. Ava akasanakhamakia Cristo amana ahovari'iki. Abini'ina avakadimoni, oniani ida Deus kania a'onira namaakari'ia. 14Judeus kaija'ari, judeus kaija'ari vihiriki vakadihamahia vaabono vakatokifiaki fori vihiki adani, oniani ida vaabono vakanahoarihakhamavini hija. Cristo abini'ina vani binathararaja ida toki fori hiki, oniani ida vaabono avaakakariakakhamavini hija. Cristo vani haria anariaka'ia judeus kaija'ari, judeus kaija'ari vihiriki khama vaabono vakaihamahikhamajanarara kaimoni. Cristo vani nação hoarani va'ora nihara adani judeus kaija'ari, judeus kaija'ari vihiriki khama. 15Cristo vania binihima'ia ida Deus kava'isohihi jiriki Moisé-ra no'a'bo'davini hi'iki. Cristoa binihima'iki ida honari 'bo'da, kaaji hiki vanaababakhia'iki, binamonahaja kaimoni ida nação hoarani ja'dini, nações 'bamiki vihijanarara kaimoni adani judeus kaija'ari, judeus kaija'ari vihiriki. Cristo igamina adani kidija'ari, kidiania avaajahamisi'iki adani, oniani ida vaabono vakanofikhamajahakivini hija. 16Ava akasanakhamakia abini'iki ada Cristo, binihima'iki ida vaabono vakaimajahakhamaravini. Ava akasanakhamaki kania Cristo va'ora akanariakakhama'aha adani judeus kaija'ari, judeus kaija'ari vihiriki abonoi hoarani fori vihi'ara kaimoni, Cristo va'ora avajoi'iki adani Deus kania, avaajahamisira kaimoni. 17Hari. Kha'aha ada Cristo ija'ari vakadiania va'ora kanamonira kaimoni monina jahakia, judeus kaija'ari, judeus kaija'ari vihiriki vaabono avaakakariakakhamara kaimoni. Judeus kaija'ari avihiriki, 'bo'dakari Deus kania napaja avahojaki fori avihi'iki a'oni, avakadimoni hida Cristo monina jahaki. Judeus kaija'ari a'oni, kidiania maakarina avahojaki fori avihi'iki a'oni, avakadimoni jaboni hida Cristo monina jahaki. 18Cristo va'ora akava'ijoa'iki adani nofina vihiki. Harivani afohahavi judeus kaija'ari arihina, judeus kaija'ari arihirina, oniani ida Ma'onahai Jahaki akadiabi'i-ra anamaakarivinia haria kakodiavini hija, vara akhanija kaimoni akadiabi'i nama hojaki khama. 19A'onivani judeus kaija'ari avihiriki a'oni, ni-arabo hoariha kaija'arini fori avihijanarihi, ni-ija'ari va'ora aogariki haria vanavanavanahaki fori avihijanarihi. Deus kaija'ari arigamina a'oni, Deus kaisai avihiki a'oni, hari fori avihiki a'oni. 20Ja'di kagorahi fori avihiki a'oni. Nami khorahaki bodinia gora nabo'ania hojaki ida ja'di na'bahaki gora dadani kaimoni. Jesus Cristo varani hina-ra avavaadahaoniki, Deus athi namoniva abono khama ja'di na'bahaki fori vihiki adani. A'onivani ja'di pitahani fori avihiki a'oni. Vanamana avahojaki a'oni. Jesus Cristo ja'di karaho naibavivahani sohiki fori hiki ada. 21Cristo vania bianajahamisihahaviki fori hiki ida ja'di pitahani, gora kaaraki kaimoni. Harivani ja'di pitahani Cristoa bianaroisiki fori arihiki hari. Deus kaimoni hida gora. Nimania hida Deus haria kavarajomivini. 22A'onivani judeus kaija'ari avihiriki, harivani judeus kaija'ari arihiki khama gora hoarani fori arihiki hari. Cristoa binaibaviki fori hiki ida ja'di pitahani hahavi ibavinia gora amonahani kaimoni. Jesus haria najoronimisihahaviki hari. Deus Ma'onahana Jahaki ibavina kaimoni ida gora. Akadiania hojaki ada Ma'onahai Jahaki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\