Gálatas 5

1Hari. Cristo vani haria akava'ijoa'ia, oniani ida honai abono gathaki haria nihajanarija. Kidiania ariabono gahinai anihavini mani ida haria kajoamoravini hi'ia, gathaki arihijanaria kaimoni. Va'isohihi jiriki-ra avanofi'ianahi; honai abono gathaki avihi'ianaki bana a'oni. Hari'a avaabononi vava'aha agithiki fori avihini. 2Mitha vani'a hida oathi. Hovani Paulo ooniki ho, a'onira vara oni'aja. Avanofiki ida siikosida karajomihi-ra avavahojavini; ni-Cristoa bikaabokaki bana ida a'onira kajoamoravini, ni-nahina kaimoni Cristo abini'iki avakadimoni hina. 3Okaabani'ianaki bana ada makhira hana hina siikosida karajomihi-ra nofiki. Ni-siikosida karajomihi arajomaki Deus ija'ari-ra kapoarija kaimoni. Deua bikapoariki bana ida ija'ari kidiva'isohihi jiriki hahavi naabani hiki. Va'isohihi hoarani-ra ragarihi; ni-Deua biakariakaki, ni-bikapoariki jaboni. 4A'onivani Deus kava'isohihi jiriki-ra avanofiki, mitha vani'a. Avakaijo'avini oadani ida va'isohihi jiriki-ra avanaabavini, Deus a'onira kapoarija kaimoni, avaabononi avarava'boa'iki fori avihiki a'oni Cristo kania. Ni-Deus a'onira kajoamoraki. 5Harivani aogaki ida va'isohihi jiriki-ra anaabavini-ra akaabokaravini. Anokhaki ida Deus haria kapoarivini kamahini. Cristo kania ariabono gahinai aniha'avini mani ida Deus Ma'onahana Jahaki danoki akadimahi-ra nasohika'oavini-ra anokhavini hija. 6Hari. Cristo kania aakaramisina vani ni-makhaniki ida siikosida karajomihi-ra avahojavini avahojaravini. Deua vada bini'a'iki ida akadimahi, binofiki ida Jesu-ra avakaijokavini. Binofiki jaboni ida vahoariha-ra va'ora anakaidivavini. 7Ka'oa hiki hida Jesus Cristo monina jahaki a'onira onanamithavini hi'iki. Avakamithabiininivini, avanaabajahaki'iki ida. Hoariha kavarani-ra avakamithavini mani ida moni jahaki asohiki-ra avakava'ipahinivini hi'ia. 8Nihaniki vania hoariha a'onira korijanahavini, avakava'ipahinija ida moni jahaki asohiki? Ni-Deus a'onira korijanaharihi. Ovani ada a'onira kaboa'ira kidiania avarikhaja kaimoni. 9Nimania hida rajomi kavaranihi: “Pão-ra kanathoramananiki pa'itxia bikanathoramananiki ida pão kaimani hahavi.” Vakhaniha adani ija'ari. 10A'onira okava'ibodivaranivini hiki ida asia Cristo-ra avanofivini. Cristo kania aakaramisina mani ida oabono oni'avini hija: —Oathi-ra vakamithavini mani bana ida varani asohiki-ra vanofi'ianavini hija. Vanofijanariki ida bana hoariha kakorijanahi — nimania ida a'onira okava'ibodivaranivini. Ni-oogaki ada makhira hana hina avava'ini-ra kosakhamaki. Oogaki ida Deua jaharikia biarakhavini bana. 11Hari. Oigamina, makhira karajomina-ra ovahonariahija vaha; ni-hora vanajaharihariki vaha adani siikosida karajomihi-ra vanofiki. Siikosida karajomihi-ra okava'ipahinivini mani ida hora vanajahariharivini hija. Cristo ava akasanakhamakia abini'ikia okavarani'ihi; ni-va'ora onaihamahi'iki kodivarania. 12Va'ora onofiki adani siikosida karajomihia avava'ini-ra vakosakhamaki vakananafa aka'boaka'oani vanivaha. 13A'onivani oigamina, Deus a'onira kaboa'i'iki a'oni avaragithijanaria kaimoni. Deus kava'isohihi jiriki-ra avakava'ipahini'avini kaba'i, hari'a vava'ahajana bana ida avakadiva'inofinofi jahariki avava'ini-ra nahonariahihivini. Hari'a bada vani'ajana ida hojai asohiriki avanofi'iki Jesu-ra avarigaravini kari. Ija'ari-ra anakaidivava ariabono aakajoamorakhamava bana, ariabono aakodiakhamava bana jaboni. 14Nimania hida Deus athi: “Iabononi inakaidivavini vani fori va'ora niha va'oani ija'ari hahavi.” Hihida va'isohihi hoarani-ra avanaabahi; Deus kava'isohihi hahavi oamani ida avanaabaja. 15Tapo'ija vaabono vakanakaidivakhamaravini mani ida vaabono vakaananikhamavini hija, vaabono vakanihimakhamavini hija jaboni. Avaabononi avakava'igairi bana. Tapo'ija fori avihihi; avaimani-ra avakana'banakhamahi; avaabononi avakanihimakhamahi bana. 16Hari. Mitha vani'ajahaki bana hida oathi. Vava'aha bana ada Ma'onahai Jahaki avava'ini-ra nahonariahihivini afoha'oadaha mahija hojai Deua bivajahaki-ra avavahojavini. Hari'a vakava'inofinofi bana ida badani asohiriki kaipahivahaki. 17Avakadiva'inofinofi aja'dirikia bikaimajahariki ida nahina Ma'onahai Jahakia bivajahaki. Ma'onahai Jahakia bikaimajahariki ida nahina avakadiva'inofinofi aja'dirikia bivajahaki. Ni-vaabono vaakaimajahakhamaki adani Ma'onahai Jahaki, ija'ari kamahi 'bo'da khama, oniania Ma'onahai Jahaki avava'ini-ra nahonariahihivini, ni-avakaabokaki ida badani asohiriki avakadiva'inofinofia bivajahaki. 18Ma'onahai Jahaki a'onira bananihi; avakadimoni hirihi ida Deus kava'isohihi jiriki. 19A'onira onava'isohivini hiki ida hojai ija'ari kamahi aja'dirikia bikava'inofinofibakhiaki. Makhira bivi'omaki ida hoariha kagamo. Gamoa bivi'omaki ada hoariha kamakhira. Makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamaki. Ija'ari vajaharina-ra avakanabadakhamaki badani karamonavahakia. Ija'ari vakadihojai asohiriki kaipahivahaki. 20Vakavaihinikaki ida deus amovana, vakadideus kaimoni hini. Ija'aria bikaijorahaki ida hoariha. Ija'ari abononi kanapohimajakhamavini-ra nofiki. Ija'ari abononi akanaathidanoararikhamaki. Ija'aria bikaihamahiki ida hoariha. Ija'aria biakaraganahaki ida hoariha. Oniani ka'oa abononi nakaidivaki, ni-hoariha-ra nakaidivaki. Ija'ari abononi kanahoarihakhamavini hiki abononi kakariakakhamaravini. 21Biakabaiki ida hoariha kanahina. Kakavinofiki. Kahanona kaba'i arafiaki ida kidibadani asohiriki ihinika kania. Binaabiniki ida hoariha. Hojai asohiriki hoariha fori hikia kahojaiki ida ija'ari. Nimania ida hojai ija'ari kamahi aja'dirikia bikava'inofinofibakhiavini arafiaki. A'onira okaabani'ianaki ho. Jokoa Deua bikapoaririhi ida ija'ari nikia kahojaiki. Kidija'ari vihirina mani ida kidiania va'ora arakharija. Ni-va'ora vaka'da'diki ada Deus, ni-vagahinaki bana Deus kanahina. 22Hari. Ma'onahai Jahaki vania binamonahaja ida ija'ari kahojai ja'dini avijavani. Ihi'ai jahaki a'dihani fori hiki ida Ma'onahai Jahaki kabadani ava'i bodinia avijavani. Ma'onahai Jahaki ija'ari va'ini-ra nahonariahihivini, nimania hida ija'ari kahojai. Ija'aria binakaidivaki ida hoariha. Khaii nijahakiki ida ija'ari. Va'ini jahajaha'ihi ida ija'ari. Biakaihamahijorakiravini vani binokhahi ida hoariha. Biva'adiki ida hoariha. Bikajoamoraki ida hoariha. Ni-athini-ra anahoarihaki, bada bini'a'oamanija ida bini'a'iki. 23Ni-abononi vaboraborahaki. Kaborohirohi hini kaba'i, va'ini kaabanahahamanihi. Nimania ida ija'ari kahojai ja'dini Deua bivajahaki. Ni-nahina bikaabaniki ida ija'ari nikia kahojaiki. Nimania jaboni ida va'isohihi jiriki athini. 24Jesus Cristo kaija'aria vakava'ipahinika'oa'iki ida vakadiva'inofinofi jahariki, vakadimahi aja'diriki vava'i binahonariahihijanaria kaimoni. 25Ma'onahai Jahaki haria no'a'iki hari akadimahi ja'dinia. Ovaria bihonariabakhiaki ida jaboni akadimahi ja'dini. 26Ni-jahaki ida ija'ari abononi vaboraborahavini. Ni-jahaki ida hoariha-ra anaihamahivini. Ni-jahaki ida ariabono akanaabakhamavini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\