Hebreus 12

1Hari. Hiva'oani ija'ari vaipohiki va'ora vara ovani'a'iki va'oani Deu-ra vavakaijoka'bo'da'iki adani. Ari'oaria vahojaribanaoniki fori vihiki adani vada haria vani'aribanaoniki. Haria vahonariavini Deu-ra avakaijokavini, aki'darahaki fori arihina. Hari. Ija'ari ki'darahaki fori arihiki hari, akadimahi Deu-ra avakaijokavinia. Anahojava ida nahina hahavi aki'darahana-ra nadabaki fori hiki. Akava'ipahinika'oava ida hojai asohiriki, nahina aki'darahana-ra anagithiki fori hiki. Aki'darahajorakiki fori arihiva hagihi aviaha hojaki-ra anikhahavini. Akaikahirina oadani, jokoa akava'ipahinirihi ida aki'darahana, ariabono ani'ava. 2Akava'ibodivaranibakhiava bana ada Jesus. Ovaria binakama'da'iki ida Deu-ra avakaijokavini. Binakaraki jaboni ida Deu-ra avakaijokaha'oadahavini akaikahirina oadani kidiania. Ava akasanakhamakia Jesu-ra avaka'itapoamisahanavini kaba'i, ni-bikava'ipahiniki ida Deu-ra vakaijokavini. Bianokinanavaki fori hiki ida abinina naothinia va'i khaii nini karaho hojaki Deus kania kidimoni hini, oniani ida ava akasanakhamakia abinina-ra kava'ibodiravini hija. Va'i-ra anaipahihikarahoki ida ija'ari nikia abiniki. Oniaro naothinia vithi'aha ada Jesus Deus pitana aniaja ka'da'di danoki kavithi ibavinia. 3Vakava'ibodivarani bana ida namitha'iki Jesus kania. Hojai asohirikia vakahojaibakhiakia vanofipa'itxiriha ada Jesus, avigaraha'aha, vanaima'bana'aha, kaba'i ihamahirina bikapoari'ihi. Hari'a khai a'onira ni'ariva ida nahina jahariki namithani avakadiania. Hari'a bana Deu-ra avavakaijokavini-ra vakava'ipahini. 4Cristo hojai asohiriki-ra kajonivini mani ida hojai asohirikia vakahojaibakhiakia vanaabinivini hija. Hojai asohiriki-ra avakajonivini, ni-niki namitha'iaki kaho avakadiania. 5Hari. Deus haria ni'avini hiki varani jahaki ava'i-ra khaii ni'aja kaimoni. Isai kaabi'i kidisai-ra nava'isohivini kavaranihi fori hiki ida Deus kavarani. Avarakava'i'birinimanija koda ida? Nihi ida athii: “Kodisai, ikava'ibodivarani afojahaki bana ida Deus ira nava'isohivini hiki, kadahojai asohirini-ra kahiha. Hari'a khai ira ni'ariva bana ida Deus ira kaabanivini athini. 6Deua binasohihahaviki ida ija'ari-ra nakaidivavini kahojaihi. Va'ora kapatahahaviki fori vihiki jaboni adani ija'ari hahavi va'ora kanaisaihaki.” Nihi ida athii. 7Isai kaabi'i kidisai-ra kapatavini fori hiki ida avaimani 'banani, avava'ini rogo inini hiki. Hari'a vakajoni bana ida a'onira kapataki fori hina. Isai kaabi'i kidisai-ra ka'ojomo'ivini vani fori hija ida Deus a'onira ka'ojomo'ivini. Nini vani avaimani 'banania a'onira nanokiahira ada kidisai avihini. Ni-hojaki ida isai kidiabi'ia bikapatariki. 8Deus va'ora kapataki fori vihiki adani kidisai hahavi. A'onira kapatariha; ni-kidisai ka'oa avihiki. Isai kaabi'iriki fori avihihi. 9Akadiabi'i araboa vahojaki haria vakapatabakhiaki, hojai vavajahariki-ra akava'ipahinija kaimoni. Haria vakapatavini mani ida va'ora afinivini hija. Jahaki ida akadiabi'i-ra afinivini. Jahani arafiaki ida akadiabi'i nama hojaki-ra afinivini, aka'ojomo'ija kaimoni ida akadimahi jahaki-ra avahojavini. 10Badara ipohiriki isai arihina oadani, akadiabi'i haria vakapatabakhiahi. Haria vakapatavini-ra vanofiha; haria vakapatamaniha. Deus haria kapataki fori arihiki hari akadihojai jahani avijavaja kaimoni, Deus kahojai jahakia akahojaija kaimoni. 11Ni-avajahaki ida kapatahi arihina. Ava'i-ra namokaraki ida. Ni-khai ani'aki. Naothinia khai ani'aki ida haria vakapatavinia haria vaka'ojomo'ivini akadihojai asohika'oakia akahojaina, ava'i jahajahani jaboni. 12Hari'a avajaroni fajafajahaki fori vihi. Hari'a vakava'ipahini bana ida Deus kahagihia avaadahaki fori avihini. Avarikhani khai avaabononi vani'a. 13Hojai Deua bivajahakia avakahojaihi; hagihia avaadahaki fori avihihi. Vaadahaha'oadaha bana Deus kahagihi sohikia mahija avakadiadahai-ra avanadanovini. Oniani ida ava'damani-ra kanatonorohaki fori kanihajanarija. 14Avaabononi vakanava'ijahajahakhama bana vahoariha khama. Hojai Deua binofikia vakahojai bana mahija avakadimahi kidimoni hivini. Nirihi ida avakadimahi; ni-Deu-ra avanokiki bana. 15Avaabononi avakava'igairi bana mahija Deus a'onira kajoamoravini-ra avakava'ipahiniravini. Avaabononi avakava'igairi afohanana bana jaboni mahija hoarani kapahasa fori hiravini. Hari'a vava'aha bana ida kapahasa fori hiki avijavani avakadiania. Hojahi ida kapahasa fori hiki avakadiania; ija'ari vaipohiki-ra najaharihi. 16Avaabononi avakava'igairi bana mahija Esaú fori avihiravini. Ovari gamo-ra odoraoniki ada. Ni-binakaidivaki jaboni ida Deua bino'avini hi'iki. Esaúa bianaabosiki ida kidiabi'i kanahina bivahojaki pitani karaho 'bai bavi hoarani binaji'binikia. Isai ahivaja'i gahinana kaimoni ida kidiabi'i kanahina pitani karaho. 17Avarigaki ida Esaú varani hina. Kidiabi'i kanahina-ra anaabosi'avini naothinia binofi'ianahi ida gahina'ianana. Ni-bikaragaki ida abosini joiribanini niha ninini. Asarana abono-ra ka'da'digariavini kaba'i, ni-bikaabokaki ida gahina'ianana. 18Hari. Oigamina, Israel kaija'ari avikhananavaki fori avihirihi. Va'oaniaroa vanamaakari'iki ida nahina nokiaki, kamithavahaki, kaabadavahaki. Vanamaakariki ida monte Sinai. Vakanokiki ida siho kakaraho kakhororoki arabo namahiki namanija. Vanokiki jaboni ida bakibakini karaho, bahi banabanahaki hiki. Vakamitha'iki ada bahi katararahi. 19Vakamithaki jaboni ida trombeta ithoni 'baraki, Deus vara nina hiki jaboni. Athia va'ora honariaha: “Kaaji hiki hida arabo namahiki. Ni-ova'ahaki ida ija'ari, igitha hiki ogaimorini. Bikadasahi; ja'dia vanagahavinia abinini ovahonariahihi.” Niha ada Deus. Vaimahidana, ni-vanofiki ida Deus kahonari-ra vakapoarivini. Deus vara nina-ra vakamitha'ikia, vani'adanoki'aha: —Ni-anofipa'itxiki ida Deus vara nina-ra akamitha'ianavini — vakhaniha vaimahidakaraho'ina. 21Va'ora naimahidakaraho'ihi ida vanoki'iki, oniani ida Moisés abono-ra ni'avini hija: —Ojarona tharararaki ho oimahidakaraho'ina — niha. 22Hari. Va'oaniaro fori arihirihi. Harivani Deu-ra anamaakarihi; ni-anokiki ida va'ora naimahida'iki. Harivani anamaakarija ida arabo namahiki monte Sião oniki Deus kania nama hojaki. Anamaakariki jaboni ida sidaji. Deus ija'ari-ra nahokiki kasidaji ida. Jerusalém ka'oa hini nama hojaki ida. Oniaja vaibaviki adani Deus ibavi kaija'arini vâipohiki. Ni-rajomavahaki ida vâipohina. 23Va'ora anamaakari'iki jaboni adani Deus kaisai vajoroniki. Khai vakhani'ahapikiki adani. Deus kaisai ahivaja'i hahavi adani. Vaonina jiriki hojaki nama Deus kania. Anamaakariki jaboni ada Deus. Ovari ija'ari hahavi nasohiva abono ada. Va'ora anamaakariki jaboni adani ija'ari vajahaki vaabini'iki, avahoki'ina Deus va'ora najahaka'oa'iki. 24Anamaakariki jaboni ada Jesus. Ovaria binakama'da'iki ida Deus kava'iponahi ja'dini. Ahovari'iki ida amana haria najahaja kaimoni Deus viaha. Abel abini'ina fori hirihi ida Jesus abini'ina amana. Jesus abini'ina ni-bikanikhariaki ida Deua bina'da'diabosivini. Bikanikhariaki ida Deus haria va'adivini. 25Avaabononi avakava'igairi bana mahija Deus vara nina-ra avakamithavini-ra avakajoniravini. Ija'ari araboa vahojana vakamitha'bo'da'iki ida Deus athi Moisés va'ora nava'isohivini hi'iki. Ni-avaihotaki adani athi kajonina vihiki. Vagathani'iki ida morobohariki fori vihina abosini, vaabini'ina. Harivani, Cristo nama vara haria ni'avini-ra akajonihi; ni-aa'aihotapa'itxirihi, agathanivini arafiaki bana ida morobohariki fori arihina abosini. 26Oniaro kari Deus athia binaho'doho'do'iki ida arabo. Bivava'isohihijora'ihi: “Onaho'doho'do'ianaki bana hida arabo hoaranija afo'iana. Onaho'doho'doki jaboni bana ida nama.” Niha. 27Hari. “Hoaranija Deua binaho'doho'do'ianavini afo'iana” bikahivini, oniani ida nahina namithaki kaimoni-ra aogajahakivini hija. Deua binaho'doho'doki bana ida kidiamonahi hahavi, biani'ihi ibavinia. Aaniki bana ida nahina naho'doho'dovahariki. 28Khai ani'ava bana ada Deus. Haria no'avini hiki ida ibavi ka'da'di arihija kaimoni kidiania. Naho'doho'dovaharihi ida ibavi, ka'da'di arihina ibavini. Vara avani'ava ida Deus jahana niha ninini haria kajoamoravini. Deu-ra akanamasiviva niha ninini bivajahakia. Jahaki ida Deu-ra afinivini, avava'ihavini. 29Siho nahina hahavi-ra kanihimaka'oaki. Onivani fori hira ada akadiDeus nahina hahavi asohiriki-ra nihimaka'oavini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\