Hebreus 4

1Asia mani hojaja ida Deus kava'iponahi. Asia vara bivani'aki ida akoiri ibavini kavaranihi kidija'ari vakadimoni. Akadimoni jaboni ida. Ariabono akava'igairiva bana mahija Deus haria anakoirivini-ra aragariravini. 2Akamitha'iki ida moni jahaki, akadija'ari avikhananavakia vakamithavini fori hiki amasia mahi 'bo'dakari. Vakamithavini kaba'i ida akoiri ibavini kavaranihi, vakamitha'imariniki ida. Ni-vavakaijokaki ida Deus athi, oniani ida athi va'ora kakodiaravini hija. 3Harivani, Deus athi-ra akajari'darihi, akaikahiki bana hari akoiri ibavini Deua vara bivani'a'ikia. Va'oaniaro ni-vakaikahi'iki. Deus va'ora vara vani'a'iki adani: “Vajari'dana hora naihamahi'iki, oniani ida va'ora onava'iponivini hija: Ka'oa hiki hida oathi. Jokoa avikhariha adani arabo va'ora ono'avini hikia, avakoirira kaimoni kodiania.” Niha ada Deus. Deus hahavi-ra namonahavini vani bikava'ibodivaranijora'ia ida akoiri ibavini vakadimoni. Binamonaha'avini kaba'i, vakaikahirina Deus va'ora kahiki. 4Hari. Deus athi kapapirani pitania hojaki hida akoiri kamahini kavaranihi: “Mahi hoarani akoiri'aha ada Deus 6 mahi ipohini nahina hahavi amonahani a'diahini naothinia.” Niki hida athii. Kidibadani a'diahini mani ida Deu-ra anakoirija. 5Hojaki hida athii hoariha onivani fori hiki: “Jokoa avikhariha adani arabo va'ora ono'avini hiki avakoirina ibavini kodiania.” Niha ada Deus. 6Hi'adani ija'aria vakamithabiinini'iki ida moni jahaki, ni-vakaikahiki akoiri ibavini Deus vara bivani'a'iki kania. Vavakaijokaravini mani ida va'ora nakaikahirija. Asia vahojaki adani ija'ari vahoariha Deus vakaikahina va'ora va'ahaki bana. 7Deus asia vara bivani'a'ianaki ida akoiri ibavini, oniani ida bana vahoariha vakaikahina-ra aogavini hija. Deua vara bivani'aki ida mahi hoariha, binaonivini ida mahi “hidakaba'i”. Badara ipohiki radahani naothinia Davi kohana maina vara bivani'aki ida Deus athi. Nimania hida Davi kohana athi Deus athi kapapirania hoja'bo'da'iki: “Hidakaba'i mitha vani'a bana hida Deus a'onira ni'avini hiki. Hari'a bana morobohariki fori vihi'a.” 8Hari. Ni-Josué kohana va'ora anakoiriki adani akadija'ari avikhananavaki Deus va'ora nava'isohijoravini hi'ikia. Va'ora anakoirira vaha; badara ipohiki radahani naothinia ni-Deua vara bivani'a'ianaki vaha ida mahi hoariha ija'ari vahoariha avakoirina. 9Kodivarani hiki ida asia hojani Deus kaija'ari vakadi'akoiri ibavini kaimoni. Kidiamonahi hahavi a'diahini naothinia Deus akoiri'ina fori arihina-ra akaabokahi. 10Hahavi amonaha'ihi, akoiri'aha ada Deus. Onivani fori hija ida akoiri Deua vara bivani'a'iki ija'aria vagathanivini. Ija'ari kabadani a'diahini naothinia akoiri'ihi Deus akoirina vani fori hini. 11Hari. Hari'a nahina haria nadabavini-ra ava'ahava mahija akoiri ibavinia akaikahina-ra aragariravini. Akadija'ari avikhananavaki Deus athi-ra vakajari'davini mani ida akoiri ibavinia va'ora nakaikahirija. Ni-jahaki ida ija'ari hoarani akadiania hojaki akoiri-ra ragarivini. 12Vara niki ada Deus. Namithaki ida bini'aki. Hokiki fori hiki ida athii Deua vara bivani'a'iki. Sajoki fori hiki ida. Athii sajoki Deua vara bivani'akia biaradamiki ida tarasara akasajohaninikhamaki. A'daimaki ida tarasara kasiivihi, bikaitoniaki ida jaroi akarahani, jaroi amosini hiki. Deus athi vara bivani'akia bikaitoniaki ida ija'ari abononi, ma'onahani hiki hojani, binanokiaja kaimoni ida bikava'inofinofiki. A'daimani arafiaki ida ibavi Deus athia bikaitoniaki, oniani ida ija'ari va'ini bodini vara nini hahavi Deua biogavini hija, asohini asohirini bikahija kaimoni ida nahina ija'aria bikava'inofinofiki va'ini bodinia. 13Ni-ija'aria bikaabokaki ida nahina-ra anahojavini Deua biogaria kaimoni. Deus viaha arabikhajahaki, karahobariki ida nahina hahavi kidiamonahi hararania. Binokihahaviki ida hojaki. Harivani afohahavi Deus viaha arihojaki hari bana afohanana, anamonija kaimoni ida akadibadani, akadivarani, akadihojai hiki niha ninini. 14Hari. Oniaroa, hojaha ada sasidotxi vakadika'da'di jahaki akadimoni hina. Deus viaha bodi pania okha'aha ada akadika'da'di Jesus, Deus kaisai, sasidotxi hiki. Ovari Deu-ra kanikhariabakhiaki afojahaki akadimoni. Avakaijokava ada Jesus. Akava'ipahinirihi ida athi akajari'daravini. 15Jesus, sasidotxi kaka'da'di hina Deus viaha haria kanikhariaki. Jesua bikamithaki ida akava'irogo'ini va'i bodinia. Kaborohirohi arihina vani fori hira ada Jesus jaboni 'bo'dakari kaborohirohi hi'ina, hojai asohiriki hahavia kabadanira kaimoni. Ni-Jesua hoaranija bada bini'a'iki ida hojai Deua bivajahariki. 16Aipahihirina vani Deu-ra anamaakariva kidivithi ibavinia. Haria nakaidivaki ada Deus. Amaakarihi; haria va'adiha. Haria kajoamoraki ada. Deus kania aajahamisina; haria anajahamisiki ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\