Hebreus 7

1Hari. Oniaroa. Abraão hokina kari Mikisidi vania bivaka'da'dija ida Salém sidaji. Sasidotxi hina vani Mikisidia bada bini'aja ida badani Deus danoki nama hojakia bihonariavini hiki. Hari. 'Bo'dakari Abraão kohana kidija'ari khama va'ora vidafia'aha adani 4 arabo hiki kaka'da'dini, vakadija'ari vihiki. Va'ora vidavini naothinia vajoi'aha adani Abraão. Mikisidi va'ora karagarari'aha adani Abraão vajoi'ina. Bikaragarari'aha, Deu-ra kanikharia'aha Abraão-ra kajoamorara kaimoni. 2Abraãoa binapitahataha'ihi ida va'ora vida'iki vakadinahina sorara visaari'iki, sa'ai ko'bamihani himanihi pitahataha'ini. Abraãoa bino'a'aha ada Mikisidi pitani hoarania. Hari. Mikisidi onina ariathia Ka'da'di Sohika'oaki. Bivaka'da'diki ida Salém sidaji oniki. Salém onini ariathia Va'i Jahajahani, oniani ida Mikisidi onina hoariha-ra Va'i Jahajahani Vaka'da'diva nihana hija. 3Ni-nahina biogaki ida Mikisidi kaamia kohana onini, kidiabi'i kohana onina, kidi'arahoda avikhananavaki vaonina hiki. Ni-papira kania hojaki ida vaonina. Ni-hojaki jaboni ida Mikisidia biva'banaki kamahini, bivaabiniki kamahini jaboni Deus athi kapapirania. Kama'dariki fori hiki ida kidimahi, anokhomiriki fori hiki jaboni ida. Deus kaisai fori hiki ada Mikisidi mahi anokhomirikia sasidotxi hina, ija'ari-ra va'ora kanikhariavini Deus kania. 4Hari. Dano'oamanija ida Mikisidi ka'da'di hina. Vakava'ibodivarani bana ada akadika'da'di okhananavaki Abraão oniki. Ka'da'di danoki hina kaba'i, abono-ra nava'isohi'iki ada: —Mikisidi ka'da'di hina danona biaradamiki hida odanona, oniani ida pitani hoarani kodisorara khama asaari'ikia ono'avini hija bana — niha ada Abraão. 5Hari. Badara ipohiki radahani naothinia Deus Moisé-ra va'ora nava'isohivini hi'iki ida kidiva'isohihi kapapirani. Va'ora nava'isohivini hi'iki adani Levi kahanodi vanamitharonisiagaki sasidotxi vihi'ina, vagathanija kaimoni ida ija'ari kanahina pitahani hoarahanana. Sa'ai ko'bamihani himani'ihi ida ija'ari vakadibadani abosini, vakadirakhajahi abani, vakadigitha hiki. Ija'aria vavahojaki ida 9 hiki pitahani afohanana. Pitani hoarani vani ida sasidotxi vakadiania avarakhaja. Nimania ida Deus kava'isohihi jiriki. Abraão kahanodi vanamitharonisiagaki hahavi adani Israel kohana kaija'ari. Levi kohana kaija'ari-ra va'ora vano'a'iki adani pitahania. Abraão kahanodi vanamitharonisiagaki hahavi jaboni adani Levi kohana kaija'ari pitahania vagahina'iki. 6Hari. Levi kahanodi namitharonisiagaki hirina kaba'i ada Mikisidi, ovaria bigathaniki ida pitani hoarani Abraão kohana bino'avini hi'iki. Mikisidi Abraão-ra kajoamora'iki jaboni. Abraão vani ada Deua binava'iponi'ara. 7Mikisidi Abraão-ra kajoamoravini mani ida Abraão-ra aradavini-ra aogavini hija. Aogaki ida ija'ari hoariha-ra kajoamoraki kidikajoamorahi kajoamorana hiki-ra aradavini. 8Sasidotxi ija'ari vakadinahina pitahania vagahinaki ni-hidiaja vahojahaha'oadahaki. Vaabinihanana'iki adani. Mikisidi vani ada hokihaha'oadahara. Ni-abinina-ra kahiki Deus athi kapapirania. Ovari jaboni nahina pitania gahina'iki. 9Mikisidi Abraão-ra karagararivini kari ni-namitha'iaki kaho ada Levi. Abraãoa bikajahabodihaki fori hiki ada Levi. Abraão kidinahina pitani pa'itxia bino'avini kari Levi hoja'iki fori hiki Abraão jaha bodinia. Abraão Mikisidi-ra no'avini vani Levia bino'aki fori hira jaboni ada Mikisidi pitani pa'itxia. Hari. Badara ipohiki radahani naothinia Levi, kidihanodi vanamitharonisiagaki vihiki vagahinabakhiana hi'iki ija'ari vakadinahina pitahani pa'itxia afohanana. 11Hari. Badara ipohiki radahani naothinia Deus Moisé-ra nava'isohivini hi'ihi ida kidiva'isohihi jiriki. Oniaro kari Deus va'ora nagathogatho'aha adani Arão, kidisai, vakadihanodi vanamitharonisiagaki sasidotxi vihira kaimoni. Arão ka'arahoda okhananavaki ada Levi. Hari. Ni-sasidotxia bada vani'ajahakiki ida sasidotxi kabadani Deus binofiki niha ninini. Bada vani'aja vaha; ni-Deus sasidotxi hoariha ja'di-ra nagathogathoki vaha. Levi kahanodi vanamitharonisiagaki vakadibadani Arão-ra nava'isohivini hi'iki. Sasidotxi ja'di kabadani fori hirihi ida. Sasidotxi ja'di kabadani fori hiki ida Mikisidi kabadani. 12Deus sasidotxi ja'di-ra nagathogathovini vani bianahoarihaja ida sasidotxi kavaranihi, sasidotxi kabadani hiki kidiva'isohihi jiriki hojakia. 13Sasidotxi kavaranihi ja'dini Deua vara bivani'aki ada akadika'da'di Jesus, sasidotxi hira kaimoni. Sasidotxi kavaranihi 'bo'da Moiséa bivava'isohihivini kari va'ora honariaki adani Levi kahanodi vanamitharonisiagaki sasidotxi vihira kaimoni. Levi kahanodi namitharonisiagaki hiriha ada akadika'da'di Jesus. Aogaki ada kidi'arahoda okhananavaki Judá oniki. Judá kahanodi vanamitharonisiagakia ni-bada vani'aki ida sasidotxi kabadani. Moisés sasidotxi kavaranihia kavaranibakhiaki, ni-vara bivani'aki ada Judá kahanodi namitharonisiagaki sasidotxi hira kaimoni. 15Hari. Sasidotxi kavaranihia a'onira onava'isohi'avini mani ida avarigajahakivini hija. Namitha'iki ada sasidotxi ja'di Mikisidi fori hiki. 16Sasidotxi vihiriha adani Jesus kaija'ari avikhananavaki, oniani ida va'isohihi jiriki Jesus sasidotxi hina-ra honariaravini hija. Ni-ija'ari hoariha bihonariaki sasidotxi hina. Jesua bikaabokaki ida kidimahi anokhomirini. Abinirina hojahaha'oadahana mani ida sasidotxi nihana hija. 17Deus athi kapapirania hojaki hida athii: “Mahi anokhomirikia sasidotxi ihiha'oadahaki bana i. Ija'ari okhananavaki Mikisidi oniki kabadani fori hiki bana ida sasidotxi kabadania ikabadanini. Mikisidi naothi aja'dini i.” Deus kidisai-ra ni'a'iki. 18Deua bikava'ipahini'iki ida kidiva'isohihi 'bo'da, sasidotxi kabadani hini bihonaria'iki. Sasidotxi kabadania ni-bikaabokaki ida ija'ari-ra akava'ijoavini. Ni-nahina kaimoni hiki afojana. 19Deus kava'isohihi jirikia ni-bikaabokaki ida ija'ari kahojai-ra nasohika'oavini. Oniaroa, Deua binajahavini arafiaki ida nahina anaviahanokhaki, akaabokaja kaimoni ida Deu-ra anamaakarivini. 20Hojaki hida anaviahanokhaki. Hojaki jaboni ida Deus athi Jesu-ra nava'iponi'imariniravini-ra kahivini. Ni-Deus va'ora nava'iponiki adani Levi kohana kahanodi vanamitharonisiagaki afohanana, sasidotxi vihira kaimoni. 21Jesus vani ada Deua binava'iponi'ara sasidotxi hi'ina. Deua bini'aha: “Deus ohina mani ida ira onava'iponi'imariniravini hija. Jokoa okava'ipahinirihi hida kodivarani. Mahi anokhomiriki vani sasidotxi ihiha'oadahaki bana i. Kadabadani hiki ida hora ikanikhariabakhiavini ija'ari vakadimoni.” Niha ada Deus. 22Deus Jesu-ra nava'iponi'imariniravini-ra kahivini mani ida va'iponahi ja'dini a'bo'daki jahani-ra anarafiaja. Jesus vania binakama'daja ida, bina'diahihahaviki ida va'iponahi ja'dini a'bo'daki akadimoni hini. 23Va'iponahi ja'dini fori hirihi ida va'isohihi 'bo'da. Vaipohiki adani sasidotxi vihiki bada vani'aki ida va'isohihi 'bo'da. Sasidotxi abini'ina makhira hoariha sasidotxi-ra anaja'dibakhiaki, oniani ida sasidotxi hiki-ra anaipohija afohanana. Vahokihaha'oadahariha adani. 24Jesus vani ada hokihaha'oadaha'ara. Oniani ida ija'ari hoariha sasidotxi kabadani Jesua bada bini'a'iki-ra gathaniravini hija. 25Jesua bikaabokaki ida afoha'oadaha va'ora akava'ijoajahakivini adani ija'ari Deu-ra vanamaakarivini-ra vanofiki. Hokihaha'oadahaki ada Jesus, oniani ida Deu-ra kanikhariaha'oadahavini hija, va'ora kajoamorara kaimoni. 26Hari. Oniaroa. Jesus vania bikaabokaja ida haria kajoamoravini afojahaki, sasidotxi vakadika'da'di kabadania kabadanina. Jahaka'oaki ada. Ni-hoaranija bada bini'aki ida hojai Deua bivajahariki. Sohika'oaki ada. Deua bianakara'oha ada Jesus ija'ari hojai asohiriki-ra vanamonahaki vahararana, bikaboa'i'aha kidiania nama hojana. 27Sasidotxi vahoariha fori hiriha ada Jesus. Mahi hahavi sasidotxia binaabiniki ida igitha, amani biahoarija kaimoni, imani bianaha'diki Deu-ra no'ara kaimoni. Sasidotxia bada bini'a'imidiahi ida kidibadani, Deua bianija kaimoni ida kidihojai asohiriki. Naothinia va'ora naabinihananaha adani igitha ija'ari Deu-ra vano'avini vihiki, Deua bianija kaimoni ida vakadihojai asohiriki afohanana. Sasidotxi Deu-ra kanikhariavini jaboni va'ora kajoamorara kaimoni. Ni-nikia kabadaniki ada Jesus. Hojai asohiriki-ra bada ni'aravini mani ida igitha abinini-ra nofiravini hija kidimoni. Ovari abono-ra va'aha'iki abini'ina Deus viaha igitha abini'iki fori hi'ina. Hoaranija abinina-ra va'ahavini, bianika'oaja kaimoni ida ija'ari vakadihojai asohiriki. 28Hari. Deus kava'isohihi jiriki Moisé-ra no'avini hi'ikia bivava'isohihiki sasidotxi vakadika'da'di gathogathona niha ninini. Sasidotxi vakadika'da'di hina kaba'i, ovari jaboni hojai sohika'oaki-ra ragariki. Hari. Ni-niki ida Deus kava'iponahi ja'dini. Deus kava'iponahi jiriki oniaro miro'a hoja'bo'da'iki. Naothinia Deua bivava'isohihiki ida kidiva'iponahi ja'dini a'bo'daki. Kidisai-ra ni'aha: Deus oamani ho. Jokoa ira onava'iponi'imarinirihi. Va'iponahi ja'dini a'bo'daki athinia Deua binava'isohiha ada kidisai sasidotxi vakadika'da'di hira kaimoni. Jahaka'oaki ada afoha'oadaha kidisai. Ovaria bada bini'ajahakiki ida sasidotxi kabadani hahavi niha ninini Deua binofiki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\