Hebreus 9

1Hari. Deus kidiva'iponahi oniaro miro'a-ra nanamithavini kari va'ora nava'isohiki adani ija'ari Deu-ra vakanamasivivini niha ninini binofikia. Bivava'isohihiki jaboni ida makari kagorahi ija'aria vanamonahaki kaimoni. Ibavi Katokini Jahaka'oaki oniki ida Deu-ra khai vani'avini ibavini. 2Oniaro kari vanamonaha'iki ida makari kagorahi. Ka'oahafiaki ida gora makari katokihia. Gora pitani hidiaja onini Ibavi Katokini Jahaki. Ibavi Katokini Jahaki bodinia vanaibavi'iki ida lamparina. Atira kania hojaki 7 hiki ida ha'dini ipohini. Vakanaibaviki jaboni ida mesa. Mesa kanamania kahojaki ida pão sasidotxi Deu-ra vano'avini. 3Makari katokihi pitani oniaja Ibavi Katokini Jahaka'oakia oniki ida. 4Gora pitani Ibavi Katokini Jahaka'oaki bodinia hojaki ida altar, arca kihiki. Altar oniki ida mesa kanamahiki sasidotxi incenso-ra avanaha'dibakhiavini ibavini. Ajava mitxana fori hiki ida incenso. Altar namania ravisohani hiki ida ouro. Onivani fori kihija ida caixa arca kaoniki ouroa karavisohani. Arca karajomiki ida Deus kava'iponahi oniaro miro'a. Arca kabodinia hojaki ida ouro kabavihi maná bavini hiki. Arca kabodinia hojaki ida jaboni Arão kohana kaava moamanani'iki. Hojaki jaboni ida ja'di txapatxapaki jiriki 'bamiki. Ja'di namania hojaki ida Deus kahonari jiriki sa'ai ko'bamihani hiki ipohini. 5Arca kanamania vahojaki adani ija'ari fori vihiki vi'bamiki avaamoana. Amovai vi'bamiki vahojakia vakarajomiki ida Deus hojana arca kania. Vabihi nokhoni vakadasahararikhamaki. Vabihi aaviramiki vakarahobaki fori hiki ida arca katapani namani. Ija'ari kahojai asohiriki aniani ibavini ida arca katapani namani. Hari. Ni-onofiki ida kodivarani-ra ona'oadavini hidakaba'i, rajomi ipohiki kavaranihia a'onira onava'isohihahavivinia. 6Hari. A'diahi'ihi ida Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia bada vani'aki. Oniaroa, kama'da'ihi ida sasidotxi kabadani. Mahi hahavi avikhajakosiki adani sasidotxi makari kagorahi pitani Ibavi Katokini Jahaki onikia Deu-ra vakanamasivira kaimoni, bada vani'aki ida sasidotxi kabadani Deus athi va'ora honariavini hiki. 7Sasidotxi vakadika'da'di vani ada makari kagorahi pitani Ibavi Katokini Jahaka'oakia onikia o'oi'ara. Ovari hoarana badara hoarahanana hoaranija okhajakosiki. Biavikhajakosiki ida igitha amani. Kidimoni ida afo'imidia ama biahoari'iki Deua bina'biraja kaimoni ida hojai asohiriki-ra bada ni'avini, biogaravini kaba'i ida hojai asohiriki. Oniaroa, kidija'ari hahavi vakadimoni ida ama biakana'diri'dirikhama'iki, Deua bina'biraja kaimoni ida hojai asohiriki bada vani'aki, avigaravini kaba'i ida hojai asohiriki. 8Ma'onahai Jahaki haria ka'ojomo'ijahakivini makari kagorahi sasidotxi bada vakhanina kavaranihia. Deus khai ni'ana kagorani Ibavi Katokini Jahaki hojani oadani, ni-kama'da'iaki kaho ida ija'ari Deu-ra vanamaakarivini, ni-arabikhajahaki kaho ida Ibavi Katokini Jahaka'oaki. 9Makari kagorahi varani hinia biarajo'inanavaki fori hiki ida namitha'iki hidakaba'i akadiania. Ija'ari Deu-ra kanamasivikia bivikhavini kaba'i ida igitha, nahina hoariha hiki, ni-igitha amani ija'ari va'ini bodini-ra najahaka'oaki Deus viaha. 10Deus kava'isohihi jiriki athini ija'ari-ra honariaki 'bai havahaki havahariki kaimoni, nahina avahariki aavahaki kaimoni, kaaji ipohikia hoariha-ra nava'isohivini. Ija'ari kaajiriki abononi sokovini niha ninini jaha'ianaja kaimoni Deus viaha. Deua binofiki hida kaaji ija'aria vanaabavini, bianaja'diravini oadani ida hahavi va'iponahi oniaro miro'a bivava'isohihiki. 11Hari. Kha'aha ada Cristo. Sasidotxi vakadika'da'di hi'ina binakama'da'ihi ida nahina jahaki ja'dini namitha'iki akadiania. Hari. O'oi'iki ada Cristo Deus khai ni'ana kagorani ka'oa nama hojakia, bada bini'aja kaimoni ida Deua binofiki. Ni-ija'aria vanamonaharihi ida Deus khai ni'ana kagorani ka'oa. Jahaka'oaki ida. Ni-araboa hojaki Deus kamonahi hararania. Deus khai ni'ana kagorani ka'oa nama hojaki jahani makari kagorahi jahani araboa hojaki-ra aradaki. 12Deus khai ni'ana kagorani ka'oa nama Deus kania o'oi'aha ada Cristo. Okhajakosi'aha hoaranija gora pitani Ibavi Katokini Jahaka'oaki onikia. Ni-biavikhajakosiki ida boji, 'daama kahidari hiki vaamana, ija'ari kahojai asohiriki abosini kaimoni hini. Amana ka'oa vani ida biavikhajakosi'ia, akadihojai asohiriki abosini kaimoni, oniani ida mahi anokhomirikia haria akava'ijoavini hija afoha'oadaha. 13Hari. Judeus kaija'ari vavahojaki ida kaaji ipohiki Deus kava'isohihi jiriki va'ora nava'isohivini hi'iki. Ija'aria bivakaajirihi ida nahina kaaji hiki; Deus viaha asafini namani sokoariki fori hihi ida ija'ari. Hari. Sasidotxia biakana'diri'dirikhamavini hiki ida igitha amani ija'ari asafini namania, binajaha'ianaja kaimoni ida ija'ari Deus viaha. Arajoma'iki ida boji amana, 'daama kahidari amana aka'diri'dirikhamaki. Arajomaki jaboni ida 'daama kahidari dorona akhomana kapahaki aka'diri'dirikhamaki. 14Igitha amani danonia bikaabokaki ida ija'ari-ra najahavini Deus viaha nahina-ra vakaajiravini naothinia. Cristo amana danoni jahani igitha amani-ra aradaki. Ija'ari va'ini bodini-ra najahaka'oavini-ra kaabokaki ida. Ma'onahai Jahaki Cristo va'i-ra nahonariahihivini vani abini'ina-ra va'aha'ara ada Cristo Deus viaha akadimoni hina. Igitha abononia ija'ari Deu-ra no'avini fori hiki ida Cristo abono-ra arakha'avini Deus kania. Deus viaha jahaka'oaki ada Cristo. Cristo amana binajahaki ida akadiva'ibodivarani, akadimahi hiki, biani'iki ida nahina haria osaniki, oniani ida kaaji haria akava'ijoariki-ra anofijanaravini hija. Anofiki ida badani Deus hokikia binofiki bada ani'avini. 15Hari. Oniaroa. Cristo vania binakama'daja ida Deus kava'iponahi ja'dini. Hi'adani ija'ari Deus va'ora kaboa'iki vakadimoni ida va'iponahi ja'dini. Mahi anokhomirikia vagathaniki ida Deus kakajoamorahi va'ora nava'iponijoravini hi'iki. Hari. Deus kava'iponahi oniaro miro'a hojani oadani, ija'aria varagariki ida Deus va'ora honariavini hiki. Cristo abini'ina vakadimoni hina mani ida va'ora akava'ijoavini bikaabokavini hija, vagathaniria kaimoni ida va'iponahi-ra varagarivini abosini. 16Hari. Akadihojai hiki ida ija'ari hokini oadani nahina bivahojakia va'ora nava'iponivini adani vahokiki vagathanija kaimoni. Papira hojaki ida kidiva'iponahi athini jiriki. Abinirini oadani ni-vagathaniki. Avigahi ida abini'ini, bona vagathani'ihi afohanana ida va'iponahi-ra namonahaki kanahina. 17Hokini oadani ni-nahina kaimoni hiki ida va'iponahi athini kapapirani. Abini'ini vani vagathanija ida. Nimania ida akadihojai. 18Akadihojai kavaranihi haria nava'isohivini hiki ida Deus kava'iponahi oniaro miro'a. Nahina abinirini, ama ahovaririni oadani, ni-kama'daki kaho ida va'iponahi oniaro miro'a. 19Oniaroa, Moisés kohana va'ora nava'isohi'imidiaki adani ija'ari avikhananavaki honari ipohiki athinia Deus kava'isohihi jiriki kania hojaki, vanaabaja kaimoni. Va'ora nava'isohivini naothinia binabiini'ihi ida ama bavini. Bodinia hojaki ida 'daama kahidari amana, boji amana, paha kabodiki. Binabiini'ihi jaboni ida ava vadini pa'itxi hisopo oniki, ovilia savina nadarakia odabohamisiki. Dasa bini'afarihi ida savina nadaraki ama bavini bodinia, biakana'diri'dirikhamaja kaimoni ida ama Deus kava'isohihi jiriki kapapirani namania. Ama-ra akana'diri'dirikhama'aha ija'ari hahavi vajoroniki vanamana jaboni. 20Moisés va'ora ni'a'aha: “Deus haria no'avini hiki ida va'iponahi jiriki hidakaba'i. Igitha amani ahovarini Deus kava'iponahi-ra nakama'daki. Deus a'onira honariavini hiki hida va'iponahi jiriki athini-ra avanaabavini, avagathanija kaimoni ida a'onira nava'iponivini hi'iki.” Niha ada Moisés. 21Onivani fori hija ida jaboni Moiséa biakana'diri'dirikhama'avini ida ama Deus khai ni'ana kagorani namania. Biakana'diri'dirikhama'ihi jaboni mesa, lamparina, arca nahina hahavi hoariha namania sasidotxia bada vani'aki makari kagorahi bodinia hojaki. 22Deus kava'isohihi jirikia bivava'isohihijoraki ida ama ahovariki nahina ipohiki-ra najahavini Deus viaha. Nahina ipohiriki ni-nikia binajahaki. Ama ahovaririni oadani, ni-Deua bina'biraki kaho ida hojai asohiriki. Ni-biakariakaki kaho ida ija'ari. 23Hari. Deus kania nama hojaki ida Deus khai ni'ana kagorani ka'oa. Deus khai ni'ana kagorani nama hojaki amovani ida araboa hojaja. Moiséa binaibaviki ida igitha amani makari kagorahi araboa hojaki namania. Binaibaviki jaboni ida ama nahina hahavi makari kagorahi bodinia hojaki namania, binajahaja kaimoni Deus viaha. Hari. Ni-arajomaki ida igitha amani, binajahaja kaimoni ida nahina nama hojaki. Ama hoariha jahani arafiaki vani ida jahaja, oniani ida Cristo abini'ina abono-ra va'ahavini hija. 24Ni-Cristo o'oiki Ibavi Katokini Jahaka'oaki ija'aria vanamonaha'ikia. Deus gorana amovani ida gora araboa hojaki. Ibavi Katokini Jahaka'oaki nama hojakia o'oi'iki ada Cristo. Deus viaha maakarinia hoja'aha, Deu-ra kanikhariaha akadimoni. 25Ni-amana-ra avi'oibakhiaki, binaabosija kaimoni ida akadihojai asohiriki Deus viaha. Hoaranija arajomaki ida amana-ra avi'oivini. Judeus kaija'ari vakadisasidotxi vakadika'da'di vani ada igitha amani-ra avi'oibakhiara Ibavi Katokini Jahaka'oaki araboa hojakia. Badara hoarahanana hoaranija o'oiki ada sasidotxi. Ni-nikia kabadaniki ada Cristo. 26Cristo akadihojai asohiriki-ra naabosibakhiara vaha; Deus hahavi-ra namonahavini naothinia abinibinibakhiana abono-ra va'ahamaniha vaha. Ni-abinibakhiaki. Hoaranija kha'aha ada Cristo mahi anokhomini amaakarini. Cristo-ra rakhaki abinina abono-ra va'ahavini, hojai asohiriki-ra anivini ija'ari va'ini bodinia. 27Ija'ari hahavi hoaranija abiniki hida araboa. Abinini naothinia Deua binava'isohinanaki ida ija'ari hana hini sohika'oaki viaha, ija'ari hana hini hojai asohiriki abosini-ra gathaniki kaimoni. 28Onivani fori hira ada hoaranija abini'ina Cristo. Hoaranija abini'ina-ra va'ahavini hiki ija'ari vaipohiki vakadihojai asohiriki-ra na'birara kaimoni. Kha'ianaki bana ada. Hojai asohiriki-ra na'biravini kaimoni hijanarihi ida Cristo-ra rakha'ianaja. Cristo-ra rakhaki bana va'ora akava'ijoahavini adani nokhana vihiki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\