João 10

1Hari. Jesus vara va'ora ni'avini hiki ida rajomi kavaranihi hoariha. —Ka'oa hiki hida kodivarani. Ovilia vakavasiribanina kania kahojaki ida bakatha kahoarani ka'oa. Ovilia vakavasiribanina kaathania okhajakosiha ada ovilia akadava'ava abono. Kidiani adani ovilia. Bo'di abono, ovilia naabiniva abono hiki ni-ovilia vakavasiribanina kaathania okhajakosiki. Okasiribani'oamaniha. 2Ovilia akadava'ava abono vani ada bakatha kania okhajakosira. 3Bakatha kania hojaki ada makhira hoariha bakatha-ra akadava'aki, bo'di abono o'oirara kaimoni. Bakatha akadava'ava abonoa biakarabikhaihi ida ovilia vakavasiribanina kaathani, o'oira kaimoni ada ovilia akadava'ava abono. Ovilia avigaki ida va'ora akadava'aki athi va'ora baranahavini afohanana vaonina, va'ora obananionaniki ada. 4Va'ora obananionanivini naothinia okhananava'iki ada ovilia akadava'ava abono, vikasiagaki adani ovilia. Va'ora rakasiagaki athi avigavini. 5Va'ora akadava'ariki naothia ni-avikasiagaki. Kidiania avakara'o'iki adani. Athi avigaravini mani ida va'ora ragaafanahaja. 6Jesua biananokhomi'ihi ida kidirajomi, ni-avigaki ida kidivarani va'ora ka'ojomo'ivini hi'iki nahina hini. 7Jesus va'ora vara ni'a'ianaha: —Ka'oa hiki hida kodivarani. Hovani oa ovilia vakavasiribanina kaathani fori ohiki ho. Kodiania avi'oiki fori vihiki adani ovilia va'ora oakadava'ara kaimoni. Kodiania avikhaonaniki fori vihiki adani, va'ora okahinanikara kaimoni. Ovilia fori vihiki adani kodija'ari. 8Ovilia bo'diava abono fori vihiki adani vahoariha va'oaniaro miro'a vikhaki. Ovilia naabiniva abono fori vihiki adani. Vajahariki adani. Kodija'ari-ra va'ora vakorijanahavini Deu-ra vakava'ipahinira kaimoni. Ni-kodija'aria vanaabaki ida vaathi. 9Hovani oa ovilia vakavasiribanina kaathani fori ohiki ho. Vakavasiribanina bodinia vahojana oadani adani ovilia, ni-nahina va'ora namakhaniki. Vakavasiribanina kaathania va'ora arakhaonaniki hogoi-ra vahahara kaimoni. Kodiania khajakosiki fori hiki ida ija'ari kodiania abononi gahinai nihaki. Onivani fori hija ida ija'ari hora kajari'dariki-ra oakava'ijoavini, oakadava'avini jaboni, makhaniria kaimoni. 10Bo'di abono-ra rakhaki ovilia vakadiania, binofiki ida ovilia-ra bo'diavini, va'ora naabinivini, va'ora nihimavini. Hora rakhaki ija'ari vakadiania va'ora ono'avini mahi ja'dini jahaki anokhomirikia. Jaha'oamanija ida mahi ja'dini vavahojaki kaimoni hidiaja, Deus kania jaboni — va'ora ni'a'aha ada Jesus. 11Rajomi hoariha Jesus abono-ra kavarajomi'aha. Va'ora ni'a'aha: —Hovani oa ovilia akadava'ava abono jahaki fori ohiki ho. Va'ora oakadava'ajahakiki adani kodija'ari. Oabono ova'ahaki ho oabinina kodija'ari-ra va'ora oakava'ijoaja kaimoni. 12Hari. Hojaki ada honai abono ovilia-ra akadava'aki. Kidiani vihiriha adani ovilia. Ka'oviliakia binaabosiki ada honai abono jiniroa, va'ora akadava'ara kaimoni adani kidi'ovilia. Va'ora akadava'avini vani binokihi ida jomahi hiihiha khani, ovilia-ra va'ora arihavini. Oniaroa, oga'aha ada honai abono. Jomahia biari'iki ida ovilia, vahoariha vaofinina avakaganakhama'iki. Ovilia akadava'ava abono jahaki ni-ogaki. Ni-biva'ahaki ida jomahi kidi'ovilia arini vihina. 13Honai abono ni-ovilia-ra va'ora nakaidivaki, oniani ida jomahi-ra nokivini aragana hija, ovilia-ra va'ora nahojaha'iki ada. Va'ora akadava'avini hiki jiniroa gahinara kaimoni. Kidiani vihiriha adani ovilia, oniani ida va'ora nakaidivaravini hija. Ovari fori ohirihi. 14Hari. Hovani oa ovilia akadava'ava abono jahaki fori ohiki ho. Kodiabi'i hora nakaidivajahakihi, onakaidivajahakiha jaboni ada kodiabi'i. Onivani fori ohija va'ora onakaidivahananavini adani kodija'ari, hora vanakaidivajahakiki adani jaboni. Oabono ova'ahaki bana ho oabinina va'ora oakava'ijoara kaimoni. 16Hari. Ovilia vakavasiribanina bodinia vahoja'iariha kaho adani kodi'ovilia hahavi. Onofiki ida va'ora oanikhavini jaboni. Vakamithaki bana hida oathi, kodiania vaabono gahinai vanihaki bana adani. Va'ora onajoroniki bana adani kodi'ovilia hahavi ibavi hoarania, va'ora oakadava'ahahavira kaimoni. Onina vani hovani oa ohoarana kodija'ari hahavi-ra va'ora oakadava'ajahakija bana. 17Oabono ova'ahaki bana ho oabinina va'ora oakava'ijoara kaimoni adani kodiania vaabono gahinai vaniha'iki. Oabiniki bana ho, oahokiki jaboni bana ho. Deus hora nofijahakivini hiki ida oabinina-ra ova'ahavini. 18Oabinina-ra onofiravini oadani, ni-nahina bikaabokaki ida oabinina. Hora vanaabinivini kamahini hovani oa bana oabono ova'ahaja oabinina. Okha'ina viahania kodiabi'i hora ni'a'iki ho: “Onofiki ida iabinini, onofiki jaboni ida iahokini.” Hora ni'a'bo'da'iki ada kodiabi'i. Onofiki jaboni ida oabinina, oahokina, oniani ida oabinina-ra oabono ova'ahavini hija bana, naothinia oahokiki bana ho — va'ora ni'aha ada Jesus. 19Hari. Jesus athi-ra vakamithaha adani judeus kaija'ari. Vahoariha vajari'daki, vahoariha ni-vajari'daki. 20Vajari'dakia vani'aha: —Va'ihariha ada! Bajadia va'i binahonariahihiki ada. Hari'a mitha vani'a hida kidivarani — vakhaniha. 21Vajari'darikia vani'aha: —Ni-niki ida kabajadiki kavarani. Ija'ari kabajadikia bikaabokamanija koda ida ija'ari kamaodorohaki nokhoni 'ba'dani-ra anavagahavini? Iniani! — vakhaniha. 22Hari. Oniaroa, pahisiriki kamasikoni vani hoja'ianaha ada Jesus Jerusaléa. Judeus kaija'aria vanamonaha'ianaki ida ihinika hoariha vakava'ihoki'ianaja kaimoni ida mahi 'bo'dakari vakadija'ari avikhananavaki Deu-ra khai vani'avini kagorani-ra avanaja'divini. 23Hari. Deu-ra khai vani'avini kagorani kavasiribanini bodinia adaha'aha ada Jesus. Amokhini kani ida ibavi bivaadahaki ija'aria vanaonivini Salomão kohana ibavi. 24Jesus adahana kaba'i, vajoroni'aha adani judeus kaija'ari kidiania, vanana'dohi'aha: —Ava'i-ra karakhakhamaki ida Cristo ihini Cristo ihirini. Haria nanamithajahaki bana. Cristo mani i? Deus ira karona'iki mani i? — vanana'dohiha ada Jesus. 25Jesus va'ora ni'a'aha: —A'onira onanamitha'iki ho, kaba'i hora avakajari'davini-ra avanofihi. Bada oni'abakhiaki ida badani danoki kodiabi'i hora honariavini hi'iki. Kidibadani danokia a'onira onanokiahivini mani ida hora karonavini avarigavini hija. 26Kodi'ovilia fori avihirini mani ida hora avakajari'davini hija. 27Kodi'ovilia vakamithaki hida oathi. Va'ora oogaki adani, onaothia vikasiagaki adani. 28Va'ora ono'aki adani ija'ari hora vavaipohihaki mahi ja'dini anokhomirikia Deus kania. Ni-ihimiki bana ida vakadimahi. Ni-nahina bikaabokaki ida va'ora saarivini osa'a kabodinia. 29Kodiabi'i danona biaradaki ida hoariha danona. Kodiabi'i hora no'avini vihiki adani hora vakajari'dariki kodipohi vihira kaimoni. Ni-nahina bikaabokaki ida va'ora saarivini kodiabi'i sa'a kabodinia. 30Hovani, kodiabi'i khama hoarani fori arihiki hari — Jesus va'ora ni'a'aha. 31Oniaroa, ja'di-ra vanabiinimanani'aha adani ija'ari vajoroniki afo'iana, vanofiki ida Jesu-ra vanagahavini ja'dia abinira kaimoni. 32Jesus va'ora ni'a'aha: —A'onira onanokiahibakhiavini hi'iki ida kodibadani danoki jahaki kodiabi'i hora honariavini hi'iki. Hana hini badani danokia okabadanina hida hora avanagahavini hija? 33Vagathanihi ida Jesus athi: —Kadabadani danokia ira anaabosivini hirihi ida ira anagahavini-ra anofivini. Jahariki ida kadavarani Deus viaha, oniani ida bana ira anagahavini-ra anofivini hija bana. Ivani makhira oamani i, kaba'i Deus ihini-ra ikahiki i. 34Jesus va'ora ni'a'ianaha: —Akadija'ari kava'isohihi jiriki kapapirania hojaki hida athii: “A'onivani deuses avihiki a'oni.” Niha ada Deus. 35Aogaki ida Deus athi ka'oa hihaha'oadahani Deus athi kapapirania hojaki. Deus va'ora naonivini adani ija'ari deuses, hiva'oani Deus va'ora nava'isohi'iki adani athia. 36Hovani Deus hora nagathogatho'iki ho, hora karona'iki ada ija'ari vakadiania. Deus kaisai ohina-ra okahivini mani ida kodivarani Deua bivajahapa'itxiravini-ra avakahivini hija. Ni-asohipa'itxiki hida kodivarani jaharini-ra avakahivini. 37Badani Deua binofiki-ra bada oni'arija vaha; ni-onofiki vaha ida hora avavakaijokavini. 38Badani Deua binofiki-ra bada oni'ahi; hora avavakaijokavini-ra onofihi, kodibadani danoki-ra avakajari'daria kaimoni. Kodivarani-ra avakajari'davini kaba'i, hari'a kodibadani danoki-ra vakajari'da bana mahija kodiabi'i kodiania akaramisina, kidiania oakaramisina jaboni-ra avarigajahakivini. Ija'ari hoarani fori arihiki hari — Jesus va'ora ni'aha. 39Vanofi'ianaki ida Jesu-ra vagathivini, abono-ra anaihota'ianamaniha. 40Hari. Oniaroa, ajihi'aha ada Jesus, Jordão vainia aakafiani'ianaha. João Batista kohana ija'ari-ra kanavini ibavinia akhano'aha ada Jesus, hoja'aha. 41Ija'ari vaipohiki kidiania vajoroni'iki. Vaabono vakani'akhamaha: —Ni-João Batista kohana bada bini'a'iki ida badani danoki. Ka'oa hiki ida Jesus varani hina João Batista kohana vara bivani'a'iki — vakhani'aha. 42Ija'ari vaipohiki kidiania vahojakia vakajari'dariha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\