João 13

1Hari. Oniaroa, hojaki mahi hoarani Páscoa kaihinikani kama'dani viahani. Hari. Jesua biogaki ida abono-ra va'ahavini abinina kamahini kaikahini, kidiabi'i kania ajoisira kaimoni. Jesus va'ora nakaidivaha'oadahaki adani ipohina. Abinirina oadani haria nakaidivajahakiki ada. Haria nanokiahivini hiki ida haria nakaidivavini arafiani. Nimania hida varani. 2Hari. Mithani vani vi'baijabana'aha adani Jesus kidipohi khama. Vakadi'bai viahania Jaharia vara bini'a'aha ada Judas Iscariotes kohana va'i bodinia, Juda bikava'ibodivaranija kaimoni ida Jesu-ra arakhavini, vahoariha vanaabinira kaimoni. 3Jesua biogaki ida danona kidiabi'ia bino'avini hiki, bikaabokaja kaimoni ida hahavi-ra nofivini. Jesua biogaki jaboni ida Deus kania kha'ina, Deus kania ajoisina bana nama, ija'ari hahavi-ra va'ora vaka'da'dira kaimoni. 4Oniaroa, vi'baina viahania gaamanani'aha ada Jesus, biani'ihi ida kidikarahobi bikaimahaki kanamajaki, binabiini'ihi ida sa'ai kajohani, jarari-ra dabomisivini hi'ihi. 5Bihovararihi ida paha paha bavini bodinia, bikosokohananaja kaimoni ida ipohina va'dama. Bikanajoha'ihi ida va'dama makari jararia dabohamisini hikia. Honai abono kapavakarivahaki kabadani ida ija'ari 'damani-ra kosokovini. 6Hari. Simão Pedro kania maakari'aha, bikosokoja kaimoni ida 'dama. Simãoa bini'a'aha ada Jesus: —Jesus, honai abono ihirihi. Kodika'da'di i, oniani hida o'dama-ra ikosokovini-ra onofiravini hija. 7Jesua bini'a'aha: —Ni-iogaki kaho ida nahina kaimoni i'damani-ra okosokovini hiki. Mitihini iogaki bana ida. 8—Iniani. Ni-asohiki hida o'dama-ra ikosokovini. Honai abono ihirihi. Ni-okava'ahapa'itxirihi hida o'dama-ra ikosokovini — niha ada Pedro. Jesua bini'a'aha: —I'damani-ra okosokorihi; ni-kodipohi ihijanarihi bana. 9Simão Pedroa bigathani'ihi ida Jesus athi: —Iniani, Jesus. Onofiki hida iipohini ohina. Ba ikosoko hida o'dama. Ikosoko bana jaboni hida osa'a, oka'da'di kihiki. 10Jesua bini'aha: —Kanai naothinia jahaki ida ija'ari abononi hahavi, ni-abononi sokojorakijanaki kaho. Gaimori'ihi ida ija'ari, bikosoko'ianaki ida 'damani ka'oa hahavi jahaja kaimoni. A'onivani avajahaki a'oni afohahavi. Hoarana ka'oa ni-jahaki. 11Jesua biogajoraki ada hana hina ipohina arakhana hiki kaimoni, oniania ida hoarana ka'oa jaharina-ra kahivini hija. 12Va'dama bikosokovini naothinia Jesua biaragari'ianahi ida kidikarahobi bikaimahaki kanamajaki, joimi'aha kidivithi ibavinia. Vithirarina naothinia va'ora ni'a'aha: —A'onira onava'isohivini hiki hida nahina kaimoni ava'damani-ra okosokovini. 13Hora avanaonivini “haria ka'ojomo'iva abono”. Hora avanaonivini jaboni “akadika'da'di”. Asohiki hida hora avanaonivini. 14Hovani avakadika'da'di ho, a'onira oka'ojomo'iki ho jaboni, kaba'i ava'damani-ra okosokohi. Ava'damani-ra avakosokokhamavini-ra ohonariaki ho jaboni. 15Avanokiki hida a'onira okajoamoravini ava'damani-ra okosokovinia. Onofiki hida hoariha-ra okajoamoravini-ra avakabanafovini, avaabononi avakakajoamorakhamabakhiaja kaimoni. Nimania hida kodi'ojomo'ihi athini. 16Ka'oa hiki hida kodivarani. Ka'da'dia bivaka'da'diki ada kidihonai abono. Ka'da'di hiriha ada honai abono. Ni-bihonariaki ada kidika'da'di. Ni-athi avikhava abonoa bivaka'da'diki ada athi-ra karonaki. 17Avarigajahakiki ida honai abono kavaranihia a'onira oka'ojomo'ivini hi'iki. Avaabononi avakakajoamorakhamavini kavaranihi-ra avanaabahi; Deus a'onira kajoamorahi. 18A'onivani vara a'onira ovani'ahahaviki a'oni. Hoarana ni-vara ovani'aki. Oogajahakiki ida ija'ari va'ora onagathogathoki vakadihojai. Namithaki bana hida athi kodiania Deus athi kapapirania hoja'bo'da'iki: “Ovari kodiania 'baiki hora najaharihariki bana ada.” Niki ida athii. 19A'onira onanamithajoravini hiki bana ida namithaki kaimoni kodiania, hora avakajari'daria kaimoni. Hora arakhavini kamahini avakajari'darihi ida Hovani oa ohina. 20Ka'oa hiki hida kodivarani. Ija'aria bigathanijahakihi ida ija'ari okaronaki, hora gathanijahakihi jaboni. Ija'ari hora gathanijahakikia bigathanijahakiki jaboni ada hora karona'iki — Jesus va'ora ni'aha adani ipohina. 21Hari. Oniaroa, va'i soko inikaraho'aha ada Jesus. Va'ora nava'isohijahaki'aha adani ipohina: —Ka'oa hida kodivarani. Hora arakhaki bana ada hoarana avakadiania hojaki. 22Hari. Vadavada vaabono vakani'akhama'aha adani ipohina, ni-avigapa'itxiki ida Jesus abono-ra vara vani'avini hiki. 23Jesus 'dihana hoja'iki ada hi'ada ipohina Jesua binofijahakiki. 24Simão Pedroa sa'a bikanarajomiha ada ovari, bini'aha: —Inana'dohi bana ada hana hina Jesua vara bivani'aki. 25Sananami'ianaha ada Jesus 'dihana vithiki, binana'dohi'aha: —Jesus, hana hina ada? 26Jesua bigathanihi ida kidina'dohi: —Oakobafiki bana hida pão kabobini ba'ba, naothinia ono'aki bana ada hora arakhaki kaimoni — niha ada Jesus. Oniaroa, Jesua bikanabiini'ihi ida pão kabobini, biakobafi'ihi ba'ba, Judas Iscariote-ra no'avini kihi'ihi. 27Judas Iscariotea biagathani'ihi ida pão, jorakia Sataná biavi'onani'aha ada Judas. Jesua bini'a'aha ada Judas: —Jorakia badani inofikia kabadani'a bana. 28Jesus ipohina vahoariha mesa kai'oarinia vahojakia vakamithahi ida Judas Iscariote-ra honariavini, ni-avigaki nahina kaimoni hini. Judas vania biakadava'aja ida vakadijiniro bavini, oniani ida vahoariha ihinika ko'baini-ra kapavakarihavinia Jesua bihonariaki vavanihavini hija jaboni. Vahoariha vani adani vakanahinariki-ra kajoamoravinia Jesua bihonariaki vavanihavini hija jaboni. Ni-avigaki nahina kaimoni Jesua bihonariavini ada Judas Iscariotes. 30Hari. Judas pão-ra kagathanivini naothinia okhaonani'aha. Joma bakibakinia ajihi'aha. 31Hari. Oniaroa, Judas Iscariotes ajihi'ina naothinia Jesus va'ora ni'a'aha adani ipohina: —Ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Amaakari'oamani'ia hida oabinina kamahini. Oabinina kamahini Deua binanokiaki hida ojahana, odanona hiki. Oabinina mani ida Deus jahana, danona hiki-ra onanokiavini hija bana jaboni. 32Deus jahana, danona hiki-ra onanokiaki bana ho, oniani ida Deus ojahana, odanona hiki-ra nanokiavini hija bana. Deus vania binanokiajorakija ida. 33Oigamina, ni-mahi ipohikia ohojajanaki avakadiania afojana. Hora avanako'diki bana a'oni. A'onira onava'isohivini hiki bana ida varani akadija'ari vanava'isohiva abono-ra va'ora vara oni'avini hi'iki. “Ni-avakaabokaki ida bana ovahojaki kania avarikhani.” 34Hari. A'onira ohonariaki ho bana hojai ja'dinia avakahojaija kaimoni. Avaabononi vakanakaidivakhama bana. A'onira onakaidivajahakivini vani fori hini onofija ida avaabononi avakanakaidivakhamavini. 35Avaabononi avakanakaidivakhamahi; ija'ari hahavi kodipohi avihini-ra avigaha. 36Hari. Oniaroa, Simão Pedroa binana'dohi'aha ada Jesus: —Jesus, hanaja vania iokhaki i? Jesua bigathani'ihi ida kidina'dohi: —Ni-ikaabokajorakiki ida onaothia ikasiagani ovahojaki kania iokhani. Naothinia iokasiagaki bana i. 37Pedroa binana'dohi'ianaha: —Niha onimanija ookasiagarina-ra ikahiki? Oabono ova'ahaki ho oabinina ira oakava'ijoaja kaimoni — Pedroa bini'aha. 38—Iabono iva'ahamanija koda bana iabinini kodimoni ihini? Ka'oa hiki hida varani ira onava'isohivini hiki: Arakava ahiana viahania ahoarabakosikia iabono ini'aki bana i, oipohina ihirini-ra ikahiki bana i — niha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\