João 14

1Hari. Oniaroa, Jesus va'ora ni'a'aha adani ipohina: —Amaakarini kaba'i ida oabinina, hari'a avava'ini namokarava bana. Hari'a avava'ini soko iniva bana. Deu-ra vavakaijoka'a bana, hora vavakaijoka'a jaboni. 2Hojaki ida ija'ari ibavini ipohiki kodiabi'i gorana bodinia. Kidiania ookhananavaki bana ho, a'onira okaibavijahahivini hiki bana ida ibavi afohanana. Hojarija vaha ida ibavi avakadimoni; a'onira onanamithahi vaha. 3Avaibavinia a'onira okaibavijahahivini naothinia, ojoiki bana ho a'onira onikhavini bana, ovahojaki kania avahojaja kaimoni. 4Avarigaki ida oibavi kahagihini — va'ora ni'a'aha. 5Toméa bini'a'aha: —Ni-aogaki ida hana iokhani bana. Nihaniki vania aogaki ida hagihi iavikhaki kaimoni? — Toméa binana'dohi'aha. 6Jesua bini'a'aha: —Hovani oa ohoarana kodiabi'i gorana kahagihini fori ohiki ho. Hovani ka'oa oamani ho. Hovani oa onakama'daja ida ija'ari kamahi ja'dini anokhomiriki Deus kania. Hovani oa hagihi hoarani ka'oa ho. Ni-hojaki ida hagihi hoariha kodiabi'i kania kaikahiki — Tomé-ra ni'a'aha. 7Jesus va'ora ni'aha: —Avarigahi ida hana ohina; kodiabi'i-ra avarigaki bana a'oni jaboni. Kama'daki bana ida kodiabi'i niha ninina-ra avarigavini, avanokiki ada jaboni. 8Filipea bini'aha ada Jesus; —Jesus, haria nanokiahivinihi bana ada kadabi'i. Anofiki ida kadabi'i-ra anokivini. 9Jesua bigathani'ihi ida Filipe athi: —Filipe, mahi ipohiki avakadiania ohojana kaba'i, iogaria koda ida hana ohina? Ija'ari hora nokihi; binokiha ada kodiabi'i jaboni. Niha ninimania ida kadavarani: Haria nanokiahivinihi bana ada kadabi'i. Iniki i? 10Kodiabi'i kania oakaramisiki ho, kodiania akaramisiki jaboni ada kodiabi'i. Ija'ari hoarani fori arihiki hari. Filipe, ikajari'damanija hida kodivarani? Oniaroa, Jesus va'ora ni'a'aha: —Ni-okava'ibodivarani'imidiaki hida kodivarani vara a'onira oni'avini hiki. Kodiabi'i vani kodiania hojaki, hora nava'isohivini hija ida varani, ovaria bada bini'a'iki ida kidibadani danoki. 11Hari'a vakajari'da bana hida kodivarani. Kodiabi'i kania oakaramisiki ho, kodiania akaramisiki jaboni ada kodiabi'i. Vakava'ibodivarani'a bana ida kidibadani danokia okabadanibakhiana mahija kidiania oakaramisina-ra avarigavini. 12Ka'oa hiki hida kodivarani. Hora vakaijokakia bada bini'aki bana ida badani danoki, kodibadani danoki fori hiki. Kodiabi'i kania oajoina mani ida kodibadania avakabadanini-ra oanarafiavini hija bana. 13Avava'ini-ra onahonariahihivini vani a'onira ono'avini hiki bana ida kodiania avakanikhariaki. A'onira ono'avini hiki onanokiaja kaimoni ida kodiabi'i jahana danona. 14Bada oni'aki bana ida oonina hora avakanikhariavini hiki avava'ini-ra onahonariahihivini oadani. 15Hari. Oniaroa, asia vara niha ada Jesus: —Hora avanakaidivahi; vanaaba'a bana hida a'onira ohonariavini hiki. 16Kodiabi'i-ra okanikhariahi Ma'onahai Jahaki-ra karonavini; bikaronamaniha ada Ma'onahai Jahaki avakadiania. Kakodiahi abono hoariha ada. Ka'oa hiki ada. Hojahaha'oadahaki bana ada avakadiania mahi anokhomirikia. 17Ija'ari Deu-ra vanofirikia ni-vakaabokaki ida kakodiahi abono-ra vagathanivini. Vanokiriha ada, avigariha ada jaboni, oniani ida vagathanivini vakaabokaravini hija. A'onivani avarigaki bana ada. Avakadiania ibaviki bana ada, avava'ini-ra nahonariahihiki bana ada, oniani ida avarigavini hija bana. 18Ai ohina kaba'i, ni-a'onira okava'ipahinirihi bana. Ni-kamaboa fori avihirihi bana. Ojoiki bana ho avakadiania. 19Hari. Mahi ipohiriki hora vanokijanariha bana adani Deu-ra vanofiriki. A'onivani hora avanoki'ianaki bana a'oni. Oahokiki bana ho, oniania ida a'onira nahokihaha'oadahaja Deus kania bana. 20Oahokina kamahini avarigaki bana ida kodiabi'i kania oakaramisiha'oadahana. Avarigaki jaboni ida kodiania avarakaramisijahakini, avakadiania jaboni oakaramisijahakina. 21Ija'aria bikapoarihi ida oathi ohonariavini hiki, binaabahi jaboni ida oathi, oniani ida hora nakaidivavini-ra nanokiavini hija. Kodiabi'i vania binakaidivaja ida ija'ari hora nakaidivaki. Hovani jaboni onakaidivaki ida ija'ari hora nofijahakiki, kidiania ookhaki ho, oabono onanokiaja kaimoni. 22Jesu-ra vara ni'a'aha ada Judas hoariha. Judas Iscariotes hiriha ada Jesu-ra vara ni'a'iki. Bini'aha: —Vahoariha ira vanofiriki vakadiania iabono inanokiaravini kaba'i, nihaniki vania iabono inanokiaki i akadiania? 23Jesua bigathani'ihi ida kidina'dohi: —Hora nakaidivakia binaabaki ida oathi oka'ojomo'ivini hi'iki. Kodiabi'ia binakaidivaki jaboni ida oathi-ra naaba'iki. Aokhaki hari kodiabi'i khama arihojaja kaimoni aribavi'ina kidiania. 24Hora nofirikia ni-binaabaki ida oathi oka'ojomo'ivini hi'iki, oniani ida kidiania oabono onanokiaravini hija. Nimania hida kodiabi'i athi vara a'onira oni'abakhiavini hi'iki. Kodivarani hirihi hida. Kodiabi'i kavarani hida. 25Hihida varani a'onira onava'isohivini hi'iki ohojana oadani avakadiania. 26Naothinia Ma'onahai Jahaki maina a'onira kakodiaja bana. Oathi hahavi nahina hinia a'onira ka'ojomo'iki bana ada. Kodiabi'ia bikaronaki bana ada Ma'onahai Jahaki onaothi aja'dini kaimoni avava'ini bodinia hojara kaimoni. Ovari a'onira nava'ihokivini hiki bana hida oathi a'onira onava'isohivini hi'iki. 27Kodiva'ijahajahaia a'onira ono'aki bana ho. Deu-ra ogariki athini fori hirihi hida oathi. Deu-ra ogariki ija'ari hoariha va'ini-ra najahajahavini vani fori hirihi hida avava'ini-ra onajahajahavini. A'onira ono'avini hiki ida ova'i jahajahani. Hari'a avava'ini soko iniva. Hari'a vaofini. 28Avakamitha'iki ida vara a'onira oni'avini hi'iki: Ai ohiki bana ho kodiabi'i kania ookhana. Naothinia ojoiki bana ho avakadiania. Ai ohina-ra okahivini mani ida avava'ini-ra soko ani'aja. Hari'a avava'ini soko iniva. Hora avanakaidivahi; khai avani'ahi ida kodiabi'i kania ookhana. Jahani arafiaki ida kodimoni hini kodiabi'i kania ohoja'ianana bana, oniani ida kidiania oajoina-ra khai avani'avini-ra najahaja. Kodiabi'i ka'ogahai danokia biaradamiki ida kodi'ogahai danoki. 29A'onira onava'isohijoravini hiki hida ai ohina kavaranihi namitharini oadani. A'onira onava'isohijoravini hiki ida namithani kamahini avakajari'daria kaimoni. 30Mitihini khaki bana ada Deu-ra vanofiriki vakadika'da'di, oniani ida vara a'onira oni'avini-ra ona'oadavini-ra okaabokaravini hija bana. Ni-ova'i-ra nahonariahihiriha ada Jahari. Ni-hora kaabokaki. 31Onaabahahaviki ida kodiabi'i athi hora honariavini hiki, ija'aria avigaja kaimoni ida Deu-ra onakaidivavini. Hari. Ai arihi'ava hihida ibavia — va'ora ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\