João 15

1Hari. Oniaroa, Jesus va'ora ni'a'aha adani ipohina: —Hovani oa uva avani fori ohiki ho. Hovani uva avani ka'oa ho. Kodiabi'i uva avani akadava'ava abono fori hiki ada. 2Uva vadini fori vihiki adani ija'ari avakaramisiki kodiania. Ihi'ai vadini avania bonoki fori vihiki adani vava'i onahonariahihiki. Vahoariha ni-vakapoariki ida vava'i onahonariahihivini, oniani ida ihi'ai vadini avania bonoriki fori va'ora nihaja. Hari. Uva avani akadava'ava abonoa biava'boa'ihi ida vadini bonoriki vadini 'damani akaramisini kania. Ihi'ai vadini hoariha bono'ini a'di'ihi, biava'boahi ida uva vadini, moa'ianahi, jaha'ianaja kaimoni ida vadini mova'ianaki. Bono'ianani kamasikoni aipohi'ihi ida ihi'ai. 3Hari. Kodi'ojomo'ihi athini a'onira onava'isohivini hi'iki a'onira najaha'iki a'oni. 4Kodiania avaakaramisiha'oadaha bana mahija avava'ini-ra onahonariahihivini. Avakhanini vani oakaramisiki ho avakadiania. Vadini uva avani akaramisihi; bonohi. Onivani fori hija ida namithaki avakadiania. Kodiania avarakaramisihi; kodihojai jahaki nokiahi avakadiania. Avakaabokahi ida a'onira ohonariavini hiki. 5Hovani uva avani fori ohiki ho. A'onivani uva vadini fori avihiki a'oni. Kodiania akaramisihi ida kodija'ari, kidiania oakaramisiki ho jaboni, oniani ida nahina onofiki-ra kaabokavini hija, oniani ida ihi'ai vadini bonohahaviki fori a'onira nihaja. Anosoroniki ida ihi'ai bonojahakiki. Kodiania avarakaramisirihi; ava bonoriki fori avihihi. A'onira oakodiaravini oadani, ni-kodihojai onofiki-ra avakaabokaki. 6Ija'aria bikapoaririhi ida va'ini onahonariahihivini, ni-kodiania akaramisijanaki. Ihi'ai vadini ara'okho'iki fori hihi, oniani ida ija'aria biava'boavini hija. Binahokahihi ida vadini ara'okho'iki, biosona'ihi siho kania aha'di'ihi. 7Kodiania avarakaramisihi; avava'ini bodinia oathi hojahaha'oadahahi. Avava'ini bodinia oathi hojahaha'oadahahi; avagathanihi bana ida nahina hahavi avanofiki kodiabi'i kania avakanikhariaki. 8Kodihojai-ra avanasohijahakihi; ihi'ai vadini bonohahaviki fori avihihi. Ija'aria khai vani'aki ida kodiabi'i jahana danona nokiaki avakadiania, avigaki ida oipohina avihini. 9Kodiabi'i hora nakaidivavini vani fori hiki ida a'onira onakaidivavini jaboni. Onivani fori hora vaniha. Vakapoari bana ida avava'ini-ra onahonariahihivini mahija a'onira onakaidivaha'oadahavini. 10A'onira ohonariavini hiki-ra avanaabajahakihi; a'onira onakaidivaha'oadahahi. Onivani fori ohija, kodiabi'i hora honariavini-ra onaabajahakivini, oniani ida hora nakaidivaha'oadahavini hija. 11Onofiki ida kodikhaiini avakadiania hojani, oniani ida kodivarania a'onira onava'isohivini hija, hihavija kaimoni ida avakadikhaiini. 12Nimania hida kodihonari avanaabaki kaimoni; avaabononi vakanakaidivakhamaha'oadaha bana a'onira onakaidivajahakivini vani fori vihi'a bana. 13Ija'ari abononi va'ahahi abinini va'ora akava'ijoara kaimoni adani kidiva'ahi, arafia'oamanija ida va'ora nakaidivavini. Ni-badani hoariha biaradaki ida abononi va'ahavini abinini vakadimoni. 14Kodihonari-ra avanaabahi; kodiva'ahi avihihi. 15Ni-kodihonai abonoa a'onira onaoniki. Ni-ka'da'dia binanamithaki ida kidiva'ibodivarani kidihonai abono vakadimoni. Kidiva'ahi vani adani va'ora nanamithara. Honai abono fori avihirihi. Kodiva'ahi oamani a'oni. A'onira onanamithahahavivini hiki hida varani kodiabi'i hora nava'isohivini hi'iki, oniani ida kodiva'ahia a'onira onaonivini hija. 16Ni-hora avanagathogatho'iki avakadiva'ahi ohija kaimoni. Hovani a'onira onagathogathoja kodiva'ahi avihija kaimoni. A'onira oani'iki ho bada avani'aja kaimoni ida a'onira ohonariavini hi'iki. A'onira ohonariavini hiki-ra bada avani'ahi; ihi'ai vadini bonohahaviki fori avihihi. Avava'ini-ra onahonariahihivini oadani badani avanamonaha'iki a'bo'da'iki. Oniania kodiabi'i a'onira no'avini hiki bana ida nahina oonina avakanikhariaki kidiania. Kodibadania avakabadanini mani ida a'onira no'avini hija bana. 17Nimania hida kodihonari avanaabaki kaimoni, avaabononi vakanakaidivakhama'a bana. 18Hari. Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha adani ipohina: —Deu-ra vanofiriki a'onira vakaimajaharihi; vakava'ihoki bana ida a'onira vakaimajaharavini viahania, homiro'a hora vakaimajaharavini. 19Deu-ra vanofiriki fori avihija vaha; a'onira vanofijahakimaniha, vakadija'ari avihihi vaha jaboni. A'onira onagathogatho'iki ho Deu-ra vanofiriki vahararana. Ni-vakadija'ari fori avihijanarihi, oniani ida a'onira vakaimajaharavini hija. 20Vakava'ihoki bana hida kodivarani. Ka'da'dia bivaka'da'diki ada honai abono. Ni-honai abonoa bivaka'da'diki ada vaka'da'dina hiki. Ija'aria binaibavijahajahakiha ada ka'da'di; binaibavijahajahakiha jaboni ada ka'da'di kahonai abono. Deu-ra vanofiriki hora vanajaharihariha; a'onira vanajaharihariha jaboni. Vahoariha oathi-ra vanaabaha; avaathini-ra vanaabaha jaboni. 21Oipohina avihini mani ida a'onira vanajahariharivini hija bana. Avigariki ida Deus hora karona'avini, oniani ida a'onira vanajahariharivini hija bana. 22Vakadihojai asohirikia va'ora vara oni'a'iki adani. Vakadihojai asohirini-ra avigaravini-ra vakahi'imariniki adani. Avigaki ida. Va'ora vara oni'arara vaha; ni-Deus va'ora kaihamahiki vaha hora vakajonivinia. 23Ija'ari hora kaimajaharihi; bikaimajahariha jaboni ada kodiabi'i. 24Bada oni'a'iki ida badani danoki vakadiania vahoariha vakaabokariki. Badani danokia okabadanirija vaha; ni-Deus va'ora kaihamahivini hiki vaha ida hora vakajonivini. Hojai jahariki ida hora vakajonivini. Vanokivini kaba'i ida kodibadania okabadanina, hora vakaimajahariha, oniani ida kodiabi'i-ra vakaimajaharavini hija jaboni. 25Deua bivava'isohihijora'iki ida vakadihojai. Vakadiva'isohihi jiriki kapapirania hojaki hida athii: “Niha va'ora oni'a'aravini kaba'i, ni-hora vakaimajahapa'itxiki.” Hari. Hora vakaimajaharavini vani namitha'ia ida Deua bivava'isohihijora'iki vakadiania. 26Hari. Khaki bana ada Ma'onahai Jahaki. Kakodiahi abono ada. Ovari ija'ari-ra anigahijahakiki, avigaja kaimoni ida Deus niha ninina. Kodiabi'i kania hojaha ada Ma'onahai Jahaki. Kodiabi'i kania oajoisina kamahini okaronaki bana ada avakadiania khana. Kaikahina vani avakamithaki bana ida Ma'onahai Jahaki athi avava'ini bodinia vara hora vani'avini. 27A'onivani jaboni vara avavani'aki bana ida varani ohina vahoariha vakamithaja kaimoni. Kodibadani kama'dani vani hora avavaipohiha'ia, oniani ida varani ohina-ra avarigajahakivini hija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\