João 17

1Hari. Oniaroa, Jesus kavarani hari hi'ini naothinia, vada nama-ra ni'amananiha, bini'aha: —Kodiabi'i, ida kaikahi'ihi vara oabono ovani'avini hiki. Kadaisai ohina mani ida hora ianahokivini hija bana. Inanokia bana ida ojahana, odanona, ovagana hiki mahija ijahani, idanoni, ivagani hiki-ra onanokiavini jaboni. 2Hora ihonariavini hi'iki ida ija'ari hahavi-ra va'ora ovaka'da'divini, osa'a kabodinia vahoja'iki adani. Hora ino'avini vihiki jaboni adani ija'ari kodipohi vihira kaimoni, va'ora oakadava'ara kaimoni. Mahi ja'dini anokhomirikia va'ora ono'ara kaimoni adani va'ora oakadava'a'iki. 3Ija'ari kamahi aja'diki haria vakaijoka'ikia biogaki ida ka'oa ihini, Deus hoarana ihini. Ni-hojaki ada Deus hoariha. Biogaki jaboni ida hora ikarona'avini, Cristo ohina, ija'ari hahavi vakadika'da'di ohija kaimoni. Nimania ida biogaki, haria vakaijokavini, oniani ida mahi aja'diki-ra vahojavini hija. 4Ija'ari-ra va'ora onanokiahivini hi'iki ida ijahani, idanoni hidiaja araboja. Ida ona'diahi'ihi badani hora ihonariavini hi'iki. 5Kodiabi'i, arabo amonahani viahania ohoja'iki ho kadania. Iibavinia ohojana kari jahani arafiaki ida ojahana, odanona, ovagana hiki. Kadania ohoja'ianaki bana ho. Iva'aha bana ida ojahana, odanona, ovagana hiki-ra ovahoja'ianavini. 6Ija'ari hahavi vahararana vahojaki adani ija'ari hora ino'avini vihi'iki, va'ora oakadava'ara kaimoni. Va'ora inamonaha'iki adani, hora ino'avini vihi'iki adani, kodija'ari vihira kaimoni. Va'ora oanigahi'iki adani, niha ini'inini ira avigara kaimoni. Iathini-ra vanaaba'iki adani. 7Hari. Avigaki ida kodibadani, kodivarani hiki oabono ohonariaravini. Avigaki ida hahavi hora ino'avini hi'iki kadania khani. 8Va'ora onanamithavini hi'iki ida iathini hora inava'isohivini hi'iki. Vakapoari'iki ida iathini. Avigaki ida kadania okhana kavaranihi ka'oa hini. Vakajari'darihi ida hora ikarona'avini. 9Ni-okanikhariaki ida ira vanofiriki vakadimoni. Vara ira oni'avini hiki va'ora ikajoamorara kaimoni adani va'ora oakadava'a'iki. Va'ora kajoamora bana adani kodipohi hora ino'avini vihi'iki. Kadaija'ari vihina mani ida ira okanikhariavini hija vakadimoni. 10Kadaija'ari hahavi adani oipohina. Kodiani hahavi adani kadaija'ari. Kodihojai jahakia vakahojaina mani ida ojahana, odanona, ovagana hiki-ra vananokiavini hija. 11Kadania ookhaki bana ho. Ni-ija'ari vakadiania ohojajanarihi bana. Kodipohi vani adani vahojaronira bana ija'ari ira vanofiriki vakadiania. Kodiabi'i, ivani ijahaka'oaki i. Ionini ka'oa vani ida danoja. Hora ino'avini hi'iki ida ionini danoki. Va'ora akadava'a bana adani oipohina idanonia ija'ari hoarani fori vihira kaimoni. Hovani, ivani ija'ari hoarani fori arihiki hari. Onofiki ida harifori vihina, ija'ari hoarani fori vihira kaimoni. 12Vakadiania ohojana oadani va'ora oakadava'ahaha'oadahaki adani ionini danoki hora ino'avini hi'ikia. Va'ora oakadava'avini oadani kodiania akamadaki ada hoarana ka'oa. Iathini kapapirania vara bivani'ajora'iki ada ovari. Ibavi Jaharika'oakia okhana mani ida bana kodiania anakamadana hija, oniani ida ivava'isohihijoravini nanamithani hija kidiania. 13Hari. Ivahojaki kania ookha'ianaki bana ho. Ija'ari vakadiania ohojana oadani, vara ovani'a'iki hida oathi, hihavija kaimoni ida kodikhaiini oipohina vava'i bodinia. 14Kodiabi'i, va'ora onanamitha'iki adani oipohina kadavarania, hofori vihira kaimoni, oniani ida ira vanofiriki va'ora vakaimajaharavini hija. Oipohina vakadiva'ibodivarani fori hirihi ida ira vanofiriki vakadiva'ibodivarani, oniani ida oipohina-ra va'ora vakaimajaharavini hija. Onivani fori ohija jaboni. Ni-kodiva'ibodivarani vakadiva'ibodivarani fori hiki. 15Kodiabi'i, ni-ira okanikhariavini hiki ida va'ora ianivini ira vanofiriki vahararana. Ira okanikhariavini hiki ida va'ora iakadava'avini Jahari va'ora namakhanirara kaimoni. 16Kodiva'ibodivarani fori hirihi ida ira vanofiriki vakadiva'ibodivarani. Onivani fori vihira adani oipohina, vakadiva'ibodivarani fori hirihi jaboni ida ira vanofiriki vakadiva'ibodivarani. 17Ka'oa hiki ida kadavarani hahavi. Va'ora anigahi bana mahija kadaija'ari ka'oa va'ora inihavini, oniani ida hojai inofikia va'ora kanahojaija. 18Kodiabi'i, hora ikarona'iki ho ira avigariki vakadiania ookhana. Onivani fori vihira adani oipohina, va'ora okaronavini ira avigariki vakadiania avikhana. 19Oabono gahinai oniha'iki ho kadania nahina inofikia okabadanija kaimoni, va'ora oakava'ijoara kaimoni. Onofiki ida kadania oipohina vaabono gahinai vanihavini jaboni, oniani ida oabono gahinai onihaka'oavini hi'ia. 20Kodiabi'i, ira okanikhariavini hiki va'ora ikajoamorara kaimoni adani oipohina. Oipohina omonina-ra vara avavani'aoniki bana vahoariha vakadiania. Va'ora kajoamora bana adani jaboni omonina-ra vakajari'dariki. 21Kodiabi'i, ira okanikhariavini hiki hi'adani vajari'dariki hahavi ija'ari hoarani fori vihira kaimoni. Kodiania iakaramisiki i, kadania oakaramisiki ho jaboni. Onivani fori vihina va'ora onofira adani akadiania avakaramisi'iki adani, ija'ari hahavia vakajari'daria kaimoni ida hora ikarona'avini. 22Ijahani, idanoni hikia hora ino'a'avini vani va'ora ono'a'ara adani jaboni ija'ari hoarani fori vihira kaimoni. Onofiki ida harifori vihina ija'ari hoarani fori vihina. 23Vakadiania oakaramisiki ho, kodiania iakaramisiki i jaboni, vaabono vakanakaramisikhamajahakira kaimoni, ija'ari hahavia aviga'ia kaimoni ida hora ikarona'avini, avigaja kaimoni jaboni ida va'ora inakaidivavini hora inakaidivavini vani fori hini. 24Kodiabi'i, hora ino'avini vihi'iki adani oipohina. Onofiki ida kadania ohojana, oipohina vahojana jaboni bana kodiania, vanokija kaimoni ida ovagana, ojahana, odanona hiki. Hahavi amonahani viahania hora inakaidivaki i, oniani ida ovagana, ojahana, odanona hikia hora ino'avini hi'ia. 25Kodiabi'i, ivani ija'ari nasohiva abono jahaki i. Ija'ari ira vanofiriki ni-ira avigaki, hovani ka'oa ira oogaki ho. Oipohina avigaki ida hora ikarona'avini. 26Va'ora oanigahi'aha kadahojai niha nininia, avigaja kaimoni ida hoariha-ra avanakaidivavini, hora inakaidivavini vani fori hini, vakadiania oakaramisija kaimoni — kidiabi'i-ra ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\