João 20

1Hari. Domingo vani okha'ihi ida Maria Madalena Jesus ka'damahana ibavini kania. Avagarini vani okha'ihi. Amaakari'ihi, binoki'ihi ida ja'di karaho ania'ini ja'di hodini kaathania, ka'oahajanarihi ida aba'oi ka'damahani ibavini. 2Ajihihi ajoi'ihi Pedro vakadiania. Pedro 'bamina ada Jesus ipohina hoariha Jesua binofijahakiki. Ki'darahani okha'ihi vakadiania, va'ora nava'isohi'ihi: —Oigamina, ida ania'ihi akadika'da'di aba'ona ka'damahani ibavini bodinia. Ida avisa'ihi idakaba'i, ni-aogajanaki ida aba'ona hanaja avibaivini — va'ora ni'a'ihi ida Maria Madalena. 3Oniaroa, ka'damahana ibavini kania avikha'aha adani Pedro, 'bamina khama. 4Vaki'daraha'bamakhama'aha. Pedro 'bamina jorakia ki'darahana ovari miro'a kaikahi'aha 'dama kania. 5Hasi nina vada inijakosi'aha ja'di hodijama'oki bodinia, bianokijakosihi ida makari Jesus aba'ona karafoani hiki, ni-o'oi'iki. 6Akhanosiaga'aha ada Pedro, jorakia okhajakosi'aha. Binokihi ida makari Jesus aba'ona karafoani hiki ka'oa. 7Binokiki jaboni ida ka'da'di kakarafoani hiki makari napaja pa'itxia hojaki ida ka'da'di vakanaroaroavini hiki. 8Hari. O'oisiaga'aha jaboni ada Pedro 'bamina, binoki'ihi, ni-bikajari'da'iki. 9Papira athinia Deua vara bivani'ajora'iki ida Cristo abinina naothinia ahokina. Ni-aviga'iaki kaho ida Cristo ahokina kavaranihi nahina hini. 10Vanokivini naothinia vajoi'aha gora vavahojaki kania. 11Hari. Joisiaga'ihi ida Maria Madalena. Hojaroni'ihi asarani Jesus aba'ona ka'damahani ibavini banininia. Asarani kaba'i hasi nini vada inijakosi'ihi. 12Va'ora noki'aha adani Deus ibavi kaija'arini vi'bamiki. Vakaimahaki ida makari vaforiki. Jesus aba'ona ibavinia vavithiki adani Deus ibavi kaija'arini. Hoarana biavaka'da'dikija vithiki. Hoariha biava'damaki kaniaja vithiki. 13Vanana'dohi'ihi: —Maria, niha inimanija iasaraki? Maria bigathani'ihi ida vakadina'dohi: —Ida vaani'ihi kodika'da'di aba'ona, ni-oogaki ida ibavi avavaibavivini hiki. 14Roiribani'ihi, binoki'aha ada Jesus gaakosoana 'dihania. Ni-biogajorakiki Jesus hina. 15Jesua binana'dohi'ihi: —Niha inimanija iasaraki? Nahina mani ida inako'dija? Maria ibavi akadava'ava abono bivanihamaniha ada Jesus, oniani ida bini'avini hija: —Aba'oi-ra iosahi; hora bana avanamithaha aba'oi-ra oanikhaja kaimoni. Onofiki ida ibavi hoariha oavikhavini. 16Jesua bini'a'ihi: —Maria. Joiribani'ihi kidiania, hebreu athinia Maria bini'aha: —Raboni! (Raboni ariathia kodika'da'di.) 17Jesua bini'a'ihi: —Hari'a hora gathi bana. Ni-oajoisiki kaho kodiabi'i kania nama. Oigamina vakadiania okha'a. Va'ora nava'isohiha oathia: Oajoisiki bana ho kodiabi'i kania, vakadiabi'i ada, kodiDeus ada, vakadiDeus ada jaboni. Va'ora ni'a bana — niha ada Jesus. 18Oniaroa, ajoi'ihi ida Maria Madalena, Jesus ipohina vakadiania okha'ihi. Kaikahihi, va'ora ni'a'ihi: —Ada onoki'aha akadika'da'di. Maria vara va'ora ni'avini hihi ida athi hahavi Jesua vara bini'avini hi'iki. 19Hari. Domingo safini ajorana vani asia vakajoronikosoa'aha adani Jesus ipohina. Kaka'oahamanihi ida bakatha, hoariha o'oiria kaimoni. Va'ora vifiniki adani judeus kaija'ari vanava'isohiva abono va'oaniaro maina va'ora vavahonariahivini vagathana. Hari. Oniaroa, abono-ra nanokia'aha ada Jesus, vahararana gaakosoa'ina hoja'ina. Va'ora ni'a'aha: —Avava'ini jahajaha'ava. 20Vara nina naothinia va'ora nanokiahi'aha sa'a kasiini jarari siini hiki kaakhani'ikia. Vakadika'da'di-ra vanoki'ianavini, khai va'ora ni'a'ahapiki'aha adani ipohina. 21Jesus va'ora ni'a'ianaha: —Avava'ini jahajaha'ava. Kodiabi'i hora karona'avini vani fori hija ida a'onira okaronavini jaboni Deus athi-ra avanamonija kaimoni. 22Jesus vanamana bikarafofofiaha'aha afonana, va'ora ni'aha: —Vagathani'a bana hada Ma'onahai Jahaki. 23Avani'ahi ida ija'ari: “Aakava'i'birinihi hida kadahojai jahariki, ira aakariakahi.” Avani'ahi, oniani ida Deus ija'ari kahojai jahariki abosini-ra na'biravini hija bana, biakariakaki jaboni ida ija'ari. Avani'ahi ida ija'ari: “Jokoa aakava'i'birinirihi hida kadahojai jahariki, ni-ira aakariakaki.” Avani'ahi, oniani ida Deus kidihojai jahariki bina'biraravini hija jaboni, ni-biakariakaki jaboni ida ija'ari. 24Hari. Oniaroa, Jesus abono-ra nanokiavini vani kidipohi vakadiania, ni-hojaki ada ipohina Tomé oniki. Tomé onina hoariha Soi. 25Hari. Kaikahi'aha ada Tomé Jesus ipohina vakadiania, vani'aha: —Tomé, anoki'iki ada akadika'da'di Jesus. Vaathi bigathani'aha: —Okanokiravini oadani ida itapoa kaibavini Jesus sa'a, okaabadaravini oadani ida itapoa kaibavini osa'a nokhonia, jarari siini hiki osa'a, okajari'dapa'itxiki ida ahoki'ina — va'ora ni'a'aha ada Tomé. 26Hari. Radaha'ihi ida semana hoarani, vakajoronikosoa'ianaha adani Jesus ipohina. Tomé hoja'iki jaboni. Kaka'oahajahaki'ianaki ida gora kaathani. Hari. Nokia'ianaha ada Jesus vahararana gaakosoa'ina hoja'ianaha, va'ora ni'aha: —Avava'ini jahajaha'ava. 27Oniaroa, Tomé-ra ni'a'aha: —Tomé, isa'ani-ra kanaibavi itapoa kaibavini-ra vada kani'a. Isa'ani-ra kanaibavi ojarari siini kaakhani'iki kani mahija ikaabadavini. Hari'a oahoki'ina-ra kajari'dajana. Hora vakaijoka'a bana. 28Toméa bini'a'aha: —Kodika'da'di i, kodiDeus i — Jesu-ra ni'a'aha. 29Jesua bini'aha: —Oahokina-ra inoki'avini mani ida hora ikajari'dajanaravini hija. Deus va'ora kajoamoraki adani vajari'dariki hora vanokiravini kaba'i. 30Ni-onajirihahaviki ida Jesus kabadani danoki hihida papira. Harivani Jesus ipohina hari, anokibakhiaki ida kidibadani danoki ipohiki hoariha. 31Kidibadani danoki kavaranihi onajirivini hiki Jesu-ra avakajari'daravini. Onofiki ida avakajari'daravini Cristo Deua bikarona'avini. Deus kaisai ada Jesus. Jesu-ra avavakaijokahi; mahi ja'dini anokhomiriki-ra avavahojahi Deus kania hidiaja, namajaja jaboni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\