João 4

1Hari. Oniaroa, farisioa vakamitha'ihi ida Jesus varani hina, vaipohiki adani ija'ari Jesus ipohina hina-ra vanofiki, oniani ida va'ora kanavini hija. Vaipohiriki vani adani João Batista va'ora kana'ara. 2Ni-Jesus va'ora kana'iki adani ija'ari athi naabani vihi'iki. Kidipohi vani adani va'ora vikanara. 3Hari. Jesua bikamitha'ihi ida varani hina joiribanini kidiania. Oniania Judéia kaarabonia ajihi'ianaha, Galiléia kaaraboni-ra anajoiha'ianavini. 4Judéia kaaraboni, Galiléia kaaraboni hiki kahararakhamania hojaki ida Samaria kaaraboni. Hari. Jesua binofiki ida hagihi Samaria kaarabonia radahaki okhana. 5Samaria kaarabonia vaadaha'ina kaba'i adani Jesus, Sicar sidaji 'dihania avakhano'aha. Sicar sidaji maakarinia hojaki ida arabo pitani Jacó kohana kidisai José kohana-ra no'a'bo'davini hi'iki. 6Arabo pitania hojaki ida paha aniani ibavini Jacó kohana bikhori'iki. Hari. Safini sohirarina vani avakhano'aha adani Jesus paha aniani ibavinia. Napaja vaadahana mani ida Jesu-ra va'ora nafajafajaha'ia. Vithirari'aha ada Jesus nami khorahaki kaja'diribaniki ihini vadinia. 7Vithina kaba'i, ai vihi'aha adani ipohina 'bai-ra vakapavakariha'avini sidajia. Jesus hojaroni'ina, akhano'ihi ida Samaria anani kapahahaki. Jesua bini'a'ihi: —Hora bana paha o'aviki kaimoni. 9Gamoa bini'a'aha: —Ivani judeus kaija'ari i. Hovani samaria anani ho. Avakadija'ari akadija'ari khama ni-vaabono vakaimajahakhamaki. Ni-kadaija'aria vakaimajahaki ida akadipaha bavini, oniani ida paha hora ikanikhariavini-ra okava'ibodivaranikarahovini hija. 10Jesua bini'a'ihi: —Ni-hora iogaki. Ni-iogaki jaboni ida Deus ija'ari-ra no'avini hiki. Paha ija'ari-ra nahokikia Deua bino'aki ida ija'ari. Hora iogaja vaha; kodiania ikanikhariahi vaha ida paha vara ovani'a'iki; ira ono'amanihi vaha. 11Gamoa bigathanihi ida Jesus athi: —Bihiaki hida hodi. Ni-ivahojaki hida bavi ahoki paha-ra ikhinimafarivini kaimoni. Hanajaroha paha ija'ari-ra nahokiki-ra ikaragaki koda i? 12Asia vara nihi ida gamo: —'Bo'dakari akadi'arahoda okhananavaki Jacó kohana bikhoriki hida paha aniani ibavini hodi. Bi'avi'iki ida kidikhorahi kapahani, kidisai kohana vi'aviki jaboni ida, vakadigitha vi'aviki hida hodi kapahani jaboni. Hojaroniki ida nami khorahaki kapahani akadimoni hi'ini. Kidija'ari vanamitharonisiagaki hari. Ka'da'di hi'iki ada Jacó kohana. Ivani ka'da'di mani koda i? Jacó kohana ka'da'di hina-ra iaradamanija? 13Jesua bini'a'ihi: —Hihida hodi kapahani ija'aria bi'avibakhiavini kaba'i, mitihini kanabidini akaafora'ianaki. 14Ni-niki ida paha okavagahinaivini onofiki. Hoaranija ija'aria bi'avihi; ni-akaaforajanaki ida kanabidini mahi anokhomirikia. Vaini ka'da'dini kapahani kama'dani vani fori hija ida paha ija'ari va'ini bodinia khaonanini. Ija'ari-ra nahokiki fori hiki ida paha, oniani ida kidimahi ananokhomijanarini hi'ia. 15Gamoa bini'aha ada Jesus: —Hora bana hida paha ini'akia mahija okanabidi akaaforajanaravini, hihida paha khinimahafarini ibavinia okapahahajanaria kaimoni. 16— Ianikha'imidia'a ada kadamakhira — Jesua bini'a'ihi. 17— Iniani, okamakhirarihi — bini'aha. Jesua bigathanihi ida athini: —Ka'oa hi'oamanija hida iathini, ikamakhirarini-ra ikahivini. 18Makhira sa'ai kahoarani vihiki vania ikamakhira'ia. Ni-kadamakhira ka'oa hiki ada kadamakhira hiki. Kadani hiriha ada. Ka'oa hiki ida ikamakhirarini-ra ikahivini. 19Hari. Gamoa bikava'ibodivarani'ihi ida Jesus kavarani kidihojai niha nininia ogani hina. Bini'aha: —Deus athi namoniva abono oamani i — niha'ihi ida gamo. 20Ni-binofiki ida abononi vara vani'avini, oniaroa gamoa binana'dohiha ada Jesus vakadija'ari kahojaia: —Hihida arabo namahiki Samaria kaarabonia akadija'ari avikhananavaki kohana Deu-ra vakanamasivi'iki. Judeus kaija'ari vani adani haria vani'abakhiara: “Ni-asohiki hida Samaria kaarabonia Deu-ra avakanamasivivini ibavini hini. Jerusalém sidaji vania jahaja ida Deu-ra vakanamasivivini ibavini hini.” Nimania ida kadaija'ari vaathi afobakhia. 21Jesua bini'a'ihi ida gamo: —Onofiki hida oathi-ra ikajari'daravini. Khaki bana ida mahi ija'ari Deu-ra vakanamasivijahakivini kamahini. Ni-hihida arabo namahiki ka'oa Samaria kaarabonia vakanamasiviki ada Deus. Ni-Deu-ra khai vani'avini kagorani ka'oa Jerusaléa hojakia ija'aria vakanamasiviki ada Deus jaboni. Ibavi hahavi vania ija'ari Deu-ra vakanamasivivini jahaja. 22A'onivani Samaria kaaraboni kaija'arini Deu-ra avakanamasivibakhiavini kaba'i, ni-Deu-ra avarigaki. Harivani judeus kaija'ari hari. Deu-ra aogaki hari. Akanamasivibakhiaki ada. Judeus kaija'ari hiki ada ovari ija'ari-ra akava'ijoaki kaimoni Deua bikaronaki. 23Khaki bana ida mahi ija'ari Deu-ra vakanamasivijahakivini kamahini. Kama'da'iki ida mahi. Ma'onahai Jahaki ija'ari-ra va'ora kakodiavini, vakaabokaja kaimoni ida Deu-ra vakanamasivika'oavini niha ninini Deua binofivini. Deu-ra vanofika'oavini mani ida vakanamasivijahakivini hija bana. Vakanamasivivini hiki vakadiabi'i ada Deus. Vakadiabi'i va'ora nako'diki adani kanamasivina vihiki kaimoni. 24Ma'onahai ada Deus. Nokiariha ada. Ma'onahai Jahakia biakodiaki ida ija'ari va'ini bodinia Deu-ra vakanamasivira kaimoni. Nimania ida Deua binofiki ija'ari kanamasivina hiki va'ini bodinia — gamo-ra ni'aha ada Jesus. 25Gamoa bini'aha: —Aogaki bana ada aihotahi abono khana Deua bikaronaki, Cristo oniki. Khana kamahini haria nava'isohivini hiki Deus athi hahavi nahina hini. 26Jesua bigathanihi ida athini: —Hovani Cristo ho, vara ira oni'aja. 27Hari. Oniaroa, vakhano'aha adani Jesus ipohina 'bai-ra vakapavakarihavini vajoi'ina. Vakava'ibodivaranikaraho'ihi ida Jesus gamo-ra vara ni'avini. Vakadihojai hirihi ida, kaba'i ni-vanana'dohiki ida gamoa binofiki. Ni-vanana'dohiki jaboni ada Jesus: —Nahina mani ida gamo-ra vara ini'avini hija? — ni-vani'a'iki. Vava'i bodini oavania vara vakhaniha. 28Oniaroa, ajihi'ihi ida gamo. Binahojahahi ida kidipaha bavini, ajoi'ihi. Sidaji hi'ini vani va'ora vara ni'aha adani sidaji kaija'arini: 29— Vanavanavanaha'a bana ada makhira kodibadani hahavia okabadanina hora nanamitha'iki. Cristo mani koda ada okaraga'ara nami khorahakia kania? — va'ora ni'ahi ida gamo. 30Jesus monina-ra vakamithavini vani avikhaonani'aha adani sidaji kaija'arini vaipohiki Jesu-ra vanavanavanahavini. 31Hari. Avakhanorina oadani Jesus ipohina vani'aha: —Jesus, 'bai'a bana. 32Va'ora ni'aha: —Iniani. Ovahojaki ida 'bai avarigariki. 33Hari. Vaabono vakanana'dohikhama'aha: —Ija'aria koda bivikhamani'ia ida 'bai kidimoni? 34Jesus va'ora ni'a'aha: —Iniani. Ni-nahina bivikhaki ida 'bai. Hora karonakia bihonaria'iki ida badani bada oni'avini binofiki. 'Bai ohaki kaimoni fori hiki ida kidibadania okabadanina. Onofiki ida badani hora honariavini hiki-ra ona'diahivini. 35Nimania ida ija'ari vakadivarani afobakhia: “Masiko ako'bamahakhamaki radahana naothinia a'diki bana ida akadirakhajahi bononi.” Vakhaniki adani. Hi'adani ija'ari kodiania vikhaki rakhajahi bononi a'diki fori vihiki adani. Vada va'ora vani'ajahaki bana adani ija'ari vikhaki, trigo kasiroini fori vihiki adani. A'dihi ida rakhajahi bononi. Hidakaba'i ija'aria biava'boaki ida. Hidakaba'i kodiania vaabono gahinai vanihaki adani vikhaki. 36Honai abonoa biava'boaki ida kidika'da'di karakhajahi bononi, oniani ida kidibadani abosini-ra gathanivini hija. Deus karakhajahi bononi a'diki fori vihiki adani hora vakajari'dariki. A'boahi kabadanihi abosini ida mahi ja'dini anokhomiriki Deus kania gahinana hija. Khai vakhanijabanaki adani ija'ari varakhajahaki, ija'ari ava'boahaki khama. Khai vani'aki ida rakhajahi a'diki a'boani abosini. 37Ka'oa hiki ida varani ija'aria vani'abakhiaki: “Makhira hoarana binatxiotxiohi ida rakhajahi 'ba'dani. A'dini kamahini makhira hoariha biava'boaki ida.” Vakhaniha. 38Nimania bana hida varani namitha'iki avakadiania. Vahoariha vanatxiotxio'imidiaki fori hiki ida Deus athi, naothinia avana'diahi'ihi ida vakadibadani. Vahoariha vananamitha'imidiahi ida varani ohina. A'onimaina omonina-ra vara avavani'avini vani avaathini-ra vakajari'dariha adani. A'onira okaronavini hiki ija'ari hora avigariki vakadiania. Rakhajahi a'diki avani a'boaki kabadanihi fori hiki ida omonina va'ora avakanamonivini — va'ora ni'aha ada Jesus. 39Oniaroa, Samaria kaaraboni kaija'arini vaipohiki Sicar sidajia vahojakia vakamitha'iki ida gamo athini, va'ora nanamithavini hi'iki ida kidibadani hahavi Jesua binava'isohivini hi'iki, oniani ida Jesu-ra vakajari'daravini hija. 40Oniaroa, Jesus kania avakhano'aha, vakaboa'idanokiha vakadiania hojara kaimoni. Oniaroa, mahi 'bamiki hoja'aha ada Jesus vakadiania. 41Hojaha. Vakamithahi ida athi, oniani ida ija'ari Jesu-ra vakajari'dariki-ra va'ora ana'ba'dija. 42Gamo-ra vani'aha: —Ni-akajari'da'imidiaki ida Jesu-ra vara ivani'avini. Hidakaba'i ni-akajari'daki ida kidivarani akamitha'iki. Aogaki ada ija'ari hahavi akava'ijoava abono hina. 43Hari. Oniaroa, Samaria kaarabonia mahi 'bamiki vahoja'aha adani Jesus Sicar sidaji kaija'arini vakadiania. Naothinia va'ajihi'aha, Galiléia kaarabonia avajoi'aha. 44Niha ada Jesus: —Deus athi namoniva abono-ra vagathanijahakiriha adani ibavi bivavijavaki kasidajini kaija'arini — nimania ida Jesus abono-ra vara vani'avini athini. 45Hari. Galiléia kaarabonia ajoi'aha ada Jesus. Kaikahina vani Jesu-ra vagathanijahaki'aha adani Galiléia kaaraboni kaija'arini. Va'oaniaro jaboni avikha'iki Jerusalém sidajia vanakanorija kaimoni ida Páscoa kaihinikani. Jerusaléa vakanorina oadani, vanoki'iki ida Jesus kabadani danoki, oniani ida joi'ina vakadiania vagathanijahakivini hija. 46Hari. Oniaroa, Galiléia kaarabonia Caná sidajia joi'aha ada Jesus. Caná sidajia hojana kari ada Jesus, paha-ra vinho aniha'iki ada. Hari. Cafarnaum sidajia hojaha ada ija'ari-ra vaka'da'diki. Va'ora honariafiahaki adani sidaji kaija'arini arabo kaka'da'dini kaimoni. Arabo kaka'da'dini kahonai abono ada ovari. Kavamonikarahoha ada Cafarnaum sidaji kaija'arini vakadika'da'di kaisai. 47Hari. Ija'ari-ra vaka'da'dikia bikamitha'ihi ida Jesus varani hina Judéia kaarabonia ajihi'ina, Galiléia kaarabonia khano'ina. Oniaroa, Jesus kania akhano'aha, Jesu-ra kanikharia'aha: —Jesus, kodisai kania aokha'ava bana mahija ianaihotavini. Abinihana amaakariki ada kodisai. Ada Cafarnaum sidajia hojaha. 48Jesua bini'a'aha: —A'onivani avanokiravini oadani ida badani danoki ija'ari-ra nava'ibodivaranikarahoki, hora avakajari'daki a'oni. 49Ija'ari vaka'da'diva bini'aha: —Jesus, aokhajorakiva bana. Kodisai ada abinihana amaakarira. 50Jesua bini'a'aha: —Ajoi'a bana igorania. Ada aihota'aha kadaisai. Ni-makhira bikajari'dajanaki ida Jesus athi, ajoi'aha gorana. 51Okharimanani'ina kaba'i, vikha'aha adani kidihonai abono kidiania, vaabono vaakaragararikhama'aha hagihia, vakanamoni'aha: —Ada aihota'aha kadaisai. 52Va'ora nana'dohi'aha: —Safini nihafori hikajomana vani akabaravarina kama'da'ara ada kodisai? Vagathani'ihi ida kidina'dohi: —Hidanija safini aadosina vani akabaravari'ara ada isai. 53Isai kaabi'ia bikava'ihoki'ihi ida safini aadosi'ina hidanija Jesua bini'avini: —Aihotaki bana ada kadaisai — oniani ida makhira, gorana kaija'arini khama Jesu-ra vakajari'daravini hija. 54Judéia kaarabonia okhana viahania ada Jesus, bada bini'aroniki ida badani danoki karajomihi hoarani. Ajoina Galiléia kaarabonia bada bini'a'iki ida badani danoki karajomihi hoariha, ija'aria avigara kaimoni ada Jesus Deus kaisai hina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\