João 6

1Hari. Oniaroa, Galiléia ka'dakonia avakakafiani'aha adani Jesus. Galiléia ka'dakoni onini hoariha Tiberíades ka'dakoni. 2Ija'ari vaipohikia vavaipohiha'aha ada Jesus. Ija'ari vakavamoniki-ra va'ora anaihotavini vanokibakhiavini mani ida vavaipohihavini hija. 3Arabo namahikia avigaimori'aha adani Jesus, kidipohi khama. Va'oaniaro miro'a avakhanomori'aha, vavithionaha'aha. Vigaimorisiaga'aha adani ija'ari vaipohiki. 4Amaakariki ida Páscoa kaihinikani amonahani kamahini. 5Jesus vada niribani'aha, va'ora noki'aha adani ija'ari vaipohiki vigaimorisiagaki vamaakari'ina, oniania binana'dohi'aha ada Filipe: —Filipe, hanaja vania koda bana 'bai-ra akapavakarija hihadani ija'ari hahavi-ra va'ora ano'avini kaimoni? 6Jesua biogaki ida niha ninini va'ora no'avini adani ija'ari 'baia. Binofiki ida Filipe-ra kaijo'avini, oniani ida binana'dohivini hija. 7Filipea bigathani'ihi ida kidina'dohi: —Ni-hanaja pão-ra aakapavakarihaki vakadimoni. Ni-arajomaki ida 200 hiki jiniro 'ba'dani pão-ra akanaabosivini kaimoni hini, vagahinara kaimoni pão kabobini kapa'itxia afohanana — Jesu-ra ni'a'aha. Mahi hoarani kavabadanini abosini fori hiki ida jiniro 'ba'dani prata amonahaki hoarani. 8Hari. Vara niha ada Jesus ipohina André oniki. Simão kakajo'o ada André. Bini'aha: 9—Jesus, hada hojaha isai ahararana, pão sa'ai kahoarani kihiki-ra kavahojaki. Pão kakaidivariki hida cevada kaoniki. Abaisana 'bamiki-ra vahojaki hada. Ni-ija'ari hahavi hida vahojaki-ra va'ora anarajomaki hada abaisana isai vahi'ana. 10—Va'ora vahonaria'a hadani ija'ari vaipohiki vavithionahana — Jesus va'ora ni'aha adani ipohina. Hojaki ida arabo namani kahogoini itxani vavithionahara kaimoni. Ija'ari vahararana vahojaki adani makhira 5 mil vihiki vaipohina. 11Jesua biagathi'ihi ida pão, Deu-ra ni'aha: —Deus, ivani ijahaki i, pãoa haria ino'a'iki i — niha ada Jesus. Naothinia biakarakha'ihi ida pão kidipohia vakaravinaja kaimoni. Ija'ari vavithionahaki-ra va'ora vano'afiaha'aha. Onivani fori hi'ianaha ada abaisana. Deu-ra khai ni'avini naothinia biarakha'aha ada abaisana, kidipohia vakavagahinaifiaha'aha. 12Vi'baihahavi'aha vava'i na'bihahavimani'aha. Vaakharaha'ina naothinia ipohina-ra ni'a'aha ada Jesus: —Vakanajoroni ida pão akahabarini kabobihani, abaisana ahabarina hiki. Ni-onofiki ida 'bai ahabarini kavithimani — va'ora ni'aha ada Jesus. 13Oniaroa, vanajoroni'ihi ida 'bai ahabarini. Vanaji'biji'biha'ihi ida 12 so'oro pão akahabarinia. 14Ija'ari vajoronikia vanoki'ihi ida badani danoki karajomini Jesua bada bini'a'iki, oniani ida vaabono vakani'akhamavini hija: —Hada vani hihada Deus athi namoniva abono anokhaki. Moisés kohana vara bivani'ajora'iki ada ovari ija'ari vakadiania kha'iki — vakhaniha. 15Vanofiki ada Jesus vakadiarabo kaka'da'dini hina, oniani ida Jesu-ra avavadadamivini-ra vanofivini hija. Ni-Jesua binofipa'itxiki. Biogaki ida vagathivini vanofivini, oniani ida arabo namahiki kania Jesus hoarana-ra aragaimori'ianaja. 16Hari. Oniaroa, mithani vaivaini vani avikharafoniha adani Jesus ipohina. 17Vaki'damaha, avakajoifiani'aha, Cafarnaum sidaji-ra avakanikhahavini. Vakavanamina kaba'i, vakajomini'aha. Ni-vakadiania kha'iaki kaho ada Jesus. 18Oniaroa, jorakia kaikahihi ida sirisiriki danoki, kana'bahaki ida komini. 19Arabo-ra vakananapajahivini vani avakanoki'aha ada Jesus paha namania adahana, va'ora kanamaakari'aha. Vakanoki'aha, va'ora kanaimahida'aha. 20— Hari'a vaimahida. Hovani Jesus ho — niha ada Jesus. 21Oniaroa, khai vani'ahi ida Jesus ki'dama'ina vakadiania. Jorakia avakakhanomisi'aha avakanikhaki kania. Avako'omisiha, vigaimoraha'aha. 22Hari. Oniaroa, nobanija asia vahojaroniha adani ija'ari vaipohiki Jesus va'ora 'baia no'a'iki. Avakogaki ida kanava kahoarani ka'oa adamia kahojani vi'baina kaba'i. Ija'ari vaipohikia avigaki ida Jesus ipohina vaka'ajihi'ina kanava kahoarania, ni-ki'damana vanokiki ada Jesus vakadiania. Arabo vania vanahojahavini avigaha. Ka'afokajomani vani ni-ija'aria avigaki ada Jesus hanaja okha'ina. Ija'ari vaipohikia asia vakadiania hojaki vavanihaha ada Jesus. Kidipohi vakadiani vania okha'ara ada. Vahojaronikia vanako'di'aha, ni-vakaraga'iki. Vanako'divini kaba'i vakaikahi'aha adani ija'ari vahoariha Tiberíades sidajia vikhaki. Kaipohiki ida vakadikanava. Avi'omisi'aha adani ija'ari vaipohiki, Jesus Deu-ra khai ni'avini kania ija'ari-ra va'ora 'baia no'avini ibavini maakarinia. 24Ija'ari vaipohiki vava'i-ra kadi hiki ida Jesus hojajanarina. Jorakia vaki'dama'aha kanava afohanana avikafianisiagara kaimoni, Jesu-ra vanako'diha'avini nobanija Cafarnaum sidajia. 25Hari. Oniaroa, avakhanofianisiagaha adani ija'ari vaipohiki. Vakaraga'aha ada Jesus nobanija, vanana'dohi'aha: —Jesus, nihaforija ikaikahija hida? 26Jesus va'ora ni'aha: —Ka'oa hiki hida varani. Hora avanako'divini hiki ida pão-ra avakaha'avini, avava'ini na'bi'ini. Ni-kodibadani danoki-ra avarigavini-ra avanofivini hirihi hida hora avanako'dihavini hija. Pão-ra oakanaipohivini kaba'i, ni-avarigaki ida Deus hora karonavini okhana avakadiania. 27Ni-hovani ka'oa hora avanako'diharihi. 'Bai vani ida avanako'dihaja kodiania. Ni-a'bo'daki ida ija'ari vakadi'bai vahaki. Hojaki ida 'bai hoariha ija'ari kamahi-ra ananokhomiriki. Bada vani'a mahija 'bai vara ovani'aki-ra avagathanivini, avakadimahi-ra ananokhomiriki kaimoni. Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Kodiabi'i ada Deus. Hora ni'a'aha: “Kodisai, ira okaronavini hiki ija'ari vakadiania va'ora ino'ara kaimoni mahi ja'dini anokhomirikia” Hora ni'a'iki ada. Hora karonavini mani ida a'onira ono'avini hija bana 'bai ija'ari kamahi-ra ananokhomirikia. 28Hari. Jesu-ra vanana'dohi'aha: —Nahina mani ida Deua binofija bada ani'avini, agahinaja kaimoni 'bai vara ivani'akia? 29Jesus va'ora ni'a'aha: —Iniani, ni-nahina-ra bada avani'arihi. Deua binofiki ida hora karona'avini avakajari'daravini. Binofiki ida hora avavakaijokavini. Nimania ida Deua binofiki. 30Vani'aha: —Amasia vaadahana kari adani akadija'ari avikhananavaki, vahabakhiaki ida maná. Vakadikiivi ida maná. Deus athi kapapirania hojaki hida athi: “Ovari va'ora no'avini hiki ida 'bai nama gariki vahaki kaimoni.” Hari. Moisés kohana va'ora no'avini hi'iki ida maná nama gari'iki, akadija'ari avikhananavakia vahaki kaimoni. Anokivini anofiki ida badani danokia ikabadanini kidibadani danoki fori hiki, aogaja kaimoni ida Deus ira karona'avini, Moisé-ra karona'avini vani fori ihini. Hana hini badani danokia haria inanokiahihi? Ni-ira akajari'dajanaki. 32Jesua bigathanihi ida vaathi: —Ka'oa hiki hida kodivarani. Moisés kohana hiriha ada maná va'ora no'ara. Deus vani ada va'ora no'a'ara. Maná hirihi ida 'bai ka'oa hini nama gariki. Kodiabi'i vani ija'ari-ra va'ora no'avini hija ida 'bai ka'oa hini kidiania gariki. 33'Bai ka'oa Deua bikavagahinai'iki ada ovari nama gari'iki. Ovaria bianaja'diki ida ija'ari kamahi anokhomiria kaimoni — va'ora ni'aha ada Jesus. 34Vani'aha: —Jesus, haria no'abakhia hihida 'bai ini'akia. 35Jesus va'ora ni'aha: —Hovani oa 'bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki ho. Ija'ari kodiania abononi gahinai nihahi; ni-vai'amijanaki, va'ini na'bihaha'oadahaki fori hiki ida. Ija'ari hora kajari'dariki, hora vakaijokaki, ni-kanabidini akaaforajanaki fori hiki. 36Hari. A'onira onava'isohivini hiki, hora avanokivini kaba'i, ni-hora avavakaijokaki. 37Kodiania vikhahahaviki bana adani ija'ari kodiabi'i hora no'avini vihi'iki. Ni-okajoniki ida ija'ari kodiania khaki abononi gahinai nihavini-ra nofiki. 38Nama Deus kania ohojana ogari'ihi. Hora rakhaki badani Deua binofikia okabadanija kaimoni. Badani onofikia okabadanina hirihi hida hora rakhaja. 39Kodiabi'ia binofiki va'ora oakadava'ajahakivini adani ija'ari hora no'avini vihi'iki. Hora karonakia ni-binofiki ida ija'ari hoarani akamadaki okharini kidiania. Binofiki ida ija'ari kahojai abosini kamahini Deus hora no'avini vihi'iki-ra va'ora oanahokihahavivini, vavahojaja kaimoni ida mahi ja'dini anokhomiriki Deus kania. 40Kodiabi'i va'ora nofiki adani Deus kaisai ohina-ra vakajari'dariki mahi anokhomiriki-ra vavahojavini, oniani ida ija'ari kahojai abosini kamahini hora vavakaijokaki-ra va'ora oanahokivini hija Deus kania — va'ora ni'aha ada Jesus. 41Oniaroa, judeus kaija'ari vanava'isohiva abonoa vavajahariki ida Jesus abono-ra vara vani'avini: “Hovani oa 'bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki ho nama gariki ija'ari vakadiania ho.” Nimania ida Jesus kavarani vavajahariki. 42Oniania vaabono vakani'akhama'aha afohanana: —Hihada Jesus José kohana kaisai hada. Va'ora aogavini kaba'i adani kidiabi'i, kidiamia vihiki, nama garina-ra kahi'aha. Ni-nama gaririha ada. 43Jesus va'ora ni'aha: —Hari'a kodivarani asohirini-ra vakahijana. 44Kodiabi'i hora karonaki ija'ari-ra baranaharavini oadani, ni-ija'ari ka'oa bikaabokaki ida kodiania abononi gahinai nihavini. Ija'ari kahojai abosini kamahini oanahokiki bana ida ija'ari abononi gahinai nihaki kodiania, bivahojaja kaimoni ida mahi ja'dini anokhomiriki. 45Deus athi namoniva abono kohana vaathi kapapirania hojaki hida athii: “Deus va'ora ka'ojomo'iki bana adani ija'ari hahavi.” Nimania ida papira athini. Ija'aria bikamithahi ida kodiabi'i ka'ojomo'ihi athini, binaabahi jaboni, oniani ida kodiania ija'ari-ra rakhaja, abononi gahinai nihaja kaimoni. 46A'onira onava'isohivini hiki: ni-ija'aria binoki'iaki kaho ada kodiabi'i. Hovani ohoarana onoki'ara ada kodiabi'i, kidiania okha'iki ho. Ni-ija'ari hoariha binokiki. 47Ka'oa hiki hida varani. Ija'ari kodiania abononi gahinai niha'ikia bivahojaki ida mahi ja'dini anokhomiriki. 48Hovani oa 'bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki ho. 49Asia vara niki ada Jesus: —Amasia akadija'ari avikhananavakia vaha'iki ida maná. Maná-ra vahavini kaba'i, vaabini'iki adani. Anokhomiki ida vakadimahi. 50Deus kania gariki ida 'bai havahaki ija'ari kamahi-ra ananokhomiriki. Ija'aria bihahi; ni-anokhomiki bana ida kidimahi Deus kania. 51Hovani oa 'bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki. Deus kania ohoja'ina, ogari'iki ho ija'ari vakadiania. Ija'aria bihahi; ni-anokhomiki ida kidimahi Deus kania nama. Oimana mani hida 'bai havahaki ija'ari kamahi-ra ananokhomiriki. Oabono ova'ahaki bana ho oabinina, ija'aria vavahojaja kaimoni ida mahi ja'dini anokhomiriki — va'ora ni'aha ada Jesus. 52Jesus kavarani va'ora naihamahi'aha, vaabono vakani'akhama'aha: —Ni-bikaabokaki ida haria no'avini imana arihaki kaimoni — vaabono vakani'akhama'aha. 53Jesus va'ora ni'a'aha: —Ka'oa hiki hida kodivarani. Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Ija'aria biharihi hida oimana, bi'avirihi jaboni hida oamana; ni-bivahojaki ida mahi ja'dini anokhomiriki. 54Ija'aria bihahi hida oimana, bi'avihi jaboni hida oamana, oniania bivahojahi ida mahi ja'dini anokhomiriki, oniani ida ija'ari kahojai abosini kamahini ija'ari-ra oanahokivini hija bana Deus kania — va'ora ni'aha ada Jesus. Vakamithavini kaba'i ida Jesus abono-ra kavarajomivini, ni-avigaki ida kidivarani nahina hini. Jesua bikavarajomiki ida ija'ari abononi gahinai nihaki kidiania, imana havahani, amana aavahania, Jesua bianaja'dija kaimoni ida kidimahi. 55Asia vara niki ada Jesus: —Ka'oa hiki hida oimana ija'ari bihaki kaimoni. Ka'oa hiki hida oamana ija'aria bi'aviki kaimoni. Ija'ari oimana-ra hahi; oamana-ra avihi; ni-kidimahi anokhomijanaki. 56Kodiania akaramisi'iki ida ija'ari oimana-ra haki, oamana-ra aviki. Kidiania oakaramisi'iki ho jaboni. 57Hora karona'iki ada kodiabi'i. Ovani oa abono-ra nahokihaha'oadahara ada. Hokina vani fori ohija jaboni. Kodiabi'i hora no'avini hiki hida kodimahi hidiaja ovahojaki. Onivani fori hija jaboni ida ija'ari oimana-ra haki. Kodiania akaramisini mani ida kidimahi nahokihaha'oadahani hija. 58Nimania hida 'bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki Deus kania nama hojaki gari'iki. 'Bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki fori hiriki ida maná akadija'ari avikhananavakia vaha'iki. Vahavini kaba'i, vaabini'iki adani. Anokhomi'iki ida vakadimahi. Ija'ari 'bai havahaki ija'ari kamahi anokhomiriki-ra hahi; ni-kidimahi anokhomiki — niha ada Jesus. 59Hari. Cafarnaum sidajia hojaha ada Jesus, va'ora ka'ojomo'i'iki adani judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania vahojaki. 60Hari. Oniaroa, Jesus kavarani-ra vakamitha'aha adani ipohina vaipohiki, vaabono vakani'akhama'aha: —Ni-aogaki ida kidi'ojomo'ihi athini nahina nini. Ni-jahaki ida kidivarani haria ni'avini hi'iki. Hari'a akapoariva hida athi — vakhaniha. 61Ni-nahina vani'aki ada Jesus, kaba'i biogaki ida kidivarani vavajaharavini vaabono vara vakani'akhamavini, oniani ida va'ora nana'dohivini hija: —Avanofimanija ida hora avanahojahavini kodivarania? 62Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Kodivarani-ra avakajari'daki a'oni. Oibavi nama oajoisina-ra avanokija vaha; asia mani koda hora avakajari'daja? 63Ma'onahai Jahaki vani ada ija'ari kamahi-ra anaja'di'ara. Ni-ija'aria bikaabokaki ida kidimahi-ra anahokiha'oadahavini. Kodivarani vara a'onira oni'avini hikia bivikhaki ada Ma'onahai Jahaki avakadiania, ovania bianahokiha'oadahaja ida avakadimahi. 64Kaba'i, vahojaki adani hora vakajari'daki avakadiania — va'ora ni'aha ada Jesus. Jesus va'ora ogajoraki adani ija'ari vajari'daki. Biogajoraki ada hana hina arakhana hiki kaimoni. 65Hari. Asia vara niki ada Jesus: —Avakadiania vahojaki adani hora vakajari'daki, oniani ida a'onira oni'avini hi'ia: Kodiabi'i ija'ari-ra baranaharavini oadani, ni-ija'ari ka'oa bikaabokaki ida kodiania abononi gahinai nihavini — va'ora ni'aha ada Jesus. 66Hari. Oniaroa, Jesus ipohina vaipohiki vajoiribani'aha, ni-vavaipohihajanaki. 67Oniania Jesus va'ora nana'dohi'aha adani 12 vihiki vaipohina: —A'onivani avanofimanija ida ava'ajihini jaboni? 68Simão Pedroa bini'a'aha: —Iniani, Jesus. Hana hini koda haria vasohiki hari? Ivani haria inanamithavini hi'ia ida ija'ari kamahi ja'dini anokhomiriki varani hini, agahinana hija kaimoni. 69Deus kahonai abono jahaka'oaki ihini-ra akajari'darihi. Aogaki ida Deus ira nagathogathovini akadika'da'di ka'oa ihija kaimoni. 70Jesua bigathanihi ida athi: —A'onira onagathogatho'iki ho, 12 avihiki. Jahari ada hoarana avakadiania hojaki. 71Jesua vara bivani'ajoraki ada ipohina Simão Iscariotes kaisai Judas oniki. Ovania bana biarakhara ada Jesus vahoariha vasa'a kabodinia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\