Lucas 10

1Hari. Oniaro kari, Jesus va'ora nagathogatho'aha adani 72 vihiki vaipohina vahoariha. Va'ora karona'aha adani vi'bami'baminanana avikhananavaki. Jesus va'ora honaria'aha avikhana sidaji, ibavi hikia avikhananava'ina. 2Va'ora karonavini viahania va'ora ni'aha: —Vaipohiki adani ija'ari Deus varani hina-ra vakamitha'iariki kaho. Vaipohiriki adani Deus varani hina-ra vara vavani'aki. Deu-ra vakanikharia mahija va'ora karonavini adani ija'ari vaipohiki Deus athi-ra vara vavani'ara kaimoni, ibavi ipohikia. 3Hari. Avikha'a bana. A'onira okaronavini ovilia fori avihini, jomahi vaihamahiki fori vihiki vakadiania avarikhani. 4Hari'a avavikha ida jiniro bavini, 'bai bavini, sandália kihiki. Avarikhani oadani hari'a bana ija'ari-ra vaka'ivaniti mahija avavaravararini a'onira agathiniravini. 5Ija'ari vagorana avakaikahihi gora kaka'da'dini-ra vani'a'imidia: “Anofiki ida Deus ira no'avini va'i jahajahania.” 6Gora kaka'da'dinia bigathanijahakihi ida vara avani'avini hiki, vanava'isohiha'a: “Deus ira no'aki bana i va'i jahajahania.” Gora kaka'da'dinia bikapoaririhi ida avakadivarani, ava'ajihini viahania vani'a bana: “Jokoa Deus ira no'arihi va'i jahajahania.” 7Gora hoarani vania bana vahoja'a mahija avi'baivini, avi'avivini jaboni ida a'onira no'avini hiki, oniani ida avakadibadani abosini a'onira kaijahitavini hija. Hari'a bana gora hahavia vi'bai'a. 8Hari. Sidajia avakaikahini a'onira vagathanijahakiha; vaha bana ida 'bai a'onira vano'avini hiki. 9Va'ora avanaihota bana adani ija'ari vakavamoniki sidajia vahojaki. Va'ora vani'a adani ija'ari: “Deua binofiki ida a'onira vaka'da'divini.” 10Ibavi hoariha avakaikahihi, sidaji kaija'arini a'onira vagathanijahakirihi, va'ajihi bana! Ava'ajihini kaba'i, va'ora vani'a bana: 11“A'dama-ra akana'dara'daravini hiki, aniaja kaimoni hida arabo khomakhomani a'dama hojaki, avarigaja kaimoni ida jaharini ariathi-ra avakajonivini. Vakava'ibodivarani bana hida: Deua binofiki ida a'onira vaka'da'divini, athi avanaabara kaimoni.” Va'ora vani'a bana — Jesus va'ora ni'aha adani 72 vihiki vaipohina. 12Hari. Vara ni'ianaha ada Jesus: —Ka'oa oamani hida kodivarani. Deus ija'ari hahavi-ra nasohivini kamahini va'ora honariaki bana adani ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki, Ibavi Jaharika'oaki kania avikhana. Hojai asohirikia vakahojaina kaba'i adani Sodoma sidaji kaija'arini, Deus va'ora va'adipa'itxiki bana adani. Ni-va'ora va'adipa'itxiki bana adani sidaji hoariha kaija'arini avaathini-ra vakajoniki — niha ada Jesus. 13Hari. Vara ni'ianaha ada Jesus: —A'onivani Corazim sidaji kaija'arini, jahariki bana ida avakadimoni. A'onivani Betsaida sidaji kaija'arini, jahariki jaboni bana ida avakadimoni. Bada oni'avini kaba'i ida Deus kabadani danoki ipohiki avakadiania, ni-avakava'ipahini'iaki kaho ida Jahari kabadania avakabadanibakhiani. Bada oni'aja vaha ida Deus kabadani danoki Tiro sidaji, Sidom sidaji hikia, Jahari kabadani-ra vakava'ipahini'bo'damaniha vaha, vakaimahamanihi vaha ida makari jarojaroki, vanaibavimanihi vaha ida ofo'ofoni vaka'da'di kanamania. Vakhanina vani Deu-ra vananokiahivini hihi ida Jahari kabadani-ra vakava'ipahinivini. 14Oniaroa, Deus ija'ari hahavi-ra nasohivini kamahini, va'ora honariaki bana adani ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki Ibavi Jaharika'oaki kania avikhana. Deus va'ora va'adipa'itxiki bana adani Tiro sidaji kaija'arini, Sidom sidaji kaija'ari vihiki. Hojai asohirikia vakahojaina kaba'i, Deus va'ora va'adipa'itxiki adani. A'onivani Corazim, Betsaida sidajia avahojaki, ni-Deus a'onira va'adipa'itxirihi bana. 15A'onivani Cafarnaum sidaji kaija'arini, jahariki bana ida avakadimoni. Ni-avakava'ipahinipa'itxiki ida Jahari kabadani. Avakava'ibodivaranimanija koda ida Deus kania avarikhani Ibavi Jahaka'oakia? Ni-avarikhapa'itxiki. Deus a'onira nahokahiki bana a'oni Ibavi Jaharika'oakia — va'ora ni'aha ada Jesus. 16Hari. Jesus va'ora ni'aha adani kidipohi: —Ija'ari hana hini avaathini-ra kamithahi; oathi-ra kamithahi jaboni. Ija'ari hana hini a'onira kapoaririhi; ni-hora vakapoariki jaboni. Ija'ari hora kapoaririhi; ni-bikapoariki jaboni ada hora karona'iki — va'ora ni'aha ada Jesus. 17Hari. Oniaroa, Jesus kania vajoi'aha adani 72 vihiki vaipohina. Khai vakhani'aha, Jesu-ra vani'aha: —Bajadi ai vihina-ra ahonariahi; ai vihi'aha afonana. Bajadi-ra ani'ahi: “Jesus ira honariavini iakara'oni,” oniani ida bajadi ariathi-ra vanaabavini hija. 18Oniaroa, Jesua bigathani'ihi ida vaathi: —Hai oamani. Onoki'iki ada Jahari nama voroni'ina. Bahi tararariki fori hina nama gaari'ina. 19Mitha vani'a, a'onira ono'avini hiki ida Deus danona. Makha, akoro hiki-ra avakada'ahahi; ni-avamakhaniki. Avakadibadani danoki arafiani mani ida Jahari kabadani danoki-ra avakada'ahavini hija, oniani ida a'onira namakhaniravini hija. 20Hari. Khai avani'apa'itxi bana ida bajadi avakadikaabanahi-ra kamitha'avini. Khai avani'avini arafiava bana ida kodija'ari avihini. Deua binajiri'iki ida avaonini kidiania. 21Oniaroa, Ma'onahai Jahaki danona Jesus kania hojani mani ida Jesu-ra khai ni'akarahoja. Bini'aha: —Kodiabi'i, ivani ivaka'da'diki ida ija'ari hahavi nama, arabo hikia vahojaki. Khai ira oni'avini hiki ida idanoni-ra inanokiavini. Ija'ari vaabono vavaboraborahariki-ra va'ora inanokiahi'iki idanonia. Vakadi'ogahai pa'itxini-ra avigaki adani. Vahoariha vani adani vakadi'ogahai karaho-ra vakava'ibodivaranira, ni-vakadiania idanoni-ra inanokiaki. Hai oamani, kodiabi'i, jahaki hida inofi'iki. Va'ora inofiki adani vakadi'ogahai pa'itxini-ra avigaki idanoni-ra avigavini. 22Hari. Jesus va'ora ni'aha adani vajoroniki: —Kodiabi'i hora no'avini hi'iki ida kidi'ogahai, kidinahina hahavi hiki. Ni-ija'aria biogaki ida Deus kaisai ohina. Kodiabi'i ka'oa biogaki ida. Ni-ija'aria biogaki ada kodiabi'i. Hovani ka'oa oogaki ada. Ija'ari kodiabi'i-ra ogavini-ra onofihi; oanigahihi, biogara kaimoni ada kodiabi'i. 23Hari. Roiribani'aha ada Jesus, vahoariha vakamitharia kaimoni ida ipohina-ra va'ora vara ni'avini: —Deus va'ora kajoamoraki bana adani ija'ari vahoariha kodibadani danoki-ra vanokivini, avanokivini vani fori hiki. 24A'onira onava'isohivini, Deus athi namoniva abono kohana vaipohiki, arabo vaka'da'diva kohana vaipohiki khama vanofi'iki ida avanokiki-ra vanokivini, ni-vanoki'iki. Vanofi'iki ida avakamithaki-ra vakamithavini jaboni. Ni-vakamitha'iki — va'ora ni'aha ada Jesus. 25Hari. Jesus kania kha'aha ada judeus kaija'ari ka'ojomo'iva abono. Binofiki ida Jesu-ra kaborovini, bianahoarihaja kaimoni ida kidivarani, oniania, binana'dohi'aha: —Jesus, ivani ija'ari ka'ojomo'iva abono i. Nahina-ra koda bana bada oni'aja ovahojaja kaimoni ida kodimahi anokhomiriki Deus kania? 26Hari. Jesua bigathanihi ida kidina'dohi: —Deus athi kapapirani haria nava'isohivini hiki ida Deua binofiki bada ani'aki kaimoni, kidiania aokhaja kaimoni. Nahina mani ida Deua binofija, athi kapapirani haria ni'avini hi'iki? 27Judeus kaija'ari ka'ojomo'iva abonoa bini'aha: —Deus athi kapapirani haria nava'isohivini hiki: “Akadika'da'di hiki ada Deus. Inofijahaki'a afoha'oadaha o Deus. Bada inini oadani inofijahaki'a o Deus. Iva'ini bodini vara nini oadani inofijahaki'a o Deus. Mahi, joma hiki inofijahaki'a afoha'oadaha. Iabononi inofijahakivini vani fori va'ora niha va'oani ija'ari hahavi.” Nimania ida athi Deus athi kapapirania hojaki — Jesu-ra ni'aha. 28Oniaroa, Jesua bini'aha: —Asohiki ida ini'aki. Inaaba'a oni Deus athi ini'a'iki mahija mahi ja'dini anokhomiriki-ra ivahojavini — niha ada Jesus. 29Judeus kaija'ari ka'ojomo'iva abono va'i aipahirara kaimoni bini'a'aha ada Jesus: —Hana hini ija'ari hoariha ida onakaidivaja? 30Oniania, Jesua vara bini'aha rajomi kavaranihia, bini'aha: —Hari. Jerusalém sidajia ajihi'aha ada makhira, Jericó sidajia okharafoni'aha. Hagihi vadinia vahojamaniha adani makhira vakaabini'iki avahojaki. Vanofiki ida ija'ari radahaki-ra vidafiavini, avanahoroaja kaimoni ida ija'ari daini. Oniaroa, kharafoni'aha ada makhira daiki. Vakaabiniki avahojaki vakadiania akhano'aha, vikhaonani'aha, makhira-ra vagathi'aha, vidafiahaha, avanahoroahi ida daina. Abinina amaakarini vanahojahaha ada makhira. Ai vavanihahi ida daina. 31Hari. Sasidotxi maina ada hagihia okharafonisiaga'aha. Binamaakariha ada makhira kidai hi'iki. Deus kabadani abono hina kaba'i, ni-binakaidivaki ada makhira kidai hi'iki. Bianokiha, ni-binofiki bikajoamoravini, oniani ida biakakara'ofianiribanivini hija, radaha'aha. 32Oniaroa, mitihini okharafonisiagaha ada judeus kaija'ari ka'ojomo'iva abono jaboni. Okharafonina kaba'i bianokiha ada makhira kidai hi'iki. Deus athi-ra ogavini kaba'i, ni-binakaidivaki ada makhira kidai hi'iki. Bianokiha, bikajoamoraravini vani ovari maina biakakara'ofianiribani'aha, radaha'aha. 33Hari. Mitihini okharafonisiagaha ada Samaria kaaraboni kaija'arini. Makhira kidai hiki kania akhano'aha, binavanavanaha'aha. Binakaidivakarahomaniha. Judeus kaija'arini hirina kaba'i, binaaba'ihi ida Deus athi. 34Oniaroa, binaihahi ida siina ipohiki basina, vinho hikia. Binaihavini naothinia bidabohi ida siina. Siina bidabovini naothinia kidicavalo namana biarakasi'aha ada makhira. Biva'ajihi'aha. Vada ibavini kania biosa'aha. Vakaikahina biakadava'aha. 35Hari. Ka'afokajomani ajihina viahania, Samaria kaaraboni kaija'arinia bino'aha ada gora kaka'da'dini jiniro 'ba'dani 'bamikia. Mahi 'bamiki kavabadanini abosini fori hiki ida jiniro. Bini'aha: “Iakadava'a bana hada makhira. Ikapavakari bana ida bikainamoki kidimoni hini. Arajomarihi hida jiniro kidinahina abosini kaimoni hini, kadania ojoi'ianana kamahini ira ono'a'ianaki bana ho jiniroa.” 36Hari hi'ihi ida rajomi kavaranihi, Jesua binana'dohi'aha ada judeus kaija'ari ka'ojomo'iva abono: —Makhira avahoarabakosikia vanokiha ada kidai hi'iki. Hana hina vania binakaidivara ada? 37Judeus kaija'ari ka'ojomo'iva abonoa bini'aha: —Samaria kaaraboni kaija'arini vania binakaidivara ada makhira. Jesua bini'aha: —Asohiki ida ini'aki. Deua binofiki ida ija'ari hoariha-ra akajoamoravini. Imaina, ija'ari-ra jaboni nakaidiva bana — niha ada Jesus. 38Hari. Avikha'ianaha adani Jesus, kidipohi khama. Ija'ari vaibavia avakhano'aha. Marta va'ora kaboa'i'aha gorania avi'oina. 39Marta kakajo'o onini Maria. Hari. Vithi'aha ada Jesus va'ora ka'ojomo'i'aha. Jesus maakarina vithiriama'o'ihi ida Maria. Mitha bini'ahi ida Jesus kavarani. 40Oniaroa, gora bodinia bada niha'oadahaki ida Marta. Jesus kania maakari'ihi, bini'aha: —Ikava'ibodiria koda hida kodikajo'o hora kakodiaravini. Hovani ohoarana bada oni'aki hida gora bodini kabadanihi karaho. Ihonaria bana mahija hora kakodiavini. 41Hari. Jesua bigathanihi ida athini: —Marta, iva'ini aitapia'iki i ija'ari vaipohiki-ra va'ora ikabadanivini. 42Ira onava'isohivini hiki ida badani jahani arafiaki. Badani jahani arafiaki ida kodiania hojani oathi-ra kamithavini. Maria binagathogatho'iki ida nahina jahani arafiaki. Jokoa ohonariarihi hida kodiania ajihini — Marta-ra ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\