Lucas 12

1Hari. Oniaroa, Jesus vakadiania vajoroniha adani ija'ari vaipohiki. Vaipohi'oamanira adani. Vaabono vaaka'dokho'dokhokhamaki adani, va'dama-ra vaakada'aha'ahakhama'iki adani jaboni. Jesus vara va'ora ni'a'imidiaha adani kidipohi: —Farisio Deu-ra vanofiki vaabono vavanihavini mani ida vakadihojai nasohirini hija. Avaabononi avakava'igairi bana mahija vakadihojai avanofiravini. 2Ija'ari vakadihojai ogavaharini kaba'i hidakaba'i, khaki bana ida mahi hojai hahavi ogavahani kamahini. Nahina ija'aria bianahojaki, khaki bana ida mahi vahoariha avigavini kamahini. 3Ija'aria bianahojavini kaba'i ida kidivarani, vahoariha avigaria kaimoni, khaki bana ida mahi ija'ari hahavi avigavini kamahini. Gora bodinia avakahojakosoani vara avakhanihi, vahoariha vakamitharia kaimoni, gora 'da'dini a'ani sohiriama'oki kania vahoariha vakabodi'barahaki ida avakadivarani ahojaki — niha ada Jesus. 4Hari. Vara ni'ianaha ada Jesus: —Kodiva'ahi, ka'oa hiki hida vara a'onira oni'avini hiki. Hari'a bana va'ora vifini adani ija'ari a'onira vanaabinivini-ra vanofiki. Avaabinini naothinia, ni-a'onira vanapohimajavini-ra vakaabokajanaki bana. 5A'onira onava'isohivini hiki bana ada avifiniki kaimoni. Vifini bana ida Deus athi-ra avanaabaravini! Deus a'onira naabinivini naothinia, bikaabokaki ida a'onira nahokahivini Ibavi Jaharika'oakia. Vara oni'a'ianaki ida oni'aki, vifini bana ida Deus athi-ra avanaabaravini! 6Kaidivariki ida kirikiri. Pavakari anihahi ida kirikiri abosini jiniro pa'itxi sa'ai kahoarani hiki. Kaidivarini kaba'i, Deus va'ora akadava'aki adani, ni-biakava'i'biriniki ida hoarani. 7Hari'a avava'ini soko iniva! Deua binakaidivaki ida kirikiri, Deus a'onira nakaidivavini arafiaki a'oni! Deua biogaki ida hahavi. Biakogaki ida avaka'da'di kaafani nihafori kihini kaipohini, oniani ida a'onira onava'isohivini hija, a'onira nakaidiva'oamanira ada Deus — va'ora ni'aha ada Jesus. 8Hari. Vara ni'ianaha ada Jesus: —A'onira vara oni'avini hiki, ija'ari kodija'ari hini-ra kahihi vahoariha vaviaha; kodija'ari hini okahihi jaboni bana Deus ibavi kaija'arini vaviaha. 9Ija'ari kodija'ari hirini-ra kahihi vahoariha vaviaha; kodija'ari hirini okahihi jaboni bana Deus ibavi kaija'arini vaviaha. 10Hari. Ija'ari hora kanavaranihahi, Deua bikaabokaki ida varani jahariki-ra na'biravini. Ija'ari Ma'onahai Jahaki-ra kanavaranihahi, jokoa Deua biakariakapa'itxirihi ida ija'ari varani jaharikia kavaraniki — va'ora ni'aha ada Jesus. 11Vara ni'ianaha ada Jesus: —Kodija'ari avihini mani ida vahoariha badani jaharikia avakabadanini-ra vakahi'badaravini hija, oniani ida a'onira avarakhavini hija judeus kaija'ari vanasohiva abono vakadiania, judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania. Kodija'ari avihini mani ida vahoariha a'onira avarakhavini hija jaboni bana ija'ari vakadiarabo vaka'da'diva vakadiania, jaharikia a'onira avarakhara kaimoni. A'onira avakaraganahavini kamahini, hari'a bana avakava'isokonijora vakadi'akaraganahi avagathanivini. 12Vakadi'akaraganahi avagathanivini kamahini, Ma'onahai Jahaki a'onira nava'isohiki bana varani vara avavani'aki kaimonia — va'ora ni'aha ada Jesus. 13Hari. Oniaroa, ija'ari vaipohiki vahararana hojaha ada makhira. Ovaria bini'aha: —Jesus, ada abini'aha kodiabi'i. Ihonaria bana ada kodi'aajo mahija akadiabi'i kohana kanahina-ra napitavini, pitania ogahinaja kaimoni. 14Jesua bini'aha: —Xoni, jokoa onasohirihi ida avakadi'aathidanoarari. Kodibadani hirihi ida. Ni-kodibadani hiki ida avakadiabi'i kohana kanahina-ra onapitavini. 15Oniaroa, va'ora ni'aha adani vajoroniki: —Avava'ini ogairiva bana mahija hoariha kanahina-ra avakava'ibodivaraniha'oadaharavini. Avakadimahi hirihi ida nahina avavahojaki. Ipohini kaba'i ida nahina avavahojaki, ni-avakadimahi hiki. Kanahina'ahapikini kaba'i ida ija'ari, ni-kidinahina ipohikia biakodiaki ida ija'ari gahinaja kaimoni mahi anokhomirikia — niha ada Jesus. 16Hari. Oniaroa, rajomi kavaranihia va'ora vara ni'a'ianaha: —Hojaha ada makhira kanahina'ahapikiki. Kidirakhajahi abani bononi ipohiki. 17Oniaroa, bikava'ibodivarani'ihi: “Ni-arajomaki ida kodirakhajahi bononi kagorani, onaibavijahaja kaimoni. Niha oni'a'aki koda ida kodirakhajahi bononi?” 18Asia abono-ra ni'avini: “Hai oamani, oogaki ida. Onathararaki bana ida kodirakhajahi bononi kagorani. Onamonaha'ianahi bana ida gora na'bahaki, onaibavijahaja kaimoni ida kodirakhajahi bononi, kodinahina hahavi. 19A'diahihi bana ida kodibadani, oabono oni'ahi: Hovani makhira khaii niki ho! Ovahojaki ida nahina ahapini. Badara ipohiki vani ni-nahina-ra okainamoki. Oakoirihi, nahina jahaki-ra onofihi; ohahi. Nahina jahaki-ra onofihi; o'avihi jaboni. Khai oniki bana ho.” 20Oniaroa, Deua bini'aha: “Iva'ini bajadidi'oamanija! Ikava'ibodivaranika'oaki ida kadanahina ahapini. Hihida joma iabiniki bana i. Ni-ivahojajanaki bana ida kadanahina inaibavijahajahaki'iki. Hoariha gahinani hiki bana ida kadanahina.” 21Hari. Jesua biananokhomi'ihi ida rajomi kavaranihi. Jesus vara va'ora ni'a'ianaha adani ija'ari: —Vakhanimanira adani ija'ari Deu-ra vakava'ibodivaranipa'itxiriki. Vaabono vavidorahaki adani vakanahina'ahapikira kaimoni. Deus va'ora vara vani'aha: “Vakanahina'ahapikiki vaabono vavanihaki adani va'ora onokiki, vakanahinarina va'ora okahiha.” Niha ada Deus — va'ora ni'aha ada Jesus. 22Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha adani ipohina: —A'onira onava'isohiki bana ho. Hari'a avakava'isokoniha'oadaha ida 'bai avahaki kaimoni-ra avagathivini. Hari'a avakava'isokoniha'oadaha ida avakadimakari avakaimahaki-ra avavahojaravini. 23Avakadimahi hirihi ida avakadi'bai. Ni-avaabononi hirihi ida avakadimakari. Jahaki ida avakadi'bai-ra avanako'dihavini, makari avavahojavini jaboni. Avanofivini kaba'i ida 'bai, makari hiki, hari'a avava'ini-ra nahonariahihiva bana ida makari, 'bai hiki. Deus a'onira no'avini hi'iki ida avakadimahi; a'onira kaijahitaki jaboni ada. 24Vada va'ora vani'a bana adani kosoro. 'Bai-ra vanako'divini kaba'i, ni-vava'i soko iniki. Ni-varakhajahaki, ni-vidoraki ida rakhajahi bononi. Ni-vanamonahaki ida bavi, rakhajahi bononi ibavijahani kagorani kaimoni, kaba'i Deus va'ora kaijahitaki adani kosoro. Deus va'ora nakaidivaki adani igitha varaboki, Deus a'onira nakaidivavini arafiaki a'oni! 25Avarakava'isokonimanija koda ida avakadimahi-ra avana'oadavini? Iniani. Ni-avakaabokaki ida avakadimahi-ra avaranaipohivini. 26Badani pa'itxi oamani ida ija'ari kidimahi-ra anaipohivini kabadanihi, kaba'i ni-bikaabokaki. Ni-nahina kaimoni avarakava'isokoniki ida 'bai, makari hiki-ra avakainamovini. 27Vakava'ibodivarani bana ida hogoi movani avijavani. Ni-bada niki ida movai, ni-binamonahaki ida makari bikaimahaki kaimoni. Ka'oa hiki hida kodivarani. A'onira onava'isohivini hiki ada arabo vaka'da'diva Salomão oniki kohana. Kanahina'ahapikiki ada Salomão. Kaidivaki ida kidimakari, nokiani jahaki jaboni ida. Jahani kaba'i ida kidimakari nokiani, jahani nokiani arafiaki ida movai. 28Deus vania binamonahaja ida hogoi movani nokiani jahaki. Hidakaba'i hojahi ida hogoi, afokajoma ara'okho'iki ida, ija'aria bianaha'di'iki ida. Kaidivarini kaba'i ida hogoi, Deua bikahinanikaki ida. Deus a'onira nakaidivavini arafiaki a'oni, oniani ida bana a'onira kakodiavini hija avakadimakari avakainamokia. Deus a'onira kaijahitavini-ra avakajari'darihi. Hari'a avava'ini soko iniva! 29Hari'a vakava'ibodivaraniha'oadaha'a bana ida avakadi'bai avahaki kaimoni, nahina avi'aviki kaimoni. Hari'a avakava'isokoni! 30Deu-ra avigarikia vakava'ibodivaraniha'oadahaki ida vakainamoki. Avakadiabi'i nama hojakia biogaki ida nahina hahavi avakainamoki. 31Vakava'ibodivarani afo'imidia bana ida Deua binofiki. Vava'aha ada Deus a'onira vaka'da'divini. Athi vanaabahaha'oadahaha; a'onira kaijahitajahakiha. 32Kodipohi, hari'a bana avava'ini soko iniva! Avakadiabi'ia khai bini'aki ida kidinahina avavaka'da'divini kidiania, ovaria bivaka'da'divini fori hini. 33Pavakari vaniha'a ida avakadinahina hahavi. Ija'ari vakanahinariki-ra va'ora vano'avinihi ida avakadijiniro. Vanaibavijaha bana ida avanakaidivaki Deus kania nama. Ni-ihimiki ida avanaibavijahaki. Bo'di abonoa ni-bikaabokaki bianivini, ni-va'ba'ba binihimaki jaboni bana. 34Avakadinahina-ra avanakaidivavini arafiahi; avakadinahina-ra avakava'ibodivaraniha'oadahahi. Deu-ra avanakaidivavini arafiahi; Deu-ra avakava'ibodivaraniha'oadahahi — va'ora ni'aha ada Jesus. 35Hari. Rajomi kavaranihia kavarani'ianaha ada Jesus: —Honai abonoa vanokhaha ada vakadika'da'di akarai kaihinikani kania joina. Vakadimakari vakaimaha'iki, vakadilamparina avanaha'di'iki, joina vanokhavini. 36Hari. Hihada honai abono fori vihi'a bana. Avakadika'da'di joina-ra vanokha'a bana! Vakadika'da'di joina vani bakatha-ra too too kani'a'aha, kidihonai abono jorakia avakarabikhai'ihi ida bakatha. 37Oniaroa, vakadika'da'di va'ora karaga'aha adani honai abono vanokina, joina vanokhavini, jahaki ida vakadimoni. Ka'oa hiki hida a'onira oni'avini hiki. Vakadika'da'dia binaibavijahaki bana ida ibavi vavi'baiki ibavini kaimoni, vavithiriama'ona va'ora honariaha, va'ora ko'baiha'aha. 38Joiki vahabini bana ada joma 'bo'da hini. Joiki vahabini bana ada joma jararini. Joina vanokhavini vani va'ora karagaha; jahaki ida vakadimoni bana — va'ora ni'aha ada Jesus. 39Hari. Jesus rajomi kavaranihi hoariha-ra vara vani'a'ianaha: —Ni-ija'aria avigaki ida daji anahoroava abono khana kamahini. Gora kaka'da'dinia biogaja vaha ida mahi daji anahoroava abono khana, ni-gorana o'oina biva'ahaki vaha, ni-biva'ahaki ida kidinahina ahoroani. 40Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Onivani fori hija ida ojoina kamahini. Ni-avarigaki ida mahi hana hini ojoina kaimoni. Oniani ida a'onira ohonariavini hija, hora vanaviahanokhahaha'oadaha bana! 41Hari. Oniaroa, Pedroa binana'dohi'aha ada Jesus: —Aajo, akadimoni ka'oa mani ida rajomi kavaranihi haria vara ini'avini hi'iki? Ija'ari hahavi vakadimoni mani koda ida kadavarani? 42Oniaroa, Jesua bigathani'ihi ida kidina'dohi: —A'onivani honai abono jahaki fori vihi'a bana! Hovani honai abono kaka'da'di fori ohiki ho. Vara a'onira oni'avini hiki bana ada honai abono ogahaki, kidika'da'di athi-ra naabaki ada. Kidika'da'dia bihonariaha: “Iakadava'a bana hida ogorana. Va'ora no'a bana adani kodihonai abono vahoariha vakadi'baia mahi hahavi.” Niha ada ka'da'di. Ajihi'aha. 43Hari. Ka'da'di athi-ra naabahaha'oadahaha; ka'da'di joina kamahini, jahaki ada honai abono kidimoni hina. 44Ka'oa hiki hida kodivarani. Ka'da'dia bini'aki bana ada kidihonai abono: “Inaabajahaki'iki ida ira ohonariavini hi'iki, oniani ida kodinahina hahavi, ogorana, arabo hiki-ra iakadava'avini maina ira ohonariavini hija.” Niha ada ka'da'di. Onivani fori hija bana hida vara a'onira oni'avini hiki jaboni. 45Hari'a bana honai abono jahariki fori vihi'a! Ni-kidika'da'di athi-ra naabaki. Abono-ra ni'aha ada honai abono: “Agathinahaki ada kodika'da'di.” Niha ada honai abono. Oniani ida honai abono vahoariha-ra va'ora dafiabakhiavini hija. Gamo, makhira vihiki adani honai abono va'ora najaharihari'iki. Ko'bainofiki ada honai abono, kakavinofiki jaboni ada, kahanobakhiaki ada. 46Oniaroa, joi'aha ada ka'da'di. Ni-kidihonai abonoa binokhajanaki joina, ni-biogaki ida joina kamahini. Hari. Jaharikia ka'da'dia biarakha'aha ada honai abono, binaima'banakarahoki bana ada. Bihonariaha ada honai abono Ibavi Jaharika'oakia okhana, Deus athi-ra vanaabariki vakadiania. 47Asia vara niha ada Jesus: —Hari. Honai abonoa biogavini kaba'i ida kidika'da'di binofiki, ni-bada bini'aki. Bikajoniki ida bada bini'avini, oniani ida kidika'da'di xikotxia bidafia'ahapikivini hija. 48Hari. Honai abono hoariha ni-biogajahakiki ida kidika'da'di binofiki. Ovari hikia bada bini'a'iki ida kidika'da'di bivajahariki. Kidika'da'dia bidafiaki ada honai abono jaboni. Ni-arafiaki ida bidafiavini xikotxia. Kajoniahaki fori hiriha ada. Onivani fori hija ida Deus kahonai abono Deus kanahina-ra akadava'avini. Deua biarakhaki ida kidinahina ipohiki kidihonai abonoa biakadava'aja kaimoni. Deua binokhaki ida kidihonai abono kidinahina ipohiki ana'ba'dini hina. Deus kidinahina ipohiki-ra arakhahi; kidinahina ipohini a'ba'dini arafiaki-ra nokhaha joiribanini kidiania. 49Hari. Asia vara niha ada Jesus: —Hora rakhaki Jahari kabadani-ra onihimavini, siho nahina jahariki-ra akanaha'diki fori ohina. Onofiki ida jorakia nahina jahariki-ra oanaha'divini hari hi'ini. 50Jahari kabadani-ra onihimavini kamahini oabinina, oimana 'banakarahoki bana ho. Hari hini kamahini oimana 'banani radahani-ra onofihi. 51Asia vara ni'aha ada Jesus: —Hari'a vakava'ibodivarani: Jesus kaikahina mani ida ija'ari vaabono vakanajahamisikhamavini hija. Okha'ina mani ida hora vakajari'daki hora vakajari'dariki-ra va'ora vanajahariharivini hija. 52Ija'ari vaipohina sa'ai kahoarani vihiki adani gora bodinia vahojaki. Ija'ari avahoarabakosiki, ija'ari vi'bamiki khama vaabono vaakaja'oriakhamaki. 53Isai kaabi'i, kaamia vihiki va'ora vanajaharihariki bana adani vakadisai. Isai va'ora vanajahariki bana adani vakadiabi'i, vakadiamia. Isai kaamia va'ora vanajaharihariki adani gamo isani vakadisai. Gamo isani va'ora vanajaharihariki adani vakadiamia. Gamo kamasodini va'ora vanajaharihariki adani vakadi'aboni gamo. Vakadi'aboni va'ora vanajaharihariki adani vakadimasodini. Hora vakajari'daki va'ora vavajahariki bana adani hora vanofijahakiki — va'ora ni'aha ada Jesus. 54Hari. Jesus va'ora ni'aha adani ija'ari vajoroniki. —Avanokiha ada bahi pororona, avakhanihi: “Kharariki bana ada bahi.” Avakhanihi. Kharari'oamanira ada bahi. 55Hojariha ada bahi vaforiki nama, avakhanihi: “Afaki bana ida hidakaba'i.” Avakhanihi. Afa'oamanija bana ida mahi. 56Avanokiki ida nama rajomi, avarigajoraha ada bahi, safini hiki kamahina. Avanokivini kaba'i hida kodibadani, ni-avarigapa'itxiki ida nahina namithaki kaimoni. Ogahai abono avihini-ra avakahi'badaraki a'oni. 57Hari. Jesua biananokhomi'ihi ida kidivarani. Va'ora ni'aha: —Nahina mani ida avaabononi avanasohivini-ra avarigaravini hija? Vakava'ibodivaranihanana bana. 58Ija'ari ira anaathidanoarariki badani jaharikia ikabadaninia, inasohijoraki bana ida avakadivarani. Jahaki ida hojai ihamahiki-ra ianariakajorakivini. Jahari kabadania ikabadanihi; jorakia inasohi. Ija'ari nasohiva abono kania ikaikahini viahania, inasohi bana ida kadavarani. Ianariaka bana ada ira anaathidanoarariki. Ianariakariha; ira osaki bana ada ija'ari nasohiva abono kania. Ija'ari nasohiva abono ira arakhaki bana i sorara vasa'a kabodinia. Sorara ira obaiki bana i cadeia. Ija'ari nasohiva abono ira honariaki bana kadabadani jahariki-ra inaabosivini jiniro karahoa. 59Ka'oa hiki hida kodivarani. Inaabosihahaviravini oadani ida jiniro, ni-cadeia iokhaonaniki bana. Jahari kabadania ikabadanihi; jorakia bana Deu-ra anariaka'a mahija jaharikia ira arakharavini — va'ora ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\