Lucas 14

1Hari. Oniaroa, akoiri kamahini vani o'oi'ara ada Jesus farisio vakadika'da'di gorana 'baira kaimoni kidiania. Ija'ari vahoariha vada vani'ahaha'oadahaha ada Jesus. 2Oniaroa, hojaha ada makhira jaro'barara kakavamoniki, Jesu-ra namaakari'aha. 3Oniaroa, Jesus va'ora nana'dohi'aha adani judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono farisio khama: —Akadija'ari kahonari jirikia biva'ahamanija koda ida ija'ari ija'ari kavamoniki-ra anaihotavini aakoirina kamahini? Biva'ahamanija koda ida? Biva'aharia koda ida? 4Hari. Viso vakhaniha. Ni-vagathani'iki ida Jesus kana'dohi. Oniaroa, Jesua bikaabada'aha ada makhira jaro'barara kakavamoniki, bianaihotaha, ajihi'ina bihonaria'aha. 5Bianaihotavini naothinia va'ora ni'aha adani vajoroniki: —Ija'ari-ra oanaihotavini aakoirina kamahini vani fori hiki ida avakadisai-ra avakajoamoravini aakoirina kamahini. Voroniki vahabini bana ida avakadisai paha aniani ibavini bihiakia. Joraki vania koda bana avaanira bana ada avakadisai? Ha'a. Voroniki vahabini bana ada avakadi'daama kahidari paha aniani ibavini bihiakia. Joraki vania koda bana avaanira bana ada, aakoirina kamahini kaba'i? Ha'a. 6Hari. Ni-vakaabokaki ida Jesus kana'dohi-ra vagathanivini. 7Hari. Oniaroa, Jesus vada va'ora ni'aha adani ija'ari vakaikahiki. Gora kaka'da'dini va'ora kaboa'ivini hiki vi'baira kaimoni kidiania. Vanako'dihaki ida ibavi jahaki mesa kania vavithira kaimoni gora kaka'da'dini maakarina. Oniaroa, Jesus va'ora ka'ojomo'i'aha: 8—Ija'ari ira kaboa'ihi akarai kaihinikani kania ikanorini, hari'a bana inako'di ida ibavi jahaki mesa kania ivavithiki kaimoni. Ira kaboa'ikia vahabini bikaboa'i'iki jaboni ada ija'ari vaka'da'diva. 9Ikava'ibodivarani bana, ija'ari vaka'da'diva kaikahina viahania, ivani ivithijorakihi ibavi jahakia. Oniaroa, kaikahiha ada ka'da'di. Ira kaboa'ikia binako'diki bana ida ibavi jahaki ka'da'di kaimoni. Ibavi jahakia ivithini-ra nokiha, ira ni'aki bana ada: “Ka'da'di hada hoariha, ino'avinihi bana ida ibavi jahaki ivavithiki kidimoni hini.” Nimania bana ida varani iva'ini-ra anaipahihiki. Igaamananihi napaja pa'itxia ivithirari'ihi. Jahariki hida kadaimoni hini. 10Oniania, ira onava'isohivini hiki bana ida hojai hoariha jahaki. Akarai kaihinikani kania ikaikahini vani vithi'imidia bana ira kaboa'i'iki napaja nina pa'itxia. Iva'aha bana ida hoariha vithini ibavini jahakia. Oniaroa, ira kaboa'i'iki ira ni'aki bana i: “Kodiva'ahi, khami bana mahija ibavi jahakia ivithivini.” Kanori abono vahoariha vanokiki bana ida ivithirarini, vaabono vakani'akhamavini: “Haria kaboa'ikia bihonariaki hada ibavi jahakia vithina. Ka'da'di jahaki vahabini ada.” Jahaki hida kadaimoni hini. 11Hari. Ija'ari abononi ni'ahi: “Hovani ojahaka'oaki ho.” Deus bini'aki bana ida ija'ari: “Ivani ni-nahina ihipa'itxirihi.” Va'ini aipahihiki bana ida. Ija'ari hoariha bikava'ibodivaraniki ida nahina hirini. Deus bini'aki bana ida ija'ari: “Ivani ijaha'oamanija.” — Jesus va'ora ni'aha adani vajoroniki. 12Hari. Oniaroa, Jesua bini'aha ada va'ora kaboa'i'iki: —Avakadihojai hiki ida va'ora ikaboa'ivini adani kadava'ahi, iigamini, kadabi'i, kadamia, vakadija'ari vihiki, ija'ari vakanahina'ahapikiki vihiki igorani maakarinia vahojaki, vi'baira kaimoni igorania, bona ira vakaboa'iha jaboni vagorana, ira vako'baihavini-ra avanaabosira kaimoni. Va'ora ikaboa'ivini ira vanaabosivini mani ida Deus ira naabosiravini hija. 13Hari. A'onira onava'isohivini hiki ida hojai jahani arafiaki. Ija'ari vi'baina-ra ikaboa'ivini kamahini kadania, va'ora kaboa'i'a bana adani vakanahinariki, vatonorohaki, vajo'o aba'oronisiagaki, vakamaodorohaki vihiki. 14Va'ora ikaboa'iha, bona Deus ira kajoamorahi. Va'oaniaroa ni-vakaabokaki ida va'ora iko'baihavini-ra vanaabosivini. Deus vani ira naabosija bana. Ija'ari hojai jahakia vakahojaibakhiaki kohana avahokina kamahini vani, Deus ira naabosiki bana i — va'ora ni'aha ada Jesus. 15Hari. Asia mesa kania vavithiha, vi'baina, hoarana Jesus athi-ra mitha ni'akia bini'aha: —Jesus, Deus kidija'ari-ra vaka'da'divini kamahini khai vakhaniki adani vi'baiki kidiania. 16Oniaroa, Jesua vara bivani'ahi ida rajomi kavaranihi ija'ari Deus kania 'baini. —Ihinika ko'baini karaho-ra honariaha ada ka'da'di. Bikaronahi ida athi va'ora kaboa'iha adani kanori abono vaipohiki. 17Ihinika ko'baini a'diahini kamahini bikarona'ianaha ada kidihonai abono, va'ora nava'isohihavini adani kidikanori abono vaipohiki: “Vikha'a. Ida a'diahi'ihi ihinika ko'baini kaimoni.” Nihi ida ka'da'di athi. 18Hari. Va'ora kaboa'iha, ni-vanofiki vanaabavini hida ka'da'di athi. Hoariha bini'aha ada honai abono: “Okapavakari'iki ida siroi, oniani ida onavanavanahavini onofivini hija. Jokoa ookharihi kidihinika onakanorivini. Ookharihi bana iathini-ra onaabahavini.” 19Hari. Hoariha bini'aha: “Va'ora okapavakariki adani 'daama kahidari sa'ai ko'bamihani vihiki, varahokaja kaimoni ida ava siroi kanamini-ra nakhomakhomaki. Okaijo'aki ida bana vakadibadani, kodisiroi-ra bada vani'ara kaimoni adani 'daama kahidari. Jokoa ookharihi kidihinika onakanorivini. Ookharihi bana iathini-ra onaabahavini.” 20Hari. Hoariha bini'aha ada honai abono: “Oagamo'iki ho hidakaba'i, oniani ida hora arakharija bana. Ookharihi bana iathini-ra onaabahavini.” 21Hari. Ija'ari vaipohiki vakadiania aadahaoniha ada honai abono ihinika-ra avaaminavini. Ni-avikhana-ra vanofiki. Vaipohikia vanaabarihi ida ka'da'di athi. Ka'da'di kania joi'aha ada kidihonai abono, binamonihi ida vani'aki. Hari. Ihamahi'aha ada ka'da'di. Kidihonai-ra ni'aha: “Ajihi'a jorakia. Okha'a bana hagihi, sidaji hikia. Va'ora anikha'a adani vakanahinariki, vatonorohaki, vajo'o aba'oronisiagaki, vakamaodorohaki vihiki mahija kodihinika-ra vanakanorivini. Vaibavia va'ora nako'diha'a.” Niha ada ka'da'di. Hari. Ajihi'ianaha ada honai abono, va'ora nako'diha'ianavini adani ija'ari vahoariha. 22Va'ora kaboa'ivini naothinia joi'ianaha, bini'a'ianaha ada ka'da'di: “Kodika'da'di, onaaba'iki ida iathini ija'ari-ra va'ora onako'dihavini, kadaihinika-ra oavaaminavini. Ni-ji'bini'iaki kaho ida kanori abono vaibavi.” 23Oniaroa, ka'da'dia bihonaria'ianaha ada kidihonai abono: “Ajihi'iana. Ibavi hoariha kagorani hoaraharahakia aadahaoni'a. Va'ora honaria bana adani ija'ari vahoariha vikhana mahija ogorana ji'binivini ija'aria. 24Jokoa kodiania vi'bairiha adani vahoariha va'ora okaboa'i'iki. Ni-oathi-ra vanaaba'iki.” Niha ada ka'da'di — va'ora ni'aha ada Jesus. Jesus athi hini ida Deus ija'ari-ra kaboa'ivini kidiania avikhana. Athi naabani vihiha; kidiania avikhaha. 25Hari. Oniaroa, ija'ari vaipohiki Jesu-ra vavaipohiha'aha. Roiribani'aha, va'ora nava'isohi'aha: 26—Ija'aria binofiki ida oipohina hini, jahaki ida hora vanofivini arafiani. Ija'ari hora nofivini arafiarihi; ni-bikaabokaki ida oipohina hini. Oipohina va'ora nofiki adani kidiabi'i, kidiamia, igamini, kidigamo, kidisai vihiki. Oniani abononi nofihi jaboni ida oipohina. Arafiarihi ida hora nofivini; ni-oipohina hirihi ida ija'ari. 27Ija'ari hora vavaipohihaki, ija'ari ava akasanakhamaki-ra kaiba'ivini fori hiki. Ija'ari ava akasanakhamaki-ra kaiba'ivini fori hirihi, ni-oipohina hini-ra kaabokarihi. Ija'ari abononi va'aharihi ida abinini kodimoni hini, bikajonihi jaboni ida oathi-ra naabavini, ni-arajomaki ida oipohina hini — va'ora ni'aha ada Jesus. 28Hari. Rajomi kavaranihia kavaraniki ada Jesus. Oniaroa, va'ora ni'aha: —Ija'ari ja'di kagorahi namahiki-ra namonahavini-ra nofihi, vithi'imidiahi, bikava'ibodivarani'imidiahi ida amonahani kaidivani, biogaja kaimoni ida kidijiniro arajomani arajomarini. 29Bikava'ibodivaraniravini vani binakama'da'ihi ida gora namahiki-ra namonahavini. A'diahirini kaba'i bikainamoki bana ida kidijiniro, ni-bikaabokaki ida binaa'diahivini. Oniaroa, ija'ari varadahakia vada vani'aki bana ida gora a'diahiriki, vakanavaraniha'aha ada makhira va'i bodinia vara niriki, vaabono vakani'akhama'aha: 30“Binakavithimaki ida kidijiniro. Binakama'da'iki ida gora kaidivaki amonahani, ni-bikaaboka'iki ida binaa'diahivini.” 31Hari. Rajomi kavaranihi hoariha kavaraniki ada Jesus. Jesus va'ora ka'ojomo'iki adani ipohina vihina-ra vanofiki vakava'ibodivaranijahakivini afo'imidia vanaabahahavija kaimoni ida Deua bihonariaki. Jesua bikavarajomiki ada Deus arabo kaka'da'dini kasorara'ahapikiki fori hina. Bikavarajomiki ida ipohina hini-ra nofiki arabo kaka'da'dini kasorara vaipohiriki fori hina. Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha: —Arabo kaka'da'dini va'ora vaka'da'di'aha adani sorara vaipohiriki. Bikamithaki ida arabo hoariha kaka'da'dini monina. Vaipohiki adani hoariha kasorara. Hoariha kidisorara khama va'ora vidara kaimoni adani sorara vaipohiriki-ra vahojaki. Sorara vaipohiriki vakadika'da'dia bikamithahi ida vahoariha vamonina, vithi'imidiaha, bikava'ibodivaranijahakiki ida varajomana varajomarina kidisorara vaipohina, va'ora vidara kaimoni adani vikhaki. Abono-ra ni'aki bana ada sorara vaipohiriki vakadika'da'di: “Ni-avarajomapa'itxiki adani kodisorara va'ora adara kaimoni adani vahoariha. Napaja vahojana kaba'i vani, va'ora okaronaki bana adani oathi avikhava abono arabo hoariha kaka'da'dini kania, oathi forakia vani'ara kaimoni, ariabono akodakhamarija kaimoni kidisorara khama.” Hari hi'ihi ida rajomi kavaranihia Jesus va'ora vara ni'avini. Va'ora ni'aha adani ija'ari vahojaki: 33—Nimania ida ija'ari oipohina hini-ra nofiki. Bikava'ibodivarani'imidiava ida hora vaipohihavini. Kidinahina hahavi-ra nahojaha'imidiava ida oipohina hini-ra nofiki. Binahojaharihi; ni-oipohina hini-ra kaabokaki — va'ora ni'aha ada Jesus. 34Vara ni'ianaha ada Jesus: —Jahaki ida jokira, 'bai-ra naponiki kaimoni hini. Nahina binajaharihi, ni-ponini jahajanaki. 35Ija'aria binahokahika'oaki ida jokira jahajanariki, ni-nahina kaimoni hini jahaki. Ni-arajomaki ida jokira jahajanariki 'bai kajokirani kaimoni hini. Jokira fori hiki ida kodipohi, nahina binajahariki bana ida kidihojai; ni-jahajanaki jaboni. Avamorobohahi; mitha vani'a bana hida kodivarani — va'ora ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\