Lucas 15

1Hari. Oniaroa, Jesus kania vakaikahi'aha adani imposto gathaniva abono, ija'ari hojai jahariki vakahojaiki vahoariha khama. Vanofiki ida Jesus kavarani-ra vakamithavini. Imposto oniki ida jiniro arabo kaka'da'di kabadani abosini kaimoni. Vakadihojai jaharini vahoariha va'ora vakahibakhiaki adani imposto gathaniva abono. 2Hari. Farisio, judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono khama va'ora vanokiha adani Jesus kania vakaikahiki, vaabono vara vakani'akhama'aha, vakhaniha: —Ni-jahapa'itxiki ida Jesus ija'ari hojai jaharikia vakahojaiki-ra va'ora gathanivini. Jesus 'baina vakadiania jaboni — vakhaniha. 3Oniani ida Jesus vara va'ora ni'avini hija rajomi kavaranihia: —A'onira okavarajomivini hiki ada ovilia akadava'ava abono. 4Hari. Va'ora ivahojaki adani 100 ovilia vaipohina. Va'ora iakadava'avini kaba'i, hoarana akamada'iki. Inako'dimanira ada ovilia akamadaki? Ha'a, inako'di'oamanira ada. Va'ora inahoja'imidia'aha adani ovilia 99 vihiki avakamadariki vaibavia, naothinia kada'ovilia akamada'iki-ra ianako'dioniki i. Ikaragaravini oadani ianako'dioniki bana ada. 5Hari. Ikaraga'aha, khaii inihi, ikama'adosihavini ivajoiki ada kada'ovilia. 6Hari. Igorania ivakaikahiha, va'ora ibaranahaki adani kadava'ahi, ija'ari vahoariha vagorana maakariki, va'ora ini'aha: “Khai vakhani'a kodiania. Ada okaraga'aha kodi'ovilia akamada'iki.” 7Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha: —Onivani fori hija bana ida Deus ibavi kaija'arini vakadiania. Va'ora khai vani'aki adani ija'ari 99 hiki hojai asohikia vakahojaiki. Khai vani'avini arafiaki ida ija'ari hoarani Jahari kahojai-ra kava'ipahinika'oaki. 8Hari. Oniaroa, Jesus vara va'ora ni'a'ianavini hiki ida rajomi kavaranihi hoariha: —Hari. Gamoa bivahojahi ida jiniro 'ba'dani prata amonahaki 10 hiki ipohini. Binakaidivaki ida jiniro 'ba'dani. Oniaroa, bianakamada'ihi ida jiniro 'ba'dani hoarani. Kidijiniro 'ba'dani-ra nako'dimanija ida gamo? Ha'a. Binako'diki ida. Oniaroa, bianaha'di'imidiahi ida kidilamparina, gora bodinia binako'dija kaimoni. Biaragahi ida gora bodini, vajaforia binako'di'ihi ida jiniro. Bikaragaravini oadani binako'dihi. 9Hari. Bikaragahi, khaii ni'ihi. Va'ora kaboa'iha adani kidiva'ahi, ija'ari vahoariha vagorana maakarinia vahojaki, va'ora ni'aha: “Khai vakhani'a kodiania. Ida okaraga'ihi kodijiniro 'ba'dani hoarani akamada'iki.” Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha: 10—A'onira onava'isohivini hiki bana adani Deus ibavi kaija'arini khai vakhanina. Gamo kidinahina kaidivaki-ra karagavini vani fori vihira adani Deus ibavi kaija'arini jaboni khai vakhanina. Ija'ari hoarania bikava'ipahinihi ida kidihojai asohiriki, oniani ida khai va'ora ni'aja. Ija'ari hojai asohiriki kahojaiki fori hiki ida jiniro 'ba'dani akamada'iki. 11Hari. Oniaroa, Jesus vara va'ora ni'a'ianaha rajomi kavaranihi hoariha: —Hari. Makhira va'ora vahojaki adani imakhinava vi'bamiki. 12Oniaroa, kajo'ojahikia bini'aha hada kidiabi'i: “Papai, iabinini kamahini kodi'aajo khama agahinaki hari bana kadanahina. Onofiki ida pitani ogahinana hini hidakaba'i.” Niha ada kajo'ojahiki. Oniaroa, vakadiabi'ia binapita'ihi ida kidinahina kidisai vi'bamiki vakadimoni hini. 13Hari. Mahi ipohiriki radahani naothinia, kajo'ojahikia binaibavijaha'ihi ida kidinahina hahavi, ajihi'aha, arabo hoariha-ra anikhaha'avini. Ibavi napaja hikia kaikahi'aha. Jahari kabadani ipohikia kabadanibakhiaki ada. Nahina binofiki bikapavakariki. Binakavithimaki ida kidijiniro hahavi kidiabi'ia bino'avini hi'iki. 14Hari. Ihimihahavi'ihi ida jiniro. Oniaroa, ni-khararijanaki ada bahi, ni-movaki ida arabo kaija'arini vakadirakhajahi. Ija'ari hahavia vakainamoki ida vakadi'bai. Imakhinava jabonia bikainamoki ida kidi'bai, kidinahina hahavi. 15Vai'amina mani ida badani-ra anako'dionivini hija 'bai-ra naabosivini kaimoni. Ka'da'di-ra ni'aha: “Onofiki ida hora badania ino'avini 'bai ohaki-ra onaabosivini kaimoni.” Ka'da'dia bini'aha: “Kodihiraria vavahojaki kania okha'a mahija va'ora iakadava'avini.” Oniaroa, hirari vakadiania okha'aha ada imakhinava. 16Vai'ami abani hina hoja'aha. Vai'amikarahona mani ida hirari vakadi'bai-ra havini-ra nofivini hija. Ni-ija'aria 'baia vano'apa'itxiki, ni-vava'ahaki ida hirari vakadi'bai-ra havini. 17Oniaroa, va'i bodinia vara ni'aha: “Vako'bai'ahapikiki adani kodiabi'i kahonai abono. Ahabaribakhiaki ida vakadi'bai. Hida ohojana vai'ami hora naabiniki ho bana. 18Kodiabi'i gorana oajoiki ho. Okaikahina oni'aha: ‘Papai, bada oni'a'iki ida hojai asohiriki Deua bivajahariki, ivajahariki jaboni ida. 19Jahari kabadania okabadanina mani ida ova'i-ra anaipahihija, oniani ida kadaisaia hora inaonivini ova'i-ra anaipahihija. Onofiki kadahonai abono ohina.’ Nimania ida bana kodiabi'i-ra vara oni'avini kaimoni okaikahina.” Abono-ra ni'a'aha ada imakhinava. 20Oniaroa, ajihi'aha, joi'aha kidiabi'i gorana-ra anikhaha'avini. Napaja khana kaba'i, kidiabi'ia bianoki'aha ada imakhinava joi'ina. Kidiabi'ia binakaidivamaniha, ki'daraha'aha, bikajara'ba'ba'aha ada kidisai, biramosi'aha. 21Hari. Imakhinava bini'a'aha ada kidiabi'i: “Papai, bada oni'a'iki ida hojai asohiriki Deua bivajahariki, ivajahariki jaboni ida. Jahari kabadania okabadanina mani ida ova'i-ra anaipahihija, oniani ida kadaisaia hora inaonivini ova'i-ra anaipahihija.” 22Imakhinava vara nina kaba'i, kidiabi'i va'ora ni'aha adani kidihonai abono: “Jorakia avanikha'a ida makari jahaki, ja'dini mahija avaranabosihavini makari jahakia. Vanaibavi bana ada sa'avithinahi sa'a. Vakanaibavi oni sandália 'dama jaboni. 23Avanikha'a bana ada 'daama kahidari dorona basinaki mahija avanaabinivini. Haria vako'baiha'a mahija kodisai joina kaikahi'ina-ra khai ani'avini ko'baini. 24Abini'iki fori hiki ada kodisai, ahoki'iki fori hiki ada. Napaja hoja'iki ada, joiribani'iki ada.” Oniaroa, khai vakhaniha adani ija'ari. 25Hari. Aajojahikia ni-bioga'iaki kaho ada kidikajo'o joina. Siroi vania hojaha ada aajojahiki. Hari hi'ihi ida kidibadani, kidiabi'i gorana joi'aha. Binamaakarihi ida vagorana, bikamitha'ihi ida música ithoni, ija'ari vikhajoki, vaahiaki hiki. 26Oniania, bibaranaha'aha ada honai abono, binana'dohi'aha: “Nahina mani ida música-ra agorana bodinia na'ithoja?” 27Honai abonoa bigathanihi ida kidina'dohi: “Ada joiribani'aha kadakajo'o. Ni-kavamoniki, ni-pohimajaki, ni-abiniki jaboni. Oniani ida kadabi'i 'daama kahidari dorona basinaki abinina-ra vahonariahivini hija, 'bai jahaki amonahaja kaimoni kidimoni.” 28Hari. Ihamahi'aha ada aajojahiki, ni-binofiki ida vagorana o'oina. Oniaroa, khaonani'aha ada kidiabi'i kidiania. Kidisai-ra ni'aha: “Kodisai, onofiki ida io'oini akadiania.” O'oina-ra nofiravini kaba'i, kidiabi'ia bikaboa'ihaha'oadahaha. 29Aajojahikia bini'aha ada kidiabi'i: “Papai, badara ipohiki bada oniha'oadahaki ho kadaimoni. Kadabadani abono fori ohiha'oadahaki ho. Ni-iathini-ra onaabariki hoaranija. Jahani kaba'i ida kodibadani, ni-nahina hora ino'aki. Ni-boji dorona hoarana hora ino'aki kodimoni, onamonahaja kaimoni ida 'bai jahaki, kodiva'ahi khama khai akhanijabanaja kaimoni. 30Hi'ada kadaisai hoariha binakavithimahahavi'iki ida kadajiniro. Gamo vakadihojai asohiriki-ra va'ora avavadionika'oaki ada. Joi'aha ada kadaisai, ivahonariahi'aha ada 'daama kahidari dorona basinaki abinina kidi'bai kaimoni.” Niha ada aajojahiki. 31Oniaroa, kidiabi'ia bini'aha: “Kodisai, mahi hahavi vani kodiania ihojaja. Nahina hahavi ovahojaki, kadani ida jaboni. 32Kadakajo'o joina-ra khai ani'avini jahaki hari. Khai akhanina mani ida ihinika kidimoni onamonahavini hija. Abini'iki fori hiki ada kadakajo'o, ahoki'ianahi fori hiki ada. Napaja hoja'ina, joiribani'iki ada.” Niha ada vakadiabi'i. Anokhomi'ihi ida rajomi kavaranihia Jesus vara va'ora ni'avini hiki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\