Lucas 16

1Hari. Oniaroa, Jesus va'ora vara ni'aha adani kidipohi rajomi kavaranihia: —Hojaki ada ka'da'di kanahina'ahapikiki. Hojaki jaboni ada ka'da'di kahonai abono, ovaria biakadava'ahahavi'iki ida kidika'da'di kanahina, inisika hiki. Hari. Ija'ari vahoariha vani'aha ada ka'da'di: “Kadahonai abonoa binakavithimaki ida kadajiniro.” 2Hari. Oniaroa, ka'da'dia bihonariaha ada kidihonai abono khana. Bini'aha: “Vahoariha vara ira vavani'avini kodijiniro-ra inakavithimavini-ra vakahivini. Ni-iakadava'ajahakiki ida kodijiniro. Inajiri bana ida papira, va'ora oogara kaimoni adani ija'ari kodijiniro-ra variha'iki. Jiniro abosiriki kapapirani-ra onokivini naothinia, ni-onofijanaki ida kodihonai abono ihini.” Niha ada ka'da'di. 3Hari, honai abonoa bikava'ibodivarani'ihi ida kidika'da'di athi. Abono-ra ni'aha: “Kodika'da'dia ni-binofijanaki ida kidinahina oakadava'avini. Niha oniki koda ho? Odanorina mani ida badani khanaki-ra okaabokaravini hija. Ni-okaabokaki ida nami khorahani kabadanihi. Vahoariha vakadiania jiniro-ra okanikhariavini ova'i-ra anaipahihiki bana ho. Niha oniki koda ho? 4Hai! Ooga'oamanija bana ida bada oni'aki kaimoni. Inisika kajinironi abosiriki kapapirani-ra onamonahahi, inisika abosiriki kajinironi onapa'itxihi. Hora vavajahaki bana adani vahoariha. Kodika'da'di kainisika-ra oakadava'ajanarihi, vagorana hora vagathanijahakiki bana adani.” 5Abono-ra nava'ibodivaranijora'aha ada honai abono. Oniaroa, va'ora baranaha'aha adani makhira kidika'da'di kainisika-ra naabosi'iariki. Binana'dohi'aha ada hoarana: “Nihafori himania ida inisika kajinironi kodika'da'di-ra inaabosi'iaravini hiki?” Bigathani'ihi ida kidina'dohi: 6“Okapavakari'iki ida basina kabavini karaho 100 hiki ipohini. Ni-abosi'iaki ida basina.” Niha ada makhira. Oniaroa, ka'da'di kahonai abonoa bihonaria'aha: “Hidavani papira basina kaidivani kakapapirani. Inapa'itxi bana ida basina kaidivani kajinironi. Inajiri bana ida basina bavini 50 hiki ipohini.” Niha ada ka'da'di kahonai abono. 7Makhira binajirivini naothinia, ka'da'di kahonai abonoa binana'dohi'aha ada hoariha: “Ivani, nihafori himanija ida inisika kajinironi inaabosiriki?” Makhira bigathani'ihi ida kidina'dohi: “Okapavakari'iki ida karagoahi kaso'oroni 1 mil hiki ipohini. Ni-abosi'iaki ida karagoahi okapavakari'iki.” Ni'aha. Oniaroa, ka'da'di kahonai abonoa bihonaria'aha: “Inapa'itxi bana ida karagoahi kaidivani kajinironi. Inajiri bana 800.” Niha ada ka'da'di kahonai abono. 8Hari. Oniaroa, ka'da'dia bikamitha'ihi ida kidihonai abono varani hina. Bini'aha: “Jaharini kaba'i ida kodijiniro-ra iakadava'ajahakiravini, jahaki ida ikava'ibodivaranijora'avini kadamahi. Honai abono ogahaki i.” Oniaroa, Jesus va'ora nava'isohivini ida rajomi kavaranihi nahina hini. Va'ora ni'aha: —Deu-ra vanofirikia avigaki ida vakadinahina-ra vakava'ibodivaranijoravini a'ba'dija kaimoni. Deu-ra vanofikia ni-avigajahakiki, ni-vakava'ibodivaranijoraki. 9Ka'da'di kahonai abonoa bikava'ibodivaranijoravini mani ida vakanahinariki-ra va'ora kakodiavini hija. Binofiki ida kidijiniro ihimini naothinia va'oaniaro maina vakajoamoravini. A'onivani jaboni va'ora vakajoamora bana adani vakanahinariki mahija avakadinahina a'ba'divini Deus kania. Avakaikahini avagahinahi. 10Oniani ida a'onira onava'isohivini hija. Ija'aria biogajahakihi ida hoariha kanahina pa'itxi-ra akadava'avini; biogahi jaboni ida nahina karaho-ra akadava'avini. Ija'aria biogarihi ida hoariha kanahina pa'itxi-ra akadava'ajahakivini; ni-biogaki ida jaboni hoariha kanahina karaho-ra akadava'avini. 11Avarigarihi ida hoariha kanahina kaidivaki-ra avarakadava'avini; ni-Deus a'onira no'aki kidinahina kaidivakia avarakadava'aki kaimoni. 12Avarakadava'ajahakirihi ida hoariha kanahina. Ni-vahoariha no'ai hini vanofiki avakadimoni hini. 13Hari. Honai abonoa ni-bikaabokaki ida ka'da'di vi'bamiki vaathi-ra naabahaha'oadahavini. Bivajahaki ada ka'da'di hoarana, athi-ra naabavini jaboni. Bada bini'avini oadani ida ka'da'di kabadani, ni-bikaabokaki ida ka'da'di hoariha athi-ra naabavini, oniani ida bikajonivini hija. Ka'da'di ada Deus. Ka'da'di fori hiki ida jiniro. Ija'ari va'ini-ra nahonariahihivini fori hiki ida jiniro. Ija'aria biva'ahavini oadani ida jiniro va'ini nahonariahihini hini, ni-biva'ahaki ada Deus va'i nahonariahihini hini — va'ora ni'aha ada Jesus. 14Hari. Farisioa vakamitha'ihi ida Jesus athi. Jiniro-ra vanofijahakivini mani ida Jesus athi-ra vakanahahanihavini hija. 15Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha: —Vahoariha avakadihojai-ra vada vani'ahi; avajahaka'oaki a'onira vavanihaha. Deus vania biogaja ida avakadiva'ibodivarani. Ija'aria vavajahaki ida avakadihojai. Deus vania bivajahapa'itxirija ida — niha ada Jesus. 16Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha adani ija'ari vajoroniki: —Moisés kohana binajiri'bo'da'iki ida Deus kava'isohihi jiriki. Deus athi namoniva abonoa vanajiri'bo'da'iki jaboni ida Deus va'ora nava'isohijoravini hi'iki. João Batista kharina oadani, ija'aria mitha vani'abakhiahi ida Deus athi vanajiri'iki. João Batista naothia kama'da'iki ida Deus monina jahaki akarafarakhama'ini. Ija'aria vakamithaki ida Deus ka'da'di hina kavaranihi. Vanofiki afohanana ida Deus va'ora vaka'da'divini, oniani ida kidiania vakaikahina vaabono avanadodovini hija. 17Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Ihimiki bana ida nama, arabo hiki. Ni-ihimirihi ida Deus kava'isohihi jiriki. Ni-athi pitani pa'itxi hoarani Deua vara bivani'aki avisonirihi. 18Hari. Deua bivajahariki ida makhira kidigamo-ra nahojahavini, gamo hoariha-ra anakaravini. Ni-asohipa'itxiki ida kidihojai. Makhira hoariha bianakaraki ida gamo kidimakhira binahojaha'iki, hi'ada makhira jaboni badani Deua bivajaharikia kabadaniki ada. Adultério oniki ida vakadibadani niki. 19Asia vara ni'aha ada Jesus: —Hojaki ada makhira kanahina'ahapikiki. Bikaimahaki ida makari kaidivaki. Va'ora kaboa'ibakhiaki adani kidiva'ahi ihinika karaho ko'baini-ra vahara kaimoni. Ni-nahina-ra kainamoki ada makhira. 20Hari. Hojamaniha ada makhira hoariha kanahinariki, onina Lázaro. Samosamohi na'bahaki abani hiki ada Lázaro. Oniaroa, kanahina'ahapikiki gorana banininija hojabakhiaha ada Lázaro. 21Binokhahi ida hoariha ko'bai ahabarini abono-ra vidorahavini kaimoni hini. Jomahia kidisamosamohi avakaabanaha. 22Hari. Oniaroa, abini'aha ada Lázaro. Deus ibavi kaija'arinia avisa'aha Deus ibavia. Akadi'arahoda okhananavaki Abraão kohana 'dihana vithi'aha ada Lázaro. Vi'baijabanaki adani ija'ari Deus kania, khai vakhanina. Hari. Abini'aha ada makhira kanahina'ahapikiki jaboni, ka'damaha'aha. 23Ija'ari abini'iki abononi ibavinia okha'aha. Oniaroa, bikamithahi ida imana 'banani karaho Ibavi Jaharika'oaki kania. Hari. Napaja nobanija va'ora anokifiani'aha adani Abraão, Lázaro khama. Abraão 'dihana hojaha ada Lázaro. 24Oniania, abono-ra vibaranaha'aha: “Bi'i Abraão, hora va'adi bana. Ihonaria bana ada Lázaro sa'a nokhoni-ra na'bavini paha mahija oabani-ra na'bavini. Afora'oamanija hida oabani. Okamithaki hida oimana 'banani karaho, siho kakhororoki kabodinia ohojaki ho.” 25Abraãoa bini'aha: “Iniani, kodisai. Ikava'ihokiria ida iabinirini oadani kadanahina jahaki-ra igathanibakhiavini. Lázaro, ni-nahina jahaki-ra gathaniki abinirina oadani. Hidakaba'i Lázaroa khai bini'a'iki ida Ibavi Jahaka'oakia hoja'ina. Imaina, ikamitha'iki ida iimani 'banani karaho. 26Aakhaninihakhamaki ida hodi bihiani arafiaki, oadaki, rabodiki. Ni-nahina okafianini-ra kaabokaki. Ni-idiaja hodi pitanija hojaki, ni-kafianini-ra kaabokaki jaboni. Iborohiha'oadahaki i.” Niha ada Abraão. 27Oniaroa, Abraão-ra ni'aha ada makhira: “Bi'i Abraão, ikarona'a o bana Lázaro kodiabi'i gorana okhana. 28Kodikajo'o sa'ai kahoarani vihiki vahojaki kodiabi'i gorana. Va'ora kaabaniva ada Lázaro mahija imai 'banani arafiani ibavini kania vikharavini.” 29Abraãoa bini'aha: “Iniani. Kadakajo'oa vavahojaki ida Deus athi kapapirani, Moisés kohana, Deus athi namoniva abono vahoariha khama vanajiri'iki, kadakajo'o-ra va'ora kaabaniki kaimoni. Jakana papira athini-ra vanaaba'ava kaho.” 30Makhira bini'a'ianaha: “Iniani. Bi'i Abraão, arajomarihi ida Deus athi kapapirani. Lázaro kohana ahoki'ina-ra vanokiha; ni-vakajari'dajanaki ida Deus athi. Vakava'ipahinika'oahi ida Jahari kahojai.” 31Abraãoa bini'aha: “Iniani. Moisés kohana athi-ra vakajari'daki adani, vakajari'daki jaboni ida Deus athi namoniva abono vaathi, vakajari'daki bana jaboni ida ahoki'iki athi.” Niha ada Abraão. A'diahi'ihi ida rajomi kavaranihi, Jesus vara va'ora ni'avini hi'iki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\