Lucas 21

1Hari. Deu-ra khai vani'avini kagorani kavasiribanini bodinia hojaha ada Jesus. Vada va'ora ni'aha adani ija'ari, niha vani'a'avini ida vakadijiniro-ra avibaivini bavinia. Deus kaimoni ida jiniro avibaiki. Oniaroa, Jesus va'ora noki'aha adani ija'ari vakajiniro'ahapikiki jiniro-ra avibaivini bavinia. 2Binokiki jaboni ida kaariha kajiniroriki. Biobai'ihi ida jiniro 'ba'dani 'bamiki kaidivariki. Kaidivari'oamanija ida jiniro 'ba'dani 'bamiki. 3Oniania, ija'ari-ra va'ora ni'aha ada Jesus: —Ka'oa hida oathi. Jiniro karaho oamani oni kaariha biobaija. Jiniro pa'itxi mani ida vahoariha avibaija. 4Avibaivini naothinia, vakajiniro'ahapikiki asia vavahojaki hida jiniro karaho, vakadinahina abosini kaimoni. Kaariha biobaihi ida jiniro 'bamiki bivahojaki. Ni-nahina-ra vahojajanaki ida kaariha kidinahina abosini kaimoni. Jiniro kaidivaki oamani ida Deu-ra no'avini hija. 5Hari. Oniaroa, ija'ari vaipohirikia vara vavani'avini ida Deu-ra khai vani'avini kagorani. Vakhaniha: —Jahaki ida nokiani Deu-ra khai ani'avini kagorani. Na'baha'oamanija ida ja'di gora katokinia hojaki. Kaidiva'oamanija ida nahina ija'ari Deu-ra vakanava'igavini. Oniania, Jesus va'ora ni'aha: 6— Kaikahiki ida mahi, ihimiki kaimoni ida hahavi avanokiki. Deu-ra vanofiriki vania bana vanihimaka'oaja ida Deu-ra khai ani'avini kagorani. Ja'di na'bahaki-ra vanathararavini kamahini, ni-hojajanaki ida ja'di hoarani, ja'di hoariha namania — niha ada Jesus. 7Hari. Jesu-ra vanana'dohi'aha: —Jesus, mahi nihaforija vani vanihimaki ida Deu-ra khai ani'avini kagorani? Nihanikia bana aogaja ida thararani kamahini amaakarini? 8Oniaroa, Jesua bigathanihi ida vaathi: —Avaabononi avakava'igairi bana! Vahoariha a'onira vakorijanahavini-ra bana vanofiki a'oni. Vakajari'da bana ida vaathi. Vikhaki bana adani korijanahi abono, vakhaniki bana afohanana adani: “Hovani Cristo ho, Deua hora karonaki avakadika'da'di ohina kaimoni.” Vakhaninanaki bana jaboni adani: “Kaikahi'iki ida mahi Deua bivava'isohihijora'iki.” Hari'a va'ora vavaipohiha bana adani nikia vakavarani'badaraki. 9Avakamithabakhiaki bana ida varani vihina, arabo hoariha kaija'arini ija'ari vahoariha-ra va'ora vidavini vakadiarabo avanahoroaja kaimoni. Arabo hoariha kaija'arini vaabono vakodakhamaki bana varani vihina-ra avakamithahi; hari'a vaofini! Namitha'imidiaki bana ida vara a'onira oni'avini hiki. Namitha'ini kaba'i, ni-amaakariki kaho ida ija'ari hahavi vakadimahi anokhomini. 10Hari. Asia vara niha ada Jesus: —Arabo kahijava va'ora vidaki bana adani arabo hoariha kahijava. Arabo kaka'da'dini kidisorara khama va'ora vidaki adani arabo hoariha kaka'da'dini kaija'arini. 11Oniaroa, ibavi ipohikia ho'doho'dobakhiaki ida arabo afobakhia. Mahi ipohikia ija'aria vakainamoki bana ida vakadi'bai. Kavamoni karaho ipohiki ija'ari vaipohikia vagathiki bana. Jahari'oamanija bana ida ija'ari pohimajaki. Nokiabakhiaki bana ida Deus karajomi ipohiki nama jararinia. 12Nokiabakhiani viahania hora vavajahariki a'onira vanajahariharibakhiaki bana a'oni. A'onira avibaibakhiaki jaboni bana adani cadeia. Akadija'ari Deu-ra vara ani'avini kagorania hora vavajahariki a'onira avarakhaki a'oni bana akadija'ari vanava'isohiva abono vasa'a kabodinia. Vakamithaki ida a'onira vakanavaranihavini, oniani ida cadeia a'onira avibaivini hija bana. Oipohina avihini mani ida ija'ari kaka'da'dini vakadiania vahoariha a'onira avisavini hija, a'onira avanaathidanoararivini kaimoni. 13Arabo kaka'da'dini vaviaha avahojani kamahini, vara vavani'a bana ida omonina jahaki. 14Avaabononi vakava'ibodivaranijora bana: “Jokoa oakava'isokonirihi ida hora avakaraganahavini kamahini varani vara va'ora oni'avini hiki kaimoni.” Avaabononi vani'ajora bana. 15A'onira avanaathidanoararivini kamahini, a'onira onava'isohiki bana ho varani vakadi'aathidanoarari avagathanija kaimoni. A'onira ono'aki jaboni bana ho kodi'ogahaia. A'onira vavajahariki avaathini-ra vakamithahi; ka'oa hini avigahi. Avakadivarani viso va'ora ni'aki bana adani. 16Hari. Avahoarahananani a'onira avarakhaki bana adani avakadiamia, avakadiabi'i, avaigamini, avakadija'ari vahoariha, avakadiva'ahi vihiki vahoariha, a'onira avibaira kaimoni cadeia kabodinia. Hora vanofiravini mani ida a'onira cadeia avibaivini hija. Avahoarahananani a'onira vanaabiniki bana adani. 17Oipohina avihini mani ida ija'ari vaipohiki a'onira vavajaharavini hija bana. 18A'onira vanajahariharivini kaba'i, Deus a'onira akadava'aki bana a'oni. Ni-akamadaki bana ida avama'onahani, Deus ibavia avarikhaki bana a'oni. 19Hari'a bana oipohina avihini-ra vakava'ipahini'a. Avakava'ipahinirihi; Deus a'onira akava'ijoahi. 20Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Jerusalém kavasiribanini banininija vahojaribanaonina kamahini adani sorara vaipohiki, avarigaki bana ida mahi ipohirikia vanihimavini bana hida sidaji. 21Sorara vahojaribanaonina-ra avanokivini kamahini avigava adani ija'ari Judéia kaarabonia vahojaki arabo namahiki-ra avanikhavini. Sidaji bodinija vahojaha; khaonanijorakiva bana. Vakadisiroi bada vakhanina; hari'a sidajia avi'oiva bana. 22Hari. Imai 'banani karaho kamahini bana ida a'onira onava'isohijoravini hija. Deus athi kapapirania bivava'isohihijoraki ida mahi ija'ari-ra napohimajavini kaimoni. 23Jaharini arafiaki bana ida ija'ari vapohimajana kamahini gamo vakajahavidoki, gamo vaisapa'itxiki vihiki vakadimoni hini. Khaki bana ida imai 'banani karaho arabo hahavi kaija'arini vakadimoni. Jahariki Deus va'ora arakhaki bana adani ija'ari vakadihojai asohiriki abosini kaimoni. 24Oniaroa, Jerusalém sidaji ahoroani kamahini ija'ari vakadisa'aia va'ora visaka'aha adani Jerusalém sidaji kaija'arini vaipohiki, va'ora vanaabini'aha. Vahoariha gathai vihi'ina osahi vihina arabo hoariha ipohikia, vakadiaraboa vahojajanarara kaimoni. Deu-ra avigarikia visaariki ida Jerusalém sidaji avakadiania. Deus va'ora va'ahavini oadani, Deu-ra avigarikia vavahojaki hida sidaji. 25Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Deua bianahoarihaki bana ada safini, masiko, boviri hiki vagana rajomi kaimoni nama nokiaki. Arabo hahavi kaija'arini vava'i soko inikarahoki bana. Komini ka'ithoni akarafiani mani ida ija'ari-ra va'ora naofinija. 26Arabo hahavi kaija'arinia vakava'ibodivaraniki bana ida va'ora napohimajaki kaimoni, oniani ida va'ora naimahidakarahoja bana. Vaimahidakarahona mani ida va'ora narai'aja bana. Deua binaho'doho'doki ida nama vaaniara kaimoni adani ka'da'di danoki nama vahojaki. 27Oniaroa, ija'ari hahavi hora vanokiki. Bahi vaforiki hararana ojoirarina. Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Ija'aria vanokiki bana ida ojahana, odanona, ojoirarina kamahini. 28Hari. Kama'dani kamahini ida a'onira oni'avini hi'iki, hari'a vajoiribani, vanokha bana ida ojoina. Khai vani'a bana ida jorakia a'onira oakava'ijoavini. 29Oniaroa, Jesua vara bivani'a'ihi ida rajomi kavaranihi: —Okavarajomiki ida ojoina kamahini figira avani afani aja'dini fori hini. Vakava'ibodivarani'a bana ida figira avani, ihi'ai avani hoariha hiki. 30Avanokihi ida afani aja'dinani, avarigahi ida amoroki amaakarini. 31Avanokiki bana hida a'onira oka'ojomo'ivini hiki namithaki, avarigaki ida ojoina kamahini amaakarini. Onivani fori hija ida ojoina viahani karajomini. Avanokihi, avarigaki bana ida Deus ija'ari hahavi-ra va'ora vaka'da'divini kamahini amaakarini. 32Vaabinirina oadani adani ija'ari rajomi-ra vanokiki, onanamithahahaviki bana ida a'onira oni'ajoravini hi'iki. 33Ihimiki bana ida arabo hahavi, nama hiki jaboni. Namithaki hida oathi a'onira oni'avini hiki. Mahi hahavi anokhomiriki hida oathi — va'ora ni'aha ada Jesus. 34Hari. Jesua biananokhomi'ihi ida kidivarani, va'ora ni'aha: —Avava'ini ogairiva bana! Hari'a vakava'ibodivaraniha'oadaha ida ihinika amonahani, kavi-ra avi'avivini, avakadinahina-ra avakainamovini jaboni. Ojoina va'ora narapataki bana adani niki-ra vakava'ibodivaraniha'oadahaki, oniani ida avava'ini ogairini-ra ohonariavini hija. 35Ikoaka fori hiki ida ojoina kamahini. Abaisana ikoaka-ra nokiravini mani ida anagithina hija. Ija'ari vava'i ogairirini mani ida ojoina va'ora narapataja. Agithiki fori vihiki adani. Ojoina-ra avarakava'igairihi; ni-avarapataki. Ojoina-ra avarakava'igairihi; Deu-ra avakanikhariabakhiahi, a'onira nadanora kaimoni, oniani ida a'onira napohimajarija, a'onira oakava'ijoavini hija bana. Ojoina kamahini jaboni avaofinirini oviaha avahojaja kaimoni — va'ora ni'aha ada Jesus. 37Hari. Oniaroa, mahi hahavi Jesus va'ora ka'ojomo'iki adani ija'ari Deu-ra khai vani'avini kagorani kavasiribanini bodinia. Joma ajihiki ada Jesus sidajia. Arabo namahiki maakarinia vadiki ada. Monte das Oliveiras oniki ida arabo namahiki Jesua joma oadani bivahojaki. 38Vagavagani okha'ianaha ada Jesus Deu-ra khai vani'avini kagorania. Ija'ari vaipohiki jaboni avikha'iki, mitha vani'aja kaimoni ida Jesus kavarani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\