Marcos 13

1Hari. Deu-ra khai vani'avini kagorani kavasiribanini bodinia vikhaonaniki adani Jesus, ipohina khama. Hoarana bini'aha: —Jesus, vada ini'a oni ja'di na'bahaki. Na'baha'oamanija ida ja'di gora katokinia hojaki. Jahaki ida Deu-ra khai ani'avini kagorani. 2Oniaroa, Jesua bini'aha: —Inokihi ida gora karaho jahaki. A'onira onava'isohiki bana ho. Deu-ra vanofiriki vania bana vanihimaka'oaja ida Deu-ra khai ani'avini kagorani. Ja'di na'bahaki-ra vanathararavini kamahini ni-hojajanaki ida ja'di hoarani, ja'di hoariha namania — niha ada Jesus. 3Hari. Monte das Oliveiras arabo namahikia avigaimori'aha. Vithi'aha ada Jesus. Vahojakosoana, Jesu-ra vani'aha adani Pedro, Tiago, João, André vihiki: 4—Jesus, mahi nihaforija vani vanihimaki ida Deu-ra khai ani'avini kagorani? Nihanikia bana aogaja ida ijoini kamahini amaakarini? Nihanikia bana aogaja jaboni ida nama, arabo hahavi hiki ihimini kamahini amaakarini? — Jesu-ra vani'aha. 5Hari. Jesus va'ora ka'ojomo'i'aha: —Avaabononi avakava'igairi'a bana. Vahoariha a'onira vakorijanahavini-ra bana vanofiki a'oni. Vakajari'da bana ida vaathi. 6Vikhaki bana adani korijanahi abono, vakhaniki bana adani afohanana: “Hovani Cristo ho. Deus hora karona'iki avakadika'da'di ohija kaimoni.” Vakhaninanaki bana adani afo'badara. Ija'ari vaipohikia vakajari'darihi bana ida vakadikorijanahi. 7Avakamithaki bana ida ija'ari vaabono vakodakhamavini kavaranihi. Ibavi maakariki, napaja hikia ija'ari vaabono vakodakhamaki bana. Varani vihina avakamithavini kamahini, hari'a vaofini! Vaabono vakodakhama'imidiaki adani ija'ari, ni-ihimi'iaki kaho ida arabo hahavi kaija'arini vakadimahi. 8Arabo kahijava va'ora vidaki bana adani arabo hoariha kahijava. Arabo kaka'da'dini kidisorara khama va'ora vidaki adani arabo hoariha kaka'da'dini kaija'arini. Ibavi ipohikia ho'doho'doki bana ida arabo afobakhia. Mahi ipohikia ija'aria vakainamoki ida vakadi'bai. Gamo 'banarahani kama'dani vani fori hija ida oni'aki. 9Hari. Jesus va'ora nava'isohijoraki adani kidipohi: —Avaabononi avakava'igairi'a bana! A'onira vavajahariki a'onira avarakhaki a'oni bana ija'ari vanasohiva abono vasa'a kabodinia. Cadeia a'onira avibaiki bana adani. A'onira vanajahariharibakhiaki bana adani. Judeus kaija'ari Deu-ra vara vani'avini kagorania a'onira avarakhaki bana adani, dafi avihiki bana jaboni a'oni xikotxia. Oipohina avihini mani ida a'onira avisavini hija bana arabo kaka'da'dini vakadiania. Arabo kaka'da'dini vaviaha avahojani kamahini vara vavani'a bana ida omonina jahaki. 10Ija'ari hahavi vakadimahi anokhomini viahania, arabo hahavi kaija'arinia vakamithaki bana ida omonina jahaki. 11A'onira vavajaharavini mani ida a'onira vagathivini hija bana. Arabo kaka'da'dini vakadiania a'onira avarakhavini kamahini, hari'a avakava'isokonijora ida varani vara va'ora avani'avini hiki kaimoni. Vara va'ora avani'avini kamahini, Ma'onahai Jahaki vani bana a'onira nava'isohija bana varania vara avavani'aja kaimoni. Vara vavani'a bana ida kidiva'isohihi. 12Hora vanofiriki va'ora vani'aha adani arabo kaka'da'dini: “Jahaki ada oigamina abinina. Jesus ipohina hina mani ida abinina onofivini hija.” Vakhaniha. Hora vanofiriki vahoariha va'ora vani'aki bana adani arabo kaka'da'dini: “Jahaki ida kodisai vaabinina. Jesus ipohina vihina mani ida vaabinina va'ora onofivini hija.” Vakhaniha. Hora vanofiriki vahoariha va'ora vani'aki bana adani arabo kaka'da'dini: “Jahaki ida kodiamia, kodiabi'i vihiki vaabinina. Jesus ipohina vihina mani ida vaabinina va'ora onofivini hija”. Vakhaniha. 13Oipohina avihini mani ida ija'ari vaipohiki a'onira vavajaharavini hija bana. Avaabinirini oadani oipohina avihini-ra avakajonirihi; hora avakava'ipahinirihi; Deus a'onira akadava'aki bana a'oni, ni-akamadaki bana ida avama'onahani, Deus kania avarikhaki bana a'oni — va'ora ni'aha ada Jesus. 14Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Avanokiki bana ida nahina jaharika'oaki ija'aria vakaimajahapa'itxiriki Deu-ra khai ani'avini kagorani bodinia. A'onivani vada avani'a'iki hihida papira, vakava'ihoki bana ida Daniel kohana kava'isohihi Deus athi kapapirania hojaki. Ovaria vara bivani'aja hida hihida pohimajahi ija'ari-ra naimahidaki kaimoni. Nokiani kamahini ida pohimajahi, avigajoraki bana! Judéia kaarabonia avahojahi; arabo namahikia avigajoraki bana! 15Gora 'dihania avarakoirihi; avigajoraki bana! Hari'a avi'oi avagorania, avakadinahina-ra avaranikhavini. 16Siroia bada avakhanihi; avigajoraki bana! Hari'a avakadimakari-ra avanikha avagorania. 17Ija'ari avigana kamahini jahariki bana ida gamo vakajahavidoki vakadimoni. Jahariki jaboni ida vaisapa'itxiki vakadimoni, ni-vakaabokaki ida va'ora vavaki'darahavini. 18Deu-ra vara vani'a mahija pahisiriki kamasikoni namitharavini hida avigana kamahini. 19Ojoina kamahini maakarini viahania ija'ari hahavia vaimahidakarahoki, vava'i soko inini arafiaki. Jahari'oamanija ida mahi jaharini arafiaki. Deus hahavi-ra namonahavini naothinia ni-ija'aria vakamitha'iaki kaho ida vava'i soko inini arafiaki ibavi hahavia vahojaki. Ojoina kamahini naothinia ija'aria ni-vakamitha'ianaki ida vava'i soko ini'ahapikini arafiaki afojana, ojoina kamahini viahani fori hiki. 20Deua binaipohirihi bana ida mahi vaimana 'banani arafiani-ra vakamithavini kaimoni, vaihimihahavirara kaimoni adani ija'ari. Deus va'ora akava'ijoaki bana adani kidija'ari va'ora nagathogatho'iki. Va'ora va'adivini mani ida imai 'banani arafiani kamahini Deua binaipohiravini hija bana. 21Hari. Ija'ari vahabini a'onira ni'aki bana a'oni: “Vada vani'a hada vani Cristo.” Nihi ida ija'ari. Vaathi vakajari'da bana. Hoariha vahabini a'onira ni'aki bana a'oni: “Vada vani'a Cristo ada.” Vakhaniha. Vaathi vakajari'da bana jaboni. 22Vikhaki bana adani ija'ari a'onira vakorijanahaki kaimoni. Vahoarahanana vaabono vani'a'badaravini: “Hovani Cristo ho. Deus hora karonaki ho.” Vahoariha vaabono vani'a'badaravini: “Hovani Deus athi namoniva abono ho.” Vakhaninanaha. Vakaabokaki bana ida badani danoki, kodibadani danoki fori hiki. Vanofiki ida ija'ari hahavi-ra vakorijanahavini. Vakaabokaravini kaba'i, vakaijo'aki ida ija'ari Deua binagathogatho'iki-ra vakorijanahavini, Deu-ra vanofijanarara kaimoni. 23A'onira onava'isohijoravini hiki, va'ora avakajari'dara kaimoni. 24Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Imai 'banani arafiaki kamahini naothinia, mokhiki bana ada safini. Ni-vagaki ada masiko jaboni. 25Vorovorohananaki bana ada boviri. Deua binaho'doho'doki ida nama vaaniara kaimoni adani ka'da'di danoki nama vahojaki. 26Oniaroa, ija'ari hahavia vanokiki bana ida ojoina karajomini nama nokiani. Vanokiki bana ida ojoirarina bahi vaforiki hararana. Vanokiki jaboni ida bana ojahana, odanona, ovagana, ija'ari hahavi vakadi'aajo ohina. 27Oniaroa, Deus va'ora karonaki bana adani ibavi kaija'arini ibavi hahavia, arabo hahavia avikhana, va'ora najoronihahavira kaimoni adani ija'ari Deus va'ora nagathogatho'iki kidiania. 28Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Okavarajomiki ida ojoina kamahini figira avani afani aja'dini fori hini. Avanokihi ida afani aja'dinani, avarigahi ida amoroki amaakarini. 29Onivani fori hija ida ojoina viahani karajomini. Namitha'ihi ida vara a'onira oni'avini hi'iki, ojoina amaakarini-ra avarigahi. 30Ka'oa oamani ida oni'aki. Vaabinirina oadani adani ija'ari rajomi-ra vanokiki, onanamithahahaviki bana ida a'onira oni'avini hi'iki. 31Ihimiki bana ida arabo hahavi, nama hiki jaboni. Namithaki hida oathi a'onira oni'avini hi'iki. Mahi hahavi anokhomiriki hida oathi — va'ora ni'aha ada Jesus. 32Hari. Asia vara ni'aha ada Jesus: —Ija'aria ni-avigaki ida ojoina kamahini. Deus ibavi kaija'arinia avigarihi jaboni ida ojoina kamahini. Hovani Deus kaisai ohina kaba'i, ni-oogaki ida ojoina kamahini. Kodiabi'i ka'oa vania biogaja ida. 33Ojoina kamahini-ra avarigaravini kaba'i, rajomi namithaki-ra vanokha bana, mahi, joma hahavia hora avanokhavini a'onira ohonariaki bana ho. 34A'onira onava'isohivini hiki ida ojoina kamahini fori hiki. Ka'da'dia binofiki ida ibavi napaja adahana. Ajihina viahania kidihonai abono-ra va'ora no'avini badania. Bihonariavini jaboni ada bakatha kakadava'ava abono va'i ogairini. 35Ka'da'di fori ohimanija bana. Hora vanokha bana! Kidihonai abono, bakatha kakadava'ava abono vihiki fori avihiki a'oni. Kidihonai abonoa avarigariki ida ka'da'di joina. A'onivani ni-avarigaki jaboni ida ojoina kamahini. Mithani vahabini bana ojoiki ho. Mahia vahabini bana ojoiki ho. Joma 'bo'dahini vahabini bana ojoiki ho. Vagavagani vahabini bana ojoiki ho. 36Vaviahanokha bana mahija avavadirini-ra okaragavini. A'onira ohonariavini hiki ojoina-ra avanokhavini. 37Va'ora onava'isohivini hiki hora vanokhavini adani ija'ari hahavi jaboni — va'ora ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\