Marcos 4

1Hari. Mahi hoariha Galiléia ka'dakoni vadini maakarinia okharafoniha ada Jesus. Ija'ari vaipohiki vavajoronivini mani ida naki'damana hija kanava. Aakhanaipa'itxiha ada Jesus, kanava vithi'aha, va'ora ka'ojomo'i'aha adani ija'ari pasapasania vahojaki. 2Rajomi kavaranihia va'ora vara ni'a'aha: 3—Mitha vani'a. Siroia okhaha ada makhira binatxiotxiohi ida trigo 'ba'dani. 4Hagihi vadinia vararahi ida 'ba'dani hoarahanana. Avigariha adani igitha vitxagatxagahahavi'ihi. 5Ja'di namania vararahi ida 'ba'dani hoariha. Abihiarihi ida nami ja'di namania. Odorihi ida nami, movajoraki'ihi. 6'Damani abohani abihiarini mani ida safini afana bianara'okhovini hija. 7Hogoi kajaroiki kania vararahi ida 'ba'dani hoariha. Movahi ida jaboni hogoi, rakhajahi-ra najahari'ihi, ni-bono'iki. 8Arabo jahakia vararahi ida 'ba'dani hoariha. Movahi, avijavahi, bono'ihi. Aipohi'ihi ida trigo 'ba'dani. Trigo avani hoarahanana bononi 'ba'dani ipohini 30. Trigo avani hoarahanana bononi 'ba'dani ipohini 60. Trigo avani hoariha bononi 'ba'dani ipohini 100. 9Hari. Kidirajomi kavaranihi anokhomi'ini, va'ora ni'aha ada Jesus: —Avamorobohahi; mitha vani'ajahaki bana hida kodivarani. 10Hari. Ija'ari vaipohiki vahojajanarina, Jesu-ra vani'aha adani ipohina vahoariha khama: —Ni-aogajahakiki ida rajomi kavaranihia ikavaranini. Haria nanamithajahaki bana — vani'aha. 11Jesus va'ora ni'aha: —Deua binofiki ida avarigavini, oniani ida Deus ka'da'di hina kavaranihia a'onira onanamithajahakivini hija. Ija'ari vahoariha ni-avigavini vanofiki ida varani Deus va'ora vaka'da'divini. Vakadiania vara ovani'aki ida rajomi kavaranihi, avigajorakiria kaimoni hida kodivarani. 12Oathi-ra mitha vani'avini kaba'i, ni-nahina hini avigaki. Avigaja vaha ida Deus athi nahina hini; Deus kania vaabono gahinai vanihamaniha vaha; vakadihojai asohiriki-ra vakava'ipahinika'oamaniha vaha, Deus bina'biramaniha vaha ida vakadihojai asohiriki. 13Oniaroa, asia vara niha ada Jesus: —Avarigarihi hida rajomi kavaranihi hoarani, nihanikia koda avarigaki ida rajomi kavaranihi hoariha afohahavi? 14Oniaroa, Jesus va'ora nanamithavini hi'ihi ida rajomi kavaranihi: —Trigo 'ba'dani txiotxioni vani fori hija ida Deus athi kavaranihi. Deus athi fori hiki ida trigo 'ba'dani. Vara bivani'ahi ida Deus athi, trigo 'ba'dani-ra natxiotxiovini vani fori hihi. 15Hagihia vararahi ida trigo 'ba'dani. Igitha vaha'ihi. Onivani fori vihira adani ija'ari vahoarahanana Deus athi-ra vakamithaki. Hari. Oniaroa, khaki ada Jahari Deus athi-ra anihavini va'ini bodinia, oniani ida Deus athi-ra vakava'i'birinivini hija. 16Ja'di namania vararahi ida trigo 'ba'dani hoariha. Kanamini odorini movajoraki'ihi. 'Damani abohani abihiarini mani ida anara'okhoni hija. Movani kama'dani vani ara'okho'ihi. Onivani fori vihira adani ija'ari vahoariha Deus athi-ra vakamithaki. Vanofihi, khai vakhanimaniha. Mahi ipohiriki vani khai vani'aja ida Deus athi. Deus kaija'ari vihina kama'da'ini mani ida vahoariha va'ora vanajahariharivini hija, oniani ida Deus athi-ra vakava'ipahinivini hija. 18Hogoi jaroki 'damania vararahi ida trigo 'ba'dani hoariha. Hogoia binajaharihi, bonohi, ni-a'diki ida trigo bononi. Onivani fori vihira adani ija'ari vahoariha Deus athi-ra vakamithaki. Vakava'ibodivaraniha'oadahahi ida vakadi'bai-ra vanako'dihavini, vakadinahina-ra vakapavakarihavini, vakadibadani hiki. Vakadinahina aipohini-ra vanofiki adani. Jiniro-ra vanofikarahovini mani ida Deus athi-ra vanofijahakiravini hija, oniani ida Deus athi-ra vanaabaravini hija jaboni. Onivani fori hija ida rakhajahi, ni-bono'iki. Onivani fori vihiki adani ija'ari vamorobohariki fori vihina. 20Hari. Arabo jahakia makhira binatxiotxiohi ida trigo 'ba'dani hoariha. Movahi, na'baha'ihi, bono'ihi. Aipohi'ihi ida 'ba'dani. Arabo jahaki fori vihiki adani. Onivani fori vihira adani ija'ari vahoariha Deus athi-ra vakamithaki. Vakamithahi, avigahi ida Deua binofiki bada vani'avini, oniani ida vanaabajahakivini hija. Trigo 'ba'dani 30 hiki vani fori vihira adani ija'ari Deus athi-ra vanaabavini pa'itxini. Trigo 'ba'dani 60 hiki vani fori vihira adani ija'ari Deus athi-ra vanaabavini doronini. Trigo 'ba'dani 100 hiki vani fori vihira adani ija'ari Deus athi-ra vanaabajahakiki. 21Hari. Jesus va'ora vara ni'a'ianavini hihi ida rajomi kavaranihi hoariha. Jesus va'ora ni'aha: —Lamparina vagani fori hiki hida kodivarani. Gora vagani-ra anofihi; ni-si'aha akaasiaki kabodinia anahojaki ida lamparina, ni-cama kanabo'ania anahojaki jaboni. Gora bodini nama vania anahojahi ida lamparina, vagaja kaimoni ida gora bodini. 22Hidakaba'i ahojaki ida ija'ari kava'ibodivarani. Khaki ida mahi kodivarania binanokiaki bana ida ija'ari kava'ibodivarani, nahina hoarani ahojajanaria kaimoni. Vagani kania hojani fori hiki ida. 23Avamorobohahi; mitha vani'ajahaki bana hida kodivarani. 24Mitha vani'ajahaki bana hida kodivarani mahija avarigajahaki'avini. Hari'a va'ora anaathidanoarari bana adani vahoariha Jahari kabadania vakabadanina, avarigaravini oadani vanamonahavini vanamonaharavini. Va'ora avaranaathidanoarariha; Deus a'onira anaathidanoararihi bana jaboni. Deus a'onira anaathidanoararivini arafiaki bana a'oni. 25Oathi-ra avanaabahi; Deus a'onira kakodiahi avarigajahakija kaimoni ida kodivarani. Oathi-ra avanaabarihi; avarakava'i'birinihi ida pa'itxi avariga'iki — va'ora ni'a'aha ada Jesus. 26Rajomi kavaranihi hoariha va'ora vara ni'avini. Jesua bini'aha: —Ba'ba'da avijavani vani fori hini hida Deus ija'ari-ra vaka'da'divini. Ija'aria bikarakhaihi ida jaro'oa ka'ba'dani. 27Ni-biakogaki ida kidiba'ba'da niha khanikhanini kamovani, kavijava'ini. Bikarakhaivini naothinia joma vadihi, mahia nokihi. Binokha'ihi ida kidirakhajahi mova'ini, karaho'ini. Ni-biakogaki ida jaro'oa kavijavani niha khanikhanini. Ni-biakogaki jaboni ida kabono'ini niha khanikhanini. Biogaravini kaba'i namitha'ihi. 28Araboa mova'ihi ida kidiba'ba'da, jahahi, bono'ihi. Afani afo'imidia nokiaki naothinia avani maina hida avijavahi. Karaho'ihi, mova'ihi, bono'ihi. 29Na'baha'ihi ida bononi, a'di'ihi, aniani kamahini a'boahahavihi ida avani — niha ada Jesus. 30Hari. Vara ni'a'ianaha ada Jesus: —A'onira vara oni'avini hiki ida bana rajomi kavaranihi hoariha. Mostarda 'ba'dani avijavani fori hiki ida Deus ija'ari-ra vaka'da'divini. 31Itxanini arafiaki ida mostarda 'ba'dani. Ija'aria birakhaihi ida mostarda 'ba'dani kidisiroia. Movahi, avijavahi, karahoki ida mostarda avani. Patxapatxahaki ida. Vadini avijavani na'bahaki jaboni. Igitha raboki kagorahaki vadinia afani hararania. Itxanini arafiaki ida ba'ba'da, kaba'i, mostarda 'ba'dani movahi, avijava'ihi, karaho'ihi — niha ada Jesus. 33Rajomi kavarani ipohikia kavaraniha ada Jesus. Binofiki ida ija'aria kidivarani vakamithavini, avigajahakija kaimoni nahina hini. 34Rajomi kavaranihi ka'oa-ra vara vani'aki ada Jesus. Ija'ari vaipohiki vahojajanarina, ipohina-ra va'ora vara ni'ahahavivini hi'ihi ida kidivarani nahina hini, avigajahakija kaimoni. 35Hari. Mithani asia mani kanava kabodinia hojaha ada Jesus. Hari. Ipohina-ra va'ora ni'aha: —Aakakafiani'ava. 36Hari. Va'ora vakaamina'aha adani ija'ari vaipohiki, vaki'dama'aha adani Jesus, ipohina khama. 'Dako pitanija Jesu-ra avakavikafiani'aha. Kanava kaipohiki aakafianisiagaki. 37Hari. Avakakafianina kaba'i, kama'da'ihi ida sirisiriki danoki. Komini kana'bahakia biakapahakaraho'ihi ida kanava. 38Hari. Vadisiaga'aha ada Jesus. Ka'da'di kanabo'ania kahojahi ida 'da'dijora. Avikhamahana'aha adani Jesus ipohina kidiania. Vakananokiaha'aha: —Jesus, Jesus. Haria akava'ijoa bana! Aahidananaki bana hari! Haria koda inakaidivaria? 39Nokho afora'aha. Gama'aha, bikaabani'ihi ida sirisiriki, komini kihiki. Jesua bini'ahi: —Radaha'a! Radaha'ihi ida sirisiriki. Karadaha'ihi ida komini kana'bahaki. 40Ipohina-ra va'ora kani'a'aha: —Niha avakhanimanija avaofiniki? Deu-ra vavakaijoka bana! Avakajari'damanija ida Deus a'onira akadava'avini? — niha ada Jesus. 41Komini jorakia karadahani mani ida va'ora naimahidaja. —Makhira ka'oa hiriha hada. Ni-anoki'iaki kaho ida ija'ari hoariha ovari fori hiki sirisiriki, komini kihikia athi bikamithaki — vaabono vakani'akhama'aha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\