Marcos 9

1Vakava'ibodivarani bana ida kodivarani. Khaki bana ida mahi Deus ija'ari-ra nanokiahivini ka'da'di danoki hina. Vaabinirina oadani bana adani ija'ari ahararana vahojaki, vanokiki bana ida va'ora oni'avini hiki — va'ora ni'aha ada Jesus. 2Hari. Radahahi ida 6 mahi ipohini. Oniaroa, arabo namahikia vigaimori'aha adani Jesus. Va'ora avigaimoriha adani Pedro, Tiago, João vihiki ka'oa. Avakhanomori'aha, kama'da'ihi ida Jesus vagana nokiani. Nokho vagani vanoki'aha ada Jesus. 3Safini vagana fori hiki ida. Kidimakari vaforini vagaki jaboni. 4Oniaroa, Jesus ipohina avahoarabakosiki va'ora vanoki'aha adani ija'ari kohana avaja'dina vi'bamiki. Hoarana onina Elias. Hoariha onina Moisés. Jesus khama vara vakhani'aha adani vi'bamiki. 5Oniaroa, Pedro Jesu-ra ni'aha: —Aajo, hida vania arihojana jahaja. Oniania, onamonahaki bana ida gora itxani ahoarabakosiki. Hoarani kadaimoni, hoariha Moisés kaimoni, hoariha Elias kaimoni — niha ada Pedro. 6Hari. Vaimahidakaraho'aha adani Jesus ipohina. Visoni'aha ada Pedro, ni-biogaki ida vara bivani'avini kaimoni. 7Oniaroa, kha'aha ada bahi vaforiki. Amokhinina va'ora karahobarari'aha. Bahi kania vakamitha'ihi ida athii: —Hi'o kodisai, onofijahakiki o. Mitha vani'a oni kodisai athi. 8Hari. Vada vakhaniribani'aha, ni-vahoariha-ra va'ora vanokijanaki. Jesus oavani ada vanoki'aha vakadiania hojana. 9Ai vihi'aha, vajoifonina vani va'ora honaria'aha: —Hari'a bana vahoariha-ra va'ora vara vani'a arabo namahikia avanoki'ikia. Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Oabinina oahokina kamahini vahoariha-ra va'ora vara vani'a bana hidakaba'i avanoki'ikia. 10Vakava'ibodivarani'ihi ida athi. Vikharafonina kaba'i vaabono vakanana'dohikhama'aha: —Ni-aogajahakiki ida Jesus abinina ahokina kavaranina. 11Oniaroa, Jesu-ra vani'aha adani kidipohi: —Jesus, nahina mani ida judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono haria vani'abakhiavini hija: “Deua bikarona'imidiaki bana ada Elias, naothinia bikaronaki ada Cristo oniki.” Vakhaniha. 12Jesus va'ora ni'aha: —Asohiki ida vakadivarani. Okhananavaki ada Elias kohana fori hiki, ija'ari-ra va'ora nava'isohijoravini hiki vakadimahi-ra vanasohivini, okaikahina viahania. A'onira onava'isohivini hiki ada kaikahi'ina Elias fori hiki. Ni-aviga'iki ada makhira Elias kohana fori hina, oniani ida vanaima'banavini hi'ia. Nimania ida Deus athi kapapirania bivava'isohihijoraki. Elias fori hiki-ra vakajonivini. Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ohina kaba'i, hora vanaima'banaki jaboni bana adani. Hora vakajoniki jaboni bana. Nimania ida hora vanaima'banavini Deus athi kapapirania bivava'isohihijoraki — niha ada Jesus. 14Hari. Oniaroa, vakhanofoni'aha adani Jesus, Pedro, João, Tiago vihiki. Va'ora vanamaakari'aha adani Jesus ipohina vahoariha. Vahararana va'ora vanoki'aha adani ija'ari vaipohiki. Vahojaki jaboni adani judeus kaija'ari vaka'ojomo'iva abono vaipohiriki. Vaabono vara vakani'akhama'aha. 15Hari. Ija'ari vaipohiki va'ora vanokiha adani Jesus vakaikahi'ina, vakava'ibodivarani'ihi, vaki'daraha'aha, Jesu-ra vaka'ivaniti'aha. 16Va'ora nana'dohi'aha: —Nahina mani hida avakadivarani hija? 17Hoarana bigathani'ihi ida Jesus athi: —Jesus, kodisai mani hada ovikhara kadania. Bajadia bigathivini mani ida abani ana'dakhararini hija. 18Bajadia bigathivini mani ida binaadaribakhiavini hija. I'bana thorothoronaniki bodia, kanada kakiroromisiki rai'ana. Kadaipohi-ra va'ora okanikhariahi bajadi akara'oni-ra vahonariara kaimoni. Vahonariavini kaba'i, ni-akara'o'iki ida bajadi — niha ada isai kaabi'i. 19Oniaroa, Jesus va'ora ni'aha adani vajoroniki: —A'onivani, asia Deu-ra avakajari'daki a'oni. Ova'i-ra avanamokaraki a'oni. Avanokibakhiaki ida Deus kabadani danokia okabadanina, kaba'i, ni-Deu-ra avavakaijokaki a'onira kakodiara kaimoni kidibadani danokia avakabadanini. Isai kaabi'i-ra ni'aha: —Kodiania ivikha o kadaisai. 20Vavikhavini kaba'i ada isai, bajadia binoki'aha ada Jesus. Bajadia binarai'a'aha ada isai. Rai'aha, adari'aha, roaroa'aha i'bana thorothoronani'iki bodia. 21Isai kaabi'i-ra nana'dohiha ada Jesus: —Niha ninimania hida kama'dani? —Isai pa'itxina kari vani kama'daja hida rai'ana. 22Siho kabodinia bajadia biosonabakhiaki hada, paha bodinia biosonabakhiaki jaboni hada, abinira kaimoni. Isai-ra ianaihotavini-ra ikaabokahi; isai-ra kajoamora bana. Haria nakaidiva bana! Haria kajoamora jaboni. 23Jesua bini'aha: —Oanaihotavini ikajari'dariha; oanaihotaha. Deu-ra kajari'darikia bikaabokaki ida badani danoki hahavi. 24Isai kaabi'ia bigathanijorakihi ida Jesus athi: —Okajari'darihi oni. Ira ovakaijokavini-ra onofiki ho. Hora kakodia bana mahija ojari'daravini. 25Oniaroa, Jesus va'ora noki'aha adani ija'ari vaipohiki vamaakarina, bajadi-ra ni'a'aha: —Bajadi, isai abani-ra iana'dakharari'iki i. Morobo ikanamokhiha'iki i jaboni. Ira ohonariavini isai kania akara'o'a! Hari'a igathijana! 26Jesus vara nina naothinia, bodi'baraha'ihi ida bajadi, binarai'akaraho'aha ada isai, ajihi'ihi ida bajadi. Isai abono aba'oi fori hini hoja'iki. Oniaroa, vanokiva vani'aha: —Ada abini'aha isai. 27Jesua biagathihi ida isai sa'a, biragaa'aha. Aihota'aha ada isai. 28Hari. Ai vihi'aha adani Jesus. Gora avikha'aha. Avi'oina naothinia, ipohina vanana'dohi'aha: —Jesus, niha akhanimanija bajadi akara'oni-ra akaabokariki? 29—Deus khama vara avakhanirihi; ni-avakaabokaki oni bajadi fori hiki akara'oni. 30Hari. Oniaroa, ai vihi'aha adani Jesus, ipohina khama. Galiléia kaarabonia varadahana. Jesua ni-binofiki ida hana vahojana vahoariha avigavini. 31Binofiki va'ora ka'ojomo'ivini adani ipohina ka'oa. Vaadahana kaba'i, va'ora ka'ojomo'i'aha: —Hovani ija'ari hahavi vakadi'aajo ho. Ija'ari vakadiania hora avarakhaki bana ho, vahoariha hora vanaabinira kaimoni. Mahi ahoarabakosiki radahahi, oahokiki bana ho — va'ora ni'aha ada Jesus. 32Hari. Ipohina mitha vani'ahi, ni-nahina nini avigaki. Vifinivini mani ida vanana'dohiravini hija. 33Hari. Oniaroa, Cafarnaum sidajia avakhano'aha. Gora bodinia avi'oi'ina, Jesus va'ora nana'dohi'aha: —Ariadahana oadani, nahina mani oni avakadivarani hija? 34Vaadahana kaba'i, vaabono vakanana'dohikhama'aha adani Jesus ipohina: —Hana hina ada akadiania hojana jahara haria vaka'da'diki kaimoni? —Hovani ka'da'di ohina jahaja — vakhanihahavi'aha afohanana. Ka'da'di vihina kavaranihi-ra vakaipahivini mani ida Jesus kana'dohi-ra vagathaniravini hija. 35Hari. Vithi'aha ada Jesus, kidipohi-ra va'ora baranahaha, va'ora ni'aha: —Jakaho vahoariha-ra kakodiava ada ka'da'di hina-ra nofiki. Jakaho ija'ari hahavi vakadihonai abono hiva ada ka'da'di hina-ra nofiki — niha ada Jesus. 36Hari. Vahararana hojahi ida isai, bianikhahi, bikaba'ona'ihi, va'ora ni'a'aha: 37—Ija'ari hora nofijahakivini mani ida isai-ra gathanijahakivini hija, oniani ida hora gathanijahakivini hija jaboni. Hora gathanijahakihi; bigathanijahakiha ada hora karona'iki jaboni — va'ora ni'aha ada Jesus. 38Hari. Oniaroa, Joãoa bini'aha ada Jesus: —Aajo, anoki'iki ada makhira bajadi akara'oni-ra honariavini. Bidioniki ida ionini akara'oja kaimoni ida bajadi. Aripohina hiriha ada, oniani ida akaabanivini hija: “Ni-Jesus ira honariaki bajadi akara'oni-ra ihonariavini. Ikava'ipahini bana ida kadabadani.” Ani'aha ada makhira. 39Oniaroa, Jesua bigathanihi ida João athi: —Hari'a vakaabani ada makhira! Hora kajari'daravini mani ida badani danoki-ra kaabokavini hija. Hora kajari'dariki ni-hora kanavaranihaki. 40Ija'ari akadibadani-ra nadabarihi; haria kakodiahi. 41Hari. Asia vara niha ada Jesus. Va'ora ni'aha: —Ka'oa hiki bana ida vara a'onira oni'avini hiki. Ija'ari a'onira no'aki bana a'oni paha kodipohi a'oni. Hovani onaabosiki ida kodipohi-ra kajoamoraki. 42Hari. Vara ni'ianaha ada Jesus: —Va'ora onakaidivaki adani isai hora vavakaijokaki. Ija'ari va'ora kaboroborobakhiaha adani isai, hora vakava'ipahinira kaimoni, isai-ra kaborovini kabadanihi, Deua binaabosivini bana nahina jaharikia. Jahaki ida ja'di karaho ija'ari mathani ahoni paha bihiakia hokahini, ahidaja kaimoni ida ija'ari isai-ra kaboroboroki. 43Avaabononi avakava'igairi bana mahija Jahari kabadania avakabadaniravini. Ija'aria binofihi ida Jahari kabadani-ra bada ni'avini, biakava'boavini kajahaki ida sa'ani, bada bini'aria kaimoni ida Jahari kabadani. Jahari kabadania kabadanihi; Ibavi Jaharika'oakia okhahi. Jahaki ida sa'ani kahoaranini kaba'i, Deus Ibavi Jahaka'oakia okhani. Jahariki ida sa'ani ko'bamini kaba'i, Ibavi Jaharika'oakia hokahini. 44Ibavi Jaharika'oakia ija'aria bikamithaki ida imai 'banani arafiaki. Ni-kamokhiki ida siho kakaraho. Ni-karadahaki ida siho kaafani. 45Ija'aria binofihi ida Jahari kabadani kania adahani, biakava'boavini kajahaki ida 'damani kahoarani, bada bini'aria kaimoni ida Jahari kabadani. Jahaki ida 'damani kahoaranini kaba'i, Deus Ibavi Jahaka'oakia okhani. Jahariki ida 'damani ko'bamini kaba'i, Ibavi Jaharika'oakia hokahini. 46Ibavi Jaharika'oakia ija'aria bikamithaki ida imai 'banani arafiaki. Ni-kamokhiki ida siho kakaraho. Ni-karadahaki ida siho kaafani. 47Ija'aria binokihi bivajahaki ida Jahari kabadani, bianivini jahaki ida nokhoni 'ba'dani hoarani, vada bini'aria kaimoni ida Jahari kabadani. Jahaki ida nokhoni 'ba'dani hoaranini kaba'i, Deus Ibavi Jahaka'oakia okhani. Jahariki ida nokhoni 'ba'dani 'bamini kaba'i, Ibavi Jaharika'oakia hokahini. 48Ibavi Jaharika'oakia ija'aria bikamithaki ida imai 'banani arafiaki. Ni-ihimiki ida 'bathaki arafiaki. Ni-kamokhiki ida siho kakaraho. 49Jokira fori hiki ida ija'ari kamahi. Jokira binajahaki ida igitha abono aha'diki ija'ari gahinai binihaki Deus kania. Siho fori hiki ida ija'ari jahariharini. Deua biva'ahaki ida ija'ari jahariharini, binajahaja kaimoni ida ija'ari kamahi, binadanoja kaimoni ida jari'darini. 50Jokira fori vihiki adani ija'ari Deu-ra vanofiki. Jahaki ida jokira, 'bai-ra naponiki kaimoni hini. Jokira jahaki fori avihihi; avaabononi avakanakaramisikhamahi. Nahina binajaharihi ida jokira, ni-ponini jahajanaki. Jokira ponini jahajanariki fori avihihi; ni-nahina jahaki avihiki — va'ora ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\