Apocalipse 12

1Hari. Oniaroa, nama nokiaki ida nahina ogavahariki, ija'ari-ra nava'ibodivaranikarahoki. Nokiaki ida gamo. Abononi karafoavini hiki ada safini kidimakari hina. Gamo 'damani kanabo'ania hojaki ada masiko. Biaka'da'dihaki ida kajamari kajahaki, 12 boviri ipohina hojaki kidikajamaria. 2Kajahavidoki ida gamo. Abononi vabarariariaki ida gamo. 3Oniaroa, nama nokiahi ida nahina hoariha ija'ari-ra va'ora nava'ibodivaranikarahoki. Nokiaki ada mabidiri fori hiki karahoda nadaraki. Mabidiri fori hikia bivahojaki ida 'da'di 7 hiki ipohini. Bivahojaki ida moroboi 'dakhaki 10 hiki ipohini. Biaka'da'dihaki bikavahojahananaki ida kajamari. 4Mabidiri fori hikia miia bira'baniki ada boviri nama pitani karahoa hojaki. Biosonarari'aha araboja. Pitani karaho ni-bira'banirari'iki, asia hojamaniha ada boviri nama. Naothinia, gamo kajahavidoki viahania daani'aha ada mabidiri fori hiki. Jorakia bihavini binofiki ada isai banini hi'iariki. 5Oniaroa, banini hi'aha ada isai, makhira isani ada gamo kaisai. Mabidiri fori hikia ni-bikaabokaki biha'avini. Deus ibavi kaija'arinia bigathi'iki ada isai, biavikasi'aha Deus ibavia Deus maakarina. Kidivithi ibavinia vithiki ada Deus ka'da'di vakadika'da'di hina. Hi'ada isai va'ora vaka'da'diki bana adani arabo hahavi kaija'arini. Ni-biva'ahaki kidihonari vakajonivini. 6Oniaroa, gafanaha'ihi ida gamo amasia. Deua bikaibavijahahijoraki ida gamo ibavi bivahojaki kaimonia. Hojani oadani Deua bikaijahitaki ida gamo. 1 mil 260 mahi ipohini amasia hoja'ihi ida gamo. 7Oniaroa, Deus ibavia vaabono vakodakhama'aha adani Miguel, mabidiri fori hiki khama. Deus ibavi kaija'arini danoki ada Miguel. Ovari, ipohina vihiki khama va'ora vidafiahaha adani mabidiri, kidipohi vihiki. Mabidiri fori hiki va'ora vidavini jaboni adani Miguel. 8Mabidiri fori hiki ni-va'ora kaabokajanaki. Miguel vadanona biaradamiki ada mabidiri fori hiki vadanona, oniani ida Deua bivahojaki kania Miguel mabidiri fori hiki vahojana-ra vava'ahajanaravini hija. 9Miguel kidipohi khama vanahokahi'aha ada mabidiri fori hiki karahoda araboa. Hi'ada mabidiri fori hiki hoja'bo'da'iki ada. Onina hoariha Jahari, onina hoariha Satanás. Ovari va'ora korijanahaki adani arabo hahavi kaija'arini. Mabidiri fori hiki kidipohi khama vahokahina araboa, ni-vahojajanaki Deus kania nama. 10Oniaroa, okamithaki ida athii 'barakia nama, nihani: “Hidakaba'i Deus va'ora akava'ijoaka'oaki adani kidija'ari. Deus ija'ari hahavi-ra va'ora nanokiahivini hihi ida danona. Deus va'ora vaka'da'diki adani arabo hahavi kaija'arini. Cristo jaboni va'ora nanokiahiki adani danona. Kama'da'iki ida arabo hahavi kaija'arini-ra va'ora vaka'da'divini. Jahari ni-hojajanaki Deus viaha, Jesus kaija'ari-ra va'ora akaraganahabakhiaki kaimoni. Mahi, joma hiki Deu-ra nava'isohibakhiavini hiki ida arigamina kahojai asohirikia vakahojaina. Hari. Deus ibavia akara'o'aha hada Jahari araboja. 11Arigamina vavakaijokaki ida Ovilia Dorona oniki abini'ina vakadimoni hina, oniani ida Ovilia Dorona oniki amana vakadisa'ai fori nihani hija. Ka'oa hiki ida Jesus monina-ra vanamonibakhiavini, oniani ida Jesus athia va'ora kanasa'aiki fori nihaja. Vahoariha va'ora vanaabinivini va'ora vanofivini kaba'i, arigamina vani'aha: ‘Haria vanaabiniha, haria vanaabiniha, ni-Jesu-ra akava'ipahinipa'itxirihi.’ Oniani ida mabidiri fori hiki va'ora kaabokajanaravini hija. 12Hahavi Deus ibavia vahojaki, khai vakhani'a bana! Arabo kaija'arini, a'onimaina, jahariki-ra avagathanija bana! 'Dako karaho kajokirakia vahojaki jaboni, a'onimaina, jahariki-ra avagathanija bana. Arabo kaija'arini vakadiania gaari'aha ada Jahari. Va'i jokojokokarahoki ada. Biogaki ida mahi ipohijanariki-ra vahojavini, arabo kaija'arini-ra va'ora napohimajara kaimoni, oniani ida va'i najokojokoni hija.” Niki ida athii okamithaki nama. 13Hari. Mabidiri fori hikia bikava'ibodivaraniki ida hokahi'ina araboa. Oniaroa, mabidiri fori hikia binajoikahiki ida gamo kidisai 'bana'iki. 14Oniaroa, gamoa bigathani'iki ida bihini 'bamiki kokoi na'bahaha bihini fori hiki, aráboja kaimoni ida gamo amasia. Ibavi Deua bikaibavijahahijoravinia okha'ihi ida gamo. Badara ahoarabakosiki badara bobini pa'itxi hiki hoja'ihi ida gamo amasia. Hojani oadani, Deua bikaijahitaki ida. Mabidiri fori hikia ni-bikaabokajanaki ida gamo-ra napohimajavini. 15Oniaroa, mabidiri fori hikia biakasohi ida paha karaho, vaini ahapini fori hiki, gamo naothinia, paha biakarojaja kaimoni ida gamo. 16Oniaroa, jorakia arabikhajahahi ida arabo, o'oihi ida paha mabidiria biakasoki. 17Oniaroa, mabidiri fori hiki bikava'ijokojokokarahoki ida gamo. Oniaroa, mabidiri fori hiki va'ora vidavini adani gamo kaisai vahoariha, hi'adani Deus athi-ra vanaabajahakiki, ni-vakava'ipahinipa'itxiki ida Jesus athi-ra vavakaijokavini. Jesus monina-ra vanamonibakhiaki adani. 18Oniaroa, mabidiri fori hiki karahoda gaakosoaki 'dako karaho kajokiraki kakaasini pasapasania.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\