Apocalipse 14

1Hari. Asia Deus hora nanokiahijoravini hiki ida namitha'iariki. Oniaroa, Deus ibavia onoki'aha ada Ovilia Dorona oniki monte Sião onikia gaakosoa'ina. Kidiania vahojaki adani ija'ari 144 mil vihiki vaipohina. Vaatha vavahojaki ida rajomi. Ovilia Dorona onina, Deus onina hiki. Deua binajiri'iki ija'ari vaatha. 2Oniaroa, okamitha'ihi ida athii 'baraki nama. Paha karaho gororofoniki fori hiki ida athii ithoni, bahi taararahaki fori hiki jaboni ida. Ija'ari vakadiharpa ithoki fori hiki ida athii ithoni okamithaki. 3Vigaakosoaki adani 144 mil ija'ari vaipohina ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavini viahania. Ija'ari fori vihiki vahokiki avako'bamahakhamaki vaviaha, ka'da'di 24 vihiki vaipohina vaviaha jaboni vigaakosoaki adani 144 mil ija'ari vaipohina. Moro kaja'dia vaahiaki adani ija'ari vâipohiki. Hi'adani 144 mil vihiki vaipohina ka'oa avakogaki ada moro. Deus va'ora akava'ijoaki adani arabo hahavi kaija'arini vahoariha vahararana, va'oaniaro ka'oa vakaabokaki ada moro kaja'di-ra vakava'ojomo'ihavini. 4Hi'adani 144 mil vihiki vaipohina ni-vamakhaniki. Vajahaka'oaki adani. Imakhinava gamo-ra vi'omaravini oadani fori vihiki adani. Ovilia Dorona oniki-ra vavaipohiha'oadahaki adani. Vagathogatho'imidiaki adani ija'ari Deus kaimoni arabo hahavi kaija'arini vahararana. Deus Ovilia Dorona oniki khama va'ora avakava'ijoaki adani kidija'ari vihira kaimoni, oniani ida Ovilia Dorona oniki kania vaabono gahinai vanihavini hija. 5Ni-hoaranija korijanahia vakavaraniki. Vajahaka'oaki adani. 6Hari. Oniaroa, onoki'aha ada Deus ibavi kaija'arini hoariha. Nama jararinia raboki ada. Ibavi hahavia avanamonionihi ida moni jahaki anokhomiriki Deua bikaronaki arabo hahavi kaija'arini vakadimoni. Nação hahavi, tribo hahavi vakadimoni, vaathi kahoarihakhamaki vakadimoni ida. Vakadiania okha'iki bana ada. Va'ora akanamonionivini hiki ida bana moni vakamithaja kaimoni. 7Athii 'barakia va'ora ni'aha: —Vifini bana ada Deus! Danoki ada. Asohika'oaki ida kidihojai, oniania khai vani'a bana ada Deus. Kaikahi'iki ida mahi Deus ija'ari hahavi-ra va'ora nasohivini kamahini. Ija'ari hojai jahakia vakahojaikia vagathanihananaki bana ida vakadihojai jahaki abosini. Ija'ari hojai jaharikia vakahojaikia vagathanihananaki bana ida vakadihojai jahariki abosini jaboni. Vakanamasivi bana ada Deus, ovaria binamonahaki ida nama, arabo, 'dako kajokiraki karaho, vaini kama'dani kapahani hiki. 8Oniaroa, onoki'aha ada Deus ibavi kaija'arini hoariha. Ovari vara ni'imidiaki naothia kasiaga'iki ada. Niha'aha: —Ihimi'iki ida Babilônia sidaji kaija'arini vadanona. Vinho fori hiki ida makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamavini. Babilônia sidaji kaija'arini vinho fori hikia va'ora vano'avini hiki adani arabo hahavi kaija'arini vi'avija kaimoni. Oniani ida arabo hahavi kaija'arini-ra va'ora najaharika'oaja. Hari. Vaihimi'iki adani ija'ari Babilônia sidaji kaija'arini fori vihiki — niha ada Deus ibavi kaija'arini. 9Oniaroa, onoki'aha ada Deus ibavi kaija'arini hoariha. Ovari vara ni'imidiana naothinia kasiagaki ada. Athii 'barakia bini'aha: —Va'ora onava'isohiki adani ija'ari paha katapo'ijani, paha katapo'ijani amovana hiki-ra va'ora vakanamasiviki. Deus va'ora napohimajaki bana adani ija'ari. Deus va'ora naima'banaki jaboni adani ija'ari paha katapo'ijani onina vakarajomiki vaatha, vasa'a. Deus va'ora kava'ijokojokokarahoki adani ija'ari, ni-va'ora va'adipa'itxiki. Vagathanihananaki ida vakadihojai asohiriki abosini. Nahina jaharini arafiakia Deus va'ora arakhaki bana adani. Va'ora nahokahiki bana adani siho kakaraho, enxofre hiki ha'dini ibavinia, vakamithaki bana ida vaimana 'banani arafiaki. Deus ibavi kaija'arini, Ovilia Dorona oniki khama vada va'ora vani'aha adani siho kabodinia vahojaki. 11Aakasihi ida siho kaojini mahi hahavi, joma hahavi. Ni-kaihimiki ida siho. Ni-ihimiki ida vakadimahi jaharini arafiaki. Ni-fai nipa'itxiki ida vaimana 'banani vakamithaki mahi, joma hiki. Vakhanimanira adani ija'ari paha katapo'ijani-ra vakanamasiviki. Vakhanimanira adani ija'ari paha katapo'ijani amovana-ra vakanamasiviki jaboni. Vakhanimanira adani ija'ari paha katapo'ijani onina karajomihi-ra vavahojaki jaboni — niha ada Deus ibavi kaija'arini. 12Hari. Deus kaija'ari arihina-ra akava'ibodivaraniva bana mahija Deu-ra akava'ipahinipa'itxiravini. Anaabahaha'oadahava ida Deus athi. Vahoariha haria vanajahariharivini kaba'i, Jesu-ra avaipohiha'oadahava, Jesu-ra avakaijokaha'oadahava. 13Hari. Oniaroa, okamitha'ihi ida athii khani nama. Hora ni'aha: —Inajiri bana hida hihida athii: Deus va'ora kajoamoraki bana adani kidija'ari vaabono vava'ahaki vaabinina, bada vani'avini oadani ida badani Deus va'ora honariavini hiki. Oniaroa, niha ada Ma'onahai Jahaki: —Ha'a, asohiki hida kadavarani. Arabo vahojana oadani karahoki ida vakadibadani Jesus kaimoni. Vaabinina naothinia avaakoiriki bana adani. Vagathanihananaki ida vakadibadani jahaki abosini — niha ada Ma'onahai Jahaki. 14Hari. Vada oni'ianahi, onoki'aha ada bahi vaforiki. Bahi namana vithi'iki ada makhira nokiana fori hiki. Biaka'da'dihaki ida kajamari ouroa kakajamarihi kajahaki. Sa'a bigathiki ida kidisa'ai tarasara vakoniki sajoki. 15Oniaroa, Deus gorana nama khaonaniki ada Deus ibavi kaija'arini. Athii 'barakia vara bini'aha ada bahi vaforiki namana vithiki: —Iava'boahahavi bana ida rakhajahi bononi a'diki ibavi hahavi, arabo hahavi hojaki. Kama'daki ida mahi a'boaja kaimoni ida arabo hahavi karakhajahini bononi a'diki. Rakhajahi bononi a'diki fori vihiki adani ija'ari hojai asohirikia vakahojaiki araboa vahojaki. 16Hari. Bahi namana vithikia kiditarasara vakonikia biava'boa'ihi ida arabo hahavi karakhajahini bononi, binajoroni'ihi. 17Hari. Onoki'aha ada Deus ibavi kaija'arini hoariha Deus gorana nama khaonanina. Ovaria jaboni bivahojaki ida tarasara vakoniki sajoki. 18Naothinia onoki'aha ada Deus ibavi kaija'arini hoariha. Siho kaha'diki akadava'ava abono ada. Ovaria biakadava'aki ida siho kaha'diki. Incenso aha'dini ibavini kania kha'aha. Athii 'barakia vara bini'aha ada Deus ibavi kaija'arini tarasara vakoniki sajoki-ra gathiki: —Khanokhanoha'a bana! Iava'boahahavi bana ida uva 'da'dini vadinia hojaki. A'diki ida uva bononi arabo hahavia. Ija'ari kahojai asohirikia kahojaibakhiaki fori hiki ida uva a'diki. 19Oniaroa, Deus ibavi kaija'arinia biava'boahahavi'ihi ida uva 'da'dini kiditarasara vakonikia. Biosona'ihi ida uva hahavi bavi karaho bodinia uva-ra vakada'aha'ahavini hiki a'bani aniaja kaimoni. Onivani fori hija bana ida namithaki ija'ari Deus athi-ra vanaabariki vakadiania. Deus va'ora kava'ijokojokokarahovini mani ida hojai asohiriki abosinia va'ora no'avini hija bana. 20Sidaji baninija hojaki ida uva-ra vakada'aha'ahavini bavini. Ji'bini'iki ida uva bavini uva a'bania. Ahovarirakosi'iki ida uva a'bani. Ija'ari Deus athi-ra vanaabariki kohana vaamana nokiani fori hiki ida uva a'bani. Ni-pa'itxiki ida ama khaonanini, arafiaki ida. 300 quilômetros oadani ida ama, vaini fori hiki ida. Vaadi 'bamiki hiki ida bihiani ama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\