Apocalipse 16

1Hari. Oniaroa, okamithaki ida athii 'baraki Deus gorana nama. Kamithavahaki ida athii vara va'ora vani'aki adani Deus ibavi kaija'arini 7 vihiki vaipohina: —Avikha'a bana, avanahoroa bana hida 7 bavi ipohini Deus kava'ijokojokoi karahoa binaji'biniki. Arabo hahavi kaija'arini vanamana avahoari bana. 2Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoarana imidia kidibavi daiki-ra ahovari'iki arabo hahavi kaija'arini vanamana. Oniaroa, vaabaijoha'iki adani ija'ari vakarajomiki paha katapo'ijani karajomia vaatha, paha katapo'ijani-ra vakanamasiviki vihiki. Na'bahaki ida vakadibaijo. 'Banakarahoki ida. 3Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina ada bavi daiki-ra ahovari'aha 'dako karaho kajokiraki namania. 'Dako kapahani ija'ari abiniki amani fori niha'iki. Nahina hahavi hokiki paha bodinia hojaki abini'iki. 4Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina kidibavi daiki-ra ahovari'aha. Vaini ka'da'dini hahavi kapahani, arabo hahavi kavainini hikia biahoari'iki ida kidibavi daini, oniani ida vaini kapahani-ra ama anihananaja. 5Oniaroa, okamitha'iki ada Deus ibavi kaija'arini hoariha athi, ovari paha hahavi-ra akadava'aki. Deu-ra vara ni'aha: —Sohika'oaki hida kadabadani ija'ari vakadiania. Sohika'oaki ida kadabadani ija'ari-ra napohimajavini. Ivani ijahaka'oaki i. Kanahinarini kari ihojahaha'oadahaki i. Asia ihojaki i. Va'ora inapohimajaki adani iathini-ra vanaabariki vaipohiki. Va'ora vanaabinihanana'iki adani iathini namoniva abono vaipohiki, va'ora vanaabini'iki adani kadaija'ari vahoariha jaboni. Avahoari'iki ida kadaija'ari vaamana, oniani ida va'ora ino'avini hija ama vi'aviki kaimoni. Vagathani'iki ida vakadihojai jahariki abosini. 7Oniaroa, Deu-ra vakanava'igavini ibavini kania okamitha'ihi ida athii: —Deus, ivani ka'da'di vakadika'da'di i. Ikaabokaki ida hahavi inofiki. Sohika'oaki hida kadabadani ija'ari vakadiania. Sohika'oaki ida kadabadani ija'ari-ra napohimajavini. Vagathani'iki ida vakadihojai jahariki abosini. 8Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina kidibavi daiki-ra ahovari'iki safini namana, oniani ida safini afana-ra anarafiaja, ija'ari-ra va'ora nakhoroni'iki. 9Safini afana va'ora nakhoronihanana'aha adani Deus athi-ra vanaabariki. Kaba'i, ni-vakava'ipahinipa'itxiki ida vakadihojai jahariki, ni-Deus danona-ra khai vani'apa'itxiriha adani. Deus vani va'ora napohimajavini, oniani ida Deus onina-ra vakanavaranihavini hija. 10Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina kidibavi daini-ra ahovari'aha paha katapo'ijani kavithi ibavini namania. Ahovari'iki ida bavi daini paha katapo'ijani kidija'ari hahavi khama vakadiania, oniani ida nabakibakini hija. Vaimana 'banani karaho-ra vakamithavini mani ida vaabani-ra vakharomisivini hija. Vavahojahananaki ida baijo na'bahaki jaboni, vakamithaki ida vaimana 'banani arafiaki. Deus va'ora vanaima'banakarahovini mani ida varani jaharikia Deus nama hojaki-ra vakanavaranihaha'oadahavini hija. Ni-vakava'ipahinipa'itxiki ida vakadihojai jahariki. 12Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina kidibavi daini-ra ahovari'iki vaini karaho Eufrates oniki namania. Afora'iki ida vaini kapahani. Aforani naothinia, nokiahi ida arabo foraki avikafianira kaimoni adani arabo kaija'arini vakadika'da'di, hi'adani safini bivikhamananiki kaniaja vikhaki. 13Oniaroa, va'ora onokiki adani ma'onahai vajaharika'oaki avahoarabakosiki. Vakaramonavahaki adani. Viraka'da nokiani fori vihiki adani. Mabidiri karahoda fori hiki bodia khaonani'iki ida hoarani, arabo katapo'ijani bodia khaonaniki ida hoariha, Deus athi namoniva abono 'badara bodia khaonaniki ida hoariha. 14Vajahari'oamanira adani hi'adani ma'onahai vajaharika'oaki. Badani danokia vakabadanibakhiaki, oniani ida ija'aria vakava'ibodivaranikarahovini hija. Arabo hahavi kaija'arini kania avaadahaoniki adani ma'onahai vajaharika'oaki, va'ora vanajoronira kaimoni adani arabo kaija'arini vakadika'da'di, va'ora vani'aha: —Avaabononi vakanajoronikhama'a mahija Deus kidija'ari khama va'ora avida'avini — va'ora ni'aha. Deus ija'ari-ra nasohivini kamahini, Deua binanokiaki ida danona arafiaki. Niki bana hida namithaki kaimoni. 15Hari. Oniaroa, Jesus Cristo haria nava'isohi'iki: —Mitha vani'a. Ojoiki bana ho. Ija'ari hora vanokharavini kaba'i, ojoiki bana ho vakadiania. Bo'di abono kaikahina vani fori ohiki bana ho. Avava'ini-ra okadihivini. Hari. Makari jahaki-ra vakaimahavini vani fori hiki ida hora vanokhahaha'oadahavini. Khai vakhaniki bana adani hora vanaviahanokhaki. Vakadimakari-ra avakadava'ajahakiki adani. Okaikahina kamahini vakamakariki bana adani. Ni-vabarobarona vahojaki vahoariha vaviaha, oniani ida vava'i anaipahini hirija bana — niha ada Jesus Cristo. 16Hari. Oniaroa, ma'onahai vajaharika'oaki avahoarabakosiki va'ora vanajoroni'aha adani arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'di. Ija'ari ibavi hebreu athinia Armagedom onikia vajoroni'iki adani. 17Hari. Deus ibavia, Deus ibavi kaija'arini hoariha maina kidibavi daini-ra ahovari'iki sirisiriki namania. Oniaroa, Deus ibavia, ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavini kania kamithavahaki ida athii 'baraki: —Hari. Namithahahavi'iki ida — nihahi. 18Vara nina kaba'i, nokiaki ada bahi banabanaki. Kamithavahaki ida athii ipohiki, bahi taararahaki hiki jaboni. Oniaroa, ho'doho'dodanoki'ihi ida arabo. Deus ija'ari-ra namonahavini naothinia ni-niki namitha'iaki kaho. Ni-namitha'iaki kaho ida arabo ho'doho'doni arafiaki, ija'ari-ra naimahidaki hihida mahi fori hiki. 19Tharara'iki ida sidaji karaho Babilônia oniki. Oniaroa, akapitakhamani ahoarabakosi'ihi ida sidaji. Ihimi'iki ida arabo hahavi kaija'arini vakadisidaji hahavi. Deua bikava'ihokiki ida Babilônia sidaji kaija'arini fori vihiki vakadibadani jahariki, oniani ida va'ora nihimavini hija. Deus va'ora no'aki fori hiki adani sidaji kaija'arini kidibavi vinho fori hikia binaji'bini'iki, vi'avihahavija kaimoni. Deus kava'ijokojokoi fori hiki ida vinho. 20Oniaroa, kajoviri hahavi akavisonihananaki, arabo namahiki hahavi avisoniki jaboni. 21Khanorariki ida ja'di na'bahaki ija'ari vanamana bahi kharariki fori hini. Karaho'oamanija ida ja'di hoarahanana khanani 40 quilos hiki. Deus vania binikhararija ida ja'di na'bahaki ija'ari-ra napohimajakarahoki, oniani ida varani jaharini arafiakia Deu-ra vakanavaranihavini hija.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\