Apocalipse 17

1Hari. Oniaroa, Deus ibavi kaija'arini hoarana kha'aha kodiania. Onokibiinini'iki ada ovari 7 vihiki vaipohina vahararana, 7 bavi daiki ahoroani kari onoki'iki ada. Hari. Kha'aha ada ovari kodiania. Hora ni'aha: —Hida kha'a bana. Ira onanokiahivini hiki bana ida gamo makhira-ra odoraonibakhiaki. Rajomi hiki ida gamo. Deua bikavarajomiki ida gamo sidaji karaho kaija'arini kajonina vihikia. Vaini ipohiki maakarinia hojaki ida sidaji karaho. Ira onanokiahivini hiki ida bana niha ninini Deus gamo kabadani asohirini arafiaki-ra naabosivini. 2Vikhabakhiaki adani arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'di gamo kania vakanabadanihaja kaimoni. Gamo makhira-ra odoraonibakhiaki vaabono vakavi'omakhamavini vani fori hija ida vinho. Arabo hahavi kaija'arinia vi'avi'iki ida gamo kavinho, vakahanoki adani kidiania. 3Hari. Ma'onahai Jahaki ova'i-ra nahonariahihivini vani, Deus ibavi kaija'arini hora avikha'ihi amasia. Amasia onokiki ida gamo tapo'ija nadaraki namana vithini. Tapo'ija asafi namani-ra nahihaviki ida jirihi athini jahariki, Deu-ra kanavaranihaki. Bikavahojaki ida 7 ka'da'di kaipohini, bivahojaki ida 10 moroboi 'dakhaki jaboni. 4Gamo vania bikaimahaja ida makari nadaraki jahaki nokiani, kaidivaki. Bivahojaki ida kasoro ka'ohihi, ouroa amonahaki, ja'di kaidivakia amonahaki, pérola oniki amonahaki hiki. Bikavadihaki, bikamorobohaki ida kidikasoro kaidivaki. Bikasa'ahaki ida vinho bavini badani karamonavahaki binaji'biniki. Deua bikavarajomivini ida gamo kahojai jaharika'oaki kidivinho bavini daikia. Gamo kidimakhira hirina kaba'i, vaabono vakavi'omakhamabakhiaki fori hiki ida kidibavi daiki. Nahina hahavi hoariha kaipahivahaki karamonavahaki hikia kabadanibakhiaki jaboni ida. 5Athania hojaki ida onini jirini ogavahariki. Gamo athania jiriki ida: “Hovani Babilônia sidaji karaho danoni arafiaki kaamia ho. Hovani gamo makhira-ra odoraoniki kaamia ho. Onakama'daki ida hojai karamonavahaki ija'ari kahojai jaharikia vavajahaki.” 6Kahanoki fori hiki ida gamo. Deus kaija'ari vaamana binakahanoki ida. Jesu-ra vakava'ipahinipa'itxiravini mani ida gamo va'ora naabinivini hija, bi'avi'iki fori hiki ida Deus kaija'ari vaamana. Onoki'ihi ida gamo, oimahidakaraho'ihi. 7Oniaroa, Deus ibavi kaija'arini hora nana'dohi'ihi: —Niha inimanija iimahidakarahoki? Ogavahariki ida gamo, ogavahariha ada tapo'ija gamo-ra vajadojadoki nahina vihina. Ira onava'isohiki bana ho nahina fori vihiki adani gamo, tapo'ija khama. Nahina fori hiki jaboni ida 'da'di 7 hiki ipohini, moroboi 'dakhaki 10 hiki ipohini tapo'ija bivahojaki. 8Hi'o tapo'ija inoki'iki hoki'iki mahi 'bo'dakari. Ni-hokijanaki araboja. Hodi bihiaki anokhomini nokiavaharikia okhaonaniki bana ada tapo'ija. Okhaonanina naothinia, nokia'ianaki ada araboja. Oniani ida kidimahi Deua binihimavini hija bana Ibavi Jaharika'oakia. Arabo kaija'arinia vada vani'aha ada tapo'ija, va'ora naimahida'aha. Hari. Deus hahavi-ra namonahavini viahania binajiri'iki ida ija'ari vaonina kidipapira mahi anokhomiriki-ra vavahojara kaimoni kidiania. Hi'adani ija'ari tapo'ija-ra vanokivini vani vaimahida'aha. Mahi 'bo'dakari hoki'iki ada tapo'ija, ni-hokijanaki araboja. Naothinia, nokia'ianaki bana ada — hora ni'aha. 9Hari. Vara hora ni'a'ianaha: —Ogahai abonoa biogaki ida nahina hini, ogaharikia ni-biogaki ida nahina hini. Arabo namahiki 7 hiki ipohini fori hiki ida tapo'ija ka'da'di 7 kihiki kaipohini. Gamo kavithi ibavini ida arabo namahiki 7 hiki ipohini. Arabo kaka'da'dini 7 vihiki vaipohina fori hiki jaboni ida tapo'ija ka'da'di 7 kihini kaipohini. 10Biananokhomi'iki ida arabo kaka'da'dini 5 vihiki vaipohina ija'ari-ra va'ora vaka'da'diki. Hoarana asia ija'ari-ra va'ora vaka'da'diki. Ka'da'di hoariha ni-kaikahi'iaki kaho. Nokiana kamahini jorakia binanokhofiaki ida ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini. 11Hi'o tapo'ija mahi 'bo'dakari hoki'iki o, ni-hokijanaki araboja. Okhaonanina naothinia, nokia'ianaki o araboja, ka'da'di hoariha hina. 7 ka'da'di vahoariha vaipohina ada. Ovari jaboni Deua kidimahi binihimaki bana ada Ibavi Jaharika'oakia — Deus ibavi kaija'arini hora ni'aha. 12Hari. Vara hora ni'a'ianaha: —Ira onava'isohiki bana ho nahina fori hiki ida 10 moroboi 'dakhaki ipohini inoki'iki. Arabo kaka'da'dini 10 vihiki vaipohina fori hiki ida jaboni. Ni-ija'ari-ra vavaka'da'diriha kaho adani. Khaki bana ida mahi ija'ari-ra vavaka'da'divini kamahini, vagathani'ihi ida danoi ija'ari-ra vavaka'da'dira kaimoni. Oniani ida tapo'ija khama ija'ari-ra va'ora vavaka'da'divini hija. Ni-mahi ipohiki ija'ari-ra va'ora vaka'da'diki. Jorakia vananokhofiaki ida. 13Hi'adani 10 vihiki ka'da'di vaipohina vaabono vakaaminakhamavini, vanaabaja kaimoni ida tapo'ija athi, tapo'ija va'ora honariara kaimoni. 14Hi'adani 10 vihiki vaipohina vanigafani'aha ada Ovilia Dorona oniki. Ni-vakaabokaki ada Ovilia Dorona oniki-ra vanapohimajavini. Ka'da'di vakadika'da'di ada Ovilia Dorona oniki, oniani ida tapo'ija 10 vihiki vaipohina khama va'ora nihimavini hija bana. Ni-va'ora vakaabokaki adani Ovilia Dorona oniki kidipohi khama. Ovilia Dorona oniki ipohina vihiki adani Deus va'ora nagathogatho'iki. Ni-vakava'ipahini'iki ida athi vanaabavini — hora ni'aha. 15Hari. Oniaroa, Deus ibavi kaija'arini hora ni'a'ianahi: —Inoki'iki jaboni ida vaini ipohiki. Paha namania vithiki ida gamo makhira odoraonibakhiava abono. Vaini ipohiki fori vihiki adani arabo hahavi kaija'arini, nação hahavi vaathi kahoarihakhamaki adani. Ibavi hahavi kaija'arini vihiki fori hiki ida vaini kapahani inoki'iki. 16Inoki'iki jaboni ida tapo'ija morobo 'dakhaki 10 hiki ipohini. Tapo'ija, 10 vihiki vaipohina khama vakaimajahapa'itxirihi ida gamo makhira-ra odoraonibakhiaki. Vaaniki bana ida gamo kanahina hahavi. Barobaroni vanahojahaki bana ida. Vanaabiniki bana ida, vahaki bana ida gamo imani. Siho kaha'diki kania vanahokahiki bana ida gamo fori hiki. 17Deus vania vava'i bodini binahonariahihiki adani tapo'ija, 10 vihiki vaipohina, oniani ida vaabono vakaaminakhamavini hija. Vaabono vakani'akhama'aha adani 10 vihiki vaipohina: “Jahaki ida adanona tapo'ija-ra ano'avini, bikaabokaja kaimoni ida ija'ari hahavi-ra va'ora vaka'da'divini.” Vakhaniha. Nini vani Deua binofija ida athi bivava'isohihijora'iki namitharini oadani. 18Inoki'iki ida gamo makhira-ra odoraonibakhiavini. Onivani fori vihiki adani sidaji karaho kaija'arini. Hi'adani sidaji kaija'arini va'ora vahonariafiahavini adani arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'di — hora ni'aha ada Deus ibavi kaija'arini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\