Apocalipse 18

1Oniaroa, onokiki ada Deus ibavi kaija'arini hoariha maina nama gaari'ina. Ka'da'di danoki ada. Arabo hahavi ibavi hahavi-ra navagaki ida Deus ibavi kaija'arini vagana. 2Athii 'barakia nihaha: —Ihimika'oaki ida sidaji karaho Babilônia oniki. Ni-ija'aria vavaibavijanaki ida sidaji kani. Jahari kahonai abono vanokiariki ka'oa vavaibavi'iki ida. Jahari kahonai abono vakaramonavahaki vavaibavi'iki hi'ida sidaji. Igitha raboki karamonavahaki ka'oa vagoraki hi'ida sidajia. 3Vinho fori hiki ida makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamavini. Babilônia sidaji kaija'arini va'ora vano'abakhia'iki adani arabo hahavi kaija'arini vinhoa, vi'avivini va'ora avavadadami'aha. Vikhabakhiaki adani arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'di Babilônia kasidajinia, karamonavahakia vakabadanijabanara kaimoni. Pavakarihi abono jaboni Babilônia sidajia vahojaki avana'ba'divini arafiaki ida vakadijiniro badani jaharika'oaki-ra bada vani'ajabanavini sidaji kaija'arini vakadiania — niha ada Deus ibavi kaija'arini. 4Oniaroa, okamitha'iki ida athii hoariha nama, nihani: —Kodija'ari, ai vihi'a bana hihida sidaji kaija'arini vakadiania, avakara'o'a jorakia. Deus va'ora napohimajaki bana adani sidaji kaija'arini, vakadihojai jahariki abosini. Hari'a vakadihojai jahariki avava'ini-ra akaborova mahija Deus a'onira napohimajaravini vakadiania. 5Jaharini arafiaki hida sidaji kaija'arini vakadihojai. Arabo namahiki nama-ra kaitoniavini fori hiki ida vakadihojai asohiriki ipohiki. Deua bikava'ihokiki ida sidaji kaija'arini vakadihojai asohiriki, jaharikia va'ora arakhaki bana adani. 6Kodija'ari, ija'ari Babilônia sidaji kaija'arini fori vihiki a'onira vanajahariharibakhia'iki a'oni. A'onimaina bana, avaka'da'dini-ra avakanaabosija bana. Vanakaraho bana ida va'ora avanaabosivini. A'onira vano'avini hi'iki ida vinho fori hiki a'onira napohimajaja kaimoni. A'onimaina va'ora vano'a kavi fori hikia. Vanaji'binivini vani fori vaniha bana ida vakadibavi va'ora napohimajavini arafiaki kaimoni. 7Babilônia sidaji kaija'arinia vanajoronivini vakadimoni hini ida nahina ahapini, nahina kaidivani arafiaki, nahina vaabono vavaboraborahavini hiki. A'onimaina bana. Vanajoroni bana vakadimoni hini nahina vaimana na'banani hiki, nahina vava'i namokarani hiki. Vaabono vavaboraborahavini vaabono vani'aha: “Arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'di hari. Ka'da'di kavithi ibavini fori hiki hida akadisidaji. Kaariha fori arihirihi. Ni-nahina bikaabokaki ida haria napohimajavini.” Vakhaniha adani sidaji kaija'arini. 8Oniania, jorakia namithaki bana ida nahina jahariki vakadiania, vapohimajaki bana adani. Vakavamoniki bana adani, vava'i rogo inikarahoki bana adani, vai'ami abani vihiki bana adani. Avoosiki bana ida sidaji hahavi, siho kakarahoa binihimaki ida. Danoki ada Deus. Jaharikia va'ora arakhaki ada. Asohiki ida Deus kabadani, binaabosivini hihida sidaji kaija'arini vakadihojai jaharika'oaki — nihi ida athii. 9Arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'dia vada vani'aki ida sidaji aha'di'iki ojini, oniani ida vava'i mokara ni'akarahoni hija. Arabo vaka'da'diva sidaji ihimini-ra vakaasara'ahapikivini, ni-vakaabokajanaki ida vakadihojai karamonavahakia vakabadanijabanana. 10Napaja vahojakia vada vani'aki ida siho akaha'diki sidaji-ra kanihimavini. Deus va'ora napohimajavini-ra vifinivini mani ida napaja va'ora nahojaja. Vakhaniki adani: —Babilônia sidaji kaija'arini maha. Karaho'iki ida avakadisidaji. Arabo hahavi kaija'arini-ra va'ora avahonaria'avini. Jahariki namitha'iki avakadimoni. Avagathani'iki ida avakadihojai jaharini arafiaki abosini. Jorakia a'onira nihima'iki ada Deus — vakhaniha. 11Arabo hahavia pavakarihi abonoa vanoki'iki ida sidaji aha'dini, oniani ida va'ora nabarariaria'ahapikija, vava'i mokara ni'akarahoni hija. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida vakadinahina, vakadinisika hiki. 12Vakhani'aha: —Ni-nahina bikapavakarijanaki ida akadiouro, prata, ja'di kaidivaki, pérola hiki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida makari jahaki, linho oniki, makari nadaraki hiki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida makari jahaki hoariha seda oniki, lã oniki hiki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida akadiava kaidivaki mitxaki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida akadinahina kaidivaki marfim onikia amonahaki. Ni-nahina bikapavakarijanaki hida akadinahina ava kaidivakia amonahaki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida akadinahina bronze oniki amonahaki, ferro amonahaki, ja'di kaidivaki mármore onikia amonahaki jaboni hiki. 13Ni-nahina bikapavakarijanaki ida akadicanela, akadi'bai kakabodihini hiki. Ni-nahina bikapavakarijanaki hida incenso, miha, misai hiki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida akadivinho, basina jahaki, trigo khajahaki, trigo 'ba'dani hiki. Ni-nahina va'ora kapavakarijanaki adani 'daama kahidari, ovilia, cavalo, carruagem kihiki. Ni-nahina bikapavakarijanaki ida ija'ari gathaki, ija'ari vahoariha vihiki jaboni — nimania ida vakadiasara vakadiabarariri athini. 14Pavakarihi abono va'ora ni'aha adani sidaji kaija'arini: —Ihimi'iki ida nahina hahavi avakava'inofinofiki. Ihimi'iki ida avakadinahina ahapini, avakadi'ouro avavahoja'iki hiki. Ihimika'oa'iki ida, ni-avakaragajanaki bana avakadiania — vakhaniha. 15Hari. Napaja vahojaki adani pavakarihi abono vakadibadani sidaji bodinia va'ora kananahina'ahapiki'iki. Deus va'ora napohimajavini-ra vifinivini jaboni mani ida napaja va'ora nahojaja. Vaasara'ahapikiki bana adani. 16Vabarariaria'aha, vakhani'aha: —Babilônia sidaji kaija'arini maha. Jahariki ida avakadimoni. Avakaimaha'iki ida makari jahaki kaidivaki linho oniki, makari nadaraki, lã nadaraki hiki jaboni. Avaabononi avanajahavini hiki ida kasoro kaidivaki ouroa amonaha'iki, ja'di kaidivaki, pérola kaidivaki hiki, ni-avavahojajanaki. 17Jorakia ihimi'iki ida avakadinahina kaidivaki afohahavi — vakhaniha. Napaja vahojaki adani kanava kakaraho kanasohiva abono afohahavi, vakadihonai abono, ija'ari vakadiania vaadahaki vihiki. Kanava kakaraho kakakarivani jaboni napaja vahojaki. 18Vada vakani'ahi ida siho akaha'di'iki kaojini. Vabarariaria'aha: —Ni-anoki'iaki ida sidaji hoariha hihida sidaji fori hiki. Avajaha'iki hida sidaji nokiani jahaki, sidaji kaija'arini vakadinahina kaidivaki hiki — vakhaniha. 19Vava'i mokara nikarahoni mani ida arabo khomakhomani-ra va'da'di a'ania vanaibavivini hija. Vaasara'ahapikina, vabarariariaha: —Babilônia sidaji kaija'arini maha. Jahariki ida avakadimoni. Mahi radaha'iki kanava kakaraho kanasohiva abono, pavakarihi abono khama avana'ba'di'iki ida vakadinahina avakadiania. Sidaji kaija'arini, avakapavakari'iki ida vakadinahina. Jorakia ihimi'iki ida avakadinahina afohahavi — Babilônia sidaji kaija'arini va'ora vani'aha. 20Oniaroa, okamitha'iki ida athii, nihi: —A'onivani nama avahojaki, khai vakhani'a bana! Deus kaija'ari, khai vakhani'a bana jaboni! A'onivani Jesus athi avaadahaoniva abono, khai vakhani'a bana jaboni! A'onivani Deus athi namoniva abono, khai vakhani'a bana jaboni! A'onira vanajaharihari'iki adani Babilônia sidaji kaija'arini, oniani ida Deus va'ora nihimavini hija. Vagathaniki ida vakadihojai asohiriki abosini. Khai vani'a'a bana ida sidaji ihimi'ini! — niha. 21Hari. Oniaroa, onoki'iki ada Deus ibavi kaija'arini danoki. Binabiinihi ida ja'di karaho arafiaki, trigo kakhajahini ibavini fori hiki ida ja'di karaho. Biosonanai'ihi 'dako karaho kajokirakia, kafari'ihi, niha: —Hihida ja'di karaho-ra onahokahivini vani fori vihira bana adani Babilônia sidaji kaija'arini, Deus va'ora nahokahika'oavini. Avavisoni'ina, ni-nokiajanaki bana ida sidaji, ihimika'oa'iki bana ida Babilônia sidaji. 22Ni-kamithavahajanaki ida música ithoni Babilônia sidaji kahagihinia. Ni-kamithavahajanaki ida harpa ithoni, flauta ithoni, trombeta ithoni hiki. Ni-kamithavahajanaki ida ija'ari vakadiahi. Badani abono afohahavi nahina kaidivaki-ra vanamonahaki ni-vahojajanaki, avavisoni'iki adani. Ni-kamithavahajanaki ida ja'di trigo-ra vikhajavini ibavini ithoni. 23Ni-nokiajanaki ida lamparina ha'dini Babilônia sidaji bodinia. Ni-kamithavahajanaki bana ida akarai kaihinikani khaiini maisa kidigamo khama vaabono vara vakani'akhamavini. Arafiaki ida pavakarihi abono vadanona Babilônia sidajia vahojaki. Vahoariha-ra vakaijorahavini vakadinahina-ra avana'ba'dira kaimoni, oniani ida arabo hahavi kaija'arini va'ora vakorijanahavini hija. Deua binihimaka'oaki ida vakadinahina. 24Babilônia sidaji kaija'arini va'ora vanaabini'iki adani Deus athi namoniva abono, Deus kaija'ari vihiki. Va'ora vanaabini'iki jaboni adani ibavi hahavi kaija'arini hoarahanana, oniani ida Deus jaharikia va'ora arakhavini hi'ia Babilônia sidaji kaija'arini, binaabosija kaimoni ida vakadihojai jaharini arafiaki — niha ada Deus ibavi kaija'arini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\