Apocalipse 21

1Hari. Oniaroa, Deus hora nanokiahi'ianavini hihi ida vadami fori hiki hoariha. Onokiki ida nama ja'dini, arabo ja'dini hiki jaboni. Avisoni'iki ida nama 'bo'da, arabo 'bo'da hiki. Avisoni'iki jaboni ida 'dako karaho kajokiraki. 2Onokiki ida Sidaji Jahaka'oaki Jerusalém sidaji ja'dini oniki. Deus kania nama gaari'ihi araboa. Ima'inavi kidimakhira kaikahina viaha abononi nabaroki fori hiki ida sidaji nokiani jahani. 3Okamithaki ida athii 'baraki ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavini kania: —Vada va'ora vani'a, ibaviki ada Deus ija'ari vakadiania. Ija'ari Deus kania vaibaviki kidija'ari vihiki. Ovani oa vakadiDeus hira ada. Vahararana hojaki bana ada. 4Deua binajohahi ida vanokho a'bani vaasarajanarara kaimoni. Ni-ija'ari abinijanaki bana. Ni-ija'ari vava'i mokara nijanaki bana, ni-ija'ari asarajanaki bana, ni-ija'aria bikamithaki bana ida imai 'banani. Hahavi Deua binamonahabiinini'iki ni-hojajanaki, ihimi'iki ida. Ja'dini maina ida Deua binamonaha'ia. 5Ka'da'di vakadika'da'di kavithi ibavinia vithikia bini'aha: —Oanaja'dihahaviki ida kodiamonahi — niha. Oniaroa, nahina hoariha hora ni'ahi jaboni: —Inajiri bana hida oathi. Namithahahaviki bana hida ira onanokiahijoravini hi'iki. Ka'oa hini mani ida ivakaijokavini najahani hija. 6Asia vara niki ada: —Hari. Namitha'iki ida hahavi ira onanokiahijoravini hi'iki. Kanahina'iarini kari ohojahaha'oadahaki ho. Hahavi ihimini naothinia asia ohojaki bana ho, ni-ihimiki ida kodimahi. Hovani onakama'da'iki ida hahavi hojaki. Hovani oananokhomiki jaboni ida. Ija'ari vakanabidi akaaforaki paha ija'ari kamahi anokhomirikia va'ora ono'aki bana ho. Ni-abosiki ida paha okavagahinaiki. Vaini ka'da'dinia kama'daki ida paha va'ora ono'avini hiki. 7Mahi jahaki anokhomirikia va'ora ono'a'iki adani kodija'ari Jahari athi-ra vakajoniki, hora vakava'ipahinipa'itxiriki. Hovani vakadiDeus ho, kodija'ari vihiki adani. 8Vahoariha ibavi enxofre ka'dakoni ha'diki bodinia va'ora onahokahiki bana adani. Hi'adani ni-vanaabajahakiki ida oathi. Ija'ari vahoariha va'ora vanajahariharivini mani ida va'ora vifinivini hija, oniani ida hora vakava'ipahinivini hija. Hi'adani vanahoarihaki ida oathi ka'oa, ka'oa hijanaria kaimoni. Deus kaija'ari 'badara ibavi enxofre ka'dakoni ha'diki bodinia va'ora onahokahiki bana adani. Hi'adani hojai jaharikia vava'i binahonariahihiki jaboni, kaabiniki jaboni, hi'adani makhira kidigamo hiriki khama vaabono vakavi'omakhamavini. Hi'adani vakaijorahaki jaboni, hi'adani deus amovana-ra vakanamasiviki jaboni, korijanahi abono jaboni. Hiva'oani afohahavi va'ora onahokahiki ibavi enxofre ka'dakoni ha'dikia. Mahi, joma hiki hahavi vahojaki, ni-vikhaonanijanaki. Va'ora onahokahihahavivini vakamithahaha'oadahaki ida vava'i rogo inini. Ibavi enxofre ka'dakoni ha'diki bodinia abini'ianaki fori vihiki adani — hora ni'aha ada ka'da'di vakadika'da'di. 9Hari. Oniaroa, Deus ibavi kaija'arini hoarana khaki kodiania. Onokibiinini'iki ada ovari 7 vaipohina vahararana, 7 bavi daiki ahoroa'ini kari onoki'iki ada. Kha'aha ada ovari kodiania. Hora ni'aha: —Hida kha bana. Ira onanokiahivini hiki bana ida ima'inavi fori hiki Ovilia Dorona oniki kagamo kaimoni — hora ni'aha. 10Oniaroa, Ma'onahai Jahaki hora nava'ihonariahihivini. Oniania, Deus ibavi kaija'arini hora avikhahi arabo nâmahikia. Hora nanokiahiha Sidaji Jahaka'oaki Jerusalém onikia. Deus kania nama gaari'ihi ida sidaji. 11Vagaki ida sidaji, Deus jahana vagana binavagaki ida sidaji. Jaspe ja'di jahaki vagaki nokiani fori hiki ida sidaji. Cristal ja'di jahaki anokiajavarivahaki nokiani fori hiki jaboni ida. 12Namahiki karahoki ida sidaji kavasiribanini. Kavasiribaninia kahojaki ida bakatha 12 kihiki kaipohini. Deus ibavi kaija'arini 12 vihiki vaipohina vahojananaki bakatha kania avakadava'aja kaimoni ida sidaji. Israel kaisai 12 vihiki vaipohina vaonina jiriki, 12 bakatha kaipohini kanamania hojahananaki. 13Kahojaki ida bakatha akahoarabakosiki safinia bivikhamananiki kaaniaja. Kahojaki ida kahoariha akahoarabakosiki safini aagari kaaniaja. Kahoariha akahoarabakosiki safini va'dori aniaja. Kahoariha akahoarabakosiki safini va'dori kajasonija. 14Sidaji kavasiribanini nabo'ania hojahi ida ja'di kaaraki 12 hiki ipohini. Ja'di namania jirihananaki ida Ovilia Dorona oniki athi avaadahaoniva abono 12 vihiki vaipohina vaonina. 15Deus ibavi kaija'arini hora vara ni'akia bivahoja'iki ida ava ka'ouroki, birajomaja kaimoni ida sidaji, sidaji kabakathani, sidaji kavasiribanini hiki. 16Sohifiahanaki ida sidaji rabodini, oadani hiki. Deus ibavi kaija'arinia bigathi'iki ida kidiava, birajoma'iki ida sidaji. Dois mil e duzentos quilômetros oadaki ida sidaji. Dois mil e duzentos quilômetros rabodini jaboni, dois mil e duzentos (2.200) quilômetros hiki jaboni namahini ida. 17Deus ibavi kaija'arinia birajomaki jaboni ida sidaji kavasiribanini. 64 metros hiki kavasiribanini rabodini. Ija'aria birajomaki ida rajomahia. Onivani fori hiki ida Deus ibavi kaija'arini karajomahia onokiki birajomaki ida sidaji. 18Ja'di jahaki vagaki kaidivaki jaspe oniki amonahaki ida sidaji kavasiribanini. Ouro kabodihadihaki vidro vagaki anokiajavariki amonahaki nokiani fori hiki ida sidaji. 19Sidaji kavasiribanini kaja'dini kaarakia hojaki ida ja'di kaidivaki jahaki ipohiki, binajahaja kaimoni ida sidaji kavasiribanini. Sidaji kavasiribanini kaja'dini kaaraki hoarani jaspe oniki; ja'di hoariha vagaki koriki nama korini fori hiki safira oniki; ja'di hoariha vagaki koriki ava'afani korini fori hiki ágata oniki; ja'di hoariha vagaki koriki ava'afani hoariha korini fori hiki esmeralda oniki; ja'di hoariha vagaki nadaraki sardônio oniki; ja'di hoariha vagaki nadaradaraki sárdio oniki; ja'di hoariha, crisólito oniki; ja'di hoariha vagaki korikoriki berilo oniki; ja'di hoariha topázio oniki; ja'di hoariha crisópraso oniki; ja'di hoariha jacinto oniki; ja'di hoariha ametista oniki. Nadaraki, nadaradaraki, koriki, korikorini hiki ida ja'di vagaki kaidivaki afohanana. 21Ja'di jahaki kaidivani arafiaki pérola onikia kamonahaki ida bakatha 12 kihiki kaipohini. Pérola hoarani ka'oa kamonahaki ida bakatha kahoarahanana. Jahaki ida sidaji kahagihini ouro kabodihadiharikia amonahaki ida sidaji kahagihini. Vidro vagaki fori hiki nokiani ida sidaji kahagihini. 22Ni-onokiki ida Deu-ra khai vani'avini kagorani hoarani sidaji bodinia. Deus danona arafiaki, Ovilia Dorona oniki khama vahojahaha'oadahaki adani sidaji bodinia, oniani ida ija'ari Deu-ra khai vani'avini hija Deus viaha ibavi hahavia hojaki hihida sidaji bodinia. 23Deus jahana binavagaki ida sidaji, oniani ida safini, masiko hiki-ra nahojajanarija. Ovilia Dorona onikia binavagaki jaboni ida sidaji. Deus vagana oavania vaga'ia ida. 24Arabo hahavi kaija'arini vavaadahaki ida sidaji vagani kani. Arabo hahavi kaija'arini vakadika'da'di vavikhaki ida vakadinahina kaidivaki sidaji kania. 25Mahi oadani arabikhajahaki ida sidaji kabakathani. Ni-hojaki ida joma, oniani ida bakatha-ra kana'borija. 26Arabo hahavi kaija'arinia vavikhaki ida vakadinahina jahaki kaidivaki sidaji bodinia. 27Ni-avi'oiki adani ija'ari sidaji bodinia badani Deua bikaramonakia vakabadaniki. Ni-avi'oiki adani ija'ari sidaji bodinia nahina kaipahivahakia vakabadaniki. Korijanahi abono ni-avi'oiki jaboni. Sidaji avi'oiki ka'oa hi'adani ija'ari vaonina Deua binajiri'iki papira kania, hahavi kama'dani viahania. Ovilia Dorona oniki kapapira ida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\