Apocalipse 22

1Hari. Deus ibavi kaija'arini hora nanokiahivini hiki jaboni ida vaini. Ija'ari-ra nahokiki fori hiki ida paha, oniani ida kidimahi ananokhomijanarini hija. Ja'di cristal oniki vagani nokiani fori hiki ida paha. Deus, Ovilia Dorona onikia vakadivithi ibavini kani nabo'ania khaonani'iki ida vaini ka'da'dini kapahani. 2Sidaji kahagihini bodi pania radahaki ida vaini kapahani. Vaini vadinia akhaninikhamaki ida ava. Kakanobaniakhamaki ida ava abinirikia oniki. Bonoki ida ava. Badara hoarani ihi'ai bononi 12 hiki ipohini. Masiko hoarahanana bonoki ida. Afani arabo hahavi kaija'arini-ra va'ora anaihotaki kaimoni ida bana. 3Sidaji bodinia ni-hojaki ida nahina hoarani Deua bivajahariki. Sidajia hojaki bana ida Deus kavithi ibavini. Deu-ra khai vani'ahaha'oadahaki adani kidihonai abono. 4Va'oaniaroa vanokiki bana ida Deus nokho. Deus onina jirihananaki bana vaatha. 5Hihida sidajia ni-hojajanaki ida joma, oniani ida ija'ari vakadilamparina-ra avanaha'dijanaravini hija. Ni-hojajanaki ada safini jaboni ija'ari-ra navagaki kaimoni. Deus vagana binavagaha'oadahaki ida kidihonai abono kamahi. Ka'da'di vihiki bana adani afoha'oadaha mahi anokhomirikia. 6Hari. Oniaroa, Deus ibavi kaija'arini hora ni'aha: —Ka'oa hida oathi, nahina hahavi ira onava'isohijoravini hiki namithaki bana, oniani ida oathi-ra ikajari'daravini-ra najahaja. Deus Ma'onahai Jahaki-ra karonaki athi namoniva abono vakadiania. Bikarona'iki jaboni ada Deus ibavi kaija'arini kidihonai abono vakadiania, va'ora nanokiahijoravini hiki ida nahina namithaki kaimoni. Mahi ipohirikia namithaki bana ida — Deus ibavi kaija'arini hora ni'aha. 7Oniaroa, Jesua bini'aha: —Vakamithajahaki'a bana! Jorakia ojoiki bana ho avakadiania! Deus va'ora kajoamoraki bana adani oathi-ra vanaabajahakiki va'ora onava'isohijora'iki, hihida papira hojakia — niha ada Jesus Cristo. 8Hovani João, okamitha'iki onoki'iki hida hihida hahavi. Onajiri'iki hida nahina Deus ibavi kaija'arini hora nanokiahijoravini hi'iki. Naothinia, Deus ibavi kaija'arini viaha okajo'atharari'ihi, okanamasivira kaimoni. 9Oniaroa, hora ni'aha: —Hari'a oviaha kajo'atharari! Deus ohirina mani ida hora ikanamasivivini-ra onofiravini hija. Deus kahonai abono ho. Ifori ohiki ho, avaigamini vaipohina ho, Deus athi namoniva abono vaipohina ho jaboni. Jesus athi-ra vanaabajahakiki, va'oaniaro fori ohiki ho. Deu-ra kanamasivi bana! — Deus ibavi kaija'arini hora ni'aha. 10Asia vara niha ada Deus ibavi kaija'arini: —Inanamitha bana hida papira athini Deus ira nava'isohijoravini hiki. Maakariki ida mahi namithahahaviki kaimoni hida inoki'iki. 11Ija'ari hojai jaharikia kahojaiki, bada bini'ava bana ida kidihojai jahariki. Ija'aria bada bini'aki ida hojai Deua bikaramonaki, bada bini'ava bana ida kidihojai karamonavahaki. Ija'ari hojai jahakia kahojaiki, bada bini'ava bana ida kidihojai jahaki. Jahaka'oahi ida ija'ari, jahaka'oaha'oadahava bana — hora ni'a'aha ada Deus ibavi kaija'arini. 12Oniaroa, Jesua bini'aha: —Vakamithajahaki'a bana! Jorakia ojoiki bana ho! Ojoina kamahini onaabosihananaki ida ija'ari hahavi vakadihojai. Ija'ari hojai jahakia vakahojaiki va'ora onaabosiki bana nahina jahakia. 13Kanahina'iarini kari ohojahaha'oadahaki ho. Hahavi ihimini naothinia asia ohojaki bana ho, ni-ihimiki ida kodimahi. Hovani onakama'da'iki ida hahavi hojaki. Hovani oananokhomiki jaboni ida. Hovani ookhananavaki ho. Hovani ookasiagaki ho jaboni. 14Deus va'ora kajoamoraki adani ija'ari vakadimakari-ra visokoki fori vihiki. Visokovini mani ida va'ora najahaja. Deus va'ora va'ahaki adani ija'ari ihi'ai ava abiniriki oniki bononi hojaki-ra vahavini. Deus va'ora va'ahaki jaboni adani ija'ari sidaji kaathania avi'oina. 15Hari. Sidaji banininija vahojaki adani ija'ari hojai jaharikia vava'i binahonariahihivini-ra vanofiki. Baniniaja vahojaki jaboni adani ija'ari, ija'ari vahoariha-ra vakaijorahaki jaboni. Baniniaja vahojaki jaboni adani makhira kidigamo vihiriki khama vaabono vakavi'omakhamaki. Baniniaja vahojaki jaboni adani vakaabiniki, deus amovana-ra vakanamasiviki jaboni. Baniniaja vahojaki adani korijanahi abono, ija'ari-ra vanava'iponi'imariniki, ija'ari va'ini-ra vavajaha'imariniki vihiki jaboni. Ni-Deus va'ora va'ahaki adani ija'ari hojai jaharikia vakahojaiki sidaji bodinia avikhajakosina. 16Asia vara niha ada Jesus: —Hovani Jesus ho. Okarona'iki ida Deus ibavi kaija'arini avakadiania kodija'ari vajoroniki-ra va'ora nanamithajoravini hiki kaimoni ida nahina namitha'iariki. Davi kohana ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini fori ohiki ho, kidihanodi namitharonisiagaki ho. Boviri karaho vagaki vagavagani nokiavahaki fori ohiki ho — niha ada Jesus Cristo. 17Hari. Ma'onahai Jahaki, Deus kaija'ari khama vani'aha: —Hida kha'a bana akadiania! Ija'aria bikamithaki hida hihida papira athini niha bana jaboni: —Hida kha bana akadiania! Hari. Ija'ari hana hini kanabidini akaaforahi, khava bana kodiania mahija paha-ra i'avivini. Ija'ari hana hinia binofihi; bigathaniki ida paha abosiriki. Ija'ari kamahi ananokhomijanariki fori hiki hida hihida paha ono'avini hiki. 18Hovani João, onajiri'ia hida papira athini Deus hora nanamithavini hi'iki. Va'ora onava'isohiki bana adani ija'ari vakamitha'iki hida hihida varani Deua bivava'isohihijoraki. Ija'ari-ra okaabaniki bana ho: Ija'aria bianaipohiki bana hida varani Deus kavarani hirikia, Deua bianaipohiki jaboni bana ida ija'ari imai 'banani hihida papira jirini athinia hoja'iki. 19Ija'aria bianivini bana hida varani pitani Deua bivava'isohihijoravini hiki, Deua bianivini ida nahina jahaki bivava'isohihijora'iki jaboni, ni-va'ora va'ahaki adani ija'ari ihi'ai ava abiniriki oniki bononi-ra vahavini. Ni-va'ora va'ahaki bana jaboni adani hi'adani ija'ari Sidaji Jahaka'oakia avi'oina. 20Hi'ada hora nanokiahi'iki ada namitha'iarikia niha: —Jorakia ojoiki bana ho. Ka'oa hiki hida hihida papira athini, ija'ari-ra onava'isohijoravini hiki — niha. Jesu-ra oni'ahi: —Jesus, ivani ka'da'di i, akadiania joi bana! Nimania ida onofiki. 21Onofiki ida Jesus Cristo a'onira kajoamoraha'oadahavini. Hari ida vani oamani. Nimania ida Joãoa binokijora'iki varani hini anokhomi'ini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\