Apocalipse 3

1Jesus Cristo kaija'ari Sardes sidajia vahojaki vakadimoni hida papira athini. Jesus hora honariavini va'ora vaka'da'diki okajirihivini, va'ora nava'isohira kaimoni hihida athia. Jesus va'ora ni'aha: —Kodiania hojaki ada Deus Ma'onahana. 7 hiki ida Ma'onahai Jahaki kahojai danoki. Hovani ovahojaki ada 7 boviri ipohina. Oogaki ida avakadihojai. Jahaki avavanihaki ida avakadimahi. Avahokini kaba'i a'onira onokivini aba'oki fori avihiki a'oni, abiniki ida avama'onahani. 2Avavadiki fori avihiki a'oni. Avanokhoni afora'ava bana. Asia hojai jahaki ipohirikia avakahojaiki a'oni. Vanaabajahaki bana ida oathi mahija avakadihojai jahaki ipohiriki-ra avaranaipohi'ianavini. Oathi-ra avanaabajahakirihi; ihimika'oahi ida avakadihojai jahaki ipohiriki avavahojaki. A'onira oogaki ho, ni-arajomaki ida avakadihojai Deus viaha. 3Va'ora vakava'ihoki bana adani a'onira vaka'ojomo'ibiininiki. Vakava'ibodivarani bana ida vakadi'ojomo'ihi athini avakamitha'iki. Vanaabajahaki bana ida vaathi. Vakava'ipahinika'oa bana ida avakadihojai jahariki. Avavadiki fori avihiki a'oni. Avanokhoni aforarihi; jorakia avakadiania okhahi. Bo'di abono ija'ari va'ini-ra kadi hivini fori hiki bana ida okhana avakadiania. Ni-avarigaki bana ida okaikahina kamahini. 4Hari. Avahararania Sardes sidajia vahojaki adani kodija'ari vaipohiriki oathi-ra vanaabajahakiki. A'onivani, oathi-ra avanaabavini mani ida avakadimakari avakaimahaki-ra avanamakamakaravini fori a'onira nihaja. Kodiania avarajahamisihaha'oadahani mani ida jahakia a'onira onaabosivini hija. Makari jahaki vaforiki-ra avakaimahavini vani kodiania avaadahaki bana a'oni. 5Ija'ari Jahari athi-ra kajoniki, ni-hora kava'ipahinipa'itxiki, oanaragarahihi makari vaforikia. Ni-oaniki ida onini Deua binajiri'iki ija'ari kamahi anokhomirikia gahinaki vaonina kapapirania. Kodiabi'i viaha hojani kamahini ida ija'ari, va'ora onava'isohiki bana adani kodiabi'i, ibavi kaija'arini vihiki: “Kodija'ari hida hihida ija'ari.” 6Avamorobohahi; mitha vani'ajahaki ida Ma'onahai Jahaki kodija'ari-ra va'ora nava'isohivini hiki — va'ora ni'aha ada Jesus. 7Jesus Cristo kaija'ari Filadélfia sidajia vahojaki vakadimoni hida papira athini. Jesus hora honariavini va'ora vaka'da'diki okajirihivini, va'ora nava'isohira kaimoni hihida athia. Jesus Cristo va'ora ni'aha: —Ojahaka'oaki ho, ka'oahihahaviki hida oathi. Hovani Davi kohana kahanodi namitharonisiagaki ho. Davi kohana 'bo'dakari ija'ari-ra va'ora vaka'da'divini vani fori ohija, ija'ari hahavi-ra va'ora ovaka'da'divini jaboni. Nahina-ra onofihi; ohonariahi. Ni-nahina bikaabokaki ida hora nadabavini. Ni-ova'ahaki ida ija'ari oathi-ra kajonivini. 8A'onira ooga'oamanija, jahaki ida avakadibadani. Avadanoni ahapirini kaba'i, avanaabajahakiki ida oathi, hora avakava'ipahinipa'itxirihi. Okavarajomiki ida kodibadania avakabadanini bakatha fori hini. Oakarabikhaiki bana ida bakatha avari'oija kaimoni, ni-nahina hoariha bikana'bovini biakaabokaki ida bakatha. 9Mitha vani'a! Avakadisidajia vahojaki adani Jahari kaija'ari. Judeus kaija'ari vihina-ra vakahiki adani, korijanahi ida vakadivarani. Judeus kaija'ari ka'oa vihiriha adani. Va'ora ohonariaki bana adani avakadiania vikhana, avaviahania vakajo'athararina, avajahani-ra vakahivini, avigahahavija kaimoni ida a'onira onakaidivavini. 10Vahoariha a'onira vanajahariharivini kaba'i, ni-hora avakava'ipahiniki, ni-va'ora avarakaihamahiki. Nini vani avanaaba'ia ida a'onira ohonariavini hiki. Oathi-ra avanaabajahakivini mani ida a'onira oakadava'avini hija bana. Deua bikaronaki bana ida mahi jahariki ija'ari hahavi vakadiania, ija'ari va'ini-ra ami ani'akarahoki va'ora vakaijo'ara kaimoni. Va'i ami inini karaho kamahini vani, a'onira oakadava'ajahakija bana. 11Mahi ipohiriki ojoiki bana ho. Jahari athi-ra avakajonihi; ni-hora avakava'ipahinipa'itxiki. Deus a'onira naabosihi kidinahina jahakia. Avakadava'ajahaki bana ida a'onira ono'avini hi'iki mahija Jaharia bisaariravini. 12Ija'ari Jahari athi-ra kajoniki, ni-hora kava'ipahinipa'itxiki, onaibaviki bana ida ija'ari Deu-ra khai vani'avini kagorani bodinia. Gora avani kaaraki fori hiki ida ija'ari. Mahi anokhomirikia Deu-ra khai vani'avini kania hojaki ida bana. Okarajomiki bana hida ija'ari hora kava'ipahinipa'itxiriki kodiDeus onina. Okarajomiki bana jaboni hida ija'ari hora kava'ipahinipa'itxiriki kodiDeus kasidaji oninia. Deus ibavi nama gariki bana ida sidaji ja'dini Jerusalém oniki. Onajiriki bana jaboni ida oonina ja'dini ija'ari hora kava'ipahinipa'itxiriki kania. 13Avamorobohahi; mitha vani'ajahaki bana ida Ma'onahai Jahaki kodija'ari-ra va'ora nava'isohivini hiki — va'ora ni'aha ada Jesus. 14Jesus Cristo kaija'ari Laodicéia sidajia vahojaki vakadimoni hida papira athini. Jesus Cristo hora honariavini va'ora vaka'da'diki okajirihivini, va'ora nava'isohira kaimoni hihida athia. Jesus Cristo va'ora ni'aha: —Hovani oa ho. Deus vara nina-ra okamitha'avini mani ida athi ka'oa hini onanamithavini hija. A'onira onava'isohijahakiki ho nahina Deua binofikia. Nahina a'onira onava'isohihahavivini hiki namithaki bana. Deus khama anakama'da'iki ida hahavi amonaha'iki. 15Oogaki ida avakadihojai, ni-ovajahaki. Va'ora okavarajomiki adani ija'ari, paha. Paha afaki fori vihiki adani ija'ari hora vanofijahakiki. Paha pahisiriki fori vihiki adani ija'ari hora avigariki. Paha daradarahaki fori vihiki adani ija'ari hora vanofijahakivini-ra vakahi'badaraki. A'onivani paha daradarahaki fori avihiki a'oni, oniani ida a'onira oka'bivini hija bana. Hora avanofijahakiravini mani ida a'onira onahokahivini hija bana. Ovajahaki ida paha afaki. Ovajahaki jaboni ida paha pahisiriki. Paha daradarahaki vani hora na'biaja. 17Avava'ini bodinia avakhani'badaraki a'oni: “Karaho ida akadinahina Deus viaha. Jahaka'oaki ida akadihojai. Ni-nahina-ra akainamoki.” Avakhaniki a'oni. Ni-avarigaki ida varani avihini asohiriki. Hovani a'onira oni'aki ho: Ija'ari khaii niriki avihi'oamanija! Avakanahinariki a'oni. Avakamaodorohaki fori avihiki a'oni. Avarajorajoki fori avihiki a'oni jaboni. 18Oniani ida a'onira onava'isohivini hija. Ouro kabodihadihariki fori hiki ida kodihojai jahani. Kodiania vakapavakari bana ida ouro mahija avakanahinakarahoki fori avihini. Kodiania vakapavakari jaboni bana ida makari vaforiki avakaimahaki kaimoni mahija avarajorajoni avava'ini-ra anaipahihijanaravini. Kodiania vakapavakari jaboni bana ida nokhoi 'ba'dani kaihaini mahija avaribafivini, vada avakhanini avakamaodorohajanarini. Kodihojai jahaki fori hiki ida makari vaforiki, nokhoi 'ba'dani kaihaini hiki. 19Ija'ari-ra onakaidivahi; va'ora okaabaniha. Okaronahi ida va'i ami inini kidiania, bikava'ipahinika'oaja kaimoni ida hojai Deua bivajahariki. A'onira ohonariavini hiki kodiania avarakaramisijahakini, hora avanofidoroja kaimoni. 20Mitha vani'a! Ohojaki ho ija'ari gorani banininia, okasina-ra onofiki ho. Kamithava, nihahi: “Ba okasi.” Oniania, oibaviki bana ho ija'ari kania, o'baiki bana ho kidiania, 'baiki ida ija'ari kodiania jaboni. 21Ija'ari Jahari athi-ra kajoniki; ni-hora kava'ipahinipa'itxiki, ova'ahaki bana ida ija'ari vithirarini o'dihana ka'da'di kavithi ibavinia. Hovani jaboni onaabahahaviki ida kodiabi'i athi, ni-okava'ipahinipa'itxiki, oniani ida kodiabi'i 'dihana hora navithija ka'da'di kavithi ibavinia. 22Avamorobohahi; mitha vani'ajahaki bana ida Ma'onahai Jahaki kodija'ari-ra va'ora nava'isohivini hiki — va'ora ni'aha ada Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\