1 CORINTO 1

1Sayan sulat nanlapud kinen Pablo, ya atawag a magmaliw ya apostol nen Cristo Jesus onung ed linaway Dios, tan nanlapud agi tayon si Sostenes— 2Diad iglisia na Dios a walad Corinto, diad amin da ray tinawag na Dios a magmaliw a masanton totoo to, diad panamegley na pikakasakey ed Cristo Jesus, ontan met a diad saray amin a totood inerman a pasen, saray ontatawag ed ngaran na Katawan dan Jesu-Cristo a Katawan tayo met: 3Itdan kayo komun na Dios ya Ama tayo tan say Katawan tayon Jesu-Cristo na bindision tan kareenan. 4Misasalamat ak lawas ed Dios para sikayo, lapud baleg a panangaron inter tod sikayo diad panamegley nen Cristo Jesus. 5Ta diad pikakasakey yod Cristo nagmaliw kayon mayaman ed amin a bengatla, anggan diad amin a panagsalita tan amin a karunongan. 6Saray bangat a nipaakar ed Cristo et kinmetket la rad sikayo, 7kanyan amin a bindision aawaten yo, legan ya aalagden yon ompanengneng so Katawan tin Jesu-Cristo. 8Antabayen kayoy Dios anggad kaonuran, pian anggapoy pakadusaan yo no Agew na Katawan tin Jesu-Cristo. 9Matoor so Dios, say Dios ya anawag ed impikasakey yod Anak ton Jesu-Cristo a Katawan tayo. 10Agagi, sisimbawaen ta kayo diad panamegley na ngaran na Katawan tin Jesu-Cristo: mankakasakey kayod amin a salitaen yo, pian ag kayo naapag-apag. Ayadyari komuy pankakasakey yo diad kanunotan tan getma. 11Ta, agagik, imbalitad siak na saray totoo nen Cloe a wala rad sikayoy mankokolkol. 12Say labay kon ibaga, say pandoromaay ibabaga yo. Kuay sakey, "Si Pablo so kaibak"; kuay sananey, "Si Apolos so kaibak"; kuay sakey, "Si Cefas so kaibak"; kuay sananey, "Si Cristo so kaibak." 13Naapag-apag sirin si Cristo? Si Pablo siriy nipasak ed krus para sikayo? Abinyagan kayo sirin ed ngaran nen Pablo? 14Misalamat ak ed Dios, ta si Crispo tan si Gayo labat so bininyagan kod sikayo. 15Kanyan anggapoy makapangibagad sikayo a bininyagan kayod ngaran ko. 16(Anunotan ko, bininyagan ko met manayay Estefanas tan say pamilya to. Likud ed sikara, anggapo lay arum a nanunotan kon bininyagan ko.) 17Ta si Cristo ag to ak imbaki a maminyag, no ag ingen mangipulong, na Maung a Balita. Mampupulong ak, aliwan diad panamegley na panagsalitan manlapud kakabatan na sankamundoan, pian ag naekalay pakayari so impatey nen Cristo ed krus. 18Ta diad saray nababalang, anggapoy kabaliksan na balitan nipaakar ed impatey nen Cristo ed krus; balet diad sikatayon nilalaban, sikatoy pakayari na Dios. 19Ta ibabagay Masanton Sulat, "Deralen koy kakabatan da ray makabat, pagmaliwen kon andi-kakanaan so pakatalus da ray marunong." 20No ontan sirin, antoy kana da ray makabat? Odino saray iskriba? Odino saray maung a dibatista ed sayan mundo? Ag ta impagmaliw na Dios ya anggapoy kabaliksan so kakabatan na sankamundoan? 21Ta lapud kakabatay Dios, ag to inyabuloy a sikatoy nakabatay too diad panamegley na kakabatan na sankamundoan. Ingen nilabay ton ilaban iray totoon manisia diad panamegley na ipupulong min Maung a Balita ya ipapasen ya andi-kakanaan na sankamundoan. 22Saray Judio pilalek da ray milagro a pamaneknek, tan saray Grigo aanapen da so kakabatan. 23Balet no nipaakar ed sikami, ipupulong miy Cristo a nipasak ed krus, sakey a bangat a diad saray Judio et pakatumbaan tan diad saray Hintil et anggapoy kabaliksan. 24Balet diad saray tinawag na Dios, Judio o Grigo man ira, si Cristo so pakayari tan kakabatan na Dios. 25Ta say singa kakulang-kulangan na Dios et makabat nen say kakabatay too, tan say singa kakapoyay Dios et mabiskeg nen say biskeg na too. 26Agagi, nunot yo pay kipapasen yo nen tawagen kayoy Dios. Pigpigarad sikayoy makabat, o makapanyari, o bibirbiren ed baley, onung ed panangipasey too. 27Balet pinili na Dios so ipapasen ya andi-kakanaan na sankamundoan, pian napabaingan to ray makabat a totoo, tan pinili to so ipapasen a makapoy na sankamundoan, pian napabaingan to ray mabiskeg. 28Pinili na Dios so pabpaabebaen, balbalawen, tan ibanbantak na sankamundoan, pian naderal to ray pinabpabli na sankamundoan. 29Kanyan anggapoy toon makapampasirayew ed arap na Dios. 30Balet say Dios impikasakey to itayod Cristo Jesus tan ginawa to a kakabatan tayo. Diad panamegley nen Cristo, apirdona ray kasalanan tayo ed arap na Dios, nagmaliw itayon masanton totooy Dios, tan arondon itayo la. 31Kanyan sirin, onung na ibabagay Masanton Sulat, "Siopamay mampasirayew, saray ginagaway Katawan so nepeg ton ipasirayew."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\