1 CORINTO 10

1Labay kon nunoten yo, agagi, no antoy agawa ed saray lalaki tayo a tinmombuk ed kinen Moises. Tinarungan iran amin na lorem tan binaliw dan amin so Dayat ya Ambalanga. 2Kanyan diad lorem tan dayat, amin da abinyagan a mananombuk nen Moises. 3Angan iran amin na namparan maispiritun kakanen, 4inminom ira na namparan maispiritu ya iinomen. Inminom ira ed maispiritun bato ya angolup ed sikara, tan sayan baton-dampay et si Cristo. 5Anggaman ontan, karaklan ed sikaray ag akapaliket ed Dios, kanyan akaykayat ed kalawakan iray bangkay da. 6Sarayan agawa et pamasakbay ed sikatayo, pian ag tayo pampilalekan iray bengatlan maoges, a singa impanpipilalek da, 7tan ag itayo mangigalang ed saray talintaoy diriyos, a singa ginagaway arum ed sikara. Onung na ibabagay Masanton Sulat, "Saray totoo nandorongo ran nampista, tan say pista et agawan inoman tan liketay laman." 8Ag itayo met komun manggagaway inmoralidad, a singa ginagaway arum ed sikara, kanyan duamplo tan talon libo ed sikara so inatey ed loob na sanagew. 9Ag tayo nepeg subokey Katawan, a singa ginagaway arum ed sikara, kanyan pinapatey ira na saray oleg. 10Ag itayo nepeg a manriklamo, a singa ginagaway arum ed sikara, kanyan pinapatey iray Anghil na Patey. 11Agawgawa ra ya ed sikara pian napasakbayan iray arum, tan nisulat ira pian nabangatan itayo, ta mambibilay ti lad kaonuran a panaon. 12Kanyan manalwar so siopaman ya abaloan ton akaalagey, ta ompan natumba. 13Anggapo niy sinmabin tukso ed sikayo ya ag ni asaliy karaklan. Matoor so Dios, kanyan ag to iyabuloy ya onsabid sikayoy tukson ag yo nayarian a taloen. Itdan to kayo ingey biskeg no natukso kayo, pian napaliisan yo, et manalo kayo. 14Kanyan sirin, inararo, ag kayo mangigagalang ed saray talintaoy diriyos. 15Makakabat kayon totoo a susulaten ko, kanyan akaoley ki la no antoy pangipasen yod ibabagak. 16Aliwa kasin say iyiinom tayod kupa na bindision a pisasalamatan tayod Dios et pinanabang ed dala nen Cristo? Tan say papangan tayoy tinapay a pipisagen tayo et pinabang ed laman nen Cristo? 17Lapud saksakey so tinapay saksakey itayon laman, anggaman ya amayamay itayo, ta saksakey a tinapay so pannanabangan tayo. 18Imano yo pa ray Israelita: ag ta minanabang ed panlilingkur ed Dios diad altar iray mangakay imbagat? 19Antoy labay kon ibaga? Labay ko kasin ibaga a makabaliksan so dios odino say kakanen ya imbagat ed talintaoy dios? 20Andi! Say labay kon ibaga: saray Hintil mangibabagat iray kakanen diad saray dimonyo, aliwan diad Dios, et ag ko labay a mikasakey kayod saray dimonyo. 21Ag yo nayariay oninom ed kupay Katawan tan diad kupa da ray dimonyo. Ag yo nayariay ondongod lamisaay Katawan tan diad lamisaan da ray dimonyo. 22Labay tayo kasin pangimoney Katawan? Mabiskeg itayo ta nen say sikato? 23Walay mangikuan, "Nayarian kon gawaey antokaman." On, balet aliwan amin et maung. "Nayarian kon gawaey antokaman." On, balet aliwan amin et makatulong. 24Nepeg ya anggapoy mananap na pankaabigan ton dili, no ag say pankaabigan na arum. 25Nayarian yon kaney antokaman a nasaliw ed lakoway karni ya ag kayo la tepet-tepet, lapud konsinsia. 26Ta ibabagay Masanton Sulat, "Kayaryan na Katawan so mundo tan amin a logan to." 27No bagaan kayoy sakey ed saray aliwan mananisia, et labay yoy onla, akan yoy antokaman ya iparongo tod sikayo, ya ag kayo la tepet-tepet, lapud konsinsia. 28Balet no walay mangikuan ed sikayo, "Imbagat yad saray talintaoy diriyos," ag yo kakanen, makasengeg ed samay angipaamtad sikayo tan say konsinsia; 29aliwan say konsinsia yo no ag say konsinsia to, so labay kon ibaga. Ta akin et dangkaan na konsinsiay arum so kanepegan kon manggaway labay kon gawaen? 30Akin et balawen ak na arum lapud papangan koy kakanen a pisasalamatan kod Dios? 31Kanyan sirin, mangan kayo man odino oninom, o anggan antoy gawaen yo, gawa yon amin a pakagalangan na Dios. 32Mambilay kayo ya aliwan sikayoy panlapwan na pankasalanay siopaman—saray Judio, saray Grigo, o saray kabyangay iglisia na Dios. 33Gawa yoy gagawaen ko; papaliketen koy amin a katoowan tan ag ko nununotey pankaabigan ko, no ag say pankaabigan na amin pian nilaban ira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\