1 CORINTO 11

1Alig yo ak sirin, a singa pangaalig kod Cristo. 2Idadayew ta kayo, ta nununoten yo ak lawas tan oonuren yo ray bangabangat kod sikayo. 3Balet labay kon talusan yo a si Cristo so manoley ed amin a lalaki, say laki so manoley ed asawa to, tan say Dios so manoley ed Cristo. 4Kanyan say lakin akapandung no mampikasi o mampulong na salitay Dios, pabaingan toy Cristo. 5Say biin ag akapandung a mampikasi o mampulong na salitay Dios, pabaingan toy asawa to; singa biin kiskis so olo to. 6No ag labay na sakey a bii so mampandung, mampakiskis la laingen na olo to. Balet lapud makapabaing ed sakey a bii so mampakatli o mampakiskis na olo to, nepeg a mampandung. 7Ag nepeg a mampandung so laki, ta sikatoy kaolibay tan kagalangay Dios. Balet say bii kagalangay laki, 8ta ag nanlapuy laki ed bii, no ag say bii so nanlapud laki. 9Ag met pinalsa a so laki para bii, no ag say bii pinalsa para laki. 10Lapud saray anghil, nepeg a mampandung so bii, pian napatnagan a sikatoy walad silong na pakaoley na asawa to. 11Anggaman ontan, onung ed pikakasakey tayod Katawan nakaukolan na bii so laki, tan nakaukolan na laki so bii. 12No nanlapuy bii ed laki, say laki met et inyanak na bii; tan nanlapud Dios so amin a bengatla. 13Sikayo lay makaoley no antoy pangipasen yo ed saya: maabig kasin nengnengen so sakey a biin ag akapandung no mampikasi ed Dios? 14Ag kasi natural a mabanday ed laki so mamparokey na buek? 15Balet pakadayewan na bii so mamparokey na buek, ta onkanan panakbung. 16Balet no walay labay toy misangsangan nipaakar ed saya, anggapoy nibagak no ag saya: anggapoy arum ya ogali mi tan saray iglisia na Dios. 17Diad saray onggendan iran bitlaen ko natan, ag ta kayo nayarin idayew ta aliwan say kamaungan so iiter na pantitipon yo, no ag ingen say kaogsan. 18Onona, abalitaan kon naapag-apag so pantitipon yo, tan manisia ak a walay katwaan to ya. 19(Nakaukolan a naapag-apag kayo, pian naamtaan no siopad sikayoy walad kaptekan.) 20Diad pantitipon yo, aliwan say pangan yoy Pandem na Katawan so iyaakaran yo. 21Ta manlulumbaay balang sakey a mangay balun to, kanyan nanaerasan iray arum tan nabuebuek ni ra ingey arum. 22Anggapo tay kaabungan yon panganan tan inoman yo? Odino lalon labay yon lemlemewey iglisiay Dios tan pabpabaingan iray mairap-bilay? Antoy ibagak ed sikayo natan? Idayew ta kayo kasi? Andi! Ag ta kayo nepeg ya idayew ed sayan gagawaen yo! 23Ta inawat kod Katawan so bangat ya inter kod sikayo: say Katawan a Jesus, diad samay labin impangyawat dad sikato, angalay tinapay, 24akisalamat ed Dios, insan to pinipisag tan kuanto, "Sikato yay laman ko a para sikayo; gawa yo ya a pakanudnunotan ed siak." 25Ontan met kasumpal dan nandem, angalay kupa tan kuanto, "Sayan kupa sikatoy balon impisipanay Dios a paneknekay dalak. Kapag oninom kayod saya, gawa yo a pakanudnunotan ed siak." 26Ta kapag kanen yo yan tinapay tan oninom kayod sayan kupa, ipaamta yoy impatey na Katawan anggad ipawil to dia. 27Ontan sirin, siopamay aliwan manepeg a mangan na tinapay tan oninom ed kupa na Katawan, mankasalanan ed laman tan dala na Katawan. 28Kanyan nakaukolan a sokayan na balang sakey so sikaton dili, kasakbayan a mangan na tinapay tan oninom ed kupa. 29Ta siopamay ag mamirbir ed kabaliksan na lamay Katawan, sintinsiaan toy sikaton dili diad pangan toy tinapay tan iyinom tod kupa. 30Sikato yay makasengeg no akin et dakel ed sikayo ray makapoy tan mansasakit, tan amayamay lay inatey. 31No sokayan tayon maung ya onona so sikatayon dili, ag itayo dusaey Dios. 32Balet no dusaen itayoy Katawan, labay to itayon peteken, pian ag itayo nasintinsiaay dusa a kaiba tayoy sankamundoan. 33Kanyan, agagi, manaalagaran kayo no mantitipon kayon mangay Masanton Pandem. 34No walay narasan, nepeg a mangad abung, pian ag mansumpal ed panusay Katawan so pantitipon yo. Nipaakar ed saray arum a bengatla, arigloan ko la no onsabi ak ditan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\