1 CORINTO 12

1Natan, ipaliwawak ed sikayo ray nipaakar ed saray langkap na Ispiritu Santo. Agagi, labay kon malinew ed sikayon amin ira ya. 2Amta yo a nen aliwa ki nin mananisia, tinmotombuk kayod saray ag makasalitan talintaoy diriyos a lawas angibabalang ed sikayo. 3Kanyan labay kon naamtaan yo ya anggapoy toon iwawanwan na Ispiritu na Dios a makapangikuan, "Naayew si Jesus!" Ag met nikuan na siopaman a toon ag iwawanwan na Ispiritu Santo, "Katawan si Jesus." 4Nandoromay langkap a maispiritu, balet saksakey ya Ispritu so mangiiter ed saraya. 5Nandoromay panaglingkur, balet saksakey a Katawan so panlilingkuran. 6Nandoromay pakayari ed panagkimey, balet saksakey so Dios a mangiiter ed balang sakey na pakayarin mankimey. 7Say kiwawalay Ispiritu nipapatnag ed balang sakey diad nandoroman nengneng, a para kaabigan na amin. 8Iiter na Ispiritu ed sakey a too so pakayarin mangipulong na salitay Dios, tan diad sananey a too say pakayarin mantalus na salitay Dios. 9Say Ispiritu met so mangiiter ed sakey a too na pananisia, tan diad sananey a too say pakayarin mamaabig ed saray mansasakit. 10Say Ispiritu met so mangiiter ed sakey a too na pakayarin manggaway milagro; diad sananey a too, say langkap a mampulong na salitay Dios; tan diad sananey nin too, say pakayarin napambiigan to ray langkap a manlalapud Ispiritu tan saray manlalapud maoges ya ispiritu. Diad sakey a too iiter toy pakapansalitay nandoroman salita, tan diad sananey a too say pakapangipatalus ed sarayan nandoroman salita. 11Balet saksakey labat ya Ispiritu so manggagawa ed amin da ra ya, tan nandoroman langkap so iiter tod balang sakey, onung ed linawa to. 12Si Cristo et singa sakey a laman ya amayamay so kabyangan to; anggaman a titibokeley nandoroman kabyangan, saksakey ni lamlamang yan laman. 13Ontan met ya amin tayo, Judio man o Hintil, aripen man o andi, bininyagan itayo na saksakey ya Ispiritu, tan nagmaliw itayon sakey a laman. Pinainom itayo met ya amin ed saksakey ya Ispiritu. 14Ta say dilin laman et titibokeley amayamay a kabyangan, aliwan saksakey labat. 15No ibagay sali, "Aliwa ak a lima, kanyan aliwa ak a kabyangay laman," ag to kabaliksan ya aliwa lan kabyangay laman. 16No ibagay layag, "Aliwa ak a mata, kanyan aliwa ak a kabyangay laman," ag to kabaliksan ya aliwa lan kabyangay laman. 17No say intiron laman et mata labat, panoy pakadngel to? Tan no layag labat, panoy pakaangub to? 18Balet, onung ed labay na Dios, impasen tod laman iray nandoroman kabyangan. 19Anggapoy laman no saksakey so kabyangan to! 20Say katwaan to, amayamay so kabyangan balet saksakey so laman. 21Kanyan sirin, ag nibaga na mata ed lima, "Ag ta ka nakaukolan!" Ag met nibaga na olo ed saray sali, "Ag ta kayo nakaukolan." 22Say katwaan to, saray singa anggapoy kanan kabyangay laman et sikara la laingey nakaukolan. 23Papagalangan tin maung iray kabyangay laman a nababaloan tayon andiay kagalangan. Paparakepen ti ray kabyangan ya aliwliway nengneng da. 24Ag nakaukolan a gawaen tayo ya ed saray marakep a kabyangay laman. Nen inoksuy na Dios so laman tayo, pinagalangan to ray kabyangan a kulang so kagalangan da, 25pian anggapoy pansisian da ray kabyangay laman, no ag ingen manmamasakitan ira. 26No apasakitay sakey a kabyangan, nalikna ran amin. No apagalangay sakey a kabyangan, naliketan iran amin. 27Amin yo sirin et saksakey a laman nen Cristo, tan balang sakey et kabyangan to. 28Impasen na Dios ed iglisia, onona, saray apostol; onkumadwa, saray propita; onkumatlo, saray bumabangat. Insan impasen to ray managgawa na milagro, saray walay pakayarin mamaabig na mansasakit, saray mananulong, saray inkargado na kimey, tan saray managsalitay nandoroman salita. 29Aliwan amin da et apostol, o propita, o bumabangat. Ag ira naitdan ya amin na pakayarin manggaway milagro, 30o mamaabig na mansasakit, o mansalitay nandoroman salita, odino mangipatalus ed sarayan salita. 31Pampilalekan yo sirin iray lalon manonan langkap. Balet iparontal kod sikayo niy sankaabigan ed amin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\