1 CORINTO 13

1Anggaman a nayarian koy mansalita na nandoroman salita da ray totoo tan saray anghil, no anggapo balet so arok, singa ak labat matalangatang a kampana tan makmaknul a piangpiang. 2Anggaman a naitdan ak na pakayarin mampulong na salitay Dios; anggaman a walad siak so kakabatan tan pakatalus ed amin da ray niamut a katwaan; anggaman a walay mabiskeg a pananisiak pian nayarian kon paekalen iray palandey ed kawalaan da, no anggapo balet so arok, anggapoy kakanaan kon too. 3Anggaman ya iter kod saray mairapbilay iray amin a kayaryan ko, o ibagat koy laman kon papoolan, no anggapo balet so arok, anggapoy kaabigan a niiter to yad siak. 4Say aro maanos tan mapangasi; aliwan maimon, o mapasirayew, o mapaatagey; 5say aro aliwan mabanday so kagagawa to, aliwan masiblet, o maipapasnuk; ag mamopokuk na sakit na linawa. 6Say aro ag manliliket ed kaogsan, no ag ingen manliliket ed katwaan. 7Say aro et ag balut onsuko, tan ag balut naandian na pananisia, ilalo, tan anos. 8Walay pakayarin mampulong na salitay Dios, et ag mansiansia. Wala ray langkap na panagsalitay nandoroman salita, et ag ira mansiansia. Wala met so kakabatan, et ag mansiansia. Balet say aro mansiansiad anggad angga. 9Aliwa nin nagnap so kakabatan tayo tan say pakayari tayon mampulong na salitay Dios. 10Balet no onsabi lay ayadyari, naekal lay aliwan ayadyari. 11Nen ogaw ak ni inoogaw so panagsalitak, panagliknak, tan panag-isip ko. Balet natan ta matakken ak la, nilingwanan ko la ray inoogaw a kagagawa. 12Say nanenengneng tayo natan et singa burarog a lupa ed salming; balet onsabiy agew a nanengneng tayo ed lupa-lupaan. Daiset niy amtak natan, balet onsabiy agew a magmaliw ya ayadyari so pakaamtak, a singa ayadyarin pakapikabat na Dios ed siak. 13Mansiansia ra yan talo: say pananisia, ilalo, tan aro; balet say aro so sankabalgan ed saraya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\