1 CORINTO 14

1Pampirawatan yo sirin so aro. Pampelengan yo ray maispiritun langkup, nagkalalo lad pampulong na salitay Dios. 2Say toon mansasalitay nandoroman salita et say Dios so pitotongtongan to, aliwan say totoo, ta anggapoy makatalus ed sikato. Mansasalita na niamut iran katwaan lapud pakayari na Ispiritu. 3Balet say toon mampupulong na salitay Dios et mitotongtong ed saray totoo tan pabibiskegen toy pananisia ra, sisimbawaen, tan liligliwaen to ra. 4Say toon mansalitay nandoroman salita et pabiskegen to labat so maispiritun bilay to, balet say toon mampulong na salitay Dios pabiskegen toy iglisia. 5Labay ko komun a makapansalita kayon amin na nandoroman salita, balet nagkalalon pilalek ko a makapampulong kayon amin na salitay Dios. Makana niy toon mampulong na salitay Dios nen say toon mansalitay nandoroman salita, likud labat no walay mangipatalus ed salitaen to, pian makatulong ed ibiskeg na iglisia. 6Kanyan, agagi, no onla ak ditan tan mansalita ak na nandoroman salita, antoy napinabangan yod siak? Anggapo! Wala labat so nagunggona yo, no awit kod sikayoy puyan na Dios, o say kakabatan, o saray nagawa, o arum iran bangat. 7Anggan saray anggapoy bilay ya ikakanad panagtogtog, a singa say plauta tan say arpa—panoy pakaamta na anggan siopa no antoy totogtogen da, no aliwan malinew so tanul da ray nota? 8Tan no aliwan malinew so panawag na trumpita, siopay mamparaan a mibakal? 9Ontan met, panoy pakatalus na siopaman ed labay yon ibaga no say pansalita yo na nandoroman salita et aliwan malinew? Saray salita yo et singa labat onlalabas a dagem! 10Dakel iray nandoroman salitad mundo, tan natalusan iran amin. 11Balet no ag ko amtay salitan ikakanay katongtong ko, ag kami makapantalusan. 12Bangta pampilalekan yoy pakagamur yo ray maispiritun langkap, pampelengan yon maung iray langkap a makapabiskeg ed iglisia. 13Lapud saya, say mansalitay nandoroman salita nakaukolan a mampikasi a naitdan met komun na langkap a mangipatalus ed salitaen to. 14Ta no mampikasi ak diad panamegley na nandoroman salita, mampikasin tuay ispirituk, balet anggapoy pibiang na kanunotan ko. 15Anto siriy nepeg kon gawaen? Mampikasi ak diad panamegley na ispirituk, balet ikanak met ed panagpikasik so kanunotan ko. Mankanta ak diad panamegley na ispirituk, balet ikanak met ed panagkantak so kanunotan ko. 16No misalamat kad Dios diad panamegley na ispiritu labat, panoy pangikuay "Amen" na sakey a toon wadman ya anggapod sikatoy ontan a langkap, bangta ag to natalusay ibagam? 17Maung a tua so pisasalamat mod Dios, balet ag to napabiskeg so maispiritun bilay na arum a too. 18Misalamat ak ed Dios, ta lalon makapansalita ak na nandoroman salita nen say sikayon amin. 19Balet diad pantitipon na iglisia, lablabayen ko niy mansalitay limlimaran balikas a natalusan pian nibangat ko ray arum, nen say nilibon balikas ya ag natalusan. 20Agagi, ag kayo singa ogogaw diad panagnunot yo. Mipara kayod saray ogogaw no nipaakar ed kaogsan, balet singa kayo komun matakken diad panagnunot yo. 21Onyay walad Masanton Sulat, "Inkuay Katawan: mansalita ak ed sayan bansa, diad panamegley na totoon nandoromay salita ra, diad panamegley na saray bibil na totoon nanlapud arum a bansa. Anggaman ontan, ag da ak dengelen." 22Ontan sirin, say langkap na pakapansalitay nandoroman salita et sakey a tanda a para saray aliwan mananisia, aliwan para saray mananisia. Balet say langkap na pampulong na salitay Dios et sakey a tanda a para saray mananisia, aliwan para saray aliwan mananisia. 23No diad pantitipon na intiron iglisia et mansalitay balang sakey na nandoroman salita, insan onloob iray arum a totoo ya anggapoy ontan a langkap da odino ag ira manisia, ag da kasi ibagan ambagel kin amin? 24Balet no amin yo et mampulong na salitay Dios, insan onloob so sakey ya ag manisia odino anggapod sikatoy ontan a langkap, nabirbir ton sikatoy makasalanan, nasintinsiaan diad panamegley na amin a narengel to, 25tan naamtaan to ray iyaamut na puso to. Kanyan ondakmomo, igalang toy Dios, tan ikuanto, "Tuan wadyay Dios ed pegley yo!" 26Anto sirin so labay kon ibaga ed sarayan amin, agagi? Diad pantitipon yo a mangigalang, walay manganta, walay mambangat, walay mangipaamta na puyan na Dios, wala met so mansalitay nandoroman salita, tan walay mangipatalus ed sarayan salita. Gawa yo ray amin a bengatlan makapabiskeg ed iglisia. 27No walay mansalitay nandoroman salita, duga lay duara tan ag la nepeg ya onsoluk ed talora, mampapalabasan iran mansalita, tan nepeg a walay mangipatalus na ibaga ra. 28Balet no anggapoy mangipatalus, nepeg a mandeen ira, tan mitongtong ira labat a bukbukor ed Dios. 29Nepeg a duara o talora ya akaawat na langkap a mampulong na salitay Dios so mansalita, tan saray arum so manimbang ed ibaga ra. 30No walay toon akayorung diman ya akaawat na balitan nanlapud Dios, nepeg ya ontonda so siopaman a mansasalita. 31Nayari ya amin yo et sansakey a mampulong na salitay Dios, pian makaaral tan napabiskeg so linawa yon amin. 32Saray walay langkap a mampulong na salitay Dios nepeg a napatonda ray laman dan dili. 33Ta say Dios aliwan Dios na golo, no ag ingen Dios na kareenan. Onung na nepeg a nagawad amin da ray iglisia na totooy Dios, 34nepeg a mandeen iray bibii diad pantitipon na saray kabyangay iglisia. Ta ag nayarin mansalita ra diad ontan iran pantitipon; nepeg a sikaray paoleyan onung na ibabagay Ganggan. 35No walay labay dan amtaen, tepeten da lad kaasawaan da no kasabi rad abung, ta mabambanday so sakey a biin mansalita ed pantitipon da ray kabyangay iglisia. 36Ompan nababaloan yo a nanlapud sikayoy salitay Dios? O sikayo labat so akaawat? 37No nababaloan na siopaman a sikatoy managpulong na Dios o walay maispiritun langkap to, nepeg ton birbiren a saray isusulat kod sikayo et ganggay Katawan. 38Say toon ag mamirbir ed saya, ag yo nepeg a birbiren. 39Kanyan, agagi, pampilalekan yoy pakapampulong yoy salitay Dios, balet ag yo sesebelay pansalitay nandoroman salita. 40Nepeg a maabig tan maoksuy so panggawa yod antokaman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\