1 CORINTO 15

1Natan ipapanunot kod sikayo, agagi, so ibanghilyo ya impulong kod sikayo, say Maung a Balita ya inawat yo tan niletnegay pananisia yo. 2Nilaban kayo diad panamegley na Maung a Balitan impulong ko no bembenan yon malet–likud labat no anggapoy kabaliksan na impanisia yo. 3Ta inter kod sikayo so manonan bangat ya inawat ko met, salanti, inatey si Cristo lapud saray kasalanan tayo, onung ed Masanton Sulat; 4imponpon tan inmolin binmilay ed kumatlon agew, onung met ed Masanton Sulat; 5pinmanengneng ed kinen Pedro, insan diad sikaran amin a labinduan apostol. 6Pinmanengneng met ed masoluk a liman lasus ya agagi a nantitipon. Karaklan ed sikaray mabilay ni ya anggad natan, balet inaatey la ray arum. 7Pinmanengneng met ed kinen Santiago, insan diad saray amin ya apostol. 8Diad kasamputan, pinmanengneng met ed siak, anggaman a kaparak so ogaw a nianak ed oras ya ag ilaloan, 9ta sankaabebaan ak ed saray apostol, ag ak ingen manepeg a tawagey apostol, ta pinapairap koy iglisia na Dios. 10Balet lapud baleg a panangaroy Dios, nagmaliw ak ya apostol, tan ag met naandiay kakanaan so baleg a panangaro ya inter tod siak. Mairap niy impankimey ko nen say siopaman ed sikara, anggaman ya aliwan lapud biskeg kon dili, no ag lapud baleg a panangaro na Dios ed siak. 11Kanyan siak man o sikara, sikato yay ipupulong mi tan sikato ya met so panisiaan yo. 12Natan ta ipupulong min naolid bilay si Cristo, akin et saray arum ed sikayo ibabaga ran ag naolid bilay iray inaatey? 13No ag naolid bilay iray inaatey, ag met sirin pinaolid bilay si Cristo. 14Et no ag naolid bilay si Cristo, anggapoy kakanaay pampupulong mi tan say pananisia yo. 15Sakey ni no ontan, ompaway ya aliwa kamin tuan tasi na Dios. Ta pinaneknekan min say Dios pinaoli tod bilay si Cristo, balet ompaway ya aliwa yan tua no talagan ag naolid bilay iray inaatey. 16No ag naolid bilay iray inaatey, ag met sirin naolid bilay si Cristo. 17No ag naolid bilay si Cristo, anggapoy kakanaay pananisia yo tan ag kayo ni naokpus ed saray kasalanan yo. 18Aliwa nin satan labat, ompaway ya amin da ray inaatey a mananisiad Cristo et abalang ira. 19No say ilalo tayod Cristo et diad sayan bilay labat, sikatayo lay pangaskasiyan ed amin a katoowan. 20Balet say katwaan et naolid bilay si Cristo a pamaneknek a naolid bilay iray inaatey. 21No panoy insabiy patey diad panamegley na sakey a too, ontan met a sinmabiy kiolid bilay diad panamegley na sakey a too. 22Ta no panoy ipatey na amin a katoowan lapud pikakasakey dad kinen Adan, ontan met a naolid bilay iray amin a katoowan lapud pikakasakey dad Cristo. 23Balet balang sakey onung ed niganan panaon to: si Cristo so onaan, insan onsoblay iray totoo nen Cristo, diad ipawil to dia. 24Insan onsabiy kasamputan, kasumpal a taloen nen Cristo iray amin a maispiritun manoley, saray walay betang tan pakayari; tan yawat tod Dios Ama so Panarian. 25Ta nakaukolan a manariy Cristo, anggad say Dios napasuko tod sikato ray amin a kalaban. 26Say patey so kaonuran a tatalowen. 27Ta ibabagay Masanton Sulat, "Say Dios pinasuko tod sikato iray amin a bengatla." Malinew a diad samay salitan "amin a bengatla", ag ipipila so Dios ya angyay amin a bengatla ed silong na pakayari nen Cristo. 28Et no wala lad silong na pakaoley nen Cristo iray amin a bengatla, sikaton dili, say Anak, onsilong met lad satan ed pakaoley na Dios ya angyan na amin a bengatla ed silong na pakayari to. Say Dios ed satan manari lan nagnap ed amiamin. 29No aliwan ontan, antoy kipapasen da ra may totoon abinyagan para saray inaatey? No tuan ag naolid bilay iray inaatey, akin sirin et mampabinyag ni ray totoo para saray inaatey? 30Tan sikami–akin et ipoposta miy bilay min inoras-oras? 31Susubaen koy patey ya inagew-agew, agagi! Ibabagak ya, ta ikikinon ta kayo, lapud pikakasakey tayod Cristo Jesus a Katawan tayo! 32No say getmay too labat so makasengeg na impilaban ko diad Efeso, a singa ak milalaban ed masebesebeg iran ayayep, antoy nagunggonak? No ag met lamlamang naolid bilay iray inaatey, lalon maung nin onuren tayo may kuanda, "Mangan tan oninom itayo, ta nabwas ompatey itayo." 33Ag kayo patitilaan. "Saray maoges a kaolup deralen day maung a kagagawa." 34Pawil kayod maptek a panagnunot yo tan ibeneg yo la ray kasalanan yo. Pigarad sikayo so ag makapikabat ed Dios; ibabagak ya, pian nabaingan kayo. 35Balet walay mantepet, "Panon a naolid bilay iray inaatey? Antoy klasi na laman da?" 36Ag ka makatalus! Ag ontuboy bokel ya isokit mod dalin, no ag ni ompatey. 37Tan say isokit mod dalin aliwan say baleg lan tanaman, no ag say bokel, a singa bilang say bokel na trigo o arum a bokel. 38Say Dios, onung ed labay to, so mangiter na laman ed satan a bokel. Itdan toy manepeg a laman so balang bokel. 39Ag nampaparay laman da ray pinalsan walay bilay; domay laman na too, domay laman na ayep, doma met so lamay manok, tan ontan met a domay laman na sira. 40Wala ray laman a mangatatawen, tan wala met iray mangaraldalin. Domay dakep da ray laman a mangatatawen, tan domay dakep da ray laman a mangaraldalin. 41Walay dilin dakep na agew a nidomad dakep na bulan tan dakep da ray bitewen. Anggan saray bitewen, nandoromay dakep na balang sakey. 42Ontan met so nagawa no naolid bilay iray inaatey. Naboluk so laman ya ipompon, balet ag naboluk so laman a naolid bilay. 43Aliwliwa tan makapkapoy so laman ya ipompon, balet marakerakep tan mabisbiskeg so laman a paolien ed bilay. 44Imponpon a natural a laman, balet naolid bilay ya ispiritual a laman. No walay natural a laman, wala met so ispiritual a laman. 45Onung met na ibabagay Masanton Sulat, "Say onaan a too a si Adan et pinalsan initday bilay"; balet say kaonuran ya Adan say Ispiritu a mangiiter na bilay. 46Ag inmonay ispiritual, no ag say natural, insan say ispiritual. 47Say inmonan too, nanlapud dalin, ta pinalsad dabuk; say kumadwan too nanlapud tawen. 48Saray mangaraldalin a laman et mipara rad samay nanlapud dalin; saray mangatatawen a laman, et mipara rad samay nanlapud tawen. 49No panoy pipara tayod samay toon nanlapud dalin, ontan met ya onsabiy agew a mipara tayod samay Toon nanlapud tawen. 50Sayay labay kon ibaga, agagi: say walay laman tan dala to, ag to natawir so Panariay Dios, tan say laman a naboluk, ag to natawir so ag naboluk. 51Dengel kayod sayay niamut a katwaan ya ibagak: ag itayo ompatey ya amin, balet naoman itayon amin, 52diad sakey a bekta, diad kakirem labat, no ontanul lay kaonuran a trumpita. Katanul na trumpita, saray inaatey paolien irad bilay tan ag la ra ompatey. Naoman itayon amin, 53ta sayan laman a naboluk, nakaukolan a nasalatan na ag naboluk; tan say laman ya ompatey, nakaukolan a nasalatan na ag ompatey. 54No asalatan lay ag naboluk so naboluk tan asalatan lay ag ompatey so ompatey, napatwa lad satay ibabagay Masanton Sulat: "Aderal so Patey, nagnap lay pananalo!" 55"Iner, O Patey, so kawalaay pananalom? Iner, O Patey, so kawalaay pakayarim a mamasakit?" 56Say pakayariy patey et manlapud kasalanan, tan say pakayariy kasalanan et manlapud Ganggan. 57Balet misalamat itayod Dios a mangiiter ed sikatayoy pananalo diad panamegley na Katawan tayon Jesu-Cristo! 58Kanyan, inararok iran agagi, mansiansia kayon malet tan ag nagiing. Mankoli kayod panagkimey a para Katawan, ta amta yon ag nadarak so pansasagput yod Katawan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\